Wyniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź

mask
754
tys. t
Produkcja miedzi
29 803
mln PLN
Przychody
1,96
USD/ funt
Koszt C1
10 327
mln PLN
Skorygowana EBITDA

Wyniki produkcyjne

W 2021 roku zanotowano wzrost produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej o 6%, tj. o 44,6 tys. t w relacji do 2020 roku. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów Grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. t dla udziału 55%) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. t).

Wzrost produkcji miedzi w Sierra Gorda SCM wynikał z wyższej zawartości Cu w rudzie, wyższego uzysku oraz zwiększenia przerobu rudy.

Wyższa produkcja miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku wynikała ze wzrostu produkcji z obcych materiałów miedzionośnych w wyniku wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych.

6
%
wzrost produkcji miedzi w 2021 r.

Wzrost produkcji miedzi o 4,8 tys. t w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. nastąpił na skutek wyższej o 6,2 tys. t produkcji w kopalni Robinson. Zmniejszenie produkcji zanotowano w Zagłębiu Sudbury oraz w kopalni Franke.

Szczegółowa informacja o wynikach produkcyjnych znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym segmentom. Zestawienie wyników produkcyjnych w Grupie Kapitałowej przedstawia zestawienie poniżej.

Wyniki produkcyjne w Grupie Kapitałowej

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Miedź płatna (tys. t)
Grupa Kapitałowa 753,7 709,1 6,3% 179,8 193,2 195,2 185,5
KGHM Polska Miedź S.A. 577,6 560,4 3,1% 137,5 146,9 146,8 146,4
KGHM INTERNATIONAL LTD. 71,7 66,9 7,2% 16,3 19,1 20,1 16,2
Sierra Gorda S.C.M.* 104,4 81,8 27,6% 26,0 27,2 28,3 22,9
TPM (tys. troz)
Grupa Kapitałowa 163,5 194,3 -15,9% 39,3 45,5 43,3 35,4
KGHM Polska Miedź S.A. 81,3 96,8 -16,0% 19,9 23,3 21,5 16,6
KGHM INTERNATIONAL LTD. 51,3 66,1 -22,4% 11,4 13,6 14,1 12,2
Sierra Gorda S.C.M.* 30,9 31,4 -1,6% 8,0 8,6 7,7 6,6
Srebro (t)
Grupa Kapitałowa 1 366,1 1 352,2 1,0% 358,5 331,4 369,2 307,0
KGHM Polska Miedź S.A. 1 332,2 1 322,9 0,7% 349,6 323,2 360,8 298,6
KGHM INTERNATIONAL LTD. 2,0 1,7 17,6% 0,4 0,4 0,6 0,6
Sierra Gorda S.C.M. 1 31,9 27,6 15,6% 8,5 7,8 7,8 7,8
Molibden (mln funtów)
Grupa Kapitałowa 8,4 9,4 -10,6% 1,2 2,5 2,7 2,0
KGHM Polska Miedź S.A.
KGHM INTERNATIONAL LTD. 0,2 0,4 -50,0% 0,0 0,1 0,0 0,1
Sierra Gorda S.C.M.* 8,2 9,0 -8,9% 1,2 2,4 2,7 1,9
*55% udziału Grupy Kapitałowej

Struktura skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży

Strukturę geograficzną oraz produktową skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej prezentują wykresy poniżej. Zgodnie z przyjętą zasadą konsolidacji metodą praw własności przychody nie uwzględniają wartości przychodów segmentu Sierra Gorda S.C.M. Szczegółowa informacja o sprzedaży segmentów zaprezentowana jest w rozdziałach poświęconych wynikom poszczególnych segmentów.

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej

Zestawienie kosztów jednostkowych w segmentach Grupy Kapitałowej przedstawia tabela poniżej. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym segmentom.

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 w Grupie Kapitałowej (USD/funt)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Grupa Kapitałowa 1,96 1,59 +23,3 2,00 2,03 1,96 1,82

KGHM Polska Miedź S.A.

