KGHM Polska Miedź S.A. na rynku kapitałowym

mask

Dewizą KGHM Polska Miedź pozostaje otwarty dialog ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego i transparentność. Rozwijamy i wykorzystujemy pojawiające się technologiczne nowości, wdrażamy rozwiązania dotyczące budowania i komunikacji equity story spółki włączając aspekt komunikacji ESG. W lipcu minie 25 lat od giełdowego debiutu KGHM Polska Miedź, który był istotnym wydarzeniem nie tylko dla samej firmy, ale także dla polskiego rynku kapitałowego. Dziś po 25 latach z dumą możemy stwierdzić, że KGHM pozostaje jednym z głównych motorów napędowych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wierzymy, że przyszłość jest z miedzi, także w kontekście rynku kapitałowego.

Janusz Krystosiak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w lipcu 1997 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów głównych WIG, WIG20, WIG30 oraz publikowanego od 3 września 2019 r. indeksu WIG – ESG, który obejmuje spółki giełdowe przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.

KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi również w skład indeksu sektorowego WIG-GÓRNICTWO oraz znajduje się wśród spółek należących do prestiżowego indeksu FTSE4Good Index Series. FTSE4Good Index Series należy do grupy etycznych wskaźników inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

W 2021 r. kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW wielokrotnie poprawiał historyczne maksima. Już w styczniu cena akcji Spółki po raz pierwszy przekroczyła pułap 200 PLN, aby 13 maja osiągnąć maksymalny kurs zamknięcia w ciągu roku na poziomie 223,80 PLN. Od tego czasu kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. znajdował się w trendzie spadkowym, a minimum kursu zamknięcia równe 133,10 PLN odnotowano 26 listopada. Finalnie kurs akcji Spółki spadł o 24% i na zamknięciu sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. wynosił 139,40 PLN. W tym samym okresie cena miedzi – głównego produktu Spółki – odnotowała wzrost o 25%, przy zwyżce kursu średniego dolara do złotego o 8,0%. Jednocześnie indeksy giełdowe WIG, WIG20 i WIG30 wzrosły odpowiednio o 22%, 14% i 20%. W odmiennym położeniu znalazł się natomiast londyński indeks FTSE 350 mining – obejmujący spółki z sektora górniczego notowane na London Stock Exchange, który zniżkował o 9%.

223,80
PLN
maksymalny kurs zamknięcia 13 maja 2021 r.

Źródło: opracowanie własne, Bloomberg

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW w latach 2020-2021 zaprezentowano w poniższej tabeli:

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A.

Symbol: KGH, ISIN: PLKGHM000017 J.m. 2021 2020
Liczba akcji mln sztuk 200 200
Kapitalizacja Spółki na koniec roku mld PLN 27,9 36,6
Średni wolumen obrotu na sesję  sztuk 584 783 720 721
Wartość obrotów mln PLN 26 308,89 18 784,44
Zmiana kursu akcji w stosunku do ostatniego kursu roku poprzedzającego % -23,8 +91,5
Maksymalny kurs zamknięcia w roku PLN 223,80 189,35
Minimalny kurs zamknięcia w roku PLN 133,10 49,40
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku PLN 139,40 183,00
Źródło: opracowanie własne, biuletyn statystyczny GPW za 2020 i 2021 rok, Bloomberg

Dywidenda

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, w kwocie 1 779 mln PLN, wypracowany zysk podzielono w ten  sposób, że na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 300 mln PLN (1,50 PLN/akcję) zaś kwotę 1 479 mln PLN przelano na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło dzień dywidendy za rok 2020 na dzień 21 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy za rok 2020 na dzień 29 czerwca 2021 r. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi.

Relacje inwestorskie

Zespół Relacji Inwestorskich w imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego zgodnie z polityką transparentności firmy oraz najlepszymi praktykami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla KGHM Polska Miedź S.A. jako firmy globalnej, działającej na czterech kontynentach, priorytetem jest umożliwienie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom międzynarodowych rynków kapitałowych. Działania KGHM Polska Miedź S.A. mają na celu zapewnienie stałej komunikacji i przejrzystego dialogu z analitykami, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, jak również zapewnienie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Spółka wypełnia obowiązki informacyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI).

Rok 2021 był kolejnym rokiem intensywnych działań KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie komunikacji z inwestorami. Pandemia COVID-19 wpłynęła na sposób prowadzenia komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. W tym okresie, z powodzeniem realizowano aktywności związane z relacjami inwestorskimi w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu interaktywnych narzędzi – komunikatorów audiowizualnych. Głównymi działaniami podejmowanymi przez Spółkę były:

Spółka aktywnie spotyka się z inwestorami i analitykami w Polsce i za granicą podczas konferencji organizowanych przez brokerów. W 2021 r. Spółka wzięła udział w kilkunastu konferencjach inwestorskich oraz w około 100 spotkaniach z zarządzającymi i analitykami reprezentującymi fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz inne firmy zarządzające aktywami.

