Działania na rzecz bioróżnorodności

GRI:[ ]
mask
 • 304-2
 • 304-3

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie działa na rzecz zachowania, a tam, gdzie nie jest to możliwe, zrekompensowania utraconej różnorodności biologicznej oraz odpowiedzialnego zarządzania naszą ziemią i lasami.

KGHM Polska Miedź S.A. nie prowadzi działalności na terenach, ani w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi (definiowanymi jako parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000). W odległości od kilku do kilkunastu kilometrów od miejsc działań Spółki znajdują się tereny o wysokiej wartości przyrodniczej lub krajobrazowej objętej różnymi formami ochrony, spośród których warto wymienić:

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000:

„Lęgi Odrzańskie”
PLB020008

(11 km – Zakład Hydrotechniczny, 2 km – Huta Miedzi Cedynia, 7 km – Huta Miedzi Głogów).

Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000:

Kozioróg w Czernej
PLH020100

(2,7 km – Huta Miedzi Głogów),

Lęgi Odrzańskie”
PLH020018

(11 km – Zakład Hydrotechniczny, 2 km – Huta Miedzi Cedynia, 7 km – Huta Miedzi Głogów),

„Pątnów Legnicki”
PLH020052

(9 km – Huta Miedzi Legnica)

Rezerwaty przyrody:

Buczyna Jakubowska

(teren koncesji Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice)

Uroczysko Obiszów

(teren koncesji Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice)

Żukowskie Śnieżyce

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Skarpa storczyków

(ok. 1 km – Huta Miedzi Cedynia)

Dalkowskie jary

(6 km – Huta Miedzi Głogów)

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe:

Grodowiec

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Guzicki Potok

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Trzebcz

(teren koncesji Zakładów Górniczych Rudna)

Użytki ekologiczne:

Łęgi Głogowskie

(była strefa ochronna Huty Miedzi Głogów)

Glinki w Lasku Złotoryjskim

(1 km – Huta Miedzi Legnica)

Lena

(w sąsiedztwie terenów zarządzanych przez Zakład Hydrotechniczny)

Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (wszystkie oddziały).

Dla wszystkich inwestycji realizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A., które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), sporządzane są szczegółowe dokumenty uwzględniające wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. W prace zaangażowani są eksperci z różnych dziedzin (m.in. takich jak: ornitologia, zoologia, botanika), którzy wskazują potencjalne ryzyka oraz przedstawiają rekomendacje rozwiązań łagodzących w jak największym stopniu skutki prowadzenia danej inwestycji.

Tereny leśne

 

Na terenach byłych stref ochronnych będących obecnie we władaniu hut utworzono tereny leśne. Przy Hucie Miedzi Legnica tereny leśne zajmują ok. 385 ha, natomiast przy Hucie Miedzi Głogów tereny leśne zajmują 872 ha. Obszar ten jest obecnie swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją drobne zwierzęta ziemno-wodne i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo, Oddział Zakład Hydrotechniczny zarządza lasami zajmującymi powierzchnię wynoszącą około 212 ha w gminach: Lubin (około 58 ha), Polkowice (około 6 ha), Rudna (około 38 ha) i Warta Bolesławiecka (około 110 ha).

Zalesianie

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie wspomaga zalesianie terenów, na których funkcjonuje.

W Hucie miedzi Legnica w 2021 roku zasadzono 29 800 sztuk drzew, w tym:

 • buk zwyczajny 15 053 szt.,
 • dąb szypułkowy 7 002 szt.,
 • grab pospolity 3 600 szt.,
 • lipa drobnolistna 1 615 szt.

W Hucie Miedzi Głogów w 2021 roku wykonano następujące nasadzenia:

 • na terenach przemysłowych w ramach wprowadzanych nasadzeń kompensacyjnych (zastępczych za usunięte drzewa – głównie topole) oraz prowadzonych rewitalizacji skwerów zielonych posadzono łącznie 248 drzew oraz 2 120 krzewów,
 • na terenie leśnym położonym w granicach użytku ekologicznego w okolicach Wróblina Głogowskiego posadzono 550 drzew owocowych tzw. starych odmian, a skarpę w sąsiedztwie drogi dojazdowej w kierunku Bramy nr 3 obsadzono krzewami irgi płożącej w ilości 700 sztuk.

