Fundacja i aktywność sponsoringowa

GRI:[ ]
mask
 • 413-1

KGHM to „dobry sąsiad i zaufany inwestor”. Wspiera społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promuje aktywny tryb życia oraz pomaga potrzebującym. Jednym z filarów społecznej odpowiedzialności biznesu jest Fundacja KGHM Polska Miedź, która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Fundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w 2003 roku z myślą o tym, aby kontynuować tradycje wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora – KGHM Polska Miedź S.A. oraz realizować wszelkie inicjatywy lokalne i regionalne, a także projekty o skali ogólnopolskiej i globalnej. Wyznacznikiem dla codziennej działalności Fundacji są wartości wyznawane przez Fundatora, do których należy bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, odpowiedzialność i odwaga. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny finansowe i rzeczowe udzielane:

 • osobom fizycznym w zakresie ochrony zdrowia oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • instytucjom na realizację projektów.

Przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku były naturalną kontynuacją dotychczasowej działalności Fundacji oraz rezultatem zmian programowych określonych w toku wzajemnych uzgodnień między Zarządem i Radą Fundacji a władzami Fundatora – KGHM Polska Miedź S.A.

Aktywność Fundacji KGHM Polska Miedź w 2021 roku koncentrowała się na przyznawaniu darowizn i kontroli ich wydatkowania oraz na prowadzeniu programów. Podjęte przez Fundację zobowiązania realizowane były z najwyższą starannością, wnikliwą analizą skierowanych potrzeb i przy szczegółowym uwzględnieniu możliwości pomocy. Fundacja w 2021 roku rozwijała swoją aktywność, realizując cele statutowe w czterech głównych obszarach:

 • Zdrowie i Bezpieczeństwo,
 • Sport i Rekreacja,
 • Kultura i Tradycje,
 • Nauka i Edukacja.

 

 

 

 

 

W 2021 roku Fundacja KGHM Polska Miedź zgodnie z założeniami statutowymi, a także w miarę posiadanych możliwości starała się dostrzegać i odpowiadać na różnorodne potrzeby społeczne. Przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych na łączną kwotę 20 669 524,66 PLN, w tym na realizację 312 projektów na kwotę 19 676 423,56 PLN oraz 993 101,10 PLN dla 116 osób fizycznych, co pokazuje poniższa tabela.

>20
mln PLN
przyznano wsparcie w postaci darowizn pieniężnych

Lp. DZIEDZINA Darowizny
Kwota przyznana PLN Liczba projektów/liczba osób fizycznych
DAROWIZNY DLA INSTYTUCJI 19 676 423,56 312
1. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 5 648 459,77 70
2. NAUKA I EDUKACJA 2 442 618,60 43
3. SPORT I REKREACJA 2 273 347,00 65
4. KULTURA I TRADYCJE 9 311 998,19 134
DAROWIZNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 993 101,10 116
1. OCHRONA ZDROWIA 983 101,10 115
2. POMOC SPOŁECZNA 10 000,00 1
ŁĄCZNIE KWOTA DAROWIZN 20 669 524,66 PLN

Obszar zdrowie i bezpieczeństwo

 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • programy badawcze i diagnostyczne, profilaktyczne,
 • promocja krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu medycznego,
 • konferencje naukowe oraz sympozja medyczne,
 • zajęcia rehabilitacyjno-sportowe,
 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
 • zakup wyposażenia dla Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji,
 • działalność szkoleniowo-prewencyjna,
 • dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wspieranie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

