9.2 Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację (umorzenie) oraz skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową.

Dla poszczególnych grup środków trwałych przyjęto okresy użytkowania w następujących przedziałach:

Grupa

Całkowity okres użytkowania

Budynki i budowle 25-60 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 4-15 lat
Środki transportu 3-14 lat
Inne środki trwałe 5-10 lat

Wartości niematerialne wykazane jako „pozostałe wartości niematerialne” obejmują w szczególności: nabyte prawa majątkowe niezwiązane z działalnością górniczą, oprogramowanie komputerowe. Aktywa te wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, przez okres ich przewidywanego użytkowania. Dla głównych grup wartości niematerialnych okres użytkowania wynosi:

Grupa Całkowity okres użytkowania
Nabyte prawa majątkowe niezwiązane z działalnością górniczą 5-50 lat
Oprogramowanie komputerowe 2-5 lat
Inne wartości niematerialne 40-50 lat

Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne

 

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne Razem
Budynki, budowle i grunty Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Środki trwałe w budowie
Stan na 31.12.2019
Wartość brutto 2 708 2 600 173 479 5 960
Umorzenie ( 831) (1 441) ( 195) (2 467)
Odpisy z tytułu utraty wartości ( 244) ( 136) ( 129) ( 509)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 633 1 023 173 155 2 984
środki trwałe własne i wartości niematerialne 1 452 972 173 155 2 752
Rozliczenie środków trwałych w budowie 97 240 ( 337)
Zakup 299 21 320
Wytworzenie we własnym zakresie 120 1 121
Leasing – nowe umowy, modyfikacje dotychczasowych umów ( 1) 18 17
Nota 4.1 Amortyzacja, z tego: ( 70) ( 203) ( 21) ( 294)
dot. środków trwałych własnych i wartości niematerialnych ( 69) ( 185) ( 21) ( 275)
dot. prawa do użytkowania (środków trwałych w leasingu) ( 1) ( 18) ( 19)
Nota 4.4 (Utworzenie)/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości ( 96) ( 45) ( 2) ( 13) ( 156)
Inne zmiany ( 20) ( 6) 34 ( 2) 6
Stan na 31.12.2020
Wartość brutto 2 782 2 754 288 491 6 315
Umorzenie ( 899) (1 549) ( 207) (2 655)
Odpisy z tytułu utraty wartości ( 340) ( 178) ( 1) ( 143) ( 662)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 543 1 027 287 141 2 998
środki trwałe własne i wartości niematerialne 1 377 976 287 141 2 781
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania) 166 51 217

 
 
Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Razem
Budynki, budowle i grunty Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Środki trwałe w budowie
Stan na 31.12.2020
Wartość brutto 2 782 2 754 288 491 6 315
Umorzenie ( 899) (1 549) ( 207) (2 655)
Odpisy z tytułu utraty wartości ( 340) ( 178) ( 1) ( 143) ( 662)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 543 1 027 287 141 2 998
środki trwałe własne i wartości niematerialne 1 377 976 287 141 2 781
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania) 166 51 217
Zmiany w roku 2021 netto
Rozliczenie środków trwałych w budowie 83 385 ( 468)
Zakup 307 138 445
Wytworzenie we własnym zakresie 78 1 79
Leasing – nowe umowy, modyfikacje dotychczasowych umów 2 14 16
Nota 4.1 Amortyzacja, z tego: ( 84) ( 221) ( 25) ( 330)
dot. środków trwałych własnych i wartości niematerialnych ( 83) ( 203) ( 25) ( 311)
dot. prawa do użytkowania (środków trwałych w leasingu) ( 1) ( 18) ( 19)
Nota 4.4 (Utworzenie)/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości ( 55) ( 81) ( 4) ( 140)
 Przekwalifikowanie do aktywów przeznaczonych do sprzedaży ( 2) ( 2)
Inne zmiany 11 11 ( 5) 17
Stan na 31.12.2021
Wartość brutto 2 897 3 058 216 624 6 795
Umorzenie ( 993) (1 676) ( 230) (2 899)
Odpisy z tytułu utraty wartości ( 404) ( 258) ( 5) ( 144) ( 811)
Wartość księgowa netto, z tego: 1 500 1 124 211 250 3 085
środki trwałe własne i wartości niematerialne, z tego: 1 334 1 078 211 250 2 873
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 197 11 2 210
wykazane jako „pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne” 1 137 1 067 209 250 2 663
środki trwałe w leasingu (prawo do użytkowania), z tego: 166 46 212
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 32 32
wykazane jako „pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne” 134 46 180

Wyniki wyszukiwania