2,26 1,62 +39,5 2,32 2,48 2,30 1,93

KGHM INTERNATIONAL LTD.

2,01 1,91 +5,2 2,27 1,67 1,83 2,32

Sierra Gorda S.C.M.

0,78 1,19 (34,5) 0,69 0,71 0,81 0,93

Wyniki finansowe

Rachunek wyników

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami 29 803 23 632 +26,1 8 068 7 229 7 761 6 745
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (25 093) (20 471) +22,6 (7 229) (6 164) (6 397) (5 303)
Zysk netto ze sprzedaży 4 710 3  61 +49,0 839 1 065 1 364 1 442
Wynik z zaangażowania we wspólne
przedsięwzięcie
2 874 247 ×11,6 897 128 1 752 97
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 711 (624) × 80 448 (442) 625
Przychody i (koszty) finansowe (471) (28) ×16,8 (97) (165) 93 (302)
Zysk przed opodatkowaniem 7 824 2 756 ×2,8 1 719 1 476 2 767 1 862
Podatek dochodowy (1 669) (959) +74,0 (326) (437) (409) (497)
Zysk netto 6 155 1 797 ×3,4 1 393 1 039 2 358 1 365
             
Skorygowana EBITDA* 10 327 6 623 +55,9 2 597 2 417 2 705 2 608
*Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej zgodnie z danymi w części 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego – wraz z Sierra Gorda S.C.M.

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku
(mln PLN)
Charakterystyka
Przychody z umów z klientami +6 171 Zwiększenie przychodów dotyczy głównie przychodów ze sprzedaży miedzi +5 519 mln PLN, srebra +524 mln PLN przy równoczesnym zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży złota -202 mln PLN. Szczegółowe przyczyny zmiany przychodów w segmentach KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD. opisane zostały w części 7 i 8 Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM i GK KGHM 2021.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (4 622) Zwiększenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej dotyczy:

zwiększenie poziomu kosztów rodzajowych o 6 836 mln PLN głównie w zakresie wzrostu kosztów materiałów i energii o 4 048 mln PLN w tym wyższego wolumenu wykorzystania do produkcji wsadów obcych przy wyżej cenie zakupu w KGHM Polska Miedź S.A. (+3 158 mln PLN), podatku od kopalin o 1 923 mln PLN oraz kosztów świadczeń pracowniczych  o 559 mln PLN,

wzrostu zapasów o 2 018 mln PLN (zmiana w 2021 r. -1 544 mln PLN; w 2020 r. +474 mln PLN),

korekty kosztów wytworzenia produktów na własne potrzeby o 314 mln PLN (‑1 690 mln PLN w 2021; -1 376 mln PLN w 2020 r.),

zwiększenia wartości sprzedanych towarów i materiałów o 118 mln PLN.

Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie +2 627 Na wzrost wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie z 247 mln PLN do 2 874 mln PLN złożyły się:

wzrost zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 2 306 mln PLN,

brak udziału w stratach wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (w  2020 r. -204 mln PLN),

wzrost przychodów odsetkowych od pożyczek o 117 mln PLN.

Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne +1 335 Na zwiększenie wyniku z pozostałej działalności operacyjnej z -624 mln PLN do 711 mln PLN złożyły się głównie:

wyższy o 1 385 mln PLN wynik z różnic kursowych z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie,

niższy o 166 mln PLN wynik z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych.

Przychody i (koszty) finansowe (443) Na zmniejszenie wyniku z przychodów i kosztów finansowych z -28 mln PLN do ‑471 mln PLN złożyły się przede wszystkim:

niższy o 487 mln PLN wynik różnic kursowych z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia,

niższe o 37 mln PLN koszty odsetek od zadłużenia.