W ramach obszaru „Zdrowie i Bezpieczeństwo” Fundacja KGHM Polska Miedź udziela wsparcia finansowego wielu instytucjom służby zdrowia oraz osobom fizycznym. Środki fundacyjne przeznaczane są głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych czy innych placówek zdrowia. Dzięki temu jakość i skuteczność prowadzonej profilaktyki prozdrowotnej uległa znacznej poprawie. W zakresie ochrony zdrowia Fundacja nie ogranicza się jedynie do doposażenia placówek, ale także finansuje przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców oraz inicjuje i wspiera projekty promujące krwiodawstwo, krwiolecznictwo czy dofinansowuje konferencje naukowe o tematyce medycznej. W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19, przekazane instytucjom darowizny finansowe dotyczyły dofinansowania zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu do rehabilitacji po przebyciu wirusa COVID-19 oraz dofinansowania zajęć rehabilitacyjnych dla ozdrowieńców. Osoby fizyczne otrzymują wsparcie finansowe z Fundacji KGHM Polska Miedź na ochronę zdrowia, przede wszystkim na turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację stacjonarną, zakup aparatów słuchowych i wózków inwalidzkich, leczenie operacyjne, w tym leczenie zagraniczne oraz likwidację barier architektonicznych.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo Fundacja KGHM Polska Miedź angażuje się również w liczne projekty i działania związane z bezpieczeństwem publicznym. Środki przeznaczane są w większości na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów specjalistycznych dla lokalnych placówek interwencyjno-ratunkowych, m.in. jednostek straży pożarnej i policji. Najnowocześniejszy sprzęt przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz umożliwia sprawne funkcjonowanie instytucji, chroniących życie, zdrowie i mienie. W ramach swojej działalności społecznej Fundacja KGHM Polska Miedź stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu ludzi i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Przekazuje darowizny pieniężne na projekty związane z organizacją akcji świątecznych na potrzeby osób potrzebujących, jak np. wigilii dla bezdomnych czy paczek dla dzieci.

70
projektów
W 2021 r. dofinansowano realizację 70 projektów na kwotę 5 648 459,77 PLN oraz obdarowano 116 osób fizycznych na łączną kwotę 993 101,10 PLN.

Obszar nauka i edukacja

 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • wyposażanie w pomoce naukowe pracowni edukacyjnych,
 • stypendia naukowe, nagrody,
 • publikacje naukowe, wydawnictwa popularnonaukowe i edukacyjno-szkoleniowe,
 • programy edukacyjne, warsztaty,
 • sympozja i konferencje naukowe.

W ramach obszaru „Nauka i Edukacja” Fundacja KGHM Polska Miedź swoje działania skupia na propagowaniu nauki, edukacji. Wsparcie ze strony Fundacji KGHM otrzymują placówki edukacyjne, które za przekazane środki zakupują pomoce dydaktyczne, co przyczynia się do zwiększenia poziomu edukacji. Wśród projektów naukowych wspieranych przez Fundację znajdują się także publikacje naukowe czy organizacje konferencji naukowych, konkursów i zajęć edukacyjno–integracyjnych dla dzieci i młodzieży.

2 442 618
PLN
Kwota wydana w 2021 r. w ramach szerokiego wachlarza inicjatyw na realizację 43 projektów.

Obszar sport i rekreacja

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • turystyka i krajoznawstwo.
 • realizacja Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska-organizacja wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z terenu Zagłębia Miedziowego,
 • wspieranie działalności szkoleniowej instytucji upowszechniających sport,
 • dofinansowanie organizacji wydarzeń sportowych,
 • zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych,
 • utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych jak siłowni zewnętrznych,
 • organizację wydarzeń sportowych,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży.

W ramach obszaru „Sport i Rekreacja” Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju aktywności ruchowej młodych ludzi, realizowane przez lokalne instytucje, stowarzyszenia i kluby sportowe. Dzięki darowiznom pieniężnym, udzielanym przez Fundację, udaje się zakupić sprzęt sportowy oraz zrealizować liczne szkolenia sportowe, różnorodne turnieje i zawody, a także stworzyć nowe miejsca rekreacyjno–sportowe jak siłownie zewnętrzne i place zabaw dla dzieci. Ponadto część środków jest przeznaczana na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży przez lokalne oddziały TPD, ZHP, stowarzyszenia, domy dziecka czy parafie. Uczestnikami są głównie dzieci i młodzież z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych i ubogich, które dzięki pomocy Fundacji mają szansę wyjechać po raz pierwszy nad morze czy w góry, ale także poznać inną kulturę.

