3.1 Utrata wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2021 r.

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej części zagranicznych aktywów górniczych wchodzących w skład Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD., Zarząd Jednostki Dominującej przeprowadził testy na utratę wartości tych aktywów. Dla potrzeb oszacowania wartości odzyskiwalnej aktywów Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD., co do których zidentyfikowano przesłanki wskazujące na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej, wyodrębniono następujące ośrodki generujące środki pieniężne (OWSP):

 • Kopalnia Robinson,
 • Zagłębie Sudbury, w skład którego wchodzi kopalnia Morrison oraz kopalnia McCreedy,
 • Projekt w fazie przedoperacyjnej Victoria,
 • Projekt Ajax

Kluczowymi przesłankami do przeprowadzenia testu na utratę wartości były:

 • zmiana ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców,
 • decyzja o rozpoczęciu procesu przygotowania do sprzedaży części aktywów zlokalizowanych w OWSP Sudbury (nie dotyczy projektu w fazie przedoperacyjnej Victoria, który pozostaje w Grupie KGHM INTERNATIONAL jako aktywo strategiczne),
 • zmiana parametrów techniczno-ekonomicznych dla aktywów górniczych OWSP Sudbury wchodzących w skład grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. w zakresie wolumenu produkcji, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów inwestycyjnych w okresie życia kopalni.

Do głównych przesłanek wskazujących na to, że wartość odzyskiwalna może być wyższa niż wartość bilansowa, a w związku z tym zasadne może być odwrócenie wcześniej zawiązanych odpisów z tytułu utraty wartości, należały wzrost ścieżek cenowych miedzi, złota, palladu i srebra.

Do głównych przesłanek wskazujących na to, że wartość odzyskiwalna może być niższa niż wartość bilansowa, a w związku z tym konieczne może być ujęcie dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości, należały:

 • spadek ścieżek cenowych niklu,
 • zmiany parametrów techniczno–ekonomicznych aktywów OWSP Sudbury, m.in. odsunięcie w czasie wznowienia produkcji, niższy przewidywany wolumen produkcji, wzrost przewidywanych nakładów inwestycyjnych w okresie życia kopalni.

Na potrzeby ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów w poszczególnych OWSP w przeprowadzonym teście dokonano wyceny do wartości godziwej (pomniejszonej o szacowane koszty doprowadzenia do zbycia) wykorzystując podejście dochodowe, tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla OWSP: Sudbury, Victoria oraz do wartości użytkowej dla OWSP Robinson.

Ścieżki cenowe zostały przyjęte na podstawie dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza przygotowywana jest dla okresu 2022 – 2026, dla okresu 2027 – 2031 stosowane jest techniczne dostosowanie cen pomiędzy ostatnim rokiem szczegółowej prognozy, a rokiem 2032, od którego wykorzystywana jest długoterminowa prognoza ceny metalu na poziomie:

 • dla miedzi – 7 000 USD/t (3,18 USD/lb);
 • dla złota – 1 500 USD/oz;
 • dla niklu – 7,25 USD/lb.

Założenia przyjęte w teście na utratę wartości na
30 czerwca 2021 r.
Victoria Sudbury Robinson
Okres życia kopalni / okres prognozy 14 14 7
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni ( tys. t) 249 43 358
Poziom produkcji niklu w okresie życia kopalni (tys.t) 221 23
Poziom produkcji złota w okresie życia kopalni (tys. oz) 157 27 263
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni 62% 27% 43%
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni [mln USD] 1 530 157 410
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu dla aktywów w fazie operacyjnej* 7,50% 7,50%
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu dla aktywów w fazie przedoperacyjnej 10,50%
Koszty doprowadzenia do zbycia 2%
Poziom hierarchii wartości godziwej do którego zaklasyfikowano wycenę do wartości godziwej Poziom 3
* Wartość bilansowa aktywów trwałych pomniejszona o rezerwę z tytułu przyszłych kosztów likwidacji kopalń.
** Pomimo oszacowania wartości odzyskiwalnej OWSP Robinson na poziomie 614 mln USD (2 335 mln PLN), która przewyższała wartość bilansową aktywów tego OWSP o kwotę 245 mln USD (932 mln PLN) Grupa odwróciła, zgodnie z MSR 36.117, straty z tytułu utraty wartości aktywów dla tego OWSP ujęte w okresach poprzednich w kwocie 10 mln USD (38 mln PLN) tj. do poziomu wartości bilansowej aktywów, jaka zostałaby ustalona (po pomniejszeniu o umorzenie), gdyby w poprzednich okresach w ogóle nie ujęto straty z tytułu utraty wartości tych aktywów.

