4.3 Przychody i (koszty) finansowe

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Przychody i koszty finansowe od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia 188
Przychody z tytułu instrumentów pochodnych – realizacja instrumentów pochodnych 70 70
Pozostałe 1
Przychody finansowe razem 70 259
Nota 7.1 Odsetki od zadłużenia, w tym: (94) (131)
z tytułu leasingu (13) (13)
Skutek odwracania dyskonta rezerw (15) (14)
Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek (25) (22)
Nota 7.1 Koszty z tytułu instrumentów pochodnych, z tego: (80) (77)
wycena instrumentów pochodnych (1)
realizacja instrumentów pochodnych (79) (77)
Nota 7.1 Różnice kursowe z wyceny i realizacji zobowiązań z tytułu zadłużenia (299)
Pozostałe (28) (43)
Koszty finansowe razem (541) (287)
Przychody i (koszty) finansowe (471) (28)

Wyniki wyszukiwania