9.1.3 Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

 

 

od 01.01.2021
do  31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Zakup (2 133) (1 643)
Majątek trwały wytworzony we własnym zakresie ( 733) ( 980)
Koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych ( 537) ( 224)
Koszty finansowania zewnętrznego ( 173) ( 152)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia 100 ( 134)
Pozostałe 93 73
Razem* (3 383) (3 060)
* W tym wydatki związane z aktywami służącymi poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych w kwocie 91 mln PLN (w 2020 r. 61 mln PLN).

Wyniki wyszukiwania