Kluczowe czynniki zmiany założeń techniczno-ekonomicznych przyjęte w teście na utratę wartości
na 30 czerwca 2021 r.
Sudbury

Włączenie do eksploatacji obszarów występowania miedzi i metali szlachetnych („700 Zone” i „PM Zone”) oraz wyłączenie obszaru niklowego („Intermain Orebody”).

Odsunięcie wznowienia kopalni Levack do 2027 r. oraz zmniejszenie wolumenu produkcji.

Wyniki przeprowadzonych testów na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

OWSP Segment
(Część 2)
Wartość bilansowa* Wartość odzyskiwalna Odwrócenie odpisu
z tytułu
utraty wartości
mln USD mln PLN mln USD mln PLN mln USD mln PLN
Victoria KGHM
INTERNATIONAL LTD.
280 1 065 280 1 065
Sudbury 43 164 43 164
Robinson 369 1 404 614 2 335 10** 38**
* Wartość bilansowa aktywów trwałych pomniejszona o rezerwę z tytułu przyszłych kosztów likwidacji kopalń.
** Pomimo oszacowania wartości odzyskiwalnej OWSP Robinson na poziomie 614 mln USD (2 335 mln PLN), która przewyższała wartość bilansową aktywów tego OWSP o kwotę 245 mln USD (932 mln PLN) Grupa odwróciła, zgodnie z MSR 36.117, straty z tytułu utraty wartości aktywów dla tego OWSP ujęte w okresach poprzednich w kwocie 10 mln USD (38 mln PLN) tj. do poziomu wartości bilansowej aktywów, jaka zostałaby ustalona (po pomniejszeniu o umorzenie), gdyby w poprzednich okresach w ogóle nie ujęto straty z tytułu utraty wartości tych aktywów.

W wyniku przeprowadzonego testu dokonano odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów OWSP Robinson w kwocie 38 mln PLN, która pomniejszyła pozycję „ Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów”.

Wyniki przeprowadzonych na dzień 30 czerwca 2021 r. testów dla OWSP Victoria i OWSP Sudbury potwierdziły, że wartość odzyskiwalna jest równa wartości bilansowej.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej OWSP Victoria (mln USD) Wartość odzyskiwalna
Stopa dyskonta 11% 247
Stopa dyskonta 10,5% (test) 280
Stopa dyskonta 10% 329
Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej OWSP Victoria (mln USD) Wartość odzyskiwalna
Cena miedzi -0,10 $/lb 275
Cena miedzi (test) 280
Cena miedzi +0,10 $/lb 299
Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej OWSP Victoria (mln USD) Wartość odzyskiwalna
Cena niklu -0,10 $/lb 238
Cena niklu (test) 280
Cena niklu +0,10 $/lb 336
Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej OWSP Robinson (mln USD) Wartość odzyskiwalna
Stopa dyskonta 8% 604
Stopa dyskonta 7,5% (test) 614
Stopa dyskonta 7% 625
Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej OWSP Robinson (mln USD) Wartość odzyskiwalna
Cena miedzi -0,10 $/lb 564
Cena miedzi (test) 614
Cena miedzi +0,10 $/lb 665

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej OWSP Sudbury ze względu na niską wartość bilansową aktywów nie została przedstawiona.

W drugiej połowie 2021 r. w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej aktywów górniczych OWSP Sudbury wchodzących w skład Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD., Zarząd Jednostki Dominującej przeprowadził testy na utratę wartości tych aktywów. Kluczowymi przesłankami do przeprowadzenia testu na utratę wartości i wskazującymi na to, że wartość odzyskiwalna aktywów może być niższa niż ich wartość bilansowa, a w związku z tym konieczne może być ujęcie dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości, były decyzja o rezygnacji z wydobycia na dodatkowym złożu i spadek efektywności tych aktywów. W dwóch z kopalni OWSP Sudbury, tj. Morrison i Podolsky, produkcja została wstrzymana i są one utrzymywane bez prowadzenia działalności górniczej. Ponadto wyniki innej kopalni tego OWSP – McCreedy, były w 2021 r. poniżej oczekiwań przede wszystkim ze względu na znaczne zmniejszenie zawartości metalu w wydobywanej rudzie.

