8.6 Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Istotnym narzędziem zarządzania płynnością finansową w Grupie są gwarancje i akredytywy.

Grupa udzieliła gwarancji i poręczeń, które spełniają definicję zobowiązania warunkowego zgodnie z MSR 37, które ujmuje w zobowiązaniach warunkowych oraz gwarancji, które spełniają definicję gwarancji finansowych zgodnie z MSSF 9, które wycenia i rozpoznaje się jako instrumenty finansowe zgodnie z tym standardem.

Umowa gwarancji finansowej jest to umowa zobowiązująca jej Wystawcę do dokonania określonych płatności rekompensujących Posiadaczowi gwarancji stratę, jaką poniesie z powodu niedokonania przez określonego Dłużnika płatności w przypadającym terminie, zgodnie z pierwotnymi lub zmienionymi warunkami instrumentu dłużnego.

Zobowiązanie z tytułu udzielonej gwarancji finansowej na dzień kończący okres sprawozdawczy ujmuje się w wartości wyższej z dwóch kwot: wartości początkowej wystawionej gwarancji pomniejszonej o kwotę dochodów ujętą w wyniku finansowym z tytułu gwarancji lub kwoty odpisu na oczekiwane straty kredytowe – ustalonej zgodnie z zasadami modelu ogólnego opisanego w zasadach rachunkowości w Nocie 7.5.2.

Dla kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej – ECL Grupa przyjmuje szacunki dla ratingu, parametrów PD oraz LGD. Obliczenie oczekiwanej straty kredytowej następuje w horyzoncie pozostałym do końca życia gwarancji, przy czym jako rating podmiotu stosowany na potrzeby obliczenia parametru PD przyjmuje się rating beneficjenta gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. saldo zobowiązań Grupy z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw wynosiło łącznie 849 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 2 213 mln PLN) natomiast z tytułu zobowiązań wekslowych wynosiło 173 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 171 mln PLN).

Najistotniejsze pozycje stanowią zobowiązania Jednostki Dominującej mające na celu zabezpieczenie zobowiązań:

Sierra Gorda S.C.M. – gwarancja korporacyjna w kwocie 670 mln PLN (165 mln USD) ustanowiona jako zabezpieczenie spłaty zaciągniętej przez Sierra Gorda S.C.M. transzy kredytu. Okres ważności gwarancji upłynie we wrześniu 2024 r. Wycena bilansowa zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji finansowej ujęta w księgach wynosi 58 mln PLN*,

pozostałych podmiotów, w tym Jednostki Dominującej:

  • 124 mln PLN zabezpieczenie należytego wykonania przez Jednostkę Dominującą przyszłych zobowiązań środowiskowych związanych z obowiązkiem rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji obiektu „Żelazny Most” (na dzień 31 grudnia 2020 w kwocie 175 mln PLN),
  • 39 mln PLN (32 mln PLN i 2 mln CAD) zabezpieczenie zobowiązań związanych z należytym wykonaniem zawartych umów (na dzień 31 grudnia 2020 w kwocie 21 mln PLN tj. 3 mln PLN, 3 mln USD i 2 mln CAD).

* Gwarancja finansowa została ujęta w księgach rachunkowych zgodnie z par. 4.2.1 pkt c MSSF 9.

 W oparciu o posiadaną wiedzę, na koniec okresu sprawozdawczego Grupa określiła prawdopodobieństwo zapłaty kwot wynikających ze zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i akredytyw jako niskie.

Wyniki wyszukiwania