Odpowiedzialny łańcuch dostaw

mask
 • 308-2

Dobra praktyka

Dwie huty KGHM znalazły się w gronie dziesięciu zakładów na świecie ze znakiem Copper Mark, prestiżową gwarancją odpowiedzialnej produkcji.

Huty Miedzi Głogów i Legnica zyskały wyróżnienie znakiem Copper Mark. Dwa oddziały KGHM mogą korzystać z certyfikatu potwierdzającego efektywną i zgodną z najwyższymi standardami produkcję miedzi. Copper Mark powstał z inicjatywy International Copper Association i spółek członkowskich tej organizacji.

Copper Mark to system gwarancji, który promuje odpowiedzialną produkcję czerwonego metalu. Tym samym huty należące do polskiego miedziowego giganta dołączyły do elitarnej grupy zaledwie kilku firm z całego świata, które mają prawo używać znaku Copper Mark.

– Przyznanie wyróżnienia potwierdza, że huty Polskiej Miedzi spełniają najwyższe globalne standardy. Zgodnie ze strategią firmy stale doskonalimy nasze procesy produkcyjne, co również zostało zauważone. Spełniamy normy środowiskowe, stosujemy praktyki odpowiedzialnej produkcji i możemy się pochwalić świetną współpracą z interesariuszami czy lokalnymi społecznościami. Pozyskanie znaku Copper Mark wzmocni już i tak wysoką markę produktów KGHM, w tym sprzedawanych katod miedzianych. – powiedział Paweł Gruza, Wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych KGHM

Huty Miedzi Głogów i Legnica dołączyły do programu Copper Mark w 2020 roku. Przez wiele miesięcy międzynarodowi eksperci sprawdzali zgodność procesów biznesowych oddziałów KGHM  z 32 kryteriami przyznawania znaku. Pod uwagę wzięto działania związane m.in. z ochroną środowiska, łańcuchem dostaw dla metali, warunkami pracy, praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem czy współpracą z lokalnymi społecznościami.

Copper Mark to międzynarodowy system zapewnienia odpowiedzialnej produkcji miedzi. Jest to dobrowolny program dla firm z branży przemysłowej, które mają szanse otrzymać swoisty certyfikat jakości. Podmioty, które pomyślnie przechodzą weryfikację, mogą wykorzystywać znak w swoich publikacjach korporacyjnych, na umowach czy na wyrobach z miedzi.

System Copper Mark dostarcza wiarygodnych informacji na temat procedur i zasad produkcji w firmach z branży wydobywczej. Znak to sygnał dla m.in. inwestorów czy firm wykorzystujących miedź w swoich produktach, że zakłady z taką marką są wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem biznesowym.

W 2021 roku dokonano aktualizacji „Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” m.in. w celu dostosowania dokumentacji procesu zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw do wymogów standardu branżowego Copper Mark, a także poszerzenia katalogu nieakceptowalnych, potencjalnych naruszeń ze strony kontrahentów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W treści Polityki uwzględniono również wnioski innych komórek organizacyjnych KGHM pod kątem zapewnienia zgodności w odniesieniu do oczekiwań ich interesariuszy. Zaktualizowana Polityka nadal stanowi istotny element Systemu zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw złota i srebra, który podlega corocznej, niezależnej, zewnętrznej ocenie potwierdzającej wypełnienie przez Spółkę zasad dostarczania bezkonfliktowego złota i srebra w rozumieniu LBMA Responsible Gold Guidance oraz LBMA Responsible Silver Guidance. Aktualny Raport Zgodności KGHM Polska Miedź S.A., wraz z Raportem z niezależnej usługi atestacyjnej, dostępny jest na stronie internetowej.

W 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. został przeprowadzony audyt zgodności w ramach standardu Copper Mark, wprowadzającego dodatkowe wymagania z zakresu odpowiedzialnego łańcucha dostaw miedzi i ołowiu. Spełnienie w wymaganym zakresie kryteriów warunkujących przyznanie Copper Mark pozwoliło na certyfikację Huty Miedzi Legnica oraz Huty Miedzi Głogów znakiem Copper Mark stanowiącym prestiżowe wyróżnienie i potwierdzenie przestrzegania przez KGHM Polska Miedź S.A. zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, a także zgodności ze standardami etycznymi, środowiskowymi i organizacyjnymi. Pozyskanie znaku Copper Mark było niezbędne dla kontynuacji swobodnego prowadzenia wymiany handlowej przez KGHM Polska Miedź S.A., w tym w szczególności dla ułatwienia utrzymania rejestracji katod na giełdzie LME (London Metal Exchange). W 2022 roku prowadzone będą dalsze prace, zainicjowane jeszcze w 2021 roku, w zakresie wdrożenia rekomendacji audytora, mające na celu dalsze doskonalenie wskazanych obszarów odpowiedzialnego łańcucha dostaw, celem utrzymania certyfikacji w latach następnych.

