8.2.1 Kapitał akcyjny

mask

Na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Jednostki Dominującej, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Jednostka Dominująca nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Jednostka Dominująca nie posiada akcji własnych. Spółki zależne i spółki będące wspólnymi przedsięwzięciami nie posiadają akcji KGHM Polska Miedź S.A.

W latach zakończonych 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego zarejestrowanego i liczby akcji.

W 2021 r. nie wystąpiły zmiany własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z wiedzą Jednostki Dominującej, na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej przedstawiała się następująco:

akcjonariusz liczba akcji/liczba głosów łączna wartość nominalna akcji (PLN) udział w kapitale zakładowym/ ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa 63 589 900 635 899 000 31,79%
Nationale-Nederlanden

Otwarty Fundusz Emerytalny

10 104 354 101 043 540 5,05%
Aviva Otwarty Fundusz

Emerytalny Aviva Santander

10 039 684 100 396 840 5,02%
Pozostali akcjonariusze 116 266 062 1 162 660 620 58,14%
Razem 200 000 000 2 000 000 000 100,00%

 

Wyniki wyszukiwania