Podatek dochodowy (710) Zwiększenie podatku dochodowego wynikało głównie z:

wzrostu podatku bieżącego o 794 mln PLN,

zmniejszenia obciążeń z tytułu podatku odroczonego o 67 mln PLN.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Zysk przed opodatkowaniem 7 824 2 756 ×2,8 1 719 1 476 2 767 1 862
Razem wyłączenia przychodów i kosztów (51) 2 395 × (50) 211 (537) 325
Podatek dochodowy zapłacony (740) (667) +10,9 (171) (179) (190) (200)
Zmiana stanu kapitału obrotowego (2 767) 1 172 × 102 (1 159) (650) (1 060)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 266 5 656 (24,6) 1 600 349 1 390 927
Wydatki na rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe (3 890) (3 457) +12,5 (1 287) (940) (849) (814)
Spłata pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 1 259 × 1 259
Objęcie udziałów we wspólnym przedsięwzięciu (207) ×
Inne przepływy z działalności inwestycyjnej 105 3 ×35,0 8 1 (4) 100
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 526) (3 661) (31,0) (20) (939) (853) (714)
Wpływy/ wydatki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (1 720) (266) ×6,5 (120) (74) (447) (1 079)
Spłata odsetek (94) (177) (46,9) (14) (16) (23) (41)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jedn. dominującej (300) × (300)
Inne przepływy z działalności finansowej (86) (105) (18,1) (20) (1) (56) (9)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 200) (548) ×4,0 (154) (91) (826) (1 129)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (460) 1 447 × 1 426 (681) (289) (916)
Różnice kursowe (158) 59 × (90) (19) (9) (40)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiw. na początek okresu 2 522 1 016 ×2,5 568 1 268 1 566 2 522
Stan śr. pieniężnych i ich ekwiw. na koniec okresu 1 904 2 522 (24,5) 1 904 568 1 268 1 566

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniosły +4 266 mln PLN i obejmowały zysk przed opodatkowaniem w wysokości +7 824 mln PLN powiększony głównie o korektę amortyzacji w wysokości +2 123 mln PLN, przekwalifikowanie pozostałych całkowitych dochodów do wyniku w związku z realizacją instrumentów pochodnych zabezpieczających +2 030 mln PLN oraz zmianę stanu pozostałych należności i zobowiązań innych niż kapitał obrotowy +610 mln PLN.

Zmniejszenie przepływów z działalności operacyjnej w 2021 roku dotyczyło głównie zmiany stanu kapitału obrotowego 2 767 mln PLN, korekty zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu -2 380 mln PLN, zmiany stanu aktywów i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych -1 921 mln PLN, korekty odsetek od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu -494 mln PLN, zapłaconego podatku dochodowego 740 mln PLN oraz różnic kursowych -446 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 2021 roku wyniosły -2 526 mln PLN i obejmowały głównie wydatki na nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 3 890 mln PLN oraz wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 1 259 mln PLN.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2021 roku wyniosły -2 200 mln PLN i obejmowały głównie saldo wpływów i wydatków z tytułu kredytów i pożyczek -1 720 mln PLN, wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 300 mln PLN oraz spłatę odsetek w kwocie 94 mln PLN.

Po uwzględnieniu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych, saldo środków pieniężnych uległo zmniejszeniu o 618 mln PLN i na koniec 2021 r. wyniosło 1 904 mln PLN.

Sytuacja majątkowa

Skonsolidowane aktywa (mln PLN)

31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (%) 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021
Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe 26 723 25 598 +4,4 26 322 25 766 25 812
Wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki 7 867 6 069 +29,6 8 521 7 992 6 508
Instrumenty finansowe 1 728 2 026 (14,7) 1 835 1 830 1 845
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 185 193 (4,1) 218 216 332
Pozostałe aktywa niefinansowe 161 161 167 165 144
Aktywa trwałe 36 664 34 047 +7,7 37 063 35 969 34 641
Zapasy 6 337 4 459 +42,1 6 106 5 794 5 485
Należności od odbiorców 1 009 834 +21,0 1 115 881 958
Należności z tytułu podatków 364 295 +23,4 254 235 404
Pochodne instrumenty finansowe 254 210 +21,0 333 294 216
Wspólne przedsięwzięcia – udzielone pożyczki 447 ×
Pozostałe aktywa finansowe 172 210 (18,1) 148 96 320
Pozostałe aktywa niefinansowe 162 142 +14,1 227 251 222
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 884 2 522 (25,3) 457 1 189 1 566
Aktywa przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia) 734 61 ×12,0 443 346
Aktywa obrotowe 11 363 8 733 +30,1 9 083 9 086 9 171
RAZEM AKTYWA 48 027 42 780 +12,3 46 146 45 055 43 812

Na koniec 2021 roku wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 48 027 mln PLN i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2020 roku o 5 247 mln PLN.

Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 36 664 mln PLN i w porównaniu z końcem 2020 roku była wyższa o 2 617 mln PLN. Zwiększenie aktywów trwałych dotyczyło głównie wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom o 1 798 mln PLN oraz rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych o 1 125 mln PLN. W porównaniu z 2020 roku zmniejszeniu uległy głównie instrumenty finansowe o 298 mln PLN.

Zwiększenie wartości aktywów obrotowych o 2 630 mln PLN dotyczyło głównie zapasów o 1 878 mln PLN, aktywów przeznaczonych do sprzedaży o 673 mln PLN oraz pożyczek udzielonych dla wspólnego przedsięwzięcia o 447 mln PLN przy równoczesnym zmniejszeniu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 638 mln PLN.

Źródła finansowania

Skonsolidowany kapitał i zobowiązania (mln PLN)

31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (%) 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021
Kapitał akcyjny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych (1 705) (1 430) +19,2 (1 452) (2 076) (2 189)
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody inne niż z wyceny instrumentów finansowych 2 219 1 728 +28,4 1 817 1 755 1 550
Zyski zatrzymane 24 532 18 694 +31,2 23 138 22 101 20 042
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 27 046 20 992 +28,8 25 503 23 780 21 403
Kapitał udziałowców niekontrolujących 92 89 +3,4 90 87 88
Kapitał własny 27 138 21 081 +28,7 25 593 23 867 21 491
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 5 409 6 928 (21,9) 5 554 5 505 6 106
Pochodne instrumenty finansowe 1 134 1 006 +12,7 975 1 156 1 253
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 2 306 3 016 (23,5) 2 884 2 942 3 048
Rezerwy na koszty likwid. kopalń i innych obiektów 1 242 1 849 (32,8) 1 601 1 566 1 838
Zobowiązania z tyt. odroczonego podatku dochod. 643 442 +45,5 595 374 381
Pozostałe zobowiązania 617 551 +12,0 635 605 558
Zobowiązania długoterminowe 11 351 13 792 (17,7) 12 244 12 148 13 184
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 455 407 +11,8 462 428 441
Pochodne instrumenty finansowe 889 688 +29,2 787 1 163 1 265
Zobowiązania wobec dostawców i podobne 2 974 3 593 (17,2) 2 414 3 023 3 379
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 1 437 1 313 +9,4 1 303 1 397 1 384
Zobowiązania podatkowe 1 453 537 ×2,7 1 285 1 135 1 086
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia 207 162 +27,8 189 179 189
Pozostałe zobowiązania 1 661 1 202 +38,2 1 445 1 304 1 393
Zobowiązania związane z grupą zbycia 462 5 ×92,4 424 411
Zobowiązania krótkoterminowe 9 538 7 907 +20,6 8 309 9 040 9 137
Zobowiązania długo i krótkoterminowe 20 889 21 699 (3,7) 20 553 21 188 22 321
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 48 027 42 780 +12,3 46 146 45 055 43 812

Kapitał własny na koniec 2021 roku wyniósł 27 138 mln PLN i był wyższy o 6 057 mln PLN od wartości na koniec 2020 roku głównie z tytułu wzrostu zysków zatrzymanych o 5 838 mln PLN.

