Noty objaśniające

mask

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

Część 1 – Informacje ogólne

Część 2 – Segmenty działalności i informacje na temat przychodów

Część 3 - Utrata wartości aktywów

Część 4 - Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku

Część 5 - Opodatkowanie

Część 6 – Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia

Część 7 – Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym

Część 8 - Zadłużenie, zarządzanie płynnością i kapitałem

Część 9 – Aktywa trwałe i związane z nimi zobowiązania

Część 10 – Kapitał obrotowy

Część 11 – Świadczenia pracownicze

Część 12 – Inne noty

Część 13 – Kwartalna informacja finansowa Grupy Kapitałowej

Wyniki wyszukiwania