Odpowiedź na trendy demograficzne

mask

W odpowiedzi na zachodzące i przewidywane zmiany demograficzne oraz wynikające z nich konsekwencje na rynku pracy, KGHM przygotował i wdrożył program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

Skierowany do uczniów szkół branżowych program ma przygotować pracowników, w zawodach, które obecnie zanikają na rynku pracy, są jednak ważne dla zapewnienia efektywnego działania organizacji. Ze względu na uwarunkowania demograficzne i  zmiany w systemie kształcenia, na polskim rynku pracy przestało przybywać specjalistów wybranych kierunków technicznych ( np. elektromechanik, mechatronik, elektryk) czyniąc te profesje coraz bardziej konkurencyjnymi.

Program Kompetentni w branży poprzez współpracę ze szkołami kształcącymi w zawodach niszowych ma w przyszłości zapobiec lukom w zatrudnieniu na stanowiskach technicznych. Uczniowie klas objętych patronatem KGHM, mogą liczyć na szereg benefitów. M.in. podczas praktyk zawodowych realizowanych  na terenie oddziałów Spółki młodzi ludzi zapoznają się z zakładem pracy, z którym ewentualnie chcieliby się związać. W szkole doskonalą praktyczne umiejętności w pracowniach warsztatowych, doposażonych ze środków KGHM. Dodatkowo uczniowie zyskują możliwość uczestnictwa w warsztatach doskonalących kompetencje miękkie, grach edukacyjnych czy lekcjach zawodoznawczych. Najlepszym uczniom przyznawane jest stypendium naukowe. Szczegółowe podsumowanie Programu w roku 2021 znajduje się w dalszej części rozdziału.

Polityka Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W związku z nabyciem aktywów zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A. od 2015 roku realizuje program mobilności pracowników. Z uwagi na międzynarodową działalność Grupy KGHM Polska Miedź S.A. przyjęta została polityka międzynarodowej mobilności, jako podstawa działania zgodnie z zasadami procedury należytej staranności. W celu ujednolicenia zasad zagranicznych oddelegowań pracowników oraz usprawnienia funkcjonowania procesu mobilności, 27 kwietnia 2020 roku wprowadzono zaktualizowaną Politykę Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Przyjęto również do stosowania Procedurę Realizacji Polityki Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. inwestycją o istotnym znaczeniu. Dzięki nim zaspokajane są nie tylko lokalne potrzeby kadrowe, ale również rozwijany potencjał zawodowy pracowników, co wpływa na podwyższanie konkurencyjności Spółki. W roku 2021 proces mobilności międzynarodowej obejmował 11 pracowników Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

W 2021 roku w spółkach krajowych kontynuowano projekty wdrożone w latach ubiegłych, w tym m in. projekt obejmujący całą Grupę spółek krajowych tj. e-Rekrutacje. Ponadto każda ze Spółek realizowała własne projekty w zakresie HR. Dotyczyły one takich zakresów jak: podwyższanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz poprawy efektywności pracy, przy wykorzystaniu narzędzi z funkcją motywacyjną. Ze względu na wyzwania w zakresie pozyskania pracowników, nawiązywana była współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ze szkolnictwem zawodowym oraz urzędami pracy. Zawierane były również porozumienia z uczelniami wyższymi, co umożliwiło realizację wspólnych projektów badawczo – rozwojowych, m.in. organizację warsztatów, szkoleń, wykładów oraz paneli branżowych. Spółka POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. w Lubinie podjęła działania mające na celu utworzenie Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów. 7 maja 2021 roku Spółka uzyskała wpis do Rejestru Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ośrodek został zarejestrowany pod nr PL/54/2021. Spółka udziela wsparcia merytorycznego i finansowego szkołom i uczelniom kształcącym w zawodach kolejowych. Wsparcie udzielane szkołom ma na celu odbudowę szkolnictwa zawodowego w branży kolejowej oraz zapewnienie kadry wykwalifikowanych pracowników Spółki w przyszłości.

W związku z wdrażanymi przez polski rząd rozporządzeniami, zaleceniami i obostrzeniami w zakresie stanu epidemiologicznego SARS-CoV-2 oraz w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy, w spółkach wdrażane były wewnętrzne zarządzenia ustalające m.in. organizację pracy, w tym zasady pracy zdalnej oraz inne regulacje wynikające z potrzeb podyktowanych stanem epidemii. Koncentrowały się one głównie na stworzeniu bezpiecznych warunków pracy i ochronie pracowników przed zakażeniem.

W 2021 roku w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. w Kanadzie i USA realizowano następujące projekty w zakresie HR:

 • Cykl warsztatów szkoleniowych dla liderów aktywów produkcyjnych oraz zespołów HR z zakresu komunikacji, zarządzania konfliktem oraz dobrostanu pracowników,
 • opracowany został plan sukcesji kadrowej dla kluczowych stanowisk kierowniczych w kopalniach, obejmujący następujące procesy: identyfikacja kluczowych ról przywódczych w organizacji, stworzenie profili kompetencyjnych liderów, określenie potencjału pracowników i ocena ich potrzeb rozwojowych, plany rozwoju talentów wraz z monitorowaniem stopnia ich realizacji.
 • Wdrożenie nowoczesnej platformy rekrutacyjnej i zautomatyzowanie procesu selekcji kandydatów,
 • Program szkoleń dedykowanych dla 75 przedstawicieli kadry kierowniczej realizowany we współpracy z University of Nevada, Reno Extended Studies,
 • Aktualizacja opisów stanowisk pracy w kopalniach – dopasowanie do potrzeb organizacyjnych oraz aktualnych trendów rynkowych,
 • Program doceniania pracowników wspierający liderów w rozwijaniu kultury doceniania zaangażowania pracowników w organizacji,
 • Audyt procesu szkoleń pracowników oraz procesu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w USA.

Relokacja części funkcji z KGHM International Ltd. do Centrali KGHM Polska Miedź S.A. oraz innych jednostek biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL Ltd.

 • Wdrożenie nowych systemów pracy: 14×14 oraz 8×6, a także odnowienie pozwolenia na systemy pracy 4×3 oraz 7×7, zatwierdzenie nowych stanowisk pracy w szczególnych warunkach,
 • Wdrożenie polityki różnorodności i integracji,
 • Wdrożenie nowego modelu kompetencyjnego w oparciu o sukcesy produkcyjne,
 • Transformacja procesów HR do formy online,
 • Wdrożenie systemu pracy zdalnej na stanowiskach administracyjnych,
 • Budowa nowego zaplecza socjalnego dla pracowników kopalni,
 • Wdrożenie aplikacji internetowych w zakresie: systemu wnioskowania o transport pracowniczy, wnioskowania o odzież roboczą, kampanii informacyjnych dotyczących COVID-19, ankiet i głosowań online, modułu dotyczącego dobrostanu pracowników, w celu ułatwienia kwarantanny pracownikom i ich rodzinom,
 • Wdrożenie kampanii oraz projektów w związku z pandemią COVID-19 w zakresie bezpieczeństwa pracowników, informacji o sytuacji pandemicznej, środków prewencyjnych, informacji dla firm zewnętrznych o aktualnej sytuacji pandemicznej w spółce i o obowiązujących procedurach.

Wyniki wyszukiwania