12.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi

mask

Zasady rachunkowości oraz ważne oszacowania i założenia zaprezentowane w Części 2 i 10 mają zastosowanie do transakcji przeprowadzanych z podmiotami powiązanymi. 

Transakcje Grupy z jednostkami powiązanymi obejmują transakcje z: 

  • wspólnym przedsięwzięciem Sierra Gorda S.C.M., 
  • jednostkami, nad którymi Skarb Państwa sprawuje kontrolę, współkontrolę lub wywiera na nie znaczący wpływ, 
  • zarządem oraz organem nadzorującym (wynagrodzenia) – Nota 12.9. 

 

Przychody operacyjne od jednostek powiązanych 

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do wspólnego przedsięwzięcia 23 20
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 494 377
Przychody z innych transakcji od wspólnego przedsięwzięcia 69 55
Przychody z innych transakcji od pozostałych podmiotów powiązanych 11 9
Razem  597  461 

Zakup od jednostek powiązanych 

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
  Zakup usług, towarów i materiałów 30 27
  Inne transakcje zakupu 2 2
  Razem   32  29 

Należności od odbiorców oraz pozostałe należności od podmiotów powiązanych

Stan na Stan na
  31.12.2021   31.12.2020
  Od wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. (pożyczki)     8 314   6 069
  Od wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M. (pozostałe)     66   369
  Od pozostałych podmiotów powiązanych   3 4
  Razem   8 383  6 442 

Zobowiązania wobec dostawców oraz pozostałe zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 

Stan na Stan na
  31.12.2021   31.12.2020
  Wobec wspólnego przedsięwzięcia   58   25
  Wobec pozostałych podmiotów powiązanych   1 3
  Razem   59  28 

W 2021 r. Jednostka Dominująca oraz spółki zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 

Skarb Państwa stanowi podmiot kontrolujący KGHM Polska Miedź S.A. na najwyższym szczeblu. Spółka korzysta ze zwolnienia z ujawniania szczegółowego zakresu informacji na temat transakcji z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ (MSR 24.25). 

Zgodnie z zakresem MSR 24.26 na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa Kapitałowa zrealizowała następujące transakcje z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę wyróżniające się ze względu na istotę i kwotę: 

  • z tytułu umowy o ustanowienie użytkowania górniczego w celu wydobycia kopalin oraz poszukiwania i rozpoznania kopalin – saldo zobowiązania w wysokości 228 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 202 mln PLN), w tym opłaty z tytułu użytkowania górniczego w celu wydobycia kopalin rozpoznane w kosztach w wysokości 30 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 30 mln PLN), 
  • z tytułu umowy o świadczenie usług w zakresie faktoringu dłużnego ze spółką PEKAO FAKTORING SP. Z O.O., – zobowiązanie w wysokości 68 mln PLN, koszty z tytułu odsetek w wysokości 6 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązanie w wysokości 974 mln PLN oraz koszty z tytułu odsetek od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w wysokości 12 mln PLN), 
  • pozostałe transakcje i operacje gospodarcze dotyczące wymiany walut spot, lokowania środków pieniężnych, udzielania kredytów, gwarancji oraz akredytyw (w tym akredytyw dokumentowych), prowadzenia rachunków bankowych, obsługi inkasa dokumentowego, obsługi funduszy celowych oraz zawierania transakcji na walutowym rynku terminowym z bankami powiązanymi ze Skarbem Państwa. 

Poza wyżej wskazanymi transakcjami zawartymi przez Grupę Kapitałową z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ, które były znaczące ze względu na istotę i kwotę, wystąpiły także transakcje wynikające z nadzwyczajnych poleceń administracyjnych opartych o art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374 ze zm.), w roku 2021 r. dotyczące sprzedaży wybudowanych i wyposażonych szpitali o wartości 17 mln PLN, natomiast w roku 2020 r. dotyczące sprzedaży środków ochrony indywidualnej o wartości 193 mln PLN. Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiło saldo należności z tytułu tych transakcji (na dzień 31 grudnia 2020 r. saldo wynosiło 2 mln PLN). 

Spółki Skarbu Państwa mogą nabywać obligacje emitowane przez KGHM Polska Miedź S.A. 

Pozostałe transakcje zawarte przez Grupę Kapitałową z rządem oraz jednostkami, nad którymi ten rząd sprawuje kontrolę lub współkontrolę lub ma na nie znaczący wpływ, wchodziły w zakres normalnych, codziennych operacji gospodarczych. Transakcje te dotyczyły: 

  • zakupu produktów (energii, paliw, usług) na potrzeby bieżącej działalności operacyjnej. Obroty z tytułu tych transakcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1 663 mln PLN (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 1 263 mln PLN), nierozliczone salda zobowiązań z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 224 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 203 mln PLN), 
  • sprzedaży do Spółek Skarbu Państwa. Obroty z tej sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniosły 146 mln PLN (od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 119 mln PLN), nierozliczone salda należności z tytułu tych transakcji na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 24 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 18 mln PLN). 

Wyniki wyszukiwania