7.5.2.1 Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Grupa Kapitałowa alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. łączna kwota środków pieniężnych w ramach wolnych środków oraz środków o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 1 904 mln PLN utrzymywana była na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych (na 31 grudnia 2020 r. łącznie 2 522 mln PLN).

Wszystkie podmioty, którym Grupa powierza środki pieniężne, działają w sektorze finansowym. Analiza ekspozycji na ten rodzaj ryzyka wykazała, że są to wyłącznie banki posiadające rating na poziomie najwyższym, średniowysokim i średnim, a także dysponujące odpowiednim kapitałem własnym oraz silną i ustabilizowaną pozycją rynkową. Ryzyko kredytowe z tego tytułu jest monitorowane poprzez bieżącą weryfikację kondycji finansowej oraz utrzymywanie odpowiednio niskiego poziomu koncentracji w poszczególnych instytucjach finansowych.

W tabeli poniżej zaprezentowano poziom koncentracji środków pieniężnych i lokat z uwzględnieniem oceny kredytowej instytucji finansowych*.

Poziom ratingu Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Najwyższy AAA do AA- wg S&P i Fitch oraz od Aaa do Aa3 wg Moody’s 22% 10%
Średniowysoki od A+ do A- wg S&P i Fitch oraz od A1 do A3 wg Moody’s 53% 51%
Średni od BBB+ do BBB- wg S&P i Fitch oraz od Baa1 do Baa3 wg Moody’s 25% 39%
* Ważone kwotą środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bieżących i lokatach.

Poziom ryzyka kredytowego instytucji finansowej wynikającego z utrzymywania w niej środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub zdeponowanych na lokacie, mając na uwadze również ryzyko tych instrumentów, jest na poziomie niemalże jednakowym, stąd zaprezentowano łącznie.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. maksymalny udział jednego podmiotu w kwocie narażonej na ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi wyniósł 41%, tj. 778 mln PLN (według stanu na 31 grudnia 2020 r. 25%, tj. 642 mln PLN).

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Kontrahent 1 778 642
Kontrahent 2 322 519
Kontrahent 3 259 338
Kontrahent 4 156 244
Kontrahent 5 121 155
Pozostali 268 624
Razem 1 904 2 522

Odpisy z tytułu utraty wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów ustalono indywidualnie dla każdego salda dotyczącego danej instytucji finansowej. Do oceny ryzyka kredytowego użyto zewnętrzne ratingi banków. Analiza wykazała, iż aktywa te mają niskie ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy. Grupa skorzystała z uproszczenia dozwolonego przez standard i odpis z tytułu utraty wartości ustalono na podstawie 12-miesięcznych strat kredytowych. Kalkulacja odpisu wykazała nieistotną kwotę odpisu z tytułu utraty wartości. Aktywa te zaliczone są do Stopnia 1 modelu utraty wartości.

 

Wyniki wyszukiwania