Program BATAs

mask

Dla proekologicznych działań KGHM Polska Miedź S.A. wiodące znaczenie mają trzy litery – BAT. Ten skrót oznacza Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Technology). W czerwcu 2016 roku wydana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje (tzw. wytyczne) dotyczące BAT dla przemysłu metali nieżelaznych. Celem wprowadzenia wytycznych jest poprawa jakości powietrza, gleb oraz wód na terenie Unii Europejskiej.

Dla KGHM Polska Miedź S.A. oznacza to potrzebę unowocześnienia infrastruktury, która zminimalizuje oddziaływanie na środowisko. W odpowiedzi na tę potrzebę w Spółce uruchomiono Program BATAs („Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM Polska Miedź S.A. do wymogów Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu”). W ramach tego programu rozpoczęto w hutach KGHM Polska Miedź S.A. budowę nowych instalacji i modernizacje instalacji istniejących. Program uruchomiono w 2017 roku, a jego zakończenie planowane jest w 2023 roku. W Hucie Miedzi Głogów oraz w Hucie Miedzi Legnica powyższy program realizowany jest przez budowę nowych oraz dostosowanie istniejących instalacji technologicznych. Celem Programu jest ograniczenie emisji pyłowo-gazowej, w tym związków arsenu, poprzez zabudowę nowoczesnych filtrów oraz dalszą hermetyzację procesów technologicznych.

W ramach Programu w Hucie Miedzi Głogów do tej pory:

  • wybudowano instalację podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II,
  • wybudowano magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych w Hucie Miedzi Głogów II,
  • wybudowano instalację do odsiarczania gazów z pieca Kaldo na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów,
  • wybudowano gazociągi obejściowe pieców zawiesinowych w Hucie Miedzi Głogów – instalacje zapewnią w przypadku awarii pieców zawiesinowych oczyszczenie gazów w instalacjach Fabryk Kwasów Siarkowych,
  • wybudowano instalację do usuwania pyłów z gazów z odciągów ze spustu żużla i miedzi z pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II,
  • zmodernizowano instalację odsiarczająco-odpylającą gazy technologiczne z konwertorów w Hucie Miedzi Głogów II.

W Hucie Miedzi Legnica zmodernizowano układu odpylania filtra workowego pieca szybowego 1 i filtrów kasetowych pieców szybowych 2 i 3, zbudowano drugi stopień odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarni w celu obniżenia emisji arsenu i rtęci, zaprojektowano i wykonano instalacje do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16 i uruchomiono pierwszą część instalacji do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox. W 2022 roku planowane są dalsze prace, w tym m.in.:

  • modernizacja instalacji odsiarczająco-odpylającej gazy technologiczne z konwertorów w HM Głogów,
  • P-31 Modernizacja instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza z gazami procesowymi z pieców Dörschla – etap II w Hucie Miedzi Głogów,
  • zabudowa instalacji do odsiarczania i odpylania gazów poprocesowych z granulacji w Hucie Miedzi Legnica,
  • dalsze prace nad instalacją do usuwania arsenu i rtęci z gazów przed instalacją Solinox w Hucie Miedzi Legnica.

Efekty zakończonych do 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A. inwestycji w zakresie działań dostosowawczych instalacji do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania/inicjatywy Oczekiwane dostosowanie do poz. BAT Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) Termin zakończenia zadania
Osiągnięte parametry (w trakcie testów parametrów gwarantowanych)
Zmiana
godzinowej emisji pyłu
godzinowej emisji arsenu w pyle
Modernizacja układu odpylania filtra workowego Psz.1 i filtrów kasetowych PSZ 2 i Psz3 na Piecach Szybowych BAT 39:

Pył – 2–5 (mg/Nm3)

As – 0,05 (mg/Nm3)

Grudzień 2019

Pył – poniżej 1 (mg/Nm3),

As – poniżej 0,05 (mg/Nm3), średnia 0,02 (mg/Nm3)

Pył – spadek o 97%

As – spadek o 84%

Budowa II-go stopnia odpylania mokrego na instalacji odpylania suszarń PW w celu obniżenia emisji As i Hg do poziomu określonych w konkluzji BAT BAT 38:

