8.4.3 Szczegóły dotyczące głównych źródeł zadłużenia zewnętrznego

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa posiadała otwarte linie kredytowe, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe z łącznym saldem udzielonego finansowania w równowartości 14 505 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 5 304 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa posiadała otwarte linie kredytowe oraz pożyczki inwestycyjne z łącznym saldem dostępnego finansowania w wysokości 13 145 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 6 679 mln PLN).

Poniższe zestawienie prezentuje strukturę źródeł finansowania.

Kredyt na kwotę 1 500 mln USD (6 090 mln PLN), uzyskany na podstawie umowy o finansowanie zawartej przez Jednostkę Dominującą z konsorcjum banków w 2019 r. z terminem zapadalności 19 grudnia 2024 r. z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). W 2021 r. Jednostka Dominująca uzyskała zgodę Uczestników Konsorcjum na wydłużenie terminu umowy

o kolejny rok, tj. do dnia 20 grudnia 2026 r. Limit dostępnego finansowania w okresie przedłużenia będzie wynosił 1 438 mln USD (5 838 mln PLN). Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych. Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę banku, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.

Umowa kredytowa nakłada na Grupę obowiązek utrzymania kowenantu finansowego oraz kowenantów niefinansowych. Parametry finansowania są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji. Zgodnie z zapisami umownymi Jednostka Dominująca ma obowiązek raportowania poziomu kowenantu finansowego na okresy sprawozdawcze, tj. na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje ryzyko przekroczenia poziomów kowenantu finansowego zawartych w umowie kredytu. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy, do dnia publikacji niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wartość kowenantu finansowego objętego obowiązkiem raportowania na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz 31 grudnia 2021 r., spełniała zapisy zawarte w umowie.

2021 2021 2020
Kwota udzielonego finansowania Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
6 090
Prowizja przygotowawcza (14) (17)
Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu kredytu (14) (17)

Pożyczki, w tym pożyczki udzielone Jednostce Dominującej przez Europejski Bank Inwestycyjny na łączną kwotę 3 340 mln PLN:

  1. Pożyczka inwestycyjna w wysokości 2 000 mln PLN zaciągnięta w trzech transzach z terminami spłaty upływającymi dnia 30 października 2026 , 30 sierpnia 2028 r. oraz 23 maja 2029 r. i wykorzystana w pełnym zakresie dostępnego limitu. Środki pozyskane w ramach pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”. Oprocentowanie transz pożyczki oparte jest o stałą stopę procentową .
  2. Pożyczka inwestycyjna w wysokości 1 340 mln PLN udzielona w grudniu 2017 r. z terminem finansowania 12 lat. W ramach udzielonej pożyczki Jednostka Dominująca zaciągnęła trzy transze z terminami spłaty upływającymi dnia 28 czerwca 2030 , 23 kwietnia 2031 r. oraz 11 września 2031 r. Termin dostępności niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 440 mln PLN, o którą w czerwcu 2021 r. została zwiększona kwota udzielonego Jednostce Dominującej finansowania, upłynie w kwietniu 2023 r. Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki są przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym na różnych etapach ciągu technologicznego. Oprocentowanie transz pożyczki oparte jest o stałą stopę procentową.

Umowy pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nakładają na Grupę obowiązek utrzymania kowenantu finansowego oraz kowenantów niefinansowych standardowo stosowanych w tego typu umowach. Zgodnie z zapisami umownymi Jednostka Dominująca ma obowiązek raportowania poziomu kowenantu finansowego na okresy sprawozdawcze, tj. na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje ryzyko przekroczenia poziomów kowenantu finansowego zawartych w umowach pożyczek. Na dzień kończący okres sprawozdawczy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu kończącym okres sprawozdawczy, do dnia publikacji niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wartość kowenantu finansowego objętego obowiązkiem raportowania na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz 31 grudnia 2021 r., spełniała zapisy zawarte w umowach pożyczek.

2021 2021 2020
Kwota udzielonego finansowania Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
3 538 2 568 2 685

Kredyty bilateralne na łączną kwotę 2 877 mln PLN służące finansowaniu kapitału obrotowego, będące narzędziem wspierającym zarządzanie płynnością finansową oraz wspomagającym finansowanie realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Grupa posiada linie kredytowe w ramach zawartych krótko i długoterminowych umów kredytowych. Środki finansowe w ramach otwartych linii kredytowych dostępne są w walutach: PLN, USD oraz EUR, a oprocentowanie oparte jest na stałej stopie procentowej lub zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę.

2021 2021 2020
Kwota udzielonego finansowania Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
2 877 751 2 013
Prowizja przygotowawcza (2) (2)
Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu kredytu 749 2 011

 

Program emisji obligacji Jednostki Dominującej na rynku polskim ustanowiony umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 r. Emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN została przeprowadzona w dniu 27 czerwca 2019 r., w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5-letnie na kwotę 400 mln PLN z terminem wykupu upływającym 27 czerwca 2024 r. oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN z terminem wykupu 27 czerwca 2029 r.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 PLN, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR powiększonej o marżę.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

2021 2021 2020
Wartość nominalna emisji Kwota zobowiązania Kwota zobowiązania
2 000 2 001 2 000

Razem kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

14 505

5 320 6 698
Prowizja przygotowawcza pomniejszająca zobowiązanie z tytułu wykorzystania kredytów (16) (19)
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych 5 304 6 679

Powyższe źródła zapewniają dostępność finansowania zewnętrznego w kwocie 14 505 mln PLN. Pozostałe do wykorzystania środki w pełni zabezpieczają potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej. Kredyt konsorcjalny na kwotę 1 500 mln USD (6 090 mln PLN), pożyczki inwestycyjne na kwotę 3 340 mln PLN, jak i kredyty bilateralne udzielone Jednostce Dominującej w kwocie 2 761 mln PLN są niezabezpieczone. Spłaty części zobowiązań pozostałych spółek Grupy z tytułu kredytów bilateralnych oraz pożyczek objęte są zabezpieczeniami w postaci oświadczeń o poddaniu się egzekucji, hipotek umownych, zastawów rejestrowych lub cesji wierzytelności. Wartość bilansowa ustanowionych zabezpieczeń spłaty finansowania zewnętrznego na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 343 mln PLN, w tym wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 217 mln PLN (na 31 grudnia 2020 r. 454 mln PLN, w tym wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 325 mln PLN).

Wyniki wyszukiwania