Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

mask

KGHM Polska Miedź S.A., spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku stosowała się do zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, który został przyjęty przez Radę Giełdy w dniu 13 października 2015 roku (treść dokumentu dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w archiwum na stronie KGHM Polska Miedź S.A.

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Giełdy uchwałą Nr 13/1834/2021 przyjęła dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej „Dobre Praktyki”) obowiązujące od 01 lipca 2021 roku. Treść zasad dostępna jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce, a także na korporacyjnej stronie KGHM Polska Miedź S.A. w sekcji dotyczącej ładu korporacyjnego. Z uwagi na powyższe podjęto szereg działań pozwalających na dostosowanie KGHM Polska Miedź S.A. do aktualnych trendów w obszarze corporate governance i oczekiwań rynku, wyrażonych w treści nowych Dobrych Praktyk.  KGHM Polska Miedź S.A. dąży na każdym etapie funkcjonowania do stosowania zasad zawartych w treści „Dobrych Praktyk” przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności w jak najszerzej możliwym zakresie. Zgodnie z opublikowaną Informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobrych Praktyk” niżej wskazana zasada nie dotyczy Spółki:

Zasada

Wyjaśnienie

Zasada 3.7 mówiąca o tym, że zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

(patrz zasady 3.4. – Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada 3.5. – Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.

Zasada 3.6. – Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu)

Zasada nie dotyczy Spółki. W podmiotach z grupy Spółki nie wyznaczono osób do wykonywania zadań wskazanych w zasadach 3.4-3.6, ale w podmiotach z grupy Spółki powołano osoby pełniące funkcję koordynatorów ds. ryzyka, które  raportują  bezpośrednio  do  osób  odpowiedzianych  za  zarządzanie  ryzykiem  i  compliance  w  jednostce  dominującej  (tj. Spółce). Dodatkowo, w roku 2022, po zakończeniu budowy narzędzia IT dla funkcji compliance, w ww. spółkach planowane jest powołanie  koordynatorów  ds.  zgodności.  Spółka  rozważy  również  w  przypadku  podmiotów  z  grupy  Spółki  budowę  struktury spełniającej zasady 3.4.-3.6. w odniesieniu do funkcji zarządzania ryzykiem i compliance. W odniesieniu do funkcji audytu, zadania w podmiotach z grupy Spółki są realizowane przez Departament Audytu Wewnętrznego jednostki dominującej (Spółki).

Zgodnie z opublikowaną Informacją na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobrych Praktyk” niżej wskazane  zasady nie są stosowane:

