8.4.1 Dług netto

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Kredyty bankowe 703 1 965
Pożyczki 2 198 2 377
Dłużne papiery wartościowe 2 000 2 000
Leasing 574 586
Nota 7.1 Zobowiązania z tytułu zadłużenia długoterminowego 5 475 6 928
Kredyty bankowe 32 29
Pożyczki 370 308
Dłużne papiery wartościowe 1
Leasing 71 70
Nota 7.1 Zobowiązania z tytułu zadłużenia krótkoterminowego 474 407
Razem zadłużenie, z tego: 5 949 7 335
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 85
wykazane jako „zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych”  

5 864

Nota 8.5 Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 880 2 501
Dług netto 4 069 4 834

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i leasingu w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN) według rodzaju stopy procentowej

 

 

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
PLN/WIBOR 2 133 2 119
EUR/EURIBOR 20 26
EUR/stałe 63 42
USD/USD LIBOR (16) 1 305
PLN/stałe 694 694
USD/stałe 3 004 3 094
CAD/stałe 49 51
pozostałe 2 4
Razem 5 949 7 335

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Grupy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu w przeliczeniu na PLN wyniosło 5 949 mln PLN, w podziale na waluty tj. 736 mln USD, 2 827 mln PLN, 18 mln EUR, 15 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 2 mln PLN (na 31 grudnia 2020 r. zadłużenie w przeliczeniu na PLN wyniosło 7 335 mln PLN, w podziale na waluty tj. 1 171 mln USD, 2 813 mln PLN, 15 mln EUR, 17 mln CAD oraz w pozostałych walutach w wysokości 4 mln PLN).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. saldo zobowiązań handlowych przekazanych przez Grupę do faktoringu dłużnego wyniosło 95 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 1 264 mln PLN). Zobowiązania handlowe przekazane do faktoringu dłużnego są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako „Zobowiązania wobec dostawców i podobne” i mieszczą się w kategorii „podobne”, gdyż z uwagi na znaczący osąd Grupy Kapitałowej przedstawiony w Nocie 10.4 niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, taka prezentacja najlepiej odzwierciedla charakter tych transakcji.

Struktura zadłużenia potwierdza skuteczną realizację strategii Grupy, ukierunkowanej na zapewnienie długookresowej stabilności finansowej poprzez oparcie struktury finansowania na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania.

Wyniki wyszukiwania