5.1 Podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek bieżący wyliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym.

Na mocy umowy zawartej 25 października 2018 r. zawiązana została na okres 3 lat podatkowych, tj. od 2019 r. do 2021 r. Podatkowa Grupa Kapitałowa „PGK KGHM II”. Jest to druga Podatkowa Grupa Kapitałowa utworzona w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Podatkowa Grupa Kapitałowa „PGK KGHM I” funkcjonowała w latach 2016-2018. Realne korzyści odnotowane w okresie funkcjonowania pierwszej PGK KGHM, w tym możliwość bieżącego wykorzystywania strat generowanych przez część spółek wchodzących w skład PGK do rozliczania ich z dochodami pozostałych spółek oraz pozytywny wynik analizy spółek z Grupy KGHM pod kątem spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły podstawę do utworzenia nowej podatkowej grupy kapitałowej – PGK KGHM II.

W skład PGK KGHM II wchodzą:

 1. KGHM Polska Miedź A.
 2. Energetyka z o.o.
 3. Zagłębie Lubin A.
 4. Miedziowe Centrum Zdrowia A.
 5. KGHM CUPRUM z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
 6. INOVA Centrum Innowacji Technicznych z o.o.
 7. PeBeKa A.
 8. KGHM ZANAM A.
 9. POL-MIEDŹ TRANS z o.o.
 10. Mercus Logistyka z o.o.
 11. KGHM Metraco A.
 12. Spółki celowe: Future 1 Sp. z o.o., Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o.,
 13. KGHM Centrum Analityki z o.o.
 14. Centrum Badań Jakości Sp. z o.
 15. BIPROMET A.

W dniu 6 października 2021 r. podpisano umowę przedłużającą okres funkcjonowania PGK KGHM II na 3 kolejne lata podatkowe, tj. od 2022 r. do 2024 r. Podmiotowy skład PGK KGHM II nie uległ zmianie.

Podatek dochodowy

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Podatek bieżący 1 564 770
Nota 5.1.1 Podatek odroczony 124 191
Korekty podatku za poprzednie okresy (19) (2)
Podatek dochodowy 1 669 959

Jednostki Grupy Kapitałowej zapłaciły w 2021 r. do właściwych urzędów skarbowych podatek dochodowy w wysokości 740 mln PLN (w 2020 r. 667 mln PLN).

W tabeli poniżej zaprezentowano identyfikację różnic między podatkiem dochodowym od zysku przed opodatkowaniem Grupy a podatkiem dochodowym, jaki można uzyskać stosując stawkę wynikającą z miejsca rozliczania podatku przez Jednostkę Dominującą:

Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 7 824 2 756
Podatek wyliczony wg stawki Jednostki Dominującej (2021: 19 %, 2020: 19%) 1 487 524
Skutek stosowania innych stawek podatkowych za granicą 118 (57)
Efekty podatkowe przychodów księgowych, które nie podlegają opodatkowaniu (19) (39)
Efekty podatkowe kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, w tym: 798 441
podatek od wydobycia niektórych kopalin niestanowiący kosztów uzyskania przychodów 674 309
Ujemne różnice przejściowe od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku dochodowego 10 117
Wykorzystanie w okresie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (590) (22)
Korekty bieżącego podatku dochodowego za poprzednie okresy (19) (2)
Straty i ulgi w okresie, od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego 5 135
Podatek odroczony od wyeliminowanych odsetek od pożyczek wewnątrz Grupy Kapitałowej (92) (110)
Pozostałe (29) (28)
Podatek dochodowy w wyniku finansowym [efektywna stawka wyniosła 21,3% zysku brutto (w roku 2020: 34,8% zysku brutto)] 1 669 959

W Polsce organy skarbowe posiadają prawo kontroli deklaracji podatkowych przez okres pięciu lat, jednak spółki mogą w tym okresie dokonywać kompensat należności podatkowych ze zobowiązaniami podatkowymi stanowiącymi dochód Skarbu Państwa (w tym z tytułu bieżącego podatku dochodowego). W Kanadzie deklaracje podatkowe mogą zostać poddane weryfikacji przez okres trzech lat bez prawa kompensaty należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego.

Wyniki wyszukiwania