Zasada

Wyjaśnienie
Zasada 1.3.1 dotycząca uwzględnienia w swojej strategii biznesowej tematyki ESG, w szczególności obejmującej zagadnienia środowiskowe zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Zasada jest stosowana częściowo. Spółka w swojej strategii biznesowej uwzględnia tematykę ESG oraz zagadnienia środowiskowe i jest w pełni świadoma swojego wpływu na otoczenie oraz na konieczność rozwoju Spółki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Spółka na bieżąco raportuje analizę ryzyk, emisje (scope 1, 2, a od lipca 2021 r. także scope 3), zużycie energii, pobór wody oraz wiele innych wskaźników GRI dostępnych w raportach niefinansowych i zintegrowanych publikowanych przez Spółkę. Obecnie KGHM wypracowuje bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie rozwoju planów i celów strategicznych w obszarze klimatu, m.in. w formie Polityki Klimatycznej, w której zostaną opublikowane cele redukcji emisji, mierniki oraz zakresy emisji, analizy scenariuszowe, a także szczegółowy opis ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatycznymi.
Zasada 1.3.2 dotycząca uwzględnienia w swojej strategii biznesowej tematyki ESG, w szczególności obejmującej sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami. Zasada jest stosowana częściowo. Spółka cyklicznie publikuje obszerne informacje o podejmowanych działaniach dotyczących spraw społecznych i pracowniczych, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz relacji z klientami i interesariuszami. Zgodnie z planowanymi regulacjami, m.in. SFDR, Spółka w najbliższej przyszłości udostępni informacje dot. zatrudnienia na wyższych szczeblach w podziale na płeć oraz informacje o podejmowanych i planowanych działaniach mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci.
Zasada 1.4.1 zgodnie z którą spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat strategii w obszarze ESG, które powinny m.in. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka. Obecnie Spółka wypracowuje bardziej szczegółowe rozwiązania w zakresie rozwoju planów i celów strategicznych w obszarze klimatu, m.in. w formie Polityki Klimatycznej. Zakres prac obejmuje m.in. szczegółowy opis ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatycznymi oraz modelowanie procesów decyzyjnych w Spółce i podmiotach Grupy w kontekście kwestii związanych ze zmianą klimatu. Zakończenie tych prac pozwoli na umieszczenie na stronie internetowej stosownych informacji.
Zasada 2.1. mówiąca o tym, że spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%. Zasada jest stosowana częściowo. Spółka nie posiada Polityki różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, ale z uwagi na międzynarodowy zakres działań, różnice kulturowe i specyfikę branż, w jakich działa Grupa Kapitałowa wdrożona została „Deklaracja Różnorodności KGHM Polska Miedź S.A.”. W swojej działalności Spółka przestrzega zakazów dyskryminacji oraz prowadzi działania na rzecz poszanowania różnorodności w miejscu pracy. Tworzy kulturę organizacji opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników bez względu na m.in.: pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną, narodowość, obywatelstwo, wyznawaną religię, przekonania polityczne czy przynależność związkową. Spółka dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu zarządu oraz rady nadzorczej. Praktyczna realizacja „Deklaracji Różnorodności” sprowadza się do pełnego poszanowania równości płci i adekwatności w doborze pod względem oczekiwanych kompetencji, wiedzy, doświadczenia i wykształcenia. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą więc osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu. Więcej informacji o podejściu Spółki do różnorodności w organach zarządczych i nadzorczych znajduje się w dalszej części niniejszego Oświadczenia o stosowaniu Ładu Korporacyjnego.
Zasada 2.2. zgodnie z którą osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. Zasada jest stosowana częściowo. Zgodnie z wyjaśnieniem do zasady 2.1, Spółka nie posiada aktualnie Polityki różnorodności. Niemniej Spółka dąży do zapewnienia racjonalnej różnorodności wobec członków rady nadzorczej i członków zarządu. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu. Więcej informacji o podejściu Spółki do różnorodności w organach zarządczych i nadzorczych znajduje się w dalszej części niniejszego Oświadczenia o stosowaniu Ładu Korporacyjnego.
Zasada 2.11.6. według której roczne sprawozdanie, które poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia zawiera informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Zasada nie jest aktualnie stosowana ze względu na brak Polityki różnorodności (patrz wyjaśnienie dotyczące niestosowania zasady 2.1.).
Zasada 3.3. zgodnie z którą spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby. Zasada jest stosowana częściowo. W Spółce powołany jest Dyrektor Naczelny ds. Audytu. Ze względu na niespełnienie wszystkich kryteriów niezależności w rozumieniu powszechnie uznanych międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Spółka stosuje zasadę częściowo.
Zasada 3.4. dotycząca wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym, które powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki. Zasada jest stosowana częściowo. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym w Spółce wynika z wewnętrznych regulacji Spółki oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które uzależniają część wynagrodzenia od wyniku netto Spółki za dany rok oraz poziomu EBITDA. Aktualnie wynagrodzenie jest uzależnione w części od realizacji wyznaczonych zadań.
Zasada 3.5. mówiąca o tym, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem i compliance podlega organizacyjnie Dyrektorowi Naczelnemu ds. Audytu, ale zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Organizacyjnym ma zapewnioną autonomię wyrażającą się w m.in. w bezpośrednim raportowaniu do Zarządu oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
Zasada 4.1. według której spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. Zasada nie jest aktualnie stosowana. W ocenie Spółki, wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może nieść ryzyko natury prawno-technicznej prowadzące do zaburzenia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji do ewentualnego podważenia podjętych uchwał. W ocenie Spółki, zasady udziału w walnych zgromadzeniach KGHM Polska Miedź S.A. umożliwiają realizację praw wynikających z akcji oraz zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Zapisy Statutu Spółki nie ograniczają akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia. Spółka rozważy wdrożenie zasady w sytuacji, gdy jej prawno-techniczny aspekt przestanie budzić wątpliwości i będzie to uzasadnione realną potrzebą tej formy komunikacji ze strony akcjonariuszy. Począwszy od 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadza transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada 4.8. zgodnie z którą projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem. Spółka stosuje w tym zakresie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. W opinii Spółki zasada ta ogranicza prawo akcjonariuszy do zgłaszania spraw do porządku obrad w trakcie obrad WZ.
Zasada 4.9.1. mówiąca o tym, że kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki. Wieloletnia praktyka w Spółce pokazuje, że zgłoszenia przez akcjonariusza (zgodnie z jego uprawnieniem wynikającym z Kodeksu Spółek Handlowych) kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje zwykle w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. z naruszeniem zasady 4.9.1. W ocenie Spółki pomimo zgłoszenia w trakcie WZA, kandydatury są rozpatrywane z należytym rozeznaniem, na podstawie kompletu materiałów dotyczących kandydatów
Zasada 6.4. według której rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach. Spółka częściowo stosuje zasadę. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych i odbytych w danym miesiącu kalendarzowym posiedzeń. Natomiast Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli z przyczyn nieusprawiedliwionych nie brali udziału w żadnym z posiedzeń Rady Nadzorczej formalnie zwołanych i odbytych w danym miesiącu. Członkowie Komitetów nie dostają dodatkowego wynagrodzenia. Częściowy brak stosowania zasady wynika również z implementacji przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Struktura ładu korporacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A

