12.6 Umowne zobowiązania inwestycyjne związane z aktywami rzeczowymi i niematerialnymi

mask

Umowne zobowiązania inwestycyjne zaciągnięte w okresie sprawozdawczym, ale nieujęte jeszcze w sprawozdaniu z sytuacji finansowej miały następującą wartość: 

Stan na Stan na
31.12.2021 31.12.2020
Umowne zobowiązania z tytułu nabycia:
rzeczowych aktywów trwałych 1 056 891
wartości niematerialnych 26 309
Umowne zobowiązania inwestycyjne razem  1 082  1 200 

Udział Grupy Kapitałowej w umownych zobowiązaniach inwestycyjnych wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (Sierra Gorda S.C.M.) został przedstawiony w Nocie 6.1. 

Wyniki wyszukiwania