Wyniki ekonomiczne KGHM INTERNATIONAL LTD.

mask
71,7
tys. t
Produkcja miedzi
51,3
tys. troz
Produkcja TPM
2,01
USD/ funt
Koszt C1
3 125
mln PLN
Przychody
1 340
mln PLN
Skorygowana EBITDA

Zaprezentowane wyniki ekonomiczne i finansowe KGHM INTERNATIONAL LTD. obejmują wyniki kopalni Franke oraz Carlota, których aktywa znajdują się w trakcie procesu sprzedaży.

Wyniki produkcyjne

Wyniki produkcyjne KGHM INTERNATIONAL LTD.

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Miedź płatna, w tym: tys. t 71,7 66,9 +7,2 16,3 19,1 20,1 16,2
kopalnia Robinson (USA) tys. t 53,6 47,4 +13,1 11,6 14,3 15,8 11,9
kopalnia Franke (Chile) tys. t 10,7 12,5 (14,4) 2,8 2,9 2,4 2,6
kopalnie Zagłębia Sudbury (Kanada)* tys. t 1,9 2,1 (9,5) 0,5 0,4 0,5 0,5
Nikiel płatny tys. t 0,5 0,4 +25,0 0,3 0,0 0,1 0,1
Metale szlachetne (TPM), w tym: tys. troz 51,3 66,1 (22,4) 11,4 13,6 14,1 12,2
kopalnia Robinson (USA) tys. troz 38,1 36,1 +5,5 8,9 10,1 10,4 8,7
kopalnie Zagłębia Sudbury (Kanada)* tys. troz 13,2 29,9 (55,9) 2,5 3,5 3,7 3,5
*Kopalnia McCreedy West w Zagłębiu Sudbury

W 2021 roku produkcja miedzi w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. wyniosła 71,7 tys. t, co oznacza zwiększenie o 4,8 tys. t (+7%) w porównaniu do 2020 roku. Wzrost produkcji miedzi dotyczył kopalni Robinson (+6,2 tys. t; +13%) i wynikał przede wszystkim z eksploatacji rudy o wyższej zawartości tego pierwiastka oraz wzrostu uzysku w procesie przerobu rudy, co zostało częściowo ograniczone przez niższy wolumen przerobionej rudy. Wzrost produkcji TPM w tej kopalni o 2 tys. troz (+6%) jest pochodną wyższych uzysków złota.

Niższa zawartość Cu w wydobytej rudzie była główną przyczyną spadku produkcji miedzi płatnej w kopalni Franke o 1,8 tys. t (-14%), natomiast do obniżenia produkcji miedzi w kopalni McCreedy West (Zagłębie Sudbury) o 0,2 tys. t (-10%) przyczynił się spadek wolumenu wydobytej rudy. Czynnik ten został częściowo ograniczony przez wzrost uzysku Cu w rudzie. Obniżenie produkcji metali szlachetnych o 16,7 tys. troz (-56%) w tej kopalni jest pochodną niższego wolumenu wydobycia oraz eksploatacji pokładów charakteryzujących się mniejszą zawartością TPM w rudzie w porównaniu do 2020 roku.

Przychody

Wolumen i przychody ze sprzedaży KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln USD)

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami*, w tym: mln USD 806 692 +16,5 206 228 175 197
miedź mln USD 600 412 +45,6 149 179 129 143
nikiel mln USD 8 6 +33,3 4 1 1 2
TPM – metale szlachetne mln USD 82 115 (28,7) 20 21 18 23
Wolumen sprzedaży miedzi tys. t 66,2 71,9 (7,9) 15,1 20,0 13,7 17,4
Wolumen sprzedaży niklu tys. t 0,5 0,4 +25,0 0,3 0,0 0,1 0,1
Wolumen sprzedaży TPM tys. troz 46,7 71,3 (34,5) 10,1 14,0 10,6 12,0
*z uwzględnieniem premii przerobowych

Przychody ze sprzedaży KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln PLN)

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami*, w tym: mln PLN 3 125 2 703 +15,6 833 885 657 750
miedź mln PLN 2 325 1 610 +44,4 604 693 484 544
nikiel mln PLN 31 23 +34,8 16 4 3 8
TPM – metale szlachetne mln PLN 318 449 (29,2) 81 82 67 88
*z uwzględnieniem premii przerobowych

Przychody segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2021 r. wyniosły 806 mln USD, co oznacza zwiększenie o 114 mln USD (+17%) spowodowane przede wszystkim wzrostem notowań miedzi. Czynnik ten został częściowo ograniczony przez niższe wolumeny sprzedaży metali oraz niższe przychody z tytułu sprzedaży usług spółek działających pod marką DMC Mining Services („DMC”).

Przychody ze sprzedaży miedzi wyniosły 600 mln USD tj. były wyższe o 188 mln USD w porównaniu do 2020 roku w efekcie wzrostu zrealizowanej ceny sprzedaży o 52% (9 440 USD/t w 2021 r. w porównaniu do 6 209 USD/t 2020 r.), przy niższym wolumenie sprzedaży miedzi o 5,7 tys. t (-8%).