W celu zapewnienia wiarygodności oraz rzetelności i zgodności z prawem powszechnie obowiązującym oraz regulacjami wewnętrznymi, proces sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych objęty jest systemami kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, na które składają się :

Nadzór nad stosowaniem jednolitych zasad rachunkowości przez Jednostkę Dominującą oraz spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w procesie przygotowania pakietów sprawozdawczych dla celów sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W celu zapewnienia prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Jednostki Dominującej oraz spójności zasad rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, Zarząd Jednostki Dominującej wprowadził do stosowania w sposób ciągły Politykę Rachunkowości Grupy Kapitałowej, zgodną z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, bieżąco aktualizowaną na podstawie nowych regulacji.

Kontrola stosowanych zasad rachunkowości w procesie sporządzania sprawozdań finansowych w KGHM Polska Miedź S.A. jak i w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej opiera się na mechanizmach kontrolnych wbudowanych w funkcjonalność systemów sprawozdawczych.

Pakiety sprawozdawcze spółek zależnych podlegają również weryfikacji przez służby merytoryczne Jednostki Dominującej.

Scentralizowana organizacja służb finansowo-księgowych KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi księgi rachunkowe w ramach centralnej organizacji służb finansowo-księgowych. Ewidencja księgowa Jednostki Dominującej prowadzona jest w Centrum Usług Księgowych wyodrębnionym w strukturach Centrali KGHM Polska Miedź S.A. Scentralizowane prowadzenie ksiąg rachunkowych wg modelu procesowego poprzez przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności zapewnia minimalizowanie ryzyka błędów w ewidencji księgowej oraz wysoką jakość sprawozdań finansowych. Systematycznie podejmowane są działania optymalizujące funkcjonowanie struktur obsługi księgowej i zwiększające bezpieczeństwo prowadzonej ewidencji.
Systemy finansowo-księgowe

 

KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi księgi rachunkowe w zintegrowanym systemie informatycznym. Modułowa struktura systemu zapewnia przejrzysty podział procesów i kompetencji, spójność zapisów operacji w księgach rachunkowych oraz kontrolę nad księgami: sprawozdawczą, główną i pomocniczą. Dostęp do danych w różnych przekrojach i układach jest możliwy dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania. Jednostka Dominująca na bieżąco dostosowuje system informatyczny do zmieniających się zasad rachunkowości i innych norm prawnych. Rozwiązania zastosowane przez Jednostkę Dominującą są implementowane w systemach informatycznych jednostek Grupy Kapitałowej.