Zobowiązania długoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 11 351 mln PLN i były niższe o 2 441 mln PLN w porównaniu z końcem 2020 roku głównie ze względu na zmniejszenie wartości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu o 1 519 mln PLN, zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych o 710 mln PLN oraz rezerw na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów o 607 mln PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 9 538 mln PLN i były wyższe o 1 631 mln PLN w porównaniu z końcem 2020 roku głównie z tytułu wzrostu zobowiązań podatkowych o 916 mln PLN, zobowiązań związanych z grupą zbycia o 457 mln PLN oraz pozostałych zobowiązań o 459 mln PLN. Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych dotyczyło głównie zobowiązań wobec dostawców i podobnych o 619 mln PLN.

Aktywa warunkowe i zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa posiadała aktywa warunkowe w wysokości 508 mln PLN, które dotyczyły przede wszystkim otrzymanych zabezpieczeń należytego wykonania umów w kwocie 325 mln PLN oraz należności wekslowych w kwocie 134 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa posiadała zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw w kwocie 849 mln PLN oraz zobowiązania wekslowe w kwocie 173 mln PLN.

Najistotniejsze pozycje stanowią zobowiązania Jednostki Dominującej mające na celu zabezpieczenie zobowiązań:

  • Sierra Gorda S.C.M. – gwarancja korporacyjna w kwocie 670 mln PLN zabezpieczająca spłatę kredytu długoterminowego,
  • pozostałych podmiotów, w tym Jednostki Dominującej:
    • gwarancja w kwocie 124 mln PLN zabezpieczająca należyte wykonanie przyszłych zobowiązań środowiskowych Jednostki Dominującej związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu Żelazny Most,
    • gwarancje i akredytywy w łącznej kwocie 39 mln PLN zabezpieczające zobowiązania związane z należytym wykonaniem zawartych przez Jednostkę Dominującą oraz spółki Grupy Kapitałowej umów.

Realizacja założeń budżetu w 2021 roku i założenia budżetu na 2022 rok

KGHM Polska Miedź S.A. nie publikuje prognoz wyników finansowych. Natomiast w raportach bieżących z 28 stycznia 2021 roku oraz 14 stycznia 2022 roku Spółka opublikowała podstawowe założenia Budżetów odpowiednio na rok 2021 i 2022, które zostały zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

Realizacja założeń Budżetu w 2021 roku i założenia Budżetu na 2022 rok.

j.m. Wykonanie 2021 Budżet 2021 Realizacja (%) Budżet 2022 Zmiana (%)
KGHM Polska Miedź S.A.
Produkcja miedzi w koncentracie tys. t 391,3 390,0 100,3 392,0 +0,2
Produkcja srebra w koncentracie  t 1 303 1 200 108,6 1 280 (1,8)
Produkcja miedzi elektrolitycznej, z tego: tys. t 577,6 573,0 100,8 585,0 +1,3
ze wsadów własnych tys. t 381,4 385,0 99,1 394,0 +3,3
Produkcja srebra metalicznego t 1 332 1 197 111,3 1 222 (8,3)
Wolumen sprzedaży wyrobów z miedzi tys. t 561,5 566,3 99,2 583,0 +3,8
Wolumen sprzedaży wyrobów ze srebra t 1 249 1 165 107,2 1 278 +2,3
Całkowity jednostkowy koszt produkcji
miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych
PLN/t 22 210 20 248 109,7 26 455 +19,1
Nakłady inwestycyjne rzeczowe* mln PLN 2 404 2 853 84,3 2 835 +17,9
Pozostałe nakłady, w tym pożyczki** mln PLN 58 306 19,0 202 ×3,5
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Produkcja miedzi płatnej tys. t 71,7 73,9 97,0 54,1 (24,5)
Produkcja TPM tys. troz 51,3 53,7 95,5 53,1 +3,5
Sierra Gorda (55%)
Produkcja miedzi płatnej tys. t 104,4 98,9 105,6 90,8 (13,0)
Produkcja molibdenu mln funtów 8,2 6,7 122,4 2,9 (64,6)
*z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu WG MSSF16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone, budżet na rok 2021 zawiera 100 mln PLN rezerwy
**nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami dla tych jednostek

W 2021 roku Spółka zrealizowała produkcję miedzi elektrolitycznej o 4,6 tys. t. Cu (+1%) wyższą niż zakładano w Budżecie 2021 roku przy zmniejszeniu produkcji ze wsadów własnych o 3,6 tys.t i wyższej o 8,2 tys. t produkcji ze wsadów obcych. Wyższą o 135 t (+11%) produkcję zrealizowano w przypadku srebra. W konsekwencji również sprzedaż srebra była wyższa od planowanej (+84 t, tj. 7%). Sprzedaż miedzi natomiast była niższa od zakładanej w Budżecie o 4,8 tys. t (-1%) w związku ze zmianą harmonogramu dostaw.

