7.5.2.2 Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Wszystkie podmioty, z którymi Grupa Kapitałowa zawiera transakcje w instrumentach pochodnych (z wyjątkiem wbudowanych instrumentów pochodnych), działają w sektorze finansowym.

Ekspozycję kredytową Grupy związaną z instrumentami pochodnymi z podziałem na głównych kontrahentów prezentuje poniższa tabela.3

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Należności finansowe Zobowiązania finansowe Wartość godziwa Ekspozycja na ryzyko kredytowe Należności finansowe Zobowiązania finansowe Wartość godziwa Ekspozycja na ryzyko kredytowe
Kontrahent 1 227 (195) 32 227 317 (431) (114) 317
Kontrahent 2 162 (112) 50 162 268 (195) 73 268
Kontrahent 3 113 (437) (324) 113 137 (272) (135) 137
Kontrahent 4 78 (57) 21 78 129 (359) (230) 129
Pozostali 279 (1 360) (1 081) 279 148 (395) (247) 148
Razem 859 (2 161) (1 302) 859 999 (1 652) (653) 999
Otwarte instrumenty pochodne* 849 (2 002) (1 153) 999 (1 610) (611)
Rozliczone instrumenty pochodne netto 10 (159) (149) (42) (42)
* Z wyłączeniem wbudowanych instrumentów pochodnych.

Biorąc pod uwagę należności z tytułu otwartych transakcji w instrumentach pochodnych posiadanych przez Spółkę (z wyłączeniem wbudowanych instrumentów pochodnych) na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz należności netto4 z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych, maksymalny udział jednego podmiotu w kwocie narażonej na ryzyko kredytowe wynikające z tych transakcji wyniósł 26%, tj. 227 mln PLN (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 32%, tj. 317 mln PLN).5

W celu ograniczenia przepływów pieniężnych i jednocześnie ograniczenia ryzyka kredytowego Jednostka Dominująca dokonuje rozliczeń netto (na podstawie zawartych z kontrahentami standardowych porozumień ramowych regulujących obrót instrumentami finansowymi, tj. ISDA lub opartych o wzór ZBP). Ponadto ryzyko kredytowe z tego tytułu jest na bieżąco monitorowane poprzez analizę ratingów kredytowych oraz ograniczane poprzez dążenie do dywersyfikacji podmiotowej przy wdrażaniu strategii zabezpieczających.

Pomimo koncentracji ryzyka kredytowego związanego z transakcjami w instrumentach pochodnych Jednostka Dominująca ocenia, że ze względu na współpracę wyłącznie z renomowanymi instytucjami finansowymi, jak również bieżący monitoring ich ratingu, nie jest znacząco narażona na ryzyko kredytowe wynikające z zawartych z nimi transakcji.

W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę ratingów instytucji finansowych, z którymi Grupy posiadała transakcje w instrumentach pochodnych, stanowiące ekspozycję na ryzyko kredytowe.

Poziom ratingu Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Średniowysoki od A+ do A- wg S&P i Fitch oraz od A1 do A3 wg Moody’s 98% 97%
Średni od BBB+ do BBB- wg S&P i Fitch oraz od Baa1 do Baa3 wg Moody’s 2% 3%

3 Nie dotyczy wbudowanych instrumentów pochodnych.

4 Jednostka Dominująca kompensuje należności i zobowiązania z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych, dla których na dzień kończący okres sprawozdawczy  znany  jest  przyszły  przepływ,  zgodnie  z  zasadami  nettowania  przepływów  z  rozliczeń  przyjętymi  w  umowach  ramowych z poszczególnymi kontrahentami.

5 W 2021 r. zmieniona została metoda liczenia wartości narażonej na ryzyko kredytowe związane z instrumentami pochodnymi – zamiast dodatniej wartości godziwej netto brane są pod uwagę wyłącznie należności z tytułu otwartych instrumentów pochodnych (z wyłączeniem wbudowanych instrumentów pochodnych) oraz należności netto z tytułu rozliczonych instrumentów pochodnych. Dane na 31 grudnia 2020 r. zostały przeliczone według nowej metody.

Wyniki wyszukiwania