W zakresie zapewnienia właściwego użytkowania i ochrony systemów, danych, zabezpieczenia dostępu do danych oraz sprzętu komputerowego wdrożone są odpowiednie rozwiązania organizacyjno-systemowe. Dostęp do zasobów systemu ewidencji finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości finansowej ograniczony jest przez system uprawnień, które nadawane są upoważnionym pracownikom wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków. Uprawnienia te podlegają regularnej weryfikacji oraz audytom. Kontrola dostępu prowadzona jest na każdym etapie sporządzania sprawozdania finansowego, począwszy od wprowadzenia danych źródłowych, poprzez przetwarzanie danych, aż do generowania informacji wyjściowych.

Istotnym elementem wspierającym ograniczanie ryzyka błędów i nieprawidłowości w ewidencji operacji gospodarczych są podejmowane działania zmierzające do zwiększenia wykorzystania narzędzi IT do automatyzacji kontroli i rozliczeń procesów zakupowych w Spółce. Działania te obejmują m.in.:

–    system elektronicznego obiegu rozliczania i zatwierdzania dokumentów  Workflow,

–    system przesyłania danych pomiędzy systemem Jednostki Dominującej a systemami informatycznymi spółek Grupy Kapitałowej,

–    rozliczenia z kontrahentami w oparciu o e-faktury zakupu i e-faktury sprzedaży.

Zarządzanie  ryzykiem korporacyjnym

 

W ramach funkcjonującej Polityki i Procedury Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oraz Regulaminu Komitetu Ryzyka Korporacyjnego i Zgodności, konsekwentnie realizowany jest proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej. W sposób ciągły identyfikowane, oceniane i analizowane w kontekście możliwości ich ograniczania są ryzyka w różnych obszarach działalności Grupy.

Za koordynację przebiegu całego procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz rozwijanie metod  i narzędzi wykorzystywanych przez menedżerów w Jednostce Dominującej, we wszystkich spółkach zależnych i projektach odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością, który monitoruje i eskaluje ryzyka oraz raportuje incydenty.

Działania obejmują również zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym poddawany jest corocznie ocenie skuteczności (zgodnie z wytycznymi „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”).

Szczegółowa informacja dotycząca systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. został przedstawiona w rozdziale 12 niniejszego sprawozdania.

Audyt wewnętrzny Zasadniczym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do funkcjonowania mechanizmów kontrolnych oraz występowania ryzyk w działalności KGHM Polska Miedź S.A. są prace prowadzone przez Departament Audytu Wewnętrznego. Prace te wzmacniają pośrednio także proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz ich rzetelność.

Departament Audytu Wewnętrznego realizuje swoje zadania w oparciu o zatwierdzany przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. oraz opiniowany przez Komitet Audytu KGHM Polska Miedź S.A. „Plan Audytu” na dany rok kalendarzowy.

Celem audytu jest dostarczenie Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. niezależnych i obiektywnych informacji o systemie kontroli wewnętrznej i systemach zarządzania ryzykiem oraz analizy procesów biznesowych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej. Niezależnie od audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej, w KGHM Polska Miedź S.A. utrzymany jest w pełnym zakresie obowiązek samokontroli pracowników i kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez wszystkie szczeble kierownicze w ramach obowiązków koordynacyjno-nadzorczych.

