Zarząd i Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej

mask

Biogramy oraz zakres obowiązków członków Zarządu

Marcin Chludziński – Prezes Zarządu

(pełni funkcję nieprzerwanie od dnia 6 lipca 2018 r.)

Od stycznia 2016 roku członek Rady Nadzorczej PZU S.A. i jednocześnie (do czerwca 2018 roku) prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Definiował strategiczne kierunki rozwoju ARP. Przeprowadził restrukturyzację między innymi w spółkach Przewozy Regionalne, H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Współtwórca i prezes zarządu Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. o.o. w latach 2006 – 2015. Prezes think tanku gospodarczego – Fundacja Republikańska w latach 2011 – 2015.

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego.

Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych.

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną w Grupie Kapitałowej,
 • przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce,
 • działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej,
 • stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,
 • działania w zakresie opracowywania i przygotowywania do wdrożenia rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania w Spółce, w tym projektowanie i opracowywanie struktury organizacyjnej w Spółce,
 • obsługę organizacyjną organów Spółki,
 • obsługę prawną organów Spółki z wyłączeniem Rady Nadzorczej,
 • działania komunikacyjno- wizerunkowe w Grupie Kapitałowej,
 • sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym,
 • działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim,
 • działania w zakresie projektów rozwojowych w obszarze energetyki.

Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

(powołany z dniem 16 kwietnia 2021 r.)

Od 6 lutego 2020 roku do 24 marca 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, gdzie odpowiadał m.in. za konsolidację grupy wokół kluczowych technologii.
Wcześniej (2019-2020) związany z KGHM Polska Miedź S.A. Był dyrektorem naczelnym ds. projektów strategicznych oraz pełnił funkcję President & CEO w KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie. Prowadził tam program zwiększenia wydobycia i przerobu rudy w kopalni Robinson/Nevada oraz przygotowania złoża Victoria do rozpoczęcia prac eksploracyjnych.

Od 2018 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A. W okresie od marca 2017 roku do czerwca 2019 roku był wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., odpowiadając za pion finansów, nadzoru właścicielskiego i transakcji kapitałowych. Od 2015 roku zasiadał w radzie nadzorczej i był pełnomocnikiem zarządu ds. restrukturyzacji spółek „Masfrost”. W latach 1989-2013 pełnił funkcje kierownicze i dyrektorskie w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, magister filozofii oraz fizyki teoretycznej. Ukończył studia MBA w INSEAD Business School specjalizacja w zarządzaniu kosztami i reorganizacji procesów biznesowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa gospodarczego i finansowego.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 • kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej,
 • weryfikację projektów Strategii z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym,
 • finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej,
 • kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • obsługę księgową Spółki,
 • wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 • działania związane z budowaniem i podtrzymywaniem relacji inwestorskich z inwestorami rynku krajowego i zagranicznego,
 • działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie dostarczania i rozwijania systemów i usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki i spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

(pełni funkcję nieprzerwanie od dnia 10 września 2018 r.)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2016 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Współtwórca reformy podatkowej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w okresie kwiecień – listopad 2016 roku. Zarządzał portfelem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych podmiotów osób prawnych. Pracował nad reformą nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej w latach 2007 – 2016. Jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych był również członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Był wspólnikiem oraz członkiem zarządu MMR Consulting sp. z o.o., a także partnerem kancelarii doradztwa podatkowego GWW Tax w latach 2007- 2016. Pracował w firmach doradczych Arthur Andersen i Ernst & Young w latach 2000 – 2006. Zarządzał interdyscyplinarnymi projektami doradczymi dla firm krajowych oraz zagranicznych, w sektorze przemysłowym oraz finansowym.

Autor i współautor licznych publikacji w obszarze podatków oraz ubezpieczeń społecznych.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 • przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych,
 • działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą,
 • analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych,
 • przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych,
 • koordynację zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne,
 • nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych,
 • kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki,
 • identyfikację projektów wydobywczych za granicą będących potencjalnymi szansami rozwojowymi dla Spółki.

Adam Bugajczuk – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

(pełni funkcję nieprzerwanie od dnia 24 sierpnia 2018 r.)

Absolwent Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył studia Executive MBA – Business Trends w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od stycznia 2011 roku związany z PKO Bank Polski S.A., gdzie pełnił funkcje kierownicze oraz dyrektorskie. Był odpowiedzialny między innymi za nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych, optymalizację procesów biznesowych, a także opracowanie planów rozwoju i usprawnień w nadzorowanych obszarach. Współodpowiedzialny za realizację  strategii biznesowej banku w obszarze optymalizacji kosztów.

Wspierał procesy ekspansji biznesowej PKO Bank Polski S.A. Odpowiedzialny za wdrożenie polityki zakupów w spółkach Grupy Kapitałowej.