W 2021 r.
został przeprowadzony audyt zgodności w ramach standardu Copper Mark

W 2018 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął „Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”. W celu przestrzegania najważniejszych zasad związanych z zapobieganiem korupcji w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w 2020 roku Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął na mocy uchwały decyzję o wdrożeniu w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017. Przeprowadzono w związku z tym szereg szkoleń dla pracowników, w tym przygotowujących do sprawowania funkcji audytorów wewnętrznych oraz Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001:2017. W związku z wdrożeniem normy PN-ISO 37001:2017, w 2021 roku przyjęta została w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nowa Polityka Antykorupcyjna. Zespół powołany do przeprowadzenia prac wdrożeniowych, przy wsparciu eksperta zewnętrznego, przygotował nowe regulacje z obszaru przeciwdziałania korupcji, zgodne z wymaganiami normy, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązującej Polityki Antykorupcyjnej, które zostały przyjęte uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i są obecnie wdrażane we wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej. Podstawą Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi jest Zarządzanie Ryzykiem Korupcji, oparte na identyfikacji i ocenie ryzyka korupcji w poszczególnych procesach realizowanych przez podmioty z Grupy. Przyjęte procedury regulują proces zarządzania ryzykiem korupcji w Grupie Kapitałowej, w tym zarządzanie ryzykiem korupcji w odniesieniu do Organizacji Nadzorowanych i Partnerów Biznesowych. Określają szczegółowo standardy postępowania z działaniami o charakterze korupcyjnym, w tym w sytuacji konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków biznesowych, kontaktach z funkcjonariuszami publicznymi czy zdarzeniach noszących znamiona oferty korupcyjnej. Określają również odpowiedzialność za naruszenie zapisów Polityki Antykorupcyjnej oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania korupcji.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętej Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Antykorupcyjnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., w oddziałach i wybranych siedmiu spółkach krajowych utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, których pracę reguluje wdrożona w 2020 roku Instrukcja Pracy Komórek ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz analogiczne Instrukcje Pracy Komórek ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w ww. spółkach. We wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., krajowych i zagranicznych, powołani zostali Pełnomocnicy ds. Etyki i Antykorupcji. W 2019 roku zaktualizowano Procedurę Ujawniania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów w Grupie KGHM, dostosowując ją do wymagań zmienionej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Procedura ma na celu zwiększenie efektywności wykrywania i rozwiązywania sytuacji związanych z wystąpieniem nieprawidłowości stanowiących nadużycia w stosunku do przyjętych w Grupie KGHM regulacji, w szczególności Kodeksu Etyki Grupy KGHM, Polityki Bezpieczeństwa oraz Polityki Antykorupcyjnej. Procedura określa również zakres i warunki ochrony Sygnalistów.

W 2019 roku uruchomiono na stronie korporacyjnej dodatkowy kanał dla Sygnalistów – platformę „Linia Etyki KGHM”, dostępny zarówno dla pracowników jak i osób trzecich, w tym kontrahentów i klientów, w czterech językach – polskim, angielskim, hiszpańskim i rosyjskim. Platforma umożliwia dokonanie anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości i jest alternatywnym kanałem dla pozostałych form kontaktu – linii telefonicznych, skrzynek mailowych i adresów do korespondencji. Wszelkie zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, podlegają weryfikacji i wyjaśnieniu. W 2021 roku uruchomiony został projekt inwestycyjny dotyczący budowy narzędzia IT wspierającego obsługę i rozpatrywanie zgłoszeń od Sygnalistów. Planowany termin ukończenia prac i udostępnia narzędzia w wersji produkcyjnej to koniec 2022 roku. Budowa narzędzia jest kolejnym krokiem w doskonaleniu procesu oraz odpowiedzią na zmieniające się wymagania prawne, związane z wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku, w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Trwają również prace dotyczące aktualizacji wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących przyjmowania zgłoszeń od Sygnalistów i ich ochrony, mające na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą unijną i krajowymi regulacjami, dotyczącymi ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (obecnie projekt ustawy).