Audyt zewnętrzny Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.  podlegają przeglądom półrocznym oraz badaniom rocznym przeprowadzanym przez biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza drogą postępowania ofertowego, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z przeprowadzonego przez Komitet postępowania ofertowego.

Właściwym do badania sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. za lata 2019-2021 jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje w oparciu o obowiązującą metodykę  badania niezależnej oceny zasad rachunkowości zastosowanych przez Jednostkę Dominującą przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Potwierdzeniem  skuteczności  systemu  kontroli  wewnętrznych  i  zarządzania  ryzykiem  w procesie sporządzania sprawozdań finansowych są wydawane przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. bez zastrzeżeń.

Nadzór nad procesem raportowania finansowego

 

Organem sprawującym nadzór nad procesem raportowania finansowego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz współpracującym z niezależnym biegłym rewidentem jest Komitet Audytu Rady Nadzorczej powołany w ramach uprawnień Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej. Komitet Audytu zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zajmuje się w szczególności:

–    monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej pod kątem zgodności z Polityką Rachunkowości przyjętą w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz wymogami prawa,

–    monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

–    monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

–    przeprowadzaniem procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Jednostki Dominującej celem przedstawienia rekomendacji Radzie Nadzorczej.

Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i ocena sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą stanowi finalny etap weryfikacji i kontroli sprawowanej przez organ, zapewniający prawidłowość i rzetelność prezentowanych informacji w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Właściwe zarządzanie procesem ewidencji oraz sporządzania sprawozdań finansowych zapewnia osiąganie bezpieczeństwa i wysokiego poziomu informacji.

Walne Zgromadzenie (WZ) KGHM Polska Miedź S.A. jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne, w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH) Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. Statut KGHM Polska Miedź S.A. upoważnia również Skarb Państwa do zwołania Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli reprezentowana jest przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej. Zasady działania Walnego Zgromadzenia określone są w przepisach KSH oraz Statucie Spółki. Dodatkowe kwestie związane z funkcjonowaniem Walnego Zgromadzenia reguluje uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2010 r. „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie”, który jest dostępny na stronie internetowej www.kghm.com.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiany Statutu Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • sposób i warunki umorzenia akcji,
 • połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 • wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 • ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
 • ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

Harmonogram   prac   przy   organizacji   walnych   zgromadzeń   Spółki   planowany   jest   w   taki   sposób,   aby   należycie  wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw.

Wprowadzanie zmian  do  Statutu  Spółki  wymaga  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  i  wpisu  do  rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego. Zmiany  w Statucie Spółki dokonywane są przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w sposób i w trybie wynikającym z KSH, tj. większością trzech czwartych głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Spośród rozwiązań uregulowanych w KSH w zakresie procesu organizacji walnych zgromadzeń i uprawnień akcjonariuszy, Spółka stosuje tylko przepisy obligatoryjne, tj. dotyczące obowiązku publikacji ogłoszeń i materiałów na walne zgromadzenia na stronie internetowej, zastosowania elektronicznych form kontaktu z akcjonariuszami. Nie mają natomiast zastosowania przepisy umożliwiające udział akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowa informacja o strukturze właścicielskiej znajduje się w Rozdziale 11 niniejszego sprawozdania.

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia wykonują w sposób i w granicach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Akcjonariusz ma prawo do wykonywania głosu osobiście lub poprzez upoważnionego przez siebie pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Nie  istnieją  ograniczenia  w  przenoszeniu  praw  własności  akcji  oraz  w  wykonywaniu  prawa  głosu  z  akcji  Spółki,  inne  niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dawałyby specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Akcjonariusz jest uprawniony w szczególności do:

 • zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeśli reprezentuje co najmniej połowę kapitału zakładowego lub został upoważniony przez sąd rejestrowy i reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 • zgłaszania projektów uchwał i ich uzasadnienia podczas obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 • zgodnie z postanowieniami Statutu akcjonariusz Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane,
 • wnioskowania o zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
 • żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A., we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym 3 członków pochodzi z wyboru pracowników Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz w miarę potrzeby także Sekretarza. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie jest jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub jeśli którykolwiek z Członków Rady Nadzorczej zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy,
 • ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punkcie 1 i 2,
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym,
 • badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki oraz coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań, o których mowa w punkcie 1,
 • określanie liczebności składu Zarządu w danej kadencji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 12 Statutu Spółki,
 • zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, niemogących sprawować swoich czynności,
 • ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów lub kontraktów z nimi zawieranych,
 • zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 • zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym Strategii Spółki oraz  rocznego budżetu,
 • opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
 • na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
  1. nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),
  2. udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych Zgromadzeniach /Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów,
  3. tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych,
  4. zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki,
  5. tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych,
  6. objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki,
  7. ustanawianie i likwidację fundacji,
  8. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 PLN netto, w stosunku rocznym,
  9. zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. h,
  10. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  11. zawarcie darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
  12. zawarcie zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 PLN lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 • określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:
  1. zawiązania przez spółkę innej spółki,
  2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego organizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. umorzenia udziałów lub akcji,
  7. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
  8. postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  9. w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 4 Statutu.
 • wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:
  1. inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy,
  2. inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce,
 • opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 • opiniowanie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
 • opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 331 Statutu,
 • zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej,
 • przyjmowanie jednolitego tekstu Statut Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
 • sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • rozpatrywanie przedkładanej Radzie Nadzorczej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jak również funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania Zarządu w tym zakresie.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej i Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej www.kghm.com.

Skład Rady Nadzorczej w 2021 r. przedstawiał się następująco:

Skład Rady Nadzorczej w 2021 r.

1 stycznia – 20 kwietnia 20 kwietnia – 6 lipca 6 lipca – 16 sierpnia – 16 sierpnia – 25 października 25 października – 31 grudnia
Agnieszka Winnik- Kalemba ✓ (Przewodnicząca) ✓ (Przewodnicząca)
Bartosz Piechota
Marek Pietrzak
Bogusław Szarek*
Jarosław Janas
Józef Czyczerski*
Andrzej Kisielewicz ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący)
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski*
Robert Kaleta
Katarzyna Krupa
*wybrani przez Pracowników

 

Na 31 grudnia 2021r. Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas,  Agnieszka Winnik – Kalemba oraz Robert Kaleta złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze oraz braku rzeczywistych oraz braku istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (zasada 2.3. Dobrych Praktyk).

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety, pełniące rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, służących wypracowaniu decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza.

Komitet Audytu

Skład Komitetu Audytu w 2021 r.:

1 stycznia -20 kwietnia 20 kwietnia -23 sierpnia 23 sierpnia -25 października 25 października -20 grudnia 20 grudnia -31 grudnia
Agnieszka Winnik-Kalemba ✓ (Przewodnicząca) ✓ (Przewodnicząca)
Bartosz Piechota
Marek Pietrzak ✓ (Przewodniczący)
Bogusław Szarek
Jarosław Janas ✓ (Przewodniczący)
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski
Robert Kaleta
Katarzyna Krupa

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Audytu należy:

 • monitorowanie:
  1. procesu sprawozdawczości finansowej,
  2. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
  3. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 • dokonywanie przeglądu transakcji dokonywanych przez Spółkę, które Komitet Audytu uznaje za ważne dla Spółki,
 • opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za obszar audytu wewnętrznego, podlegającego bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi Zarządu.
 • analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki,
 • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 • informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w tym procesie,
 • dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 • opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 • określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 • przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Nr 537/2014 (tj. rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich), zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 8 i 9 powyżej,
 • przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 • przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru niezależnego audytora w celu wykonania funkcji audytu wewnętrznego,
 • oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

 • Agnieszka Winnik-Kalemba, Bartosz Piechota i Jarosław Janas pełniący funkcje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
 • Marek Pietrzak pełniący funkcję od 1 stycznia 2021 r. do 25 października 2021r.
 • Robert Kaleta pełniący funkcje od 23 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kwalifikacje członków komitetu w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikały z wykształcenia, doświadczenia oraz praktyki zawodowej posiadanych przez członków komitetu. Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 25 października 2021 r. Marek Pietrzak został wskazany jako członek posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wynikające z wykształcenia (m.in.- tytuł radcy prawnego oraz Executive Master of Business Administration oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie), doświadczenia oraz praktyki zawodowej (m.in. nadzór i zarządzanie spółkami prawa handlowego).

