8.1 Polityka zarządzania kapitałem

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zgodnie z przyjętą praktyką rynkową, Grupa monitoruje poziom bezpieczeństwa finansowego między innymi na podstawie wskaźnika Dług Netto/Skorygowana EBITDA zaprezentowanego w tabeli poniżej:

Wskaźniki Obliczanie 31.12.2021 31.12.2020

Dług netto/Skorygowana EBITDA

stosunek długu netto do skorygowanej EBITDA 0,6 0,9
Dług Netto* zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i leasingu pomniejszone o wolne środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty  

 

4 069

 

 

4 834

Skorygowana EBITDA** zysk netto na sprzedaży powiększony o amortyzację ujętą w wyniku finansowym oraz odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych  

 

7 160

 

 

5 277

* Wartość długu netto nie zawiera zobowiązań z tytułu faktoringu dłużnego.
** Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

W procesie zarządzania płynnością i kapitałem Grupa zwraca także uwagę na wartość skorygowanego zysku z działalności operacyjnej, stanowiącego podstawę do wyliczenia kowenantu finansowego, na którą składają się następujące pozycje:

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Zysk netto na sprzedaży 4 710 3 161
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 494 377
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 711 ( 624)
Skorygowany zysk z działalności operacyjnej* 5 915 2 914
*Wartość nie uwzględnia zysku z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu.

Na dzień kończący okres sprawozdawczy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy, do dnia publikacji niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wartość kowenantu finansowego objętego obowiązkiem raportowania na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz 31 grudnia 2021 r. spełniała zapisy zawarte w umowach kredytowych.

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania zewnętrznego przy optymalnym poziomie kosztów, Grupa w długim okresie dąży, aby poziom wskaźnika Dług Netto/Skorygowana EBITDA wynosił nie więcej niż 2,0.

Wyniki wyszukiwania