Gospodarka wodno-ściekowa

mask

Woda to jeden z najcenniejszych zasobów przyrodniczych. KGHM Polska Miedź S.A. regularnie monitoruje jakość wód gruntowych i powierzchniowych w otoczeniu swoich zakładów, aby zapewnić, że działania Spółki spełniają rygorystyczne normy ochrony środowiska.

Do wyprodukowania miedzi niezbędna jest woda. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas wzbogacania rudy (flotacji), hydrotransportu odpadów, a także w ciągu technologicznym w hutach. Pokazano to na poniższym schemacie:

Woda w procesie wzbogacania rudy (flotacji)

W KGHM Polska Miedź S.A. funkcjonują trzy podziemne kopalnie miedzi, które wydobywają rudę znajdującą się na głębokości 400 – 1200 m pod powierzchnią ziemi. Są to: Oddział Zakłady Górnicze Lubin, Oddział Zakłady Górnicze Rudna i Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice. Z uwagi na stały dopływ wód z górotworu do wyrobisk górniczych, na powierzchnię wypompowuje się około 60 000 m3 na dobę słonej wody kopalnianej. W zależności od głębokości zalegania wydobytej rudy woda zawiera od 0,2 do 140 g/l Cli około 2,8 g/l SO4 2-. Wody kopalniane wydobywane z głębszych partii złoża są bardziej zasolone, ale ich objętość jest mniejsza.

Na powierzchni, przy każdym zakładzie górniczym i zakładzie wzbogacania rud, znajdują się zbiorniki retencyjne, gromadzące: wody opadowe, przelewy wód chłodzących, a także wydobywane wody kopalniane. Ze zbiorników woda jest pompowana do obiegów flotacyjnych (w niektórych przypadkach woda kopalniana jest pompowana bezpośrednio do obiegów flotacyjnych). W ten sposób ani woda kopalniana, ani ścieki nie są odprowadzane do lokalnych rzek. W zakładach wzbogacania rud cała woda jest przechowywana w systemach zamkniętych i wykorzystywana do hydrotransportu odpadów poflotacyjnych do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, gdzie następuje sedymentacja cząstek stałych. Woda z OUOW „Żelazny Most” jest zawracana poprzez system wież dekantacyjnych do zakładów wzbogacania rud.

Ze względu na to, że system wodny jest stale zasilany wodami kopalnianymi i deszczowymi, istnieje potrzeba usuwania ich nadmiaru. Woda z OUOW „Żelazny Most” odprowadzana jest grawitacyjnie rurociągiem o długości 20 km do rzeki Odry. Ilość i jakość odprowadzanej wody jest ściśle kontrolowana. Ogólną zasadą jest utrzymanie stężenia sumy Cl- i SO4 2- na poziomie poniżej 1 g/l w wymieszanej wodzie Odry poniżej miejsca zrzutu. W praktyce ilość zrzucanej wody kontrolowana jest zgodnie z formalną tabelą, która uwzględnia aktualny przepływ Odry i jej zasolenie. Pozwolenie na zrzut zawiera również inne postanowienia dotyczące stężenia substancji rozpuszczonych oraz natężenia przepływu wody. Woda może być zrzucana tylko wtedy, gdy przepływ Odry jest większy niż 17,5 m3/s, a przepływ zrzucanej wody dekantacyjnej jest mniejszy niż 2 m3/s. W odprowadzanych wodach ilość zawiesiny ogólnej musi być utrzymywana na poziomie poniżej 35 mg/dm3. Wielkość stawu osadowego, a zwłaszcza jego powierzchnia, sprawia, że sedymentacja odpadów poflotacyjnych jest bardzo skuteczna, a zawiesina ogólna w wodzie jest zwykle utrzymywana na poziomie poniżej 35 mg/ dm3. Podczas wietrznej pogody można zaobserwować jednakże wyższe stężenia zawiesiny w wodzie, co wymaga dodatkowego uzdatniania wody. Sytuacja ta jest pod kontrolą, dzięki ciągłym pomiarom mętności odprowadzanej wody. Gdy jest ona zbyt wysoka, woda dekantacyjna jest przekazywana do pobliskiej oczyszczalni ścieków w celu redukcji zawiesiny. Po takim oczyszczeniu woda jest pompowana do rurociągu, który odprowadza ją do Odry.

Huta Miedzi Legnica oraz Huta Miedzi Głogów zużywają znaczne ilości wody (ok. 11 mln m3 na rok), za dostarczanie której odpowiedzialna jest spółka Energetyka Sp. z o.o. Spółka ta na potrzeby działalności Huty Miedzi Legnica dostarcza wodę pobieraną z rzeki Kaczawy, natomiast na potrzeby działalności Huty Miedzi Głogów doprowadza wodę pobieraną z rzeki Odry.

Wykorzystana w procesach produkcyjnych woda kierowana jest powrotnie do spółki Energetyka celem oczyszczenia. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych, pracujące na rzecz hut wyspecjalizowane są w usuwaniu metali ciężkich, w tym szczególnie trudnych związków arsenu oraz rtęci i kadmu. Technologia oczyszczania ścieków opiera się głównie na procesach neutralizacyjnych, wspomaganych koagulantami oraz flokulantami. Ze względu na wysoką jakość ścieków około 30% globalnego strumienia wykorzystywane jest ponownie w procesach technologicznych hut. Pozostałe ścieki – oczyszczone w ilości około 8 mln m3 odprowadzane są w przypadku Huty Miedzi Głogów do rzeki Odry oraz w przypadku Huty Miedzi Legnica do potoku Pawłówka, który zasila rzekę Kaczawę. Proces ten pokazano na poniższym rysunku. Przedstawiona pod nim tabela prezentuje z kolei wskaźniki związane z gospodarką wodą w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku:

30
%
globalnego strumienia ścieków wykorzystywane jest ponownie w procesach technologicznych hut

Woda w procesie produkcji miedzi elektrolitycznej

Gospodarka wodą w KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 r.

POBÓR WODY [m3]
Pobór wody według źródeł Wody powierzchniowe (ogółem) 0
Wody gruntowe (ogółem) 176 815
Woda morska (ogółem) 0
Woda pobrana w wyniku działalności np. woda kopalniana (ogółem) 29 599 160
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 29 599 160
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) 12 117 706
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 12 117 706
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 0
Całkowity pobór wody Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) 41 893 681
ZRZUT ŚCIEKÓW (WODY) [m3]
Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia Wody powierzchniowe 27 815 093
Grunt i gleba 0
Morza 0
Woda przekazana do osób trzecich 9 530 140
Całkowity zrzut ścieków (wody) Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) 37 345 232
Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 9 614 815
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) 27 730 418
ZUŻYCIE WODY [m3]
Zużycie wody Całkowite zużycie wody 4 548 449

Wyniki wyszukiwania