2 273 347
PLN
Kwota wydana w 2021 r.wydatkowano kwotę na realizację 65 projektów.

Obszar kultura i tradycje

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • działalność na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych.
 • konserwacje, rewaloryzacje i odbudowy zabytkowych obiektów architektury,
 • konserwacje obiektów ruchomych,
 • zakup wartościowych obiektów dla muzeów,
 • organizacja wydarzeń artystyczno-kulturalnych,
 • wsparcie produkcji filmowych, warsztatów artystycznych,
 • upowszechnianie i propagowanie tradycji górniczo-hutniczej.

Bardzo ważną częścią działalności Fundacji jest obszar „Kultura i Tradycje” w ramach, którego Fundacja wspiera projekty dotyczące pielęgnowania tradycji górniczo-hutniczych, upamiętniające polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz wzmacniające lokalną tożsamość kulturową na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim. Wspierane projekty związane z ratowaniem dziedzictwa kultury i tradycji, przyczyniają się do znaczącej poprawy stanu wielu obiektów zabytkowych, a niektóre nawet ratują zabytki przed katastrofą budowlaną. W zakresie wspierania kultury i sztuki Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera finansowo różnorodne wydarzenia artystyczno–kulturalne, organizowane przez rozmaite stowarzyszenia, towarzystwa kulturalne, ośrodki i centra kultury, a także muzea. W roku 2021 dofinansowano 134 projektów z obszaru kultura i tradycje na łączną kwotę 9 311 998,19 PLN.

9 311 998
PLN
Kwotą, którą dofinansowano 134 projektów z obszaru kultura i tradycje

 

 

 

 

 

Program promocji zdrowia i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska

Program realizowany jest od pięciu lat we współpracy z firmą zewnętrzną. Program „Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska” ma przeciwdziałać potencjalnym wpływom przemysłu na ludzi, a w szczególności dzieci, mieszkających na terenie powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego i polkowickiego. Zakłada sfinansowanie wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat do górskich lub nadmorskich uzdrowisk.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w 2021 roku przeznaczono na jego realizację jedynie kwotę 154 700,00 PLN i zostało nim objętych 47 dzieci z Gmin Kotla i Żukowice. W 2022 roku Fundacja zamierza kontynuować program, który na stałe wpisał się w jej działalność statutową.

154 700
PLN
Kwota przeznaczona na realizację programu w 2021r.

Sponsoring w KGHM Polska Miedź S.A.

Strategia KGHM w zakresie sponsoringu jest ściśle związana z prowadzoną działalnością w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i zakłada przeznaczanie środków na realizację działań, zmierzających z jednej strony do promowania Spółki i jej produktów, z drugiej strony do wspierania cennych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, naukowych czy społecznych.

Sprawne funkcjonowanie ważnych instytucji kultury czy nauki jest dzisiaj w dużej mierze zależne od wsparcia sponsorów. Wiele wartościowych projektów bez wsparcia firm takich jak KGHM nie miałoby szans na ich skuteczną realizację. Dlatego rozważając działania sponsoringowe, KGHM bierze pod uwagę także aspekt społeczny każdego z przedsięwzięć.

Obszary prowadzonej działalności sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A., to kultura i sprawy społeczne, nauka oraz sport.