W okresie od 25 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Bartosz Piechota został wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, wynikające z wykształcenia (m.in. ukończenia studiów IESE Business School w ramach programu Advanced Management Program – AMP) doświadczenia oraz praktyki zawodowej – pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego, w tym odpowiedzialnego za obszar finansów, pełnienia członka rad nadzorczych, w tym członka komitetów audytu rad nadzorczych, doradztwa w procesach restrukturyzacyjnych i pełnienia funkcji przewodniczącego rad wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Bogusław Szarek został wskazany jako członek posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z wieloletniego zatrudnienia (od 1982r.) w KGHM Polska Miedź S.A. jak również z zasiadania w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. od 2012 r. jako Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

W 2021 r. odbyło się 11 posiedzeń Komitetu Audytu.

 

Komitet Wynagrodzeń

Skład Komitetu Wynagrodzeń w 2021 r.:

1 stycznia – 20 kwietnia 20 kwietnia – 23 sierpnia 23 sierpnia – 25 października 25 października – 31 grudnia
Józef Czyczerski
Marek Pietrzak
Bogusław Szarek
Andrzej Kisielewicz ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący)
Jarosław Janas
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski
Katarzyna Krupa
Agnieszka Winnik – Kalemba
Bartosz Piechota

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

 • prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania członków Zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji,
 • opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązywaniem stosunku prawnego z Członkiem/-ami Zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,
 • nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń Zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych/zamiennych premiowych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
 • nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Członków Zarządu, wynikających z umów łączących Członków Zarządu ze Spółką, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania, i innych,
 • oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

 

Komitet ds. Strategii

Skład Komitetu ds. Strategii w 2021r.:

1 stycznia -20 kwietnia 20 kwietnia -23 sierpnia 23 sierpnia -25 października 25 października -31 grudnia
Józef Czyczerski
Marek Pietrzak
Bogusław Szarek
Bartosz Piechota ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący) ✓ (Przewodniczący)
Agnieszka Winnik-Kalemba
Katarzyna Lewandowska
Przemysław Darowski
Robert Kaleta

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu ds. Strategii należy:

 • wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki,
 • monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości,
 • monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji,
 • ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki,
 • przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie do przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym budżetu,
 • oraz inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy. Komitety Audytu, Wynagrodzeń i ds. Strategii po zakończeniu roku składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki, za wyjątkiem zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (Ksh) i Statucie Spółki do kompetencji  Walnego  Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres  odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu spółki określa Regulamin Zarządu.

Zgodnie ze Statutem KGHM Polska Miedź S.A. w skład Zarządu Spółki może wchodzić od 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12 Statutu dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.  Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub z żądania choćby jednego z Członków Zarządu.

Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Kompetencja Zarządu w zakresie decyzji o emisji lub wykupie akcji ograniczona jest statutowo. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. Zgodnie z treścią § 29 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji wymagane jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia. To samo dotyczy możliwości emisji obligacji (§ 29 ust.1 pkt 10 Statutu Spółki). Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podwyższenia kapitału i emisji akcji Spółki na warunkach określonych w przepisach art. 444 – 446 Ksh.