W podmiotach Grupy KGHM wdrożono Procedurę Kontroli Wewnętrznej Pionu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom KGHM Polska Miedź S.A. Kontrola realizowana przez Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom obejmuje swym zakresem identyfikację i wykrywanie oszustw, nieprawidłowości, nadużyć, korupcji, mobbingu i naruszeń postanowień Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej oraz monitoruje transparentność procesów zakupowych.

Weryfikacja kontrahentów, w tym m.in. pod kątem ryzyka korupcji oraz możliwości wystąpienia konfliktu interesów, prowadzona jest zgodnie z wdrożoną w 2019 roku. Procedurą weryfikacji w postępowaniach zakupowych, sprzedażowych i procesach inwestycyjnych, realizowaną przez Departament Bezpieczeństwa KGHM Polska Miedź S.A.

W 2020 roku opracowano i opublikowano „ABC Konfliktu Interesów. Vademecum etyczne KGHM Polska Miedź S.A.”. Publikacja w zwięzłej formie opisuje zagadnienie konfliktu interesów oraz regulacje Spółki w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Zawiera kwestionariusz, dzięki któremu w prosty sposób każdy pracownik może samodzielnie sprawdzić, czy problem konfliktu interesów go dotyczy. Publikacja jest udostępniana nowo zatrudnianym pracownikom oraz stanowi element cyklicznych szkoleń z zakresu przeciwdziałania konfliktowi interesów, organizowanych przez Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji. Stanowi wsparcie w podnoszeniu świadomości w organizacji w tym zakresie. W 2021 roku opracowano i uruchomiono na platformie edukacyjnej szkolenie online dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące problematyki konfliktu interesów. Co roku organizowane są również kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy i przygotowywane są publikacje, skierowane do pracowników, dotyczące etyki i przeciwdziałania korupcji.

W Grupie Kapitałowej KGHM wdrożono również Procedurę Antymobbingową, pozwalającą na efektywne przeciwdziałanie zjawisku mobbingu w miejscu pracy. Narzędziem wspierającym Pracodawcę w kwestii przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz łamania praw pracowniczych, są powołane w podmiotach Grupy KGHM Komisje ds. Etyki, rozpatrujące podejrzenia naruszenia standardów etycznych obowiązujących w Grupie KGHM.

Prace wspierające i podnoszące standardy etyczne i ładu korporacyjnego będą kontynuowane w 2022 roku.

System Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 • 205-1
 • 205-2
 • 205-3

KGHM Polska Miedź S.A. na bieżąco podejmuje działania wspierające i podnoszące standardy funkcjonowania  wdrożonego w 2018 roku Systemu Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

System ma po pierwsze na celu ochronę interesu pracodawcy poprzez przeciwdziałanie czynom narażającym Spółkę na straty materialne i wizerunkowe, a po drugie optymalizację wydatków i inwestycji, skutkującą oszczędnościami dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.. Jego istotne elementy to:

 • zdefiniowane procedury i mechanizmy kontrolne,
 • standaryzacja procedur i procesów związanych z ww. obszarem w całej Grupie Kapitałowej KGHM,
 • efektywne zapobieganie nadużyciom skutkującym stratami Grupy Kapitałowej KGHM,
 • efektywne wykrywanie zaistniałych nadużyć, prowadzenie czynności sprawdzających i kontrolnych oraz wprowadzanie mechanizmów naprawczych,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • zwiększenie wrażliwości etycznej pracowników.

Odpowiedzialność za wdrożenie, funkcjonowanie i nadzór nad systemem sprawuje Pion Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie Pion składa się z dwóch Departamentów:

 • Departamentu Bezpieczeństwa, w którym znajduje się m.in. Wydział Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, Wydział Przeciwdziałania Stratom i Kontroli oraz Wydział Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego,
 • Departamentu Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, w którym znajduje się Wydział Monitoringu Łańcucha Dostaw oraz Wydział Analiz.

W Oddziałach oraz w zależnych spółkach krajowych i zagranicznych KGHM powołano w 2018 roku Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji, których pracę monitoruje, nadzoruje i koordynuje Pełnomocnik ds. Etyki i Antykorupcji w Grupie Kapitałowej KGHM (funkcję tę, zgodnie z procedurą, pełni Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa KGHM).

W latach 2019 – 2020 utworzono komórki ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. oraz w siedmiu wybranych spółkach krajowych, które wytypowano w oparciu o wielkość wydatków i poziom zagrożeń krajowych. Kierownicy komórek są odpowiedzialni za wdrażanie i nadzorowanie systemu bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, etyki i procedur antykorupcyjnych, bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz ochrony fizycznej i technicznej, a także podlegają merytorycznie Dyrektorowi Naczelnemu ds. Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Stratom w KGHM Polska Miedź S.A.