Spółka traktuje sport jako ważną dziedzinę życia społecznego, dlatego wspiera zarówno sport zawodowy najwyższej klasy, jak i sport amatorski. Jako największy pracodawca w regionie docenia znaczenie sportu dla kształtowania kultury wypoczynku dorosłych oraz jego wychowawczą rolę wobec młodzieży. Jednostka Dominująca jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem Zagłębia Lubin S.A. – klubu piłkarskiego grającego w Ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce). Jednocześnie KGHM jest sponsorem dwóch klubów, mających swoja siedzibę w Lubinie: Cuprum Lubin (siatkówka) i Zagłębie Lubin (piłka ręczna).

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z głównych sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. KGHM wspiera również inne wydarzenia biegowe, np. Cross Straceńców czy Noworoczny Marszobieg w Głogowie, „Wilczym Tropem – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, ale także lokalne organizacje sportowe, których członkami są między innymi pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM.

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. jest mecenasem kultury i sztuki. Partycypuje w organizacji oraz obejmuje patronat nad znaczącymi przedsięwzięciami, które są skierowane do społeczności regionu i całego kraju. Od 2019 roku KGHM objął mecenatem Zamek Królewski w Warszawie. Od lat wspiera również Operę Wrocławską. W 2021 roku KGHM kontynuował patronat nad tymi instytucjami kultury.

W zakresie nauki KGHM Polska Miedź S.A. wspiera wyższe uczelnie i instytucje naukowe, tym samym zacieśnia współpracę i stwarza swoisty pomost między przemysłem a środowiskiem naukowym. Firma finansowo i merytorycznie wspomaga przedsięwzięcia związane tematycznie z problemami rozwiązywanymi dla potrzeb KGHM i regionu.

Mając na uwadze dbałość o przejrzystość zasad podejmowania decyzji o wspieraniu danego projektu, oferty analizuje Komisja Sponsoringowa. Decyzje Komisji każdorazowo dokumentowane są w formie protokołu, który zatwierdza Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Aktywność Grupy Kapitałowej KGHM w zakresie działań sponsoringowych podlega regulacjom zapisanym w Polityce Sponsoringowej KGHM Polska Miedź S.A. i procedurze opiniowania przez Komisję Sponsoringową.

Zestawienie kwot przyznanych w 2021 roku przez KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Sponsoringu, w podziale na obszary, jest następujące:

Obszar Przyznana kwota w PLN
Sport 25 238 000,00
Kultura i sprawy społeczne 7 468 222,45
Nauka 3 357 600,00
Razem 36 063 822,45

 

Kwota wydatków spółek z Grupy Kapitałowej KGHM (z wyłączeniem Jednostki Dominującej) w ramach sponsoringu i darowizn w 2021 roku wynosiła:

Kwoty podano w PLN Spółki krajowe KGHM International Razem
Sponsoring 157 000,00 78 396,34 235 396,34
Darowizny 3 983 144,39 676 319,30 4 659 463,69
Razem 4 140 144,39 754 715,64

Dobra praktyka

KGHM potrójnym laureatem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności

Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma – KGHM zdobył nagrody w trzech kategoriach ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności (CSR). Plebiscyt wyróżnia firmy, które realizują m.in. działania prospołeczne wychodzące poza sferę biznesu.

Redakcje Forum Biznesu i Biznes Trendy typują instytucje spełniające kryteria związane z koncepcją CSR. Podstawowe założenia wyboru obejmują m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że uzyskanie tytułów pozwala potwierdzić status KGHM – jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia – z którą warto się związać i współpracować. Otrzymany znak graficzny Lider Społecznej Odpowiedzialności stanowi pomoc w działaniach marketingowych, rekrutacyjnych, wizerunkowych.

Programy CSR KGHM Polska Miedź S.A.

Realizacja Programów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest jednym z głównych celów budowania wizerunku Grupy KGHM jako przyjaznej środowisku i zdrowiu.

KGHM Polska Miedź jest sponsorem i ambasadorem, który wspiera rozwój zarówno lokalnego, jak i ogólnopolskiego sportu, ale przede wszystkim podejmuje inicjatywy mające na celu promocję zdrowego i aktywnego trybu życia.

