Indeks GRI

mask

Wskaźniki profilowe raportowania ESG KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok1

Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI2 Nazwa wskaźnika
UJAWNIENIA PROFILOWE
GRI 102-1 GRI 102. General Disclosures 2016 Nazwa organizacji
GRI 102-2 GRI 102. General Disclosures 2016 Podstawowe marki, produkty i usługi
GRI 102-3 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 GRI 102. General Disclosures 2016 Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie
GRI 102-5 GRI 102. General Disclosures 2016 Charakter własności oraz forma prawna
GRI 102-6 GRI 102. General Disclosures 2016 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów)
GRI 102-7 GRI 102. General Disclosures 2016 Skala działalności organizacji
GRI 102-8 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102-9 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-10 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw
GRI 102-11 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża
GRI 102-12 GRI 102. General Disclosures 2016 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje
GRI 102-13 GRI 102. General Disclosures 2016 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
GRI 102-14 GRI 102. General Disclosures 2016 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
GRI 102-16 GRI 102. General Disclosures 2016 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
GRI 102-17 GRI 102. General Disclosures 2016 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
GRI 102-18 GRI 102. General Disclosures 2016 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych
GRI 102-20 GRI 102. General Disclosures 2016 Odpowiedzialność na szczeblu kierowniczym za kwestie ekonomiczne, środowiskowe i społeczne
GRI 102-22 GRI 102. General Disclosures 2016 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów
GRI 102-26 GRI 102. General Disclosures 2016 Rola najwyższego organu zarządzającego w ustaleniu celu, wartości i strategii
GRI 102-35 GRI 102. General Disclosures 2016 Polityki dotyczące wynagrodzeń
GRI 102-40 GRI 102. General Disclosures 2016 Lista interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-41 GRI 102. General Disclosures 2016 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102-42 GRI 102. General Disclosures 2016 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102-43 GRI 102. General Disclosures 2016 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 GRI 102. General Disclosures 2016 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy
GRI 102-45 GRI 102. General Disclosures 2016 Lista wszystkich podmiotów uwzględnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach
GRI 102-46 GRI 102. General Disclosures 2016 Proces definiowania treści raportu
GRI 102-47 GRI 102. General Disclosures 2016 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu
GRI 102-49 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
GRI 102-50 GRI 102. General Disclosures 2016 Okres objęty raportowaniem
GRI 102-51 GRI 102. General Disclosures 2016 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 GRI 102. General Disclosures 2016 Cykl raportowania
GRI 102-53 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane kontaktowe
GRI 102-54 GRI 102. General Disclosures 2016 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 GRI 102. General Disclosures 2016 Indeks treści GRI
GRI 102-56 GRI 102. General Disclosures 2016 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
1. Wskaźniki obowiązkowe w raporcie przygotowanym zgodnie z GRI Standards w wersji podstawowej (Core).Wskaźniki profilowe GRI nieobowiązkowe w wersji podstawowej (Core) zostały zaznaczone szarym tłem. Dla KGHM Polska Miedź S.A. obowiązkowe są ujawnienia opisane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61).
2. 2 GRI Standards 2016. W zestawieniu zostały uwzględnione aktualizacje standardu w zakresie poszczególnych wskaźników z 2018 roku oraz z 2020 roku.
3. W kolumnie znajdują się opisy informacji objętych obowiązkiem ujawnienia wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61)., do której zaimplementowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r., Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1., („Dyrektywa 2014/95/UE”). Są to informacje zakresem pokrywające się z danym wskaźnikiem GRI.
4. W kolumnie znajdują się wskaźniki określone w ,,Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW" pokrywające się zakresem z danym wskaźnikiem GRI.

