7.5.2.4 Ryzyko kredytowe związane z pożyczkami udzielonymi wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. (POCI)

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Ryzyko kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami uzależnione jest od ryzyka związanego z realizacją wspólnego przedsięwzięcia górniczego w Chile (Sierra Gorda S.C.M.). Pożyczki te ze względu na rozpoznaną utratę wartości na moment początkowego ujęcia ze względu na ryzyko kredytowe, zakwalifikowane zostały jako POCI i na kolejne dni kończące okresy sprawozdawcze są wyceniane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej z wykorzystaniem efektywnej stopy dyskontowej skorygowanej o ryzyko kredytowe.

Podstawę naliczenia odsetek od pożyczek POCI stanowi ich wartość brutto pomniejszona o kwotę odpisu z tytułu utraty wartości na moment początkowego ujęcia.

Udzielona pożyczka nie posiada zabezpieczeń ograniczających ekspozycję na ryzyko kredytowe, dlatego maksymalna wartość narażoną na potencjalną stratę z tytułu ryzyka kredytowego stanowi wartość brutto pożyczki, pomniejszona o oczekiwane straty kredytowe ujęte zgodnie z MSSF9.

Poniższa tabela przedstawia zmianę wartości udzielonych pożyczek POCI w okresie.

2021 2020
Wartość na 1 stycznia 6 069 5 694
Spłata pożyczek (1 259)
Naliczone odsetki 494 377
Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości 2 380 74
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 630 (76)
Wartość na 31 grudnia 8 314 6 069

W żadnym z prezentowanych okresów sprawozdawczych nie rozpoznano oczekiwanej utraty wartości dla pożyczek dla których rozpoznano utratę wartości na moment początkowego ujęcia.

Analiza wrażliwości wartości godziwej pożyczek ze względu na zmiany prognozowanych przepływów Sierra Gorda S.C.M.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa Kapitałowa zaklasyfikowała wycenę do wartości godziwej udzielonych pożyczek do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej, ze względu na wykorzystanie w wycenie istotnego parametru niemierzalnego, jakim są prognozowane przepływy Sierra Gorda S.C.M. Przepływy te są w największym stopniu wrażliwe na zmianę cen miedzi, która implikuje pozostałe założenia takie jak prognozowana produkcja i marża operacyjna. Dlatego też Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości wartości godziwej pożyczek na zmianę ceny miedzi.

Ze względu na znaczną wrażliwość prognozowanych przepływów Sierra Gorda S.C.M. na zmiany cen miedzi, zgodnie z MSSF 13 p.93.f Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości wartości godziwej (poziom 3) pożyczek na zmianę cen miedzi.

Ceny miedzi [USD/t]
Scenariusze 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LT
Bazowy 8 500 8 000 7 500 7 500 7 500 7 000
Bazowy minus 0,1 USD/lb w całym okresie życia kopalni (220 USD/tonę) 8 280 7 780 7 280 7 280 7 280 6 780
Bazowy plus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni (220 USD/tonę) 8 720 8 220 7 720 7 720 7 720 7 220

Scenariusze 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LT
Bazowy 6 500 6 300 6 400 6 614 6 614 6 834
Pesymistyczny 5 500 5 000 5 200 5 500 5 800 6 834
Optymistyczny 8 000 8 500 8 500 8 500 8 500 6 834

Klasy instrumentów finansowych Wartość godziwa Wartość bilansowa 31.12.2021 Analiza wrażliwości wartości godziwej
na zmianę ceny Cu*
Bazowy plus 0,1 USD/funt w całym okresie życia kopalni Bazowy minus 0,1 USD/funt w całym okresie
życia kopalni
Pożyczki udzielone wyceniane według zamortyzowanego kosztu 8 193 ** 8 314 8 916 7 474
* Przybliżony szacunek wartości godziwej na bazie szacunku całości przepływów pieniężnych dostępnych na poziomie Sierra Gorda S.C.M.
** 2 018 mln USD

Powyższy przybliżony szacunek wartości godziwej dla przepływów pieniężnych dostępnych do wykorzystania w celu spłaty udzielonych Sierra Gorda S.C.M. pożyczek został przeprowadzony w oparciu o całość dostępnych w Sierra Gorda S.C.M. przepływów gotówkowych (55% przypadające GK KGHM).

Scenariusze biznesowe zakładane przez Zarząd Jednostki Dominującej na potrzeby wyceny bilansowej pożyczek zakładają konserwatywne podejście, m.in. co do momentu wystąpienia przepływów, jak również zakładające brak wykorzystania w całości przewidywanych przepływów generowanych przez Sierra Gorda S.C.M. na spłatę pożyczek. Zgodnie z metodą praw własności Grupa wycenia wartości udziałów Sierra Gorda S.C.M. na dzień 31 grudnia 2021 na poziomie 0.

W dniu 22 lutego 2022 r. zakończyła się transakcja sprzedaży 45% udziałów w spółce Sierra Gorda S.C.M. przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation do South32, australijskiej grupy górniczej z siedzibą w Perth. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umów sprzedaży zawartych w dniu 14 października 2021 r.

Z uwagi na szereg czynników takich jak brak wiedzy na temat szczegółów procesu negocjacji, założeń wyceny dokonanych przez stronę kupującą i sprzedającą oraz fakt, że udziały Sierra Gorda S.C.M. nie są przedmiotem publicznych notowań, nie jest zasadne dokonanie wyceny wartości pożyczki poprzez odniesienie wprost do ceny transakcyjnej w transakcji sprzedaży 45% zaangażowania w Sierra Gorda S.C.M. (tj. udziału kapitałowego oraz należności pożyczkowej) przez sprzedającego po dniu kończącym okres sprawozdawczy (zmianę partnera we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. szczegółowo opisano w nocie 12.14). Nie mniej jednak Grupa dokonała dodatkowego porównania wartości bilansowej własnego zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M. (tj. należność z tyt. pożyczki oraz inwestycja w instrumenty kapitałowe) w celu sprawdzenia czy łączna wartość bilansowa nie odbiega istotnie od wartości jaka wynikałaby z ceny transakcyjnej, uwzględniając: (i) ograniczenia co do możliwości uzyskania przez Grupę pełnej wiedzy w zakresie procesu dojścia do ceny transakcyjnej, oraz (ii) różnice w zastosowanych stopach dyskonta przyszłych oczekiwanych przepływów pieniężnych możliwych do uzyskania z JV (tj. efektywna stopa procentowa dla wyceny pożyczki wg MSSF9, vs stopa zwrotu oczekiwana przez inwestora w wycenie ceny transakcyjnej).

W ocenie Zarządu wartość pożyczek oszacowana przez Grupę nie odbiega istotnie od kwoty, która zostałaby ustalona poprzez odniesienie do ceny transakcyjnej.

W związku z czym oszacowana przybliżona wartość godziwa całości dostępnych w Sierra Gorda S.C.M. przyszłych przepływów pieniężnych odzwierciedla najlepszy możliwy szacunek wartości otrzymanych od właścicieli pożyczek oraz posiadanych udziałów.

Klasy instrumentów finansowych Wartość godziwa Wartość bilansowa 31.12.2020 Analiza wrażliwości wartości
godziwej na zmianę ceny Cu
Pesymistyczny Optymistyczny
Pożyczki udzielone wyceniane według zamortyzowanego kosztu 5 998 6 069 7 133 5 094

Wyniki wyszukiwania