Pył – 3–5 (mg/Nm3),

As – 0,05 (mg/Nm3)

BAT 11:

Hg – 0,01 – 0,05 (mg/Nm3)

Grudzień 2020

Pył – poniżej 1 (mg/Nm3),

As – poniżej 0,02 (mg/Nm3), średnia 0,01 (mg/Nm3)

Hg – poniżej 0,004 (mg/Nm3) średnia 0,002 (mg/Nm3)

As – spadek o 84%
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji do usuwania arsenu z gazów znad maszyn odlewniczych TM-16 BAT 44:

Pył – poniżej 15 (mg/Nm3)

Grudzień 2020

Pył – poniżej 2 (mg/Nm3), średnia 1,6 (mg/Nm3)

Pył – spadek o 68%

As – spadek o 75%

P-1 Hermetyzacja stacji napinających taśmociągów koncentratów miedzi oraz magazynu uśredniania BAT 8 i BAT 25:

Określają wymagany sposób dostosowania, aby zapobiec emisjom rozproszonym z obróbki wstępnej surowców, materiałów pierwotnych i wtórnych oraz transportu powyższych lub aby ograniczyć te emisje.

Październik 2019

Zastosowano zamknięte systemy przenośnikowe służące do transportu i obsługi koncentratów będących źródłem pyłu oraz topników i materiałów drobnoziarnistych oraz zadaszono przenośniki służące do obsługi materiałów stałych niebędących źródłem pyłu (zgodność z BAT8a, BAT8b, BAT25)

PG Instalacja podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego BAT54:

Określa sposoby aby ograniczyć ilości przeznaczonych do składowania odpadów z pierwotnej i wtórnej produkcji miedzi

BAT90:

Określają wymagany sposób dostosowania aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu)

Grudzień 2020

Instalacja umożliwia hermetyczny transport odpadu jakim jest żużel poołowiowy do pieca zawiesinowego w celu odzysku metali (zgodność z BAT54).

Zastosowano system transportu pneumatycznego w odniesieniu do materiałów pylących (zgodność z BAT90a).

P-31 Budowa magazynu i placu dla materiałów ołowionośnych BAT 90

Określają wymagany sposób dostosowania aby zapobiec emisjom rozproszonym z przygotowania materiałów pierwotnych i wtórnych lub aby ograniczyć te emisje (dla produkcji ołowiu)

Marzec 2021

Wybudowano zamknięty budynek przygotowania wsadu i wyposażono Plac Przygotowania Wsadu w natryski wodne i zamknięty układ odbioru odcieków w celu ograniczenia pylenia z operacji przygotowania wsadu dla Instalacji Produkcji Ołowiu.

P-30 Budowa instalacji do odsiarczania gazów z pieca Kaldo na Wydziale Metali Szlachetnych BAT 140:

Pył – 2–5 (mg/Nm3),

BAT 142:

SO2 – 50–480 (mg/Nm3),

Maj 2021

Pył – średnia 0,6 (mg/Nm3),

SO2 – poniżej 470 (mg/Nm3),

P-22 budowa instalacji do usuwania pyłów  z gazów z odciągów ze spustu żużla i miedzi
z PZ HMG II
BAT 39:

Pył – 2–5 (mg/Nm3)

As – 0,007 (kg/h)

Grudzień 2021

Pył – średnia 0,054 (mg/Nm3)

As – średnia 0,0019 (kg/h)

Pył – spadek o 88%

As – spadek o 88%

P-23 Budowa instalacji do usuwania pyłów z gazów z konwertorów BAT 39:

Pył – 2–5 (mg/Nm3)

As – 0,002 (kg/h)

Grudzień 2021

Pył – średnia 0,067 (mg/Nm3)

As – średnia 0,00098 (kg/h)

Pył – spadek o 94%

As – spadek o 92%

W wyniku realizacji programu BATAs sukcesywnie zmniejsza się emisja arsenu do powietrza z produkcji hutniczej KGHM Polska Miedź S.A. Wskaźnik emisji arsenu z produkcji hutniczej zmniejszył się bowiem w roku 2021 o 50% w porównaniu do roku 2018.

Emisja arsenu z produkcji hutniczej w g/t miedzi elektrolitycznej

Wyniki wyszukiwania