Od 2019 roku realizowany jest program CSR „Miedziane Rywalizacje”, w ramach którego przekazywane są roczne stypendia dla sportowców za wzorowe osiągnięcia sportowe i zorientowanie na coraz lepsze wyniki w realizacji danej dyscypliny sportowej. W 2021 roku takim wsparciem zostało objętych 26 sportowców z całej Polski, w tym siedmioro pochodzących z Zagłębia Miedziowego i aż 17 reprezentantów Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku.

Poza wsparciem przekazywanym sportowcom ogólnopolskim należy podkreślić wsparcie dla inicjatyw o charakterze lokalnym. Od lat wspierane są regionalne biegi i wydarzenia sportowe dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego, jak Cross Straceńców, Biegi Wilczym Tropem, etc.

Wartą podkreślenia jest oddolna inicjatywa, działającego wewnątrz Spółki, Stowarzyszenia Sportowego KGHM ZG Run, który z okazji okrągłego jubileuszu Spółki zorganizował rajd rowerowy 60 km na 60 lecie KGHM.

Przy wsparciu i zasobach firmy blisko 200 rowerzystów pokonało dystans 75 kilometrów malowniczymi szlakami Doliny Baryczy. Mimo, że pierwotny dystans miał być symboliczny, związany z jubileuszem KGHM i wynieść 60 kilometrów, to jednak wszyscy uczestnicy pokonali go bez większych problemów mogąc liczyć na wzajemne wsparcie, co przełożyło się na integrację pracowników.

Najdłuższą historią może pochwalić się uliczny Bieg o Lampkę Górniczą, otwierający jednocześnie obchody Dnia Górnika, którego 35 edycja odbyła się w listopadzie 2021 roku. W tym samym roku, po raz pierwszy w historii, zrealizowano inicjatywę łączącą dwa działające w spółce programy CSR–Wolontariatu pracowniczego oraz program Eko–Zdrowia, służący propagowaniu aktywności fizycznej wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Wolontariusze, pracownicy KGHM, amatorzy biegów przeprowadzili serię wspólnych treningów przygotowujących do startu w dziesięciokilometrowym biegu ulicami Lubina. Z programu skorzystało blisko 80 osób, które wzięły udział we wspólnych treningach i przygotowywały się do startu w oparciu o przygotowany specjalnie dla nich plan treningowy.

Spółka stale propaguje zdrowie poprzez promocję aktywnego spędzania wolnego czasu. Jednym z przykładów takich działań jest wspomniany wyżej, powstały w 2014 roku program Eko-Zdrowie. W założeniu program podejmuje projekty/inicjatywy na rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbania o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów. W ramach inicjatywy organizowane były zajęcia Nordic Walking czy nauka pływania dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

W 2021 roku KGHM po raz kolejny zaangażował się w działania popularyzujące profilaktykę raka piersi. W ramach tradycyjnego różowego października, również KGHM był różowy. Większość Oddziałów Spółki została podświetlona na różowo, a panie pracujące w firmie otrzymały drobny upominek mający na co dzień przypominać im o konieczności wykonywania badań. Analogicznie do ubiegłego roku, 22 października 2021 roku we wszystkich Oddziałach królował kolor różowy, czy to w formie całego stroju czy drobnego elementu w garderobie pań.

Przez cały październik 2021 roku w wewnętrznej telewizji firmowej emitowane były spoty z udziałem kobiet, pracownic KGHM, ambasadorek KGHM, mające na celu przekonanie pań do wykonania badań czy samokontroli piersi. Po edukacyjnej akcji związanej z popularyzacją profilaktyki raka piersi, KGHM zwrócił się do męskiej części załogi pod hasłem: ”Jesteś ważny, nie bój się badać” i przystąpił do akcji „Movember” w KGHM. Z myślą o popularyzacji badań i dbania o stan zdrowia mężczyzn powstała międzynarodowa kampania społeczna Movember. Mężczyźni, którzy stają się jednocześnie ambasadorami akcji zapuszczają wąsy w listopadzie, aby sprowokować społeczeństwo do rozmowy o raku jąder i raku prostaty. W związku z nią, w listopadzie 2021 roku logo KGHM zostało przyozdobione wąsami.