Przychody ze sprzedaży TPM uległy obniżeniu o 33 mln USD (-29%) w wyniku niższego wolumenu sprzedaży (- 24,6 tys. troz; -35%), którego nie zrekompensował wzrost notowań metali szlachetnych.

Przychody ze sprzedaży usług DMC w 2021 roku wyniosły 104 mln USD, co oznacza spadek o 40 mln USD (-28%) w relacji do poziomu osiągniętego w 2020 roku. Spadek jest konsekwencją zakończenia w dniu 28 sierpnia 2020 roku kontraktu związanego z dużym projektem realizowanym w Wielkiej Brytanii. W odniesieniu do projektów realizowanych na obszarze Sudbury (Kanada) oraz w Chile zanotowano wzrost przychodów w stosunku do 2020 roku.

Koszty

Koszt produkcji miedzi płatnej C1 KGHM INTERNATIONAL LTD.

  J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Koszt produkcji miedzi płatnej C1* USD/funt 2,01 1,91 +5,2 2,27 1,67 1,83 2,32
*Jednostkowy koszt produkcji miedzi C1 – gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych.

 

Średni ważony jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi dla wszystkich kopalń w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2021 roku wyniósł 2,01 USD/funt, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyższy poziom kosztu C1 jest wynikiem spadku wolumenu sprzedaży miedzi oraz osiągnięcia niższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (-29%), które pomniejszają ten koszt.

Wynik finansowy

Wyniki finansowe KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln USD)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami 806 692 +16,5 206 228 175 197
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:* (633) (655) (3,4) (196) (150) (121) (166)
odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (40) (2) x20,0 (48) 7 1
Wynik netto ze sprzedaży 173 37 x4,7 10 78 54 31
Wynik przed opodatkowaniem, w tym: 679 (177) x 187 46 452 (6)
udział w stracie inwestycji Sierra Gorda S.C.M. wycenianej metodą praw własności – (52) (100,0)
Podatek dochodowy 0 0 x 6 (2) (2) (2)
ZYSK/STRATA NETTO 679 (177) x 193 44 451 (9)
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (133) (117) +13,7 (28) (41) (31) (33)
Skorygowana EBITDA** 346 156 x2,2 86 119 78 63
*Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu
**Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

Wyniki finansowe KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami 3 125 2 703 +15,6 833 885 657 750
Koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:* (2 463) (2 559) (3,8) (794) (583) (452) (634)
odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (162) (8) x20,3 (193) 1 26 4
Wynik netto ze sprzedaży 662 144 x4,6 39 302 205 116
Wynik przed opodatkowaniem, w tym: 2 631 (690) x 754 189 1 713 (25)
udział w stracie inwestycji Sierra Gorda S.C.M. wycenianej metodą praw własności (204) (100,0)
Podatek dochodowy 1 (1) x 23 (7) (7) (8)
ZYSK/STRATA NETTO 2 632 (691) x 777 182 1 706 (33)
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (516) (456) +13,2 (115) (159) (116) (126)
Skorygowana EBITDA** 1 340 608 x2,2 347 460 295 238
*Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu
**Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego KGHM INTERNATIONAL LTD.

Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku
(mln USD)
Charakterystyka
Wyższe przychody
(+114
mln USD) 
+244 Wyższe przychody w wyniku wzrostu cen podstawowych produktów, w tym miedzi +232 mln USD
(111) Niższe przychody z tytułu obniżenia wolumenu sprzedaży, w tym miedzi (‑53 mln USD) oraz TPM (‑46 mln USD)
(40) Niższe przychody zrealizowane przez spółki działające pod marką DMC
+21 Pozostałe czynniki
Niższe koszty podstawowej działalności operacyjnej
(+23
 mln USD)
+37 Niższe koszty usług obcych dotyczące przede wszystkim spółek działających pod marką DMC
+34 Niższe koszty materiałów i energii oraz kosztów pracy, głównie ze względu na alokację kapitalizowanych kosztów usuwania nadkładu w kopalni Robinson
+14 Zmiana stanu zapasów
(38) Odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w 2021 r.: +10 mln USD odwrócenie odpisu dotyczące kopalni Robinson, odpisy z tytułu   utraty wartości aktywów trwałych w Sudbury (41) mln USD, kopalni Franke (3) mln USD mln USD oraz Carlota (6) mln USD. W 2020 r. zanotowano odpis z tytułu utraty wartości aktywów kopalni Franke (2) mln USD.
(20) Wyższe koszty amortyzacji
(4) Pozostałe czynniki
Wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej
(+667 mln USD)
+595 Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych na budowę kopalni Sierra Gorda w kwocie 614 mln USD w 2021 r. wobec 19 mln USD w 2020 r.
+72 Pozostałe czynniki, w tym +31 mln USD związane z wyższymi odsetkami od pożyczki udzielonej kopalni Sierra Gorda (na skutek odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości)
Udział w stracie jednostek wycenianych metodą praw własności
(+52 mln USD)
+52 Rozpoznanie w 2020 r. udziału w stracie Sierra Gorda S.C.M. do wartości podwyższenia kapitału tj. kwoty 52 mln USD (w 2021 r. brak podwyższenia kapitału w Sierra Gorda S.C.M.).

* Bez odpisów/odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz bez odpisów/odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych na budowę kopalni Sierra Gorda

Wyniki wyszukiwania