Produkcja miedzi płatnej i metali szlachetnych KGHM INTERNATIONAL LTD. były niższe od założonych w Budżecie odpowiednio o 2,2 tys. t (-3%) i 2,4 tys. troz (-4%) głównie na skutek pogorszenia jakości rudy.

Sierra Gorda zakończyła 2021 rok produkcją miedzi płatnej na poziomie o 5,5 tys.t (+6%) wyższym od założonego w Budżecie, ze względu na wyższą zawartość miedzi w rudzie oraz wyższy uzysk.

Całkowity koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowano na poziomie wyższym o 10% od planowanego głównie z uwagi na wyższą wartość podatku od wydobycia niektórych kopalin. Koszt jednostkowy produkcji miedzi bez podatku jest niższy od planowanego, pomimo niższej produkcji miedzi ze wsadów własnych i wzrostu cen materiałów i paliw technologicznych.

Nakłady na inwestycje rzeczowe KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku (z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu wg MSSF 16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone) zrealizowano na poziomie o 449 mln PLN (-16%) niższym od zakładanego, w tym 100 mln PLN niewykorzystanej rezerwy.

Pozostałe nakłady były również niższe o 248 mln PLN, głównie w związku z brakiem udzielenia pożyczki na finansowanie projektów zagranicznych (Victoria oraz SG Oxide) realizowanych z zasobów KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz braku podwyższenia kapitału dla PMT LK oraz Pol-Miedź Trans, wynikających z przesunięć w harmonogramie.

Produkcja – zmniejszenie produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej w 2022 roku o 24,0 tys. t (-3%) w relacji do wielkości zrealizowanej w 2021 roku, z tego:

  • KGHM Polska Miedź S.A. +7,4 tys. t (+1%), przy zwiększeniu produkcji ze wsadów własnych o 12,6 tys. t,
  • KGHM INTERNATIONAL LTD. -17,6 tys. t (-25%) – głównie spadek produkcji miedzi w Robinson (niższa zawartość Cu w rudzie i spadek uzysków) oraz sprzedaż aktywów Franke,
  • Sierra Gorda -13,6 tys. t (-13%) – głównym czynnikiem spadku produkcji jest eksploatacja obszarów o mniejszej zawartości metalu. Jednocześnie przewidywany jest wzrost przerobu urobku o 2%.

Sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A. – w związku ze wzrostem produkcji oraz zmniejszeniem zapasów wyrobów gotowych zakładana wielkość sprzedaży miedzi jest wyższa o 21,5 tys. t (+4%).

Całkowity koszt jednostkowy produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych (KGHM Polska Miedź S.A.) rośnie o 19% z uwagi na przyjęte założenia dot. wzrostu cen materiałów i paliw technologicznych oraz czynników energetycznych.

Inwestycje (z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu wg MSSF 16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone) – zwiększenie nakładów na inwestycje rzeczowe w KGHM Polska Miedź S.A. o 431 mln PLN (+18%) wynika ze zwiększonego zakresu zakupu maszyn górniczych w porównaniu do 2021 roku, wzrostu cen i uwzględnienia w portfelu inwestycji rzeczowych zakresu dotyczącego rozbudowy dołowych systemów odwadniania O/ZG zabezpieczających zwiększony dopływ wody w wyrobiskach górniczych oraz dostaw/robót i usług przewidzianych do wykonania w okresie planowanego postoju technologicznego głównego ciągu produkcyjnego w HM Głogów II.

Wyniki wyszukiwania