W latach 2002-2010 zatrudniony w spółce Bank Zachodni WBK S.A., gdzie współpracował przy realizacji projektów inwestycyjnych. Był również odpowiedzialny za optymalizację oraz nadzór nad realizacją kontraktów sieciowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze standaryzacji i normalizacji procesów biznesowych.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 • realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki,
 • realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki,
 • koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki,
 • opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji skonsolidowanego portfela inwestycji rzeczowych Spółki,
 • kształtowanie portfeli projektów rozwojowych Spółki,
 • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i portfelami,
 • pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • obsługę administracyjną Spółki,
 • rozwój struktury wydobywczej,
 • rozwój ciągu produkcyjnego,
 • koordynację procesów zakupowych w Grupie Kapitałowej.

Marek Pietrzak – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

(powołany z dniem 26 października 2021 r.)

Do października 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Obecnie jest  Przewodniczącym  Rady  Nadzorczej  w  Polskim  Radio  Regionalnej  Rozgłośni w Warszawie, Radio dla Ciebie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Alior Bank S.A. Od grudnia 2016 roku do października 2021 roku sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydziału Ekonomii Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie  do  wykonywania  zawodu.

Ukończył  także  studia  z  obszaru  zarządzania i biznesu (MBA) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie akredytowane przez Apsley Business School of London, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration. Absolwent  studiów  podyplomowych  z  zakresu  Rachunkowości  i  Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, a także praktykę w zakresie nadzoru i zarządzania spółkami prawa handlowego, w tym z udziałem Skarbu Państwa.

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych jest odpowiedzialny za:

 • standardy nadzoru korporacyjnego,
 • wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej,
 • działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymywania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji,
 • obsługę prawną organów statutowych Spółki w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki,
 • obsługę prawną Spółki z wyłączeniem zakresu zadań przypisanego Pionowi Prezesa Zarządu,
 • nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej.

Marek Świder – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

(powołany z dniem 15 marca 2022 r.)

Od początku swojej ścieżki zawodowej, tj. od 1996 roku, związany jest z KGHM Polska Miedź S.A., gdzie pracował na stanowiskach takich jak Dyrektor Naczelny Oddziału Zakłady Górnicze „Rudna”, Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa w Aktywach Zagranicznych, Główny Inżynier Górniczy czy Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami. W latach 2015-2016 odpowiedzialny był za obszar produkcji na stanowisku Vice President, Production Control w KGHM INTERNATIONAL LTD.

Do 14 marca 2022 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, gdzie zarządzał strukturą produkcyjną.

Odpowiadał głównie za planowanie rozwoju głównego ciągu produkcyjnego, poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i metod zarządzania strukturami organizacyjnymi w miedziowej spółce.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, magister inżynier górnik o specjalności: technik podziemnej eksploatacji złóż. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przez koszty oraz studia MBA – Master of Business Administration.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu oraz z zakresu technologii górniczych nabyte podczas pracy w  zarówno krajowych, jak i zagranicznych aktywach produkcyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

 • zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego,
 • działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej,
 • działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji górniczej i hutniczej,
 • nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce,
 • zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

Biogramy członków Rady Nadzorczej

Agnieszka Winnik-Kalemba – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

(członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 r.)

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również Public Administration na Georgetown University in Washington D.C.; oraz Public Administration and Business Law na University of Kentucky.

Aplikację adwokacką ukończyła w 2003 r. w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała uprawnienie do wykonywania zawodu.

Od 2003 r. jest właścicielem Kancelarii Adwokackiej. W latach 2006-2010 pełniła funkcję doradcy i stałego współpracownika śp. Posłanki Aleksandry Natalii – Świat. W latach 1999-2003 zdobywała doświadczenie jako aplikantka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej adw. Kazimierza Cyrklewicza we Wrocławiu. Ponadto wcześniej była Szefem Biura Obsługi Prawnej Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Asystentem Prawnym Przewodniczącego Izby Regionów Rady Europy w Strasburgu. Doświadczenie zdobyła również jako Asystent Prawny Law Offices of Bowles w Keating, Matuszewich & Fiordalisi Chicago – Milan – Rome, a Partnership of Professional Corporation, Chicago USA. W latach 2006 -2008 była Członkiem  Rady Nadzorczej  PKO Banku Polskiego S.A., a w 2016 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Od 2021 r. ponownie jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO  Banku Polskiego S.A.

 

Katarzyna Krupa – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

(członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2021 r.)

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie zajmuje się nadzorem pracy wydziału odpowiedzialnego za nadzór nad spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa. W latach 1998-2017 była pracownikiem Ministerstwa Skarbu Państwa, a następnie Ministerstwa Rozwoju, realizując zadania z zakresu przekształceń własnościowych oraz nadzoru właścicielskiego. Umiejętności zawodowe zdobywała pracując w organach spółek kapitałowych. Zasiadała m.in. w radach nadzorczych firm: Zakłady Azotowe Puławy SA, Kopex SA, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz transakcjami na rynku kapitałowym.

Jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Pol-Mot Holding SA w restrukturyzacji z/s w Warszawie.