Program wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce” działa w KGHM Polska Miedź S.A. od 2014 roku. Poprzez działania wolontariackie wzmacniane są wartości, które na co dzień przyświecają pracownikom KGHM – odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zorientowanie na wyniki, odwaga i współdziałanie. Pracownicy angażujący się w organizację czy udział w akcjach charytatywnych stają się ambasadorami marki KGHM Polska Miedź S.A. i są najlepszym dowodem na skuteczność odpowiednio prowadzonej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

W 2021 roku mimo wciąż istniejącego zagrożenia pandemicznego, udało się przeprowadzić 40 akcji wolontariackich, robiąc to przy zachowaniu wszelkich standardów sanitarnych. Pracownicy KGHM odwiedzali placówki edukacyjne w regionie Zagłębia Miedziowego, w których przeprowadzali lekcje pierwszej pomocy czy w przyjazny sposób przybliżali tajemnice pracy wydobywania i przetwarzania rudy miedzi. Tradycyjnie wolontariusze wspierali sportowców na trasie Letniego i Zimowego Biegu Piastów, jak również uprzątnęli jego trasy po wyjątkowo długim sezonie zimowym.

W 2021 roku odbyła się kolejna odsłona akcji „Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem”, w której z okazji tłustego czwartku zebrano rekordową sumę blisko 80 000 PLN na rzecz trójki dzieci pracowników KGHM.

Z okazji jubileuszu KGHM Polska Miedź S.A. wszystkie działające przy Spółce kluby Honorowych Dawców Krwi zjednoczyły siły, aby wspólnie osiągnąć cel – zebrać jak najwięcej litrów krwi. Tego roku powstał jeden, wspólny kalendarz akcji krwiodawstwa, uwzględniający terminarze wszystkich klubów. Współpracę zainaugurowała okolicznościowa akcja „Hutniczej zbiórki krwi”, gdzie jednocześnie we wszystkich miastach Zagłębia Miedziowego zbierana była krew i jej składniki. Wartym podkreślenia jest fakt, że krwiodawcy, którzy łącznie przekazali ponad 40 litrów krwi, tego dnia zrezygnowali z przywileju jakim jest dzień wolny od pracy, gdyż akcja była przeprowadzona w sobotę. Każdy dawca, który w dowolnym punkcie Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie Zagłębia Miedziowego podał hasło KGHM 60, otrzymał bransoletkę z miedzianym oznaczeniem swojej grupy krwi.

Szereg przeprowadzonych akcji oraz oddolne inicjatywy pracowników zaowocowały przyznanym przez Powiat Lubiński tytułem Wolontariusza roku 2021. Wartym podkreślenia jest fakt, że poza tytułem przyznanym Wolontariatowi KGHM, indywidualne wyróżnienia odebrało również wielu pracowników Spółki.

Jednym z ambasadorów KGHM Polska Miedź S.A. połączonym ze Spółką umową sponsoringową jest wybitny skialpinista Andrzej Bargiel. Choć z pozoru działalność sportowca znacznie odbiega od przemysłu wydobywczego, to łączą je te same wartości, jak współdziałanie, odpowiedzialność, zorientowanie na wyniki, odwaga czy bezpieczeństwo. Właśnie te walory podkreślał Andrzej Bargiel w serii filmów skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., szukając odniesienia do swojej działalności po wizycie w najgłębszej kopalni KGHM.

Spółka, planując i realizując działania CSR-owe, których adresatami i bezpośrednimi odbiorcami są społeczni beneficjenci otoczenia Spółki, podtrzymuje ważną dla koncernu „licencję na działanie”, przejawiającą się społeczną akceptacją działalności biznesowej KGHM w sektorze wydobywczym.