Departament Relacji Inwestorskich organizuje spotkania z Zarządem w celu omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. W 2021 r. publikacje wyników finansowych powiązane były z konferencjami dla wszystkich interesariuszy, transmitowanymi na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim, z możliwością zadawania pytań drogą mailową. Zapisy wideo konferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.kghm.com w zakładce Inwestorzy.

Spółka cyklicznie organizuje wydarzenia dla rynku kapitałowego. Tego typu spotkania mają na celu zapoznanie inwestorów z realizacją strategii wzrostu, bieżącą sytuacją operacyjną i finansową Grupy Kapitałowej oraz poszczególnych jej aktywów. W 2021 r., ze względu na pandemię COVID-19 oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników jak i inwestorów, Spółka zadecydowała o przesunięciu terminu organizacji Dnia Analityka i Dnia Inwestora Indywidualnego.

W 2021 r. KGHM Polska Miedź S.A., po raz kolejny, wzięła aktywny udział w konferencji WallStreet i była Partnerem Strategicznym 25. edycji tej Konferencji. Sytuacja związana z epidemią sprawiła, że to największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce ponownie odbyło się w formie on-line. W ramach aktywności przedstawiciele KGHM wzięli udział w panelu dyskusyjnym oraz w Forum Twoje Inwestycje, a także przeprowadzili wykład merytoryczny i udzieli wywiadu w czasopiśmie Akcjonariusz. Na stronie konferencji, przez cały czas jej trwania, dostępne było wirtualne stoisko KGHM.

Przedstawiciele Spółki są dostępni dla inwestorów indywidualnych podczas czatów on-line. Organizowane są one cyklicznie po publikacji wyników finansowych przez Spółkę. W 2021 r. odbyły się 4 czaty inwestorskie.

Spółka kontynuuje swój udział w procesach z zakresu ESG (zagadnienia środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego) i zgodnie z przyjętą Strategią prowadzi w tym obszarze działania komunikacyjne z rynkiem kapitałowym, inwestorami oraz agencjami ratingowymi. Wyrazem naszej dbałości o interesariuszy jest utworzenie i stałe rozbudowywanie sekcji ESG w zakładce Inwestorzy na internetowej stronie korporacyjnej Spółki, która jest poświęcona szerokorozumianym kwestiom ESG oraz ułatwia dostęp do wszelkich informacji związanych z raportowaniem niefinansowym i zintegrowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. W 2021 r. Spółka po raz drugi przedłożyła ankietę CDP Climate i przekazała szerszy zakres informacji, m.in. emisje Scope 3. Ponadto, dwa zakłady metalurgiczne należące do KGHM otrzymały certyfikat prestiżowego programu Copper Mark. Spółka opublikowała także Politykę Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A. W celu zachowania najwyższej staranności, transparentności oraz zgodności z dobrymi praktykami spółek notowanych, Zespół Relacji Inwestorskich regularnie dostarcza odpowiedzi na ankiety, kwestionariusze oraz zapytania dotyczące ESG m.in.: Sustainalytics, CDP, FTSE Russell, MSCI, Refinitiv, Vigeo Eiris, Corporate Knights czy BlackRock.

Kontynuowana inicjatywa związana z publikacją Newslettera dla Inwestorów, który podsumowuje najważniejsze wydarzenia kwartału i jest dystrybuowany do subskrybentów drogą mailową. Celem publikacji jest zapewnienie odbiorcom źródła rzetelnej wiedzy o KGHM i globalnym rynku miedzi oraz ułatwienie analizy i oceny możliwości, jakie wiążą się z inwestowaniem w akcje Spółki. Newsletter IR spotyka się z uznaniem Inwestorów oraz przedstawicieli środowiska rynku kapitałowego.

Uruchomienie profilu Relacji Inwestorskich KGHM, który jest dedykowany inwestorom i analitykom, w portalu społecznościowym LinkedIn. Jest to miejsce, poza oficjalnym systemem raportowania (ESPI), gdzie dzielimy się wiadomościami, które mogą zainteresować uczestników rynku kapitałowego.

W 2021 r. raporty analityczne na temat KGHM Polska Miedź S.A. opracowywane były przez 9 analityków „sell-side” z Polski oraz 8 z zagranicy.

Wykaz biur maklerskich sporządzających raporty analityczne o KGHM Polska Miedź S.A.