Na potrzeby ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów OWSP Sudbury w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości godziwej (pomniejszonej o szacowane koszty doprowadzenia do zbycia) wykorzystując podejście dochodowe, tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte w teście na utratę wartości na dzień 31 grudnia 2021 r., tj. notowania cen metali, nie uległy istotnej zmianie w stosunku do przyjętych w teście na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2021 r.

Założenia przyjęte w teście na utratę wartości na 31 grudnia 2021 r. Sudbury
Okres życia kopalni / okres prognozy 5
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni ( tys. t) 14,8
Poziom produkcji niklu w okresie życia kopalni (tys.t) 3,7
Poziom produkcji złota w okresie życia kopalni (tys. oz) 14,1
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni 7%
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni [mln USD] 14,28
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu 7,5%
Koszty doprowadzenia do zbycia 2%
Poziom hierarchii wartości godziwej do którego zaklasyfikowano wycenę do wartości godziwej Poziom 3

Kluczowe czynniki zmiany założeń techniczno-ekonomicznych przyjęte w teście na utratę wartości
na 31 grudnia 2021 r.
Sudbury Zmniejszenie wolumenu produkcji w McCreedy oraz Morrison/Levack, skrócenie okresu życia kopalni McCreedy do 2026 r.

W wyniku przeprowadzonego testu dokonano utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów OWSP Sudbury, który ujęto w pozycjach: „Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów” w kwocie 162 mln PLN i „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 4 mln PLN.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej OWSP Sudbury ze względu na niską wartość bilansową aktywów nie została przedstawiona.

Ze względu na fakt, że kopalnie Carlota oraz Franke (aktywa Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD.) dnia 30 czerwca 2021 r. zostały przeklasyfikowane do aktywów przeznaczonych do sprzedaży, ich ujęcie w księgach i wycena na moment przeklasyfikowania oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały dokonane zgodnie z MSSF 5 (Nota 9.8).

W Grupie Kapitałowej corocznie testowane pod kątem utraty wartości są prawa do wody z posiadanych źródeł w Chile poprzez porównanie ich wartości bilansowej do wartości odzyskiwalnej, która jest ustalana na podstawie wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Wartość godziwa uprawnień do wody jest klasyfikowana jako pozycja poziomu 2 hierarchii wartości godziwej, w której pomiary wartości godziwej są oparte na istotnych obserwowalnych danych wejściowych innych niż notowane ceny rynkowe.

Za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Grupa dokonała oceny czynników wpływających na wartość odzyskiwalną aktywa i uznała, że nie ma podstaw do ujęcia utraty wartości, ponieważ zarówno cena wody jak i oszacowana ilość wody możliwej do wydobycia nie zmieniły się w stosunku do poziomów tych czynników przyjętych do wyceny na dzień 31 grudnia 2020 r. Wartość bilansowa praw do wody wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. 67 mln PLN (na dzień 31.12.2020 r. 65 mln PLN).

W okresie bieżącym, w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki WPEC S.A., Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości tych aktywów. Głównymi przesłankami do przeprowadzenia testu na utratę wartości w bieżącym okresie sprawozdawczym były ujemne wyniki na prowadzonej podstawowej działalności, istotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz ryzyko wydłużenia procesu inwestycyjnego w źródło gazowe w Legnicy. Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych WPEC S.A. pomniejszona o wartość bilansową dotacji oraz gruntu zlokalizowanego na terenie miasta Lubin oraz o wartość uprawnień do emisji CO2 wyniosła na dzień 31 grudnia 2021r. 106 mln PLN. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości godziwej pomniejszonej o szacowane koszty doprowadzenia do zbycia, wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

OWSP Segment
(Część 2)
Wartość bilansowa* Wartość
odzyskiwalna
Odpis z tytułu
utraty wartości
mln USD mln PLN mln USD mln PLN mln USD mln PLN
Sudbury

KGH MINTERNATIONAL LTD.

41 166 0 0 41 166
* Wartość bilansowa aktywów trwałych pomniejszona o rezerwę z tytułu przyszłych kosztów likwidacji kopalń.

Wartość odzyskiwalna poddanych testowi rzeczowych aktywów trwałych została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych prognozowanych przepływów pieniężnych. Jako okres prognozy przyjęto 10 lat. Wydłużenie okresu prognozy znajduje uzasadnienie przede wszystkim m.in. ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz w celu pełnego odzwierciedlenia wpływu planowanych nakładów inwestycyjnych.

Przyjęty poziom nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy dotyczy głównie realizacji zadania – Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Legnicy oraz modernizacji sieci ciepłowniczych.