 

Jarosław Janas – Sekretarz Rady Nadzorczej

(członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Wrocławski adwokat i doktor nauk prawnych. W latach 2009-2010 prowadził badania na University of Exeter School of Law (UK) w przedmiocie brytyjskiej służby zdrowia, co zaowocowało pracą doktorską pt. Prywatyzacja brytyjskiego sektora publicznego na przykładzie National Health Service. Przedsiębiorca nieprzerwanie od 1999 r., nauczyciel akademicki, członek zarządu Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu od 2005 r., Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Bartoszowice-Dąbie w latach 2009-2013, wolontariusz Polish Home Ilford Park (UK) 2009-2010, członek Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2017, od 2016 do 2018 r. członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Skarb Państwa) oraz ekspert w dziedzinie reformy służby zdrowia, od 2020 r. Członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2011-2019 autor artykułów naukowych w przedmiocie prawa brytyjskiego, prywatyzacji sektora publicznego, sądowej kontroli administracji publicznej, prawa ochrony zdrowia. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu.

 

Józef Czyczerski

(członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r.)

Wykształcenie średnie techniczne. Od 1979 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, elektromonter pod ziemią. Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 1999 – 2011, a następnie od 2014 r.

 

Robert Kaleta

(członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2021 r.)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od lipca 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, która realizuje projekty budowlane rozbudowy i utrzymania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych i w zakresie nadzoru właścicielskiego. Od 1995 r. w ramach własnej działalności gospodarczej realizował usługi doradcze dla szeregu firm sektora publicznego i prywatnego w wielu branżach, w tym transportowej, budowlanej czy związanej ze szkolnictwem.

Jako Wiceprezes Zarządu Fundacji „Universitatis Varsoviensis” od 1996 r. odpowiadał za realizację szeregu inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i charytatywnych oraz promujących patriotyzm gospodarczy.

Wieloletnia praktyka w zakresie nadzoru właścicielskiego obejmuje również m.in. funkcje w Radach Nadzorczych: Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka S.A., KGHM ZANAM S.A., Trade Trans Karya sp. z o.o. czy Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych SAG sp. z o.o.

 

Andrzej Kisielewicz

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w Polskiej Akademii Nauki w Warszawie. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2001 r. otrzymał  tytuł  profesora nauk matematycznych. Obecnie zajmuje stanowisko profesora na Politechnice Wrocławskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, Kanada,1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 2001-2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży zagranicznych między innymi we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych. Między innymi był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Spedtrans” sp. z o.o., „Teta” S.A. oraz PKO BP S.A. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Jest autorem ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki, logiki oraz informatyki w czasopismach zagranicznych, a także trzech książek w języku polskim („Logika i argumentacja”, ”Sztuczna inteligencja i logika”, „Wprowadzenie do informatyki”).

 

Bartosz Piechota

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 r.)

Bartosz Piechota jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School (Diploma in Legal Studies), a także IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program AMP). Ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Przez międzynarodowe rankingi m.in. Legal500 2019 i 2020 wskazywany jest jako wiodący prawnik w zakresie rozwiązywania sporów oraz restrukturyzacji/upadłości. Doradzał między innymi przy realizacji szeregu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych oraz wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych. Był wspólnikiem założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej zajmującej się rozwiązywaniem sporów i restrukturyzacją. Wcześniej pracował w międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych m.in. Allen & Overy oraz Wardyński i Wspólnicy.

W okresie od 2014 do 2016 r. pełnił funkcję „Liaison Officer” International Bar Association w sekcji restrukturyzacyjnej i upadłościowej odpowiedzialnego za obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Był członkiem International Bar Association a także autorem publikacji oraz prelegentem na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach.  Od sierpnia 2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej.

W latach 2016 – 2019 był członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję członka Zarządu PLL LOT S.A. Od wielu lat współpracuje w charakterze eksperta z Fundacją Republikańską.

Bartosz Piechota – został wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, wynikające z wykształcenia (m.in. ukończenia studiów IESE Business School w ramach programu Advanced Management Program (AMP) doświadczenia oraz praktyki zawodowej – pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym odpowiedzialnego za obszar finansów, pełnienia członka rad nadzorczych, w tym członka komitetów audytu rad nadzorczych, doradztwa w procesach restrukturyzacyjnych i pełnienia funkcji przewodniczącego rad wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

 

Bogusław Szarek

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r.)

Wykształcenie średnie techniczne.

Od 1982 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku „ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych”.

Od 1992 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”. Po połączeniu kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice od 1996 r. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

Przemysław Darowski

(Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2020r.)

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. jako ślusarz następnie jako Specjalista do spraw taboru kolejowego w Pol- Miedź Trans Sp. z o.o. Od 2003 r. Kierownik Działu planowania i rozliczeń remontów oraz Kontroli Remontów, a następnie Kierownik Wydziału Eksploatacji Kolejowej w Głogowie. Od 2006 r. Starszy Specjalista/Komisarz Odbiorczy Działu Utrzymania Wagonów.  Współpracował z Gminą Legnica, w imieniu której działa Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Były członek komisji kolejowych działających przy Pol-Miedź Trans  badających wypadki i incydenty kolejowe. Ponadto w latach 2017-2019 pełnił funkcje Społecznego Inspektora Pracy.

Obecnie Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSSZ „Solidarność” w Pol- Miedź Trans. Członek Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSSZ „Solidarność”. Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSSZ „Solidarność”

Wyniki wyszukiwania