Polska
Biuro Maklerskie mBanku Dom Maklerski BOŚ Santander Biuro Maklerskie
Dom Maklerski Banku Handlowego Erste Group IPOPEMA Securities
Biuro Maklerskie PKO BP Trigon Dom Maklerski Pekao Investment Banking
Zagranica
Bank of America Merrill Lynch Global Mining Research Goldman Sachs
Morgan Stanley UBS WOOD & Company
JP Morgan EVA Dimensions

 

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia w 2021 roku za działania związane z komunikacją z inwestorami i obecnością na rynku kapitałowym:

I miejsce dla Zespołu Relacji Inwestorskich KGHM w ocenie inwestorów indywidualnych w badaniu jakości relacji inwestorskich „Parkietu” i Izby Domów Maklerskich,

Redakcyjna kapituła Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, złożona z dziennikarzy i redaktorów, postanowiła przyznać KGHM Polska Miedź tytuł „Spółka roku z indeksu WIG20”,

KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny została doceniona tytułem The Best of The Best w konkursie „The Best Annual Report 2020” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wynosił 2 000 mln PLN i dzielił się na 200 000 000 akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie posiada akcji własnych.

W latach zakończonych 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. nie miały miejsca zmiany wysokości kapitału zakładowego zarejestrowanego i liczby akcji. Ponadto, w 2021 oraz 2020 r. nie wystąpiły zmiany własności znacznych pakietów akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania, ustalona na podstawie zawiadomień otrzymanych przez Spółkę w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia się następująco:

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień podpisania sprawozdania

Akcjonariusz Liczba akcji/głosów Udział w kapitale zakładowym /ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa* 63 589 900 31,79%
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** 10 104 354 5,05%
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander*** 10 039 684 5,02%
Pozostali akcjonariusze 116 266 062 58,14%
Razem 200 000 000 100,00%
* na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 12 stycznia 2010 r.
** na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 18 sierpnia 2016 r.
*** na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z dnia 17 lipca 2018 r.

W grupie pozostałych akcjonariuszy, których łączny udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynosi 58,14% dominują akcjonariusze instytucjonalni – zagraniczni i krajowi.

Poniżej zaprezentowano geograficzną strukturę akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. Dane opierają się o przeprowadzone w lutym 2022 r. badanie struktury akcjonariatu Spółki.

Geograficzna struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A. (%)

Źródło: CMi2i, luty 2022

Zarząd Spółki nie posiada informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. Zarząd nie posiada informacji o umowach zawieranych przez obligatariuszy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany ilości posiadanych przez nich obligacji.

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami, na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania żaden z Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie posiadał akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich.

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z wiedzą Spółki, nie posiadali na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania akcji/udziałów jednostek powiązanych KGHM Polska Miedź S.A.

W 2021 r. Spółka nie prowadziła programu akcji pracowniczych.

Obligacje KGHM Polska Miedź S.A. na rynku Catalyst

W dniu 27 maja 2019 r. została podpisana umowa emisyjna, w ramach której Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld PLN. Stronami Umowy emisyjnej zostali KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy. Emisja została przeprowadzona w czerwcu 2019 r., maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 mld PLN. W ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A oraz Obligacje Serii B. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej i była skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów, dotyczyła wyłącznie terytorium Polski.

4
mld PLN
Wartość programu emisji obligacji

20 września 2019 r. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacje na okaziciela serii A i B KGHM Polska Miedź S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Na dzień pierwszego notowania obligacji w ASO wyznaczono 3 października 2019 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w zakładce Inwestorzy – Akcje i obligacje – Obligacje.

Dobra praktyka

KGHM Polska Miedź S.A. szczegółowo o swoim wpływie na klimat

W 2021 roku, KGHM Polska Miedź S.A. po raz drugi wziął udział w międzynarodowym projekcie instytucji CDP. Spółka istotnie poszerzyła zakres przekazanych danych dotyczących klimatu. W ankiecie CDP Climate 2021 za rok 2020 zawarto szczegółowe informacje z zakresu m.in. ryzyk związanych z klimatem, danych o zużyciu energii oraz danych dotyczących pośrednich emisji z zakresu 3.

CDP jest globalną organizacją ekologiczną, prowadzącą system raportowania informacji, który umożliwia firmom, miastom oraz regionom pomiar ich wpływu na środowisko i jego zarządzanie. Dzięki najobszerniejszemu na świecie zbiorowi raportowanych danych światowa gospodarka postrzega CDP jako złoty standard sprawozdawczości środowiskowej, dlatego uczestnictwo w tej inicjatywie jest niezwykle istotne.

Zakończenie prac nad Polityką Klimatyczną to perspektywa określenia m.in. celów dotyczących redukcji emisji CO2. Oznacza to, że w 2022 roku po raz pierwszy dane (za rok 2021) dostarczone przez KGHM do CDP mogą podlegać pełnej i szczegółowej ocenie klasyfikacyjnej, co w jeszcze większym stopniu podkreśli starania Spółki we wdrażaniu najlepszych wzorców i rozwiązań również w zakresie komunikacji działań środowiskowych, społecznych i korporacyjnych.

Rozszerzenie przekazywanych danych było możliwe dzięki skutecznej współpracy wielu departamentów KGHM oraz spółki KGHM CUPRUM Sp. z o.o. (CBR), pod koordynacją Departamentu Relacji Inwestorskich.

Wyniki wyszukiwania