Podział kompetencji Zarządu przedstawiony został w Rozdziale 17 niniejszego sprawozdania. W 2021 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie osobowym Zarządu:

W dniu 23 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki mając na celu chęć zsynchronizowania okresu kadencji i mandatu podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 15 kwietnia 2021 r. wszystkich członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji tj.:

 • Marcina Chludzińskiego (Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołany z dniem 6 lipca 2018 r.),
 • Adama Bugajczuka (Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju powołany z dniem 24 sierpnia 2018 r.),
 • Pawła Gruzy (Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych powołany z dniem 10 września 2018 r.),
 • Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol (Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych powołana z dniem 6 lipca 2018 r.),
 • Radosława Stacha (Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji powołany z dniem 6 lipca 2018 r.)

W dniu 23 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 16 kwietnia 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji niżej wymienionych Członków Zarządu:

 • Marcina Chludzińskiego (Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.),
 • Adama Bugajczuka (Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju),
 • Pawła Gruzy (Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych),
 • Andrzeja Kensboka (Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych).

W dniu 14 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 maja 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Dariusza Świderskiego (Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji),

W dniu 25 października 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26 października 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marka Pietrzaka (Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych),

W dniu 21 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Dariusza Świderskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji ze składu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,

W dniu 22 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Markowi Pietrzakowi pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji na czas do dnia rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,

W dniu 14 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 15 marca 2022 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marka Świdra powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.

Na rzecz Spółki były świadczone przez firmę audytorską badającą jej sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem. Komitet Audytu każdorazowo dokonywał oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyrażał zgodę na świadczenie tych usług.

Szczegółowa informacja na temat wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za przegląd i badanie sprawozdań finansowych oraz wynagrodzenia z innych tytułów znajduje się w nocie 12.10 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W 2021r. Spółka wdrożyła zaktualizowaną Politykę KGHM Polska Miedź S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych przyjętą Uchwałą Nr 151/X/21 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 października 2021 r. (dalej: „Polityka wyboru”) oraz zaktualizowaną Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie Grupy Kapitałowej Polska Miedź S.A, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem przyjętą Uchwałą Nr 152/X/21 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 października 2021 r. (dalej: „Polityka świadczenia”).

Główne założenia Polityki wyboru to:

 • maksymalny nieprzerwany okres świadczenia przez daną firmę audytorską usług badania sprawozdania finansowego wynoszący 10 lat, oraz następujący po nim okres karencji wynoszący co najmniej 4 lata z zastrzeżeniem, że kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego przez okres dłuższy niż 5 lat,
 • transparentność, rzetelność i uczciwość wszystkich procedur w ramach wyboru firmy audytorskiej,
 • równe szanse na wybór wszystkich firm audytorskich spełniających wymogi Spółki,
 • odpowiednie przygotowanie merytoryczne i należyta staranność osób wyznaczonych w Spółce do realizacji Polityki wyboru,
 • dokumentowanie przeprowadzonych procedur wyboru i oceny ofert w sposób zapewniający przejrzystość wykonanych działań.

Główne założenia Polityki świadczenia to:

 • ograniczenie zakresu dozwolonych usług niebędących badaniem zlecanych firmie audytorskiej lub podmiotom z nią powiązanym; maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu świadczenia takich usług jest ograniczone do 70% średniego wynagrodzenia płaconego w trzech ostatnich latach obrotowych z tytułu świadczenia usług badania ustawowego,
 • konieczność każdorazowej weryfikacji celowości i niezbędności zakupu usługi niebędącej badaniem od firmy audytorskiej lub podmiotu z nią powiązanego,
 • aktywny udział Komitetu Audytu w procesie oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności firmy audytorskiej przy świadczeniu dozwolonych usług niebędących badaniem,
 • zawarcie umowy i świadczenie usług, a także zmiana zakresu usługi lub wynagrodzenia, możliwe jedynie po wydaniu przez Komitet Audytu wymaganej zgody.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego na lata 2019-2021 jest PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. Wyboru firmy audytorskiej dokonany został w następstwie zorganizowanej procedury wyboru, spełniającej obowiązujące kryteria.

Wyniki wyszukiwania