12.5 Aktywa, zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

mask

Wartości pozycji aktywów i zobowiązań warunkowych oraz innych zobowiązań nieujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ustalone zostały na podstawie szacunków. 

Stan na Stan na
31.12.2021 31.12.2020
Aktywa warunkowe  509  532 
Otrzymane gwarancje 325 297
Należności wekslowe 134 123
Pozostałe tytuły 50 112
Nota 8.6 Zobowiązania warunkowe  466  1 349 
Nota 8.6 Zlecenia udzielenia gwarancji i akredytyw* 179 1 055
Zobowiązanie wekslowe 173 171
Podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych 47 55
Pozostałe tytuły 67 68
Inne zobowiązania nieujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej  99  100 
Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego w związku z rozbudową zbiornika odpadów produkcyjnych 99 100
*Spadek w związku z wygaśnięciem zobowiązania wobec dwóch beneficjentów:
Empressa Electrica Cochrane SPA - przyczyną wygaśnięcia było osiągnięcie przez Sierra Gorda S.C.M., zdefiniowanych w umowie na dostawę energii, pomiędzy Sierra Gorda S.C.M. a beneficjentem akredytywy parametrów, które spowodowały wygaśnięcie zobowiązania Sierra Gorda S.C.M. do utrzymywania zabezpieczeń przedmiotowej umowy. Zobowiązanie wygasło 6 kwietnia 2021 r.,
York Potash Ltd, London - przyczyną wygaśnięcia było rozwiązanie umowy na realizację usług projektowania oraz głębienia czterech szybów wraz z ich docelowym uzbrojeniem i wyposażeniem, zawartej pomiędzy DMC Mining Services (UK) Ltd. i DMC Mining Services Ltd. (spółki Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.) a York Potash Ltd. Zobowiązanie wygasło 1 marca 2021 r.

Wyniki wyszukiwania