Dla prognozy kosztów na lata 2022 – 2031 istotny wpływ ma zmiana technologii pracy źródła ciepła w Legnicy począwszy od roku 2024 oraz redukcja ponoszonych strat przesyłowych, a w szczególności:

 • redukcja kosztów   surowców   i   procesów   produkcyjnych   gospodarki   węglowej   oraz   związanych z nimi bieżącym utrzymaniem ruchu, eksploatacją, remontami i awariami;
 • zmniejszenie wysokości emisji CO2 50 %;
 • reorganizacja w obszarze zatrudnienia w związku ze zmianą technologii na gazową;
 • ograniczenia strat cieplnych  na  posiadanej  infrastrukturze  przesyłowej  wynikające  z przeprowadzonych modernizacji infrastruktury przesyłowej.

Powyższa prognoza uwzględnia istotne zmiany cen uprawnień do emisji CO2 oraz mediów energetycznych jakie nastąpiły w ostatnim okresie.

W konsekwencji powyższych założeń i przy zachowaniu ostrożności szacowany poziom EBIT wzrośnie w okresie 2022- 2032 z poziomu -5 mln PLN do 8 mln PLN rocznie.

Wartość EBIT w 2032 roku w kwocie 8 mln PLN jest podstawą do wyliczenia wolnych przepływów pieniężnych niezbędnych do ustalenia wartości rezydualnej, która jest szacowana na 115 mln PLN.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ustalono wartość odzyskiwalną aktywów na poziomie 56 mln PLN, która była niższa od wartości bilansowej testowanych aktywów, co dało podstawy do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 50 mln PLN, który ujęto w pozycji „Koszty sprzedanych produktów i towarów”.

Wycena aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych spółki wykazuje znaczną wrażliwość na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz wyceny wartości rezydualnej, która została ustalona w oparciu o EBIT z roku 2032. W poniższej tabeli przedstawiono wpływ zmian tych parametrów na wycenę aktywów

Podstawowe założenia przyjęte w teście na utratę wartości

Założenie Poziom przyjęty w teście
Okres prognozy szczegółowej 2022-2031
Przedział marży operacyjnej w okresie prognozy szczegółowej -3,24% – +3,25%
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy szczegółowej 202 mln PLN
Stopa dyskonta 3,86 % (realna po opodatkowaniu)
Stopa wzrostu po okresie prognozy 0%

Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości aktywów operacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna osiągnęłaby wartość równą wartości bilansowej aktywów w sytuacji, gdy stopa dyskonta spadłaby o 0,91 pkt % lub EBIT wzrósłby o 43,2 %.

W okresie bieżącym, w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki „Energetyka” sp. z o.o., Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości tych aktywów. Kluczową przesłanką do przeprowadzenia testu na utratę wartości w bieżącym okresie sprawozdawczym były gorsze od oczekiwanych wyniki ekonomiczne i istotny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. Wartość bilansowa testowanych aktywów trwałych „Energetyka” sp. z o.o. wyniosła na dzień 31 grudnia 2021r. 386 mln PLN. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości użytkowej OWSP, wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych WPEC w Legnicy S.A.
Wartość odzyskiwalna przy stopie dyskonta
niższej o 1 pkt % wg testu wyższej o 1 pkt %
Stopa dyskonta 3,86 % (test) 113 56 23
Wartość odzyskiwalna przy EBIT w okresie rezydualnym
niższym o 5 % wg testu wyższym o 5 %
EBIT w okresie rezydualnym 8 mln PLN ( test) 50 56 62

Wartość odzyskiwalna poddanych testowi rzeczowych aktywów trwałych została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych prognozowanych przepływów pieniężnych. Jako okres prognozy przyjęto 10 lat. Wydłużenie okresu prognozy znajduje uzasadnienie przede wszystkim ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dodatkowo, w okresie szczegółowej prognozy konieczne jest ukazanie wpływu dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych, ich zwiększonych wartości w pierwszym okresie prognozy (lata 2022/2023) oraz braku konieczności ponoszenia ich w podobnej wysokości w kolejnych latach.

Podstawę opracowania prognoz przychodów i kosztów stanowi zatwierdzony budżet spółki na lata 2022 – 2026 skorygowany w związku z istotnymi zmianami cen uprawnień do emisji CO2 oraz mediów energetycznych jakie nastąpiły w ostatnim okresie.

Przyjęty  poziom  nakładów  inwestycyjnych  w  okresie  prognozy  dotyczy  głównie  zadań  modernizacyjnych i odtworzeniowych.