Wskaźniki środowiskowe raportowania ESG KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok1

Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI2 Nazwa wskaźnika
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOT. ISTOTNYCH TEMATÓW: TEMATY ŚRODOWISKOWE (E)
TEMAT RAPORTOWANIA: DĄŻENIE DO GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 301-2 GRI 301. Materiały 2016 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym
TEMAT RAPORTOWANIA: ZAPOBIEGANIE ZMIANOM KLIMATU
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 302-1 GRI 302. Energia 2016 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców
GRI 305-1 GRI 305. Emisje 2016 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1 = Scope 1)
GRI 305-2 GRI 305. Emisje 2016 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
(Zakres 2 = Scope 2)
GRI 305-3 GRI 305. Emisje 2016 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
(Zakres 3 = Scope 3).
GRI 301-1 GRI 303. Materiały 2016 Wykorzystane surowce/materiały według wagi lub objętości
GRI 306-1 GRI 306. Ścieki i odpady 2020 Wytwarzanie odpadów i znaczące oddziaływania związane z odpadami
GRI 306-2 GRI 306. Ścieki i odpady 2020 Zarządzanie znaczącymi wpływami związanymi z odpadami
GRI 306-3 GRI 306. Ścieki i odpady 2020 Wytworzone odpady
TEMAT RAPORTOWANIA: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 303-1 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Działania związane z zasobami wodnymi
GRI 303-2 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Zarządzanie skutkami związanymi ze zrzutami wód
GRI 303-3 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Pobór wody
GRI 303-4 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Zrzut wody
GRI 303-5 GRI 303. Woda i ścieki 2018 Zużycie wody
TEMAT RAPORTOWANIA: ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Opis wdrożonych innowacji poprawiających efektywność i wpływających na ograniczenie negatywnego wpływu środowiskowego firmy
TEMAT RAPORTOWANIA: ZACHOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 304-1 GRI 304. Bioróżnorodność 2016 Posiadane, dzierżawione, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi i obszarami o wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi
GRI 304-2 GRI 304. Bioróżnorodność 2016 Znaczący wpływ działań, produktów i usług
GRI 304-3 GRI 304. Bioróżnorodność 2016 Siedliska chronione lub odbudowane
1. Zasada standardu raportowania GRI Standards w wersji podstawowej (Core) - dla każdego tzw. istotnego tematu raportowania należy zaraportować podejście do zarządzania oraz minimum jeden wskaźnik wynikowy.
2. GRI Standards 2016. W zestawieniu zostały uwzględnione aktualizacje standardu w zakresie poszczególnych wskaźników z 2018 roku oraz z 2020 roku.
3. W kolumnie znajdują się opisy informacji objętych obowiązkiem ujawnienia wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61)., do której zaimplementowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r., Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1., („Dyrektywa 2014/95/UE”). Są to informacje zakresem pokrywające się z danym wskaźnikiem GRI.
4. W kolumnie znajdują się wskaźniki określone w ,,Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” pokrywające się zakresem z danym wskaźnikiem GRI.

Wskaźniki społeczne raportowania ESG KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok1

Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI2 Nazwa wskaźnika
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOT. ISTOTNYCH TEMATÓW: TEMATY SPOŁECZNE (S)
TEMAT RAPORTOWANIA: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 403-1 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-2 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków
GRI 403-3 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Jednostka odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-4 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-5 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Programy promocji zdrowia dla pracowników
GRI 403-7 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy bezpośrednio powiązane z relacjami biznesowymi
GRI 403-8 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403-9 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Obrażenia związane z pracą
TEMAT RAPORTOWANIA: DOBRE MIEJSCE PRACY
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 401-1 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
GRI 401-2 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
GRI 407-1 GRI 407. Prawo do swobodnego zrzeszania się oraz do rokowań zbiorowych 2016 Przedsiębiorstwa i dostawcy zidentyfikowani jako mogący naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych
TEMAT RAPORTOWANIA: RELACJE ZE SPOŁECZNOŚCIAMI LOKALNYMI
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 203-1 GRI 203. Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.
GRI 413-1 GRI 413. Społeczności lokalne Jednostki biznesowe organizacji, uwzględniające zaangażowanie społeczne, ocenę wpływu i programy rozwojowe.
GRI 413-2 GRI 413. Społeczności lokalne Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną
TEMAT RAPORTOWANIA: ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 404-1 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
GRI 404-2 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego
GRI 404-3 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Procent pracowników podlegających regularnej ocenie jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia
TEMAT RAPORTOWANIA: PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 406-1 GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków naprawczych
GRI 412-1 GRI 412. Ocena przestrzegania praw człowieka Jednostki biznesowe organizacji poddane przeglądowi lub ocenie wpływu w zakresie poszanowania praw człowieka
GRI 412-2 GRI 412. Ocena przestrzegania praw człowieka Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka
GRI 412-3 GRI 412. Ocena przestrzegania praw człowieka Znaczące umowy inwestycyjne i kontrakty, które zawierają klauzulę dotyczą praw człowieka lub które są sprawdzane pod kątem praw człowieka
TEMAT RAPORTOWANIA: ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH DOSTAW
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 308-1 GRI 308. Środowiskowa ocena dostawców Nowi dostawcy, którzy zostali poddani ocenie według kryteriów środowiskowych
GRI 308-2 GRI 308. Środowiskowa ocena dostawców Negatywne oddziaływania na środowisko w łańcuchu dostaw i podjęte działania
TEMAT RAPORTOWANIA: SATYSFAKCJA KLIENTÓW
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 417-1 GRI 417. Marketing i oznakowanie produktów i usług 2016 Wymogi dotyczące informacji o produkcie i usłudze oraz oznakowanie
Wskaźnik własny Nie dotyczy Wyniki badań satysfakcji klientów
TEMAT RAPORTOWANIA: RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 202-1 GRI 202. Obecność na rynku Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej
GRI 405-1 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Pracownicy w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
GRI 405-2 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Stosunek wynagrodzenia zasadniczego kobiet i mężczyzn
1. Zasada standardu raportowania GRI Standards w wersji podstawowej (Core) - dla każdego tzw. istotnego tematu raportowania należy zaraportować podejście do zarządzania oraz minimum jeden wskaźnik wynikowy.
2. GRI Standards 2016. W zestawieniu zostały uwzględnione aktualizacje standardu w zakresie poszczególnych wskaźników z 2018 roku oraz z 2020 roku.
3. W kolumnie znajdują się opisy informacji objętych obowiązkiem ujawnienia wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61)., do której zaimplementowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r., Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1., („Dyrektywa 2014/95/UE”). Są to informacje zakresem pokrywające się z danym wskaźnikiem GRI.”
4. W kolumnie znajdują się wskaźniki określone w ,,Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” pokrywające się zakresem z danym wskaźnikiem GRI.

Wskaźniki obszaru ład organizacyjny do raportowania ESG KGHM Polska Miedź S.A. za 2021 rok1

Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI2 Nazwa wskaźnika
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOT. ISTOTNYCH TEMATÓW: TEMATY ŁADU ORGANIZACYJNEGO (G)
TEMAT RAPORTOWANIA: ETYKA I TRANSPARENTNOŚĆ
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 205-1 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka
GRI 205-2 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Komunikacja i szkolenie w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych
GRI 205-3 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
GRI 415-1 GRI 415. Zaangażowanie publiczne 2016 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze
TEMAT RAPORTOWANIA: WPŁYW NA GOSPODARKĘ
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 201-1 GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych
GRI 203-2 GRI 203. Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania
TEMAT RAPORTOWANIA: ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I RYZYKAMI
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
GRI 201-2 GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 Implikacje finansowe oraz inne ryzyka i szanse związane ze zmianą klimatu
1. Zasada standardu raportowania GRI Standards w wersji podstawowej (Core) - dla każdego tzw. istotnego tematu raportowania należy zaraportować podejście do zarządzania oraz minimum jeden wskaźnik wynikowy.
2. GRI Standards 2016. W zestawieniu zostały uwzględnione aktualizacje standardu w zakresie poszczególnych wskaźników z 2018 roku oraz z 2020 roku.,br>3. W kolumnie znajdują się opisy informacji objętych obowiązkiem ujawnienia wynikającym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 61)., do której zaimplementowano Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r., Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014, s. 1., („Dyrektywa 2014/95/UE”). Są to informacje zakresem pokrywające się z danym wskaźnikiem GRI.
4. W kolumnie znajdują się wskaźniki określone w ,,Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” pokrywające się zakresem z danym wskaźnikiem GRI.

Wyniki wyszukiwania