12.3 Pozostałe aktywa

mask

Zasady rachunkowości
Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty.

Stan na Stan na
31.12.2021  31.12.2020
  Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe     161     161  
 Nieruchomości inwestycyjne   105   103
Rozliczenia międzyokresowe czynne 5 7
Pozostałe 51 51
 Pozostałe aktywa krótkoterminowe, z tego:     337     352  
Nota 7.1  Finansowe     172     210  
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów długoterminowych o budowę 10 16
  Należności z tytułu udzielonych gwarancji   20   112
Pozostałe 142 82
  Niefinansowe     165     142  
Zaliczki niefinansowe   46   30
Pozostałe 119 112
  Razem długoterminowe i krótkoterminowe, z tego:     498     513  
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 3
wykazane jako „pozostałe aktywa finansowe” i „pozostałe aktywa niefinansowe” 495

Wyniki wyszukiwania