W Zakładzie Hydrotechnicznym w 2021 roku wykonano nasadzenia drzew na gruntach leśnych oraz innych niż leśne. Nasadzenia drzew na gruntach leśnych prowadzono w następujących nadleśnictwach:

 • Nadleśnictwo Lubin: 70,09 ha (300 000 szt. sadzonek buka),
 • Nadleśnictwo Przemków: 39,8 ha (62 050 szt. sadzonek buka i 92 470 szt. sadzonek świerka).
 • Nadleśnictwo Wołów: 10,43 ha (52 150 szt. sadzonek buka).

Na terenie OUOW Żelazny Most posadzono:

 • lipa drobnolistna: 115 szt.,
 • kasztanowiec zwyczajny: 3 szt.,
 • klon zwyczajny: 14 szt.,
 • brzoza brodawkowata: 12 szt.,
 • jodła koreańska: 1 szt.,
 • jałowiec pospolity: 1 szt.

KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy ponadto w projekcie tzw. „Leśnych Gospodarstw Węglowych”, opracowanym i prowadzonym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, którego ideą jest przebudowa lasów i wprowadzanie nowych zalesień celem ograniczenie obecności dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zwiększenia pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne.

Sokół wędrowny

W 2008 roku w Hucie Miedzi Głogów stwierdzono nieudaną próbę gniazdowania sokoła wędrownego. Aby umożliwić sokołom bezpieczne wyprowadzanie lęgu podjęto decyzję o zamontowaniu platformy lęgowej na jednym z kominów huty. Jesienią 2008 roku na kominie Huty Miedzi Głogów II tzw. „koniczynce” została zamontowana platforma lęgowa. Dowodem na trafność wyboru miejsca było stwierdzenie 31 marca 2009 roku 3 jaj sokoła wędrownego w zamontowanym gnieździe. Po miesiącu oczekiwania wykluły się 3 młode ptaki. Zostały one zaobrączkowane w połowie maja, a w sierpniu opuściły rodzinne strony.

W 2011 roku Spółka podjęła działania mające na celu umożliwienie oglądania sokolej rodziny online. Od roku 2012 życie głogowskich sokołów można podglądać on-line poprzez stronę Stowarzyszenia „Sokół”. Rokrocznie imiona dla ptaków wybierane są w konkursie ogłaszanym na stronie Stowarzyszenia „Sokół”. KGHM jest jego współorganizatorem oraz fundatorem nagród dla jego zwycięzców. W 2021 roku wykluły się kolejne cztery sokoły. Jeden samiec i trzy samice. Od chwili montażu platformy lęgowej w Hucie Miedzi Głogów II wykluło się 40 sokołów, z czego 39 zostało zaobrączkowanych.

Użytek ekologiczny – „Łęgi Głogowskie”

Na wniosek Huty Miedzi Głogów, w celu ochrony wysokich walorów przyrodniczych m.in. starorzeczy rzeki Odry, zespołów roślinnych, od wodno-szuwarowych do żyznych lasów liściastych, z licznymi chronionymi gatunkami fauny i flory, Wojewoda Dolnośląski w dniu 28 października 2005 roku ustanowił użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie”. Użytek ten zajmuje obszar w międzywalu rzeki Odry, o powierzchni 605,6 ha i rozciąga się na terenie, do którego to KGHM Polska Miedź S.A. posiada tytuł prawny.

Huta Miedzi Głogów rokrocznie wykonuje zabiegi mające na celu utrzymanie stanu, odtworzenie siedlisk i ochronę gatunkową na terenie użytku ekologicznego „Łęgi Głogowskie”. W 2021 roku zabiegi te polegały między innymi: na wykaszaniu łąk w sposób pozostawiający płaty późno dojrzewającej roślinności (zbiorowiska Cnidion dubii – łąki selernicowe) oraz wykaszaniu szuwaru trzcinowego na siedliskach łąkowych, usuwaniu samosiewów drzew i krzewów wrastających ekspansywnie w cenne siedliska łąkowe, sadzeniu drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnych z typem siedliskowym lasu w miejscach po usuniętych plantacjach drzew obcego pochodzenia, zakładaniu remiz dla ptaków, rozwieszeniu schronów dziennych dla nietoperzy i skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonaniu konstrukcji gliniano – drewnianych, tj. siedlisk zastępczych dla owadów gniazdujących w glinie, pracach porządkowych – systematycznym usuwaniu nielegalnie wysypanych odpadów przez osoby trzecie.

Wyniki wyszukiwania