Od 2017 roku organizowane są cykliczne szkolenia z obszaru bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, dla pracowników wszystkich podmiotów KGHM. Szkoleniami objęci są wszyscy nowo zatrudniani pracownicy w podmiotach KGHM. Poza tym prowadzone są szkolenia tematyczne. Wszystkie materiały i instrukcje udostępniane są na bieżąco pracownikom na wewnętrznym portalu korporacyjnym, w specjalnie utworzonej zakładce, poświęconej tematycznie zagadnieniom etyki i przeciwdziałania korupcji.

Prowadzone są także cykliczne spotkania i szkolenia dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji (40 osób). W 2021 roku zrealizowano 9 takich szkoleń. Miały one na celu podnoszenie kompetencji Pełnomocników oraz wymianę doświadczeń. Pełnomocnicy są odpowiedzialni za organizację i realizację szkoleń z zakresu etyki i antykorupcji w podmiotach KGHM.

W 2020 roku uruchomione zostały w KGHM Polska Miedź S.A. (Centrala i Oddziały) dwa moduły szkolenia e-learningowego z zakresu etyki, przeciwdziałania nieprawidłowościom w firmie (w szczególności korupcji, mobbingowi, dyskryminacji) oraz odbierania zgłoszeń od Sygnalistów. Szkoleniem objęte zostały wszystkie osoby zatrudnione. Szkolenia są uruchamiane dla osób nowo zatrudnianych. W 2021 roku szkolenie ukończyło 712 osób (dotyczy osób pozostających w zatrudnieniu na dzień 31.12.2021 r.).

W związku z decyzją Zarządu dotyczącą wdrożenia w Oddziałach i Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz Spółkach Zależnych Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, zgodnie ze standardem PN-ISO 37001:2017, przeprowadzono w ostatnim kwartale 2020 roku szkolenia online z zakresu wymagań normy dla Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji oraz Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A.:

 • Praktyczna interpretacja wymagań normy System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 3 szkolenia jednodniowe, liczba uczestników: 71.
 • Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Etyką i Działaniami Antykorupcyjnymi w oparciu o międzynarodową normę ISO 37001, Kodeks Etyki KGHM Polska Miedź S.A. i projekt normy ISO/DIS 37002:2020 – 2 szkolenia dwudniowe, liczba uczestników: 34.
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi wg ISO 37001 – 1 szkolenie dwudniowe, liczba uczestników: 17.

16 grudnia 2021 roku uruchomiono szkolenie e-learningowe dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. posiadających dostęp do platformy e-learningowej, dotyczące problematyki konfliktu interesów.

W latach 2019 – 2021 zrealizowano szereg działań komunikacyjnych, skierowanych do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promujących wartości etyczne i kształtujących kulturę organizacji:

 • wyemitowano 6 filmów edukacyjnych, dotyczących Kodeksu Etyki, przeciwdziałania mobbingowi, Platformy dla Sygnalistów i ochrony Sygnalistów, zasad przyjmowania i wręczania upominków biznesowych, przeciwdziałania korupcji oraz przeciwdziałania konfliktowi interesów,
 • opublikowano szereg artykułów tematycznych na łamach wewnętrznego czasopisma Curier oraz w Intranecie Grupy,
 • opublikowano dodatek specjalny do wewnętrznego dwutygodnika Curier, poświęcony problematyce Sygnalistów,
 • wydano zaktualizowany Poradnik Antykorupcyjny w wersji elektronicznej,
 • opracowano, opublikowano i rozdystrybuowano „ABC konfliktu interesów. Vademecum etyczne KGHM”, które w zwięzłej formie opisuje zagadnienie konfliktu interesów oraz regulacje firmy w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku,
 • opracowano kwestionariusz umożliwiający pracownikom przeprowadzenie dobrowolnej i samodzielnej oceny ryzyka wystąpienia konfliktu interesów,
 • przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą wręczania upominków biznesowych.

W 2021 roku przeprowadzono dwie kampanie, w tym konkursy:

 • kampanię skierowaną do pracowników Grupy Kapitałowej KGHM, promującą funkcję Pełnomocników ds. Etyki i Antykorupcji,
 • kampanię skierowaną do pracowników KGHM Polska Miedź S.A., dotyczącą przeciwdziałania korupcji, w tym przyjęcia nowej Polityki Antykorupcyjnej oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z normą PN-ISO 37001.

Wyniki wyszukiwania