13.1 Koszty według rodzaju

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.10.2021
do 31.12.2021
od 01.10.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Amortyzacja środków trwałych i wartości  niematerialnych 526 618 2 254 2 062
Koszty świadczeń pracowniczych 1 692 1 620 6 443 5 884
Zużycie materiałów i energii, w tym: 3 110 2 132 11 962 7 914
wsady obce 1 769 1 100 7 132 3 974
Usługi obce 721 665 2 200 2 226
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1 009 505 3 548 1 625
Pozostałe podatki i opłaty (34) 163 661 544
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 3 (1) (42) (2)
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości zapasów (31) (9) (88) (29)
Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne 25 22 72 61
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 20 17 76 65
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 319 70 340 162
Odpisy z tytułu utraty wartości zapasów 18 25 47 127
Pozostałe koszty 28 12 64 62
Razem koszty rodzajowe 7 406 5 839 27 537 20 701
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) 215 121 790 672
Zmiana stanu produktów, produkcji w toku  (+/-) 112 547 (1 544) 474
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Grupy Kapitałowej (-) (504) (510) (1 690) (1 376)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu, z tego: 7 229 5 997 25 093 20 471
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 6 745 5 551 23 529 18 981
Koszty sprzedaży 120 106 450 432
Koszty ogólnego zarządu 364 340 1 114 1 058

Wyniki wyszukiwania