1.3 Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Zmiany do standardów zastosowane po raz pierwszy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok:

Powyższe  zmiany do  standardów zostały do  dnia publikacji niniejszego  sprawozdania finansowego  zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską i nie miały wpływu na politykę rachunkowości Grupy oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Zgodnie z poprawkami do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16 dotyczącymi reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej Etap 2, o ile modyfikacje instrumentów finansowych wynikają bezpośrednio z reformy IBOR, a nowa stawka jest ekonomicznym ekwiwalentem poprzedniej, to dla instrumentów opartych o zmienną stopę procentową jednostki będą dokonywać prospektywnej korekty efektywnej stopy procentowej, oraz o ile nie są spełnione kryteria do zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń, ma miejsce dostosowanie powiązań zabezpieczających i rachunkowość zabezpieczeń jest kontynuowana.

Grupa przeprowadziła analizę pod kątem oceny wpływu reformy IBOR na jej skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Zgodnie z aktualnymi decyzjami podmiotów wyznaczonych do przeprowadzenia reformy, zastąpieniu ulegną poszczególne wskaźniki stopy LIBOR, które zostaną zamienione na stopę wolną od ryzyka, bazującą na stawce overnight. Grupa zidentyfikowała umowy, w których są zapisy oparte o stawkę LIBOR i które ulegną zmianie po zastąpieniu stawki referencyjnej. Są to przede wszystkim umowy finansowania zewnętrznego (kredyty i pożyczki), umowy lokat, umowy gwarancji i akredytyw, umowy faktoringowe oraz umowy handlowe. Zastąpienie stopy LIBOR alternatywnym wskaźnikiem będzie się wiązało z wprowadzeniem aneksów do istniejących umów, przeprowadzeniem analiz w zakresie ewentualnej zmiany stóp zmiennych na stałe, wprowadzeniem zmian do wewnętrznych metodyk i procedur oraz dostosowaniem narzędzi z obszaru IT do nowych metod wycen.

Ponadto Grupa wykorzystuje stopę LIBOR do szacowania krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy dla umów leasingu opartych na dolarze (USD), dla których nie jest możliwe ustalenie stopy procentowej w inny sposób. W ocenie Grupy, wpływ tej zmiany na wycenę umów leasingowych będzie nieistotny ze względu na fakt, że zastosowana stawka referencyjna wg nowej metody liczenia będzie się różnić od stawki LIBOR jedynie o 1-2 punkty bazowe, zależnie od terminu i waluty.

Grupa na bieżąco monitoruje rekomendacje podmiotów prowadzących reformę IBOR, a w związku z tym, że wiele zagadnień nie zostało jeszcze formalnie uregulowanych, a wskaźniki stopy LIBOR, które stosuje obecnie Grupa będą publikowane do 30 czerwca 2023 roku, skala zmian w zakresie ww. instrumentów finansowych oraz ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy w chwili obecnej nie są możliwe do oszacowania. Reforma IBOR nie będzie mieć również wpływu na stopę procentową instrumentów pochodnych Grupy, ponieważ zawarte transakcje CIRS (otwarte transakcje swapa walutowo-procentowego) oraz wyemitowane przez Grupę obligacje są oparte na wskaźniku referencyjnym WIBOR, który nie zostanie zastąpiony innym wskaźnikiem alternatywnym (tj. został uznany za zgodny z Regulacjami Unijnymi dotyczącymi stóp referencyjnych). W Grupie występuje również zadłużenie w walucie EUR oparte o wskaźnik referencyjny EURIBOR, który został zreformowany i dostosowany do wymogów regulacyjnych.

Typ instrumentu finansowego Obecna stawka referencyjna Wartość bilansowa na
31.12.2021
Kredyty długoterminowe USD LIBOR 3M (2)
USD LIBOR 1M (11)
Kredyty krótkoterminowe USD LIBOR 3M
USD LIBOR 1M (3)
Faktoring dłużny USD LIBOR 6M 1
USD LIBOR 1M 2
Razem (13)

Ponadto Grupa zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu poprawek do MSSF 16 dotyczących ulg w czynszach związanych z COVID-19 po dniu 30 czerwca 2021 r., które zostały zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczętych 1 kwietnia 2021 r. lub później. Poprawki te przedłużyły do 30 czerwca 2022 r. opcjonalne, związane z pandemią koronawirusa (COVID-19), złagodzenie wymogów operacyjnych dla leasingobiorców korzystających z możliwości tymczasowego zawieszenia spłaty opłat leasingowych. Zgodnie z tzw „praktycznym rozwiązaniem”, w sytuacji, kiedy leasingobiorca uzyska zwolnienie z opłat leasingowych w związku z COVID-19, nie musi oceniać, czy to zwolnienie stanowi modyfikację leasingu, a zamiast tego ujmuje tę zmianę w księgach rachunkowych tak, jakby ta zmiana nie stanowiła modyfikacji. Wpływ zmiany na skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest nieistotny.

Zmiany do standardu zostały do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską i nie miały wpływu na politykę rachunkowości Grupy oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Wyniki wyszukiwania