13.3 Przychody i (koszty) finansowe

mask

od 01.10.2021
do 31.12.2021
od 01.10.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia 108 188
Przychody z tytułu instrumentów pochodnych – realizacja instrumentów pochodnych 35 35 70 70
Pozostałe 1 1
Przychody finansowe razem 35 144 70 259
Odsetki od zadłużenia, w tym: (29) (29) (94) (131)
z tytułu leasingu (3) (2) (13) (13)
Skutek odwracania dyskonta rezerw (4) (4) (15) (14)
Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek (6) (4) (25) (22)
Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (41) (37) (80) (77)
wycena instrumentów pochodnych (1)
realizacja instrumentów pochodnych (41) (37) (79) (77)
Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań  z tytułu zadłużenia (44) (299)
Pozostałe (8) (22) (28) (43)
Koszty finansowe razem (132) (96) (541) (287)
Przychody i (koszty) finansowe (97) 48 (471) (28)

Wyniki wyszukiwania