11.1 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Grupa zobowiązana jest do wypłaty określonych świadczeń po okresie zatrudnienia (świadczeń emerytalnych z tytułu jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych, ekwiwalentu węglowego) oraz innych długoterminowych świadczeń (w postaci nagród jubileuszowych), zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Wysokość zobowiązań z tytułu obu rodzajów świadczeń szacowana jest na dzień kończący okres sprawozdawczy przez niezależnego aktuariusza metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych.

Wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń ustala się poprzez zdyskontowanie szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych przy zastosowaniu stóp procentowych obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, o terminach zapadalności zbliżonych do terminów regulowania odnośnych zobowiązań. Zyski i straty aktuarialne z wyceny określonych świadczeń po okresie zatrudnienia ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach w okresie w którym powstały. Zyski i straty aktuarialne z wyceny pozostałych świadczeń (świadczenia z tytułu nagród jubileuszowych) ujmowane są w wyniku finansowym.

Zobowiązanie bilansowe z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. Wysokość zobowiązania zależy od wielu czynników, które są wykorzystywane jako założenia w metodzie aktuarialnej. Wszelkie zmiany założeń mają wpływ na wartość bilansową zobowiązania. Jednym z podstawowych założeń dla ustalenia wysokości zobowiązania jest stopa procentowa. Na dzień kończący okres sprawozdawczy w oparciu o opinię niezależnego aktuariusza przyjmuje się odpowiednią stopę dyskonta dla podmiotów Grupy Kapitałowej, przy użyciu której ustala się wartość bieżącą szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych z tytułu tych świadczeń. Przy ustalaniu stopy dyskontowej dla okresu sprawozdawczego aktuariusz ekstrapoluje wzdłuż krzywej rentowności bieżące stopy procentowe obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, aby uzyskać stopę dyskontową umożliwiającą dyskontowanie płatności o terminie realizacji dłuższym niż termin wykupu obligacji.

Pozostałe założenia makroekonomiczne wykorzystywane dla wyceny zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych, takie jak stopa inflacji czy najniższe wynagrodzenie, oparte są na obecnych warunkach rynkowych. Założenia przyjęte do wyceny na 31 grudnia 2021 r. zostały przedstawione w Nocie 11.2.

Wrażliwość zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych na zmiany założeń została ustalona dla salda zobowiązań  Jednostki  Dominującej  (saldo  zobowiązań  Jednostki  Dominującej  stanowi  w  bieżącym  roku  88%, a w poprzednim 90% całości salda zobowiązań Grupy Kapitałowej). W pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej, z uwagi na nieistotne salda zobowiązań z tego tytułu, wpływ zmian podstawowych parametrów przyjętych do kalkulacji rezerw na wysokość salda zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym byłby nieistotny.

Wpływ zmian wskaźników na saldo zobowiązań (Jednostki Dominującej)

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
wzrost stopy dyskonta o 1 p. p. (242) (427)
obniżenie stopy dyskonta o 1 p. p. 308 587
wzrost o 1 p. p. wskaźnika wzrostu cen węgla i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 228 580
obniżenie o 1 p. p. wskaźnika wzrostu cen węgla i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń (177) (422)

Składniki pozycji zobowiązań z tyt. świadczeń pracowniczych

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Długoterminowe 2 307 3 016
Krótkoterminowe 161 153
Nota 11.2 Zobowiązania z tytułu programów przyszłych świadczeń pracowniczych, z tego: 2 468  3 169 
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia – 
wykazane jako „zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” 2 467  3 169 
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 297 299
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 272 244
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (niewykorzystane urlopy, premie, inne) 719 617
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania pracownicze, z tego:  1 288  1 160 
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 12  – 
wykazane jako „zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” 1 276  1 160 
Razem zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  3 756  4 329 

Koszty świadczeń pracowniczych

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Koszty wynagrodzeń 4 725 4 214
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 1 578 1 444
Nota 4.1 Koszty przyszłych świadczeń 140 226
Koszty świadczeń pracowniczych  6 443  5 884 

Wyniki wyszukiwania