Został uruchomiony w 2014 roku, w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytetem programu EKO-Zdrowie jest szczególnie promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W założeniu program podejmuje projekty/inicjatywy na rzecz promocji wśród mieszkańców regionu profilaktyki zdrowotnej, aktywnego stylu życia, ruchu i rekreacji – tym samym dbania o zdrowie dzieci, osób dorosłych i seniorów.

Na działania prozdrowotne programu składają się cykliczne zajęcia: Nordic walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

Projekt zajęć Nordic walking dedykowany jest dla osób, które ukończyły 35-ty rok życia. Zakłada on cykliczne zajęcia z udziałem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów w różnych miastach regionu Zagłębia Miedziowego. Uczestnicy nabywają bądź doskonalą podstawowe umiejętności marszu z kijami oraz uczestniczą w prelekcjach poświęconych technikom Nordic walking i zasadom zdrowego odżywiania.

Nordic walking, działa na organizm tak jak bieganie, ale nie obciąża nadmiernie stawów i kręgosłupa. Odciąża za to stawy biodrowe i kolanowe, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, rozluźnia także napięcie mięśni barków, szyi i grzbietu. Poza tym nie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz w bezpieczny sposób (z niewielkim ryzykiem kontuzji) angażuje do 90 proc. mięśni ciała.

Do tej pory odbyło się 11 edycji projektu Nordic walking, w których uczestniczyło ponad 1600 osób. Nauka pływania zakłada cykliczne lekcje podstaw pływania dla dzieci w wieku 5–10 lat. Zajęcia odbywają się w krytych pływalniach kilku miast Zagłębia Miedziowego: Chojnowie, Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie i Rudnej, a dzieci nabywają podstawowe umiejętności poruszania się w wodzie, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z klubów pływackich regionu. Pływanie to sport polecany szczególnie dzieciom. Pomaga zadbać o prawidłową postawę ciała i skorygować skrzywienie kręgosłupa. Dzięki tej dyscyplinie dziecko zdrowo się rozwija, jest sprawne fizycznie, ma dobrą kondycję oraz koordynację ruchową. Zajęcia w wodzie mają również bardzo pozytywny wpływ na układy oddechowy i krążeniowy. KGHM realizuje strategiczne założenia polityki CSR, prowadząc dialog i partnerską współpracę z otoczeniem. Firma jest dobrym sąsiadem i zaufanym inwestorem. By działać efektywnie, w swoich projektach uwzględnia elementy społeczne, kulturowe i ekonomiczne. KGHM ściśle współpracuje z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, analizuje informacje o potrzebach lokalnych społeczności i wspiera je w wybranych obszarach organizacyjnie i finansowo. W efekcie firma tworzy trwałe, sprawiedliwe i równorzędne relacje z otoczeniem.

Dobra praktyka

60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. jako lider społecznej odpowiedzialności biznesu wydał „60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM”. Jubileuszowa publikacja dostępna online może być źródłem inspiracji dla firm i instytucji. Dokument udowadnia, że troska o człowieka, jego rodzinę i środowisko może iść w parze z realizacją ambitnych celów biznesowych.

Publikacja zawiera opis 60 dobrych praktyk miedziowej spółki pogrupowanych w kilka kategorii, w tym zdrowie fizyczne, edukacja, ekologia czy więzi społeczne. KGHM prezentuje swoje działania i zaangażowanie załogi m.in. w akcje wolontariackie i pomocowe dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Publikacja o dobrych praktykach CSR pokazuje, że KGHM Polska Miedź S.A. konsekwentnie realizuje i stosuje się do zasad odpowiedzialności społecznej.

Wyjątkowe opracowanie jest dostępne online, można je pobrać ze strony internetowej Spółki.

Wyniki wyszukiwania