W konsekwencji powyższych założeń i przy zachowaniu ostrożności szacowany poziom EBIT wzrośnie w okresie 2022- 2024 z poziomu -3 mln PLN do 17 mln PLN, natomiast od 2025 r. do 2032 r. EBIT będzie kształtował się na poziomie 16 mln PLN rocznie.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ustalono wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie 307 mln PLN, która była niższa od wartości bilansowej testowanych aktywów, co  dało  podstawy  do  dokonania  odpisu  z  tytułu  utraty  wartości  w  kwocie 79 mln PLN, który ujęto w pozycji „Koszty sprzedanych produktów i towarów”.

Wycena testowanych aktywów trwałych wykazuje znaczną wrażliwość na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz umiarkowaną wrażliwość na zmianę EBIT będącej podstawą ustalenia wartości rezydualnej. W poniższej tabeli przedstawiono wpływ zmian tych parametrów na wycenę aktywów.

Podstawowe założenia przyjęte w teście na utratę wartości

Założenie Poziom przyjęty w teście
Okres prognozy szczegółowej 2022-2031
Przedział marży operacyjnej w okresie prognozy szczegółowej -0,43% – +2,07%
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy szczegółowej 313 mln PLN
Stopa dyskonta* 3,80 % (realna po opodatkowaniu)
Stopa wzrostu po okresie prognozy 0%
* Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa istotnie na wartość odzyskiwalną.

Wartość odzyskiwalna poddanych testowi rzeczowych aktywów trwałych została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych prognozowanych przepływów pieniężnych. Jako okres prognozy przyjęto 10 lat. Wydłużenie okresu prognozy znajduje uzasadnienie przede wszystkim ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dodatkowo, w okresie szczegółowej prognozy konieczne jest ukazanie wpływu dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych, ich zwiększonych wartości w pierwszym okresie prognozy (lata 2022/2023) oraz braku konieczności ponoszenia ich w podobnej wysokości w kolejnych latach.

Podstawę opracowania prognoz przychodów i kosztów stanowi zatwierdzony budżet spółki na lata 2022 – 2026 skorygowany w związku z istotnymi zmianami cen uprawnień do emisji CO2 oraz mediów energetycznych jakie nastąpiły w ostatnim okresie.

Przyjęty  poziom  nakładów  inwestycyjnych  w  okresie  prognozy  dotyczy  głównie  zadań  modernizacyjnych i odtworzeniowych.

W konsekwencji powyższych założeń i przy zachowaniu ostrożności szacowany poziom EBIT wzrośnie w okresie 2022- 2024 z poziomu -3 mln PLN do 17 mln PLN, natomiast od 2025 r. do 2032 r. EBIT będzie kształtował się na poziomie 16 mln PLN rocznie.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ustalono wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie 307 mln PLN, która była niższa od wartości bilansowej testowanych aktywów, co  dało  podstawy  do  dokonania  odpisu  z  tytułu  utraty  wartości  w  kwocie 79 mln PLN, który ujęto w pozycji „Koszty sprzedanych produktów i towarów”.

Wycena testowanych aktywów trwałych wykazuje znaczną wrażliwość na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz umiarkowaną wrażliwość na zmianę EBIT będącej podstawą ustalenia wartości rezydualnej. W poniższej tabeli przedstawiono wpływ zmian tych parametrów na wycenę aktywów.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych „Energetyka” sp. z o.o.
Wartość odzyskiwalna przy stopie dyskonta
niższej o 1 pkt % wg testu wyższej o 1 pkt %
Stopa dyskonta 3,80 % (test) 431 307 234
Wartość odzyskiwalna przy EBIT w okresie rezydualnym
niższym o 5 % wg testu wyższym o 5 %
EBIT w okresie rezydualnym 16 mln PLN (test) 292 307 322

 

Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości aktywów operacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna osiągnęłaby wartość równą wartości bilansowej aktywów w sytuacji, gdy stopa dyskonta spadłaby o 0,71 pkt % lub EBIT wzrósłby o 26,3 %.

Pozostałe odpisy z tytułu utarty wartości aktywów dotyczą:

 • środków trwałych i wartości niematerialnych 49 mln PLN,
 • środków trwałych w budowie i pozostałych wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania 34 mln PLN,
 • aktualizacji wartości zapasów 47 mln PLN,
 • aktualizujące wartości należności 13 mln PLN.

Informację dotyczącą  miejsca  rozpoznania  odpisów  z  tytułu  utraty  wartości  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu z wyniku prezentuje nota 4.4.

Wyniki wyszukiwania