Dobre praktyki i kluczowe osiągnięcia w realizacji Strategii KGHM

mask

W procesie realizacji Strategii, KGHM czerpie z wypracowanych, na bazie posiadanych doświadczeń, dobrych praktyk. Spółka dba o kompleksowość i komplementarność Strategii. Obejmuje ona swoim zakresem całość działań Spółki – od wielu lat swoje intensywne odzwierciedlenie mają w niej tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz ESG.

Z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym o znaczeniu strategicznym dla branży wydobywczej, hutniczej i przetwórczej miedzi, KGHM kompleksowo i systematycznie dokonuje analiz otoczenia i identyfikuje megatrendy, a jednocześnie prowadzi wewnętrzne przeglądy Strategii biznesowej. Na tej bazie podejmowane są decyzje o kontynuacji bądź odświeżeniu przyjętych założeń strategicznych. Cała organizacja jest zaangażowana w proces operacjonalizacji Strategii. KGHM, stosując dedykowaną procedurę wewnętrzną, monitoruje i nadzoruje prace w obrębie realizacji Strategii również przez pryzmat Programów Strategicznych, które są sukcesywnie wdrażane w kolejnych okresach. Programy Strategiczne mają służyć osiągnięciu kluczowych celów Strategii KGHM oraz pozwolić na skupienie uwagi na zadaniach tworzących największą wartość Spółki.

Strategia biznesowa Spółki jest dokumentem jawnym, upublicznionym na stronie internetowej KGHM. Nie jest to częsta praktyka wśród spółek z sektora górniczo-hutniczego na świecie. Działania KGHM są transparentne, a oprócz odrębnego dokumentu dotyczącego Strategii biznesowej, KGHM upublicznia także postępy w jej realizacji: istotne wskaźniki w poszczególnych obszarach strategicznych, osiągnięcia Strategii. Niniejsza praktyka wpisuje się w realizację „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Strategia jest nie tylko ogólnodostępna, szeroko opisana w komunikatach, ale – w miarę możliwości – jest także omawiana na spotkaniach z interesariuszami (m.in. z inwestorami, mediami).

W grudniu 2021 roku minęły trzy lata od przyjęcia Zaktualizowanej Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 – 2023. Podsumowując jej realizację, w poniższym zestawieniu przedstawiono kluczowe osiągnięcia tego okresu, zaprezentowane przez pryzmat „4E”:

Kluczowe osiągnięcia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019 - 2023

Nasza odpowiedź na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0.

 • Zrealizowano działania inwestycyjne, zapewniające utrzymanie krajowej produkcji górniczej na poziomie 450 tys. t Cu w urobku oraz średniorocznej produkcji hutniczej na poziomie 540 tys. t, zgodnie z celami Strategii,
 • Piec Wychylno-Topielno-Rafinacyjny (WTR) w HM Legnica podniósł zdolność oddziału do przerabiania materiałów obcych i zwiększył moce produkcyjne,
 • Przeglądy energetyczne we wszystkich Oddziałach oraz Centrali wskazały nowe obszary działań ograniczających zużycie energii, zgodnie z Systemem Zarządzania Energią,
 • Zbudowano kompetencje w rozwoju energetyki, w tym OZE (inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne na terenie HM Legnica, HM Głogów i Piaskowni Obora),

 

 • Zwiększano efektywność składowania odpadów w ramach Projektu Rozbudowy OUOW Żelazny Most przez budowę Kwatery Południowej,
 • Wykorzystano źródła zewnętrzne do dofinansowania projektów poświęconych badaniom i innowacjom,
 • Budowano efektywną i różnorodną kulturę organizacyjną, opartą na wartościach Grupy Kapitałowej,
 • Racjonalizowano strukturę Grupy Kapitałowej pod kątem efektywniejszego wykorzystania jej potencjałów z perspektywy funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej,
 • Zachowano dyscyplinę kosztową oraz wdrożono inicjatywy oszczędnościowe,
 • Osiągnięto wzrost efektywności finansowania dzięki dywersyfikacji jego źródeł i dostosowania finansowania do potrzeb Grupy Kapitałowej.

Bazujemy na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, Gospodarce o Obiegu Zamkniętym oraz proekologicznej produkcji w najwyższych standardach bezpieczeństwa

 • Wprowadzono inteligentne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników,
 • Wprowadzono te same procedury BHP w ramach spółek i oddziałów Grupy Kapitałowej, w tym jednolity system zarządzania bezpieczeństwem pracy dla wszystkich aktywów KGHM INTERNATIONAL LTD.,
 • Przeprowadzono liczne działania w ramach wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce”,
 • Zapewniono wpływy z Grupy Kapitałowej do budżetu państwa i budżetów lokalnych z tytułu uiszczanych podatków,
 • Stworzono pracownikom możliwości rozwoju i kształcenia poprzez liczne szkolenia, programy rozwojowe oraz projekty HR,
 • Zastosowano nowe instalacje, zgodne z konkluzjami BAT (Best Available Techniques) dla przemysłu metali nieżelaznych,
 • Zainwestowano w odnawialne źródła energii (OZE), głównie w rozwój fotowoltaiki,
 • Rozwijano elektromobilność – testowane są elektryczne samochody osobowe i terenowe; w ramach wymiany parku maszynowego, następuje zamiana silników diesla w maszynach górniczych na niskoemisyjne,
 • Poszerzono raportowanie pozafinansowe zapewniające Spółce spójną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • Osiągnięto wysokie standardy w kwestii aktywnej komunikacji z rynkiem i inwestorami,
 • Wypracowano standardy i procedury pozwalające Spółce bezpiecznie zarządzać sytuacją związaną z pandemią COVID-19,
 • Wspierano otoczenie zewnętrzne w walce z pandemią.

Dostosowujemy działania do zmian w naszym otoczeniu

 • Konsekwentnie gospodarowano złożem i wydobyciem, dopasowując się do struktury geologicznej,
 • Prowadzono optymalizację produkcji hutniczej – piec WTR w HM Legnica, instalacja do prażenia koncentratów miedzi (prażak) w HM Głogów,
 • Wprowadzono nową strukturę finansowania z krótkoterminowej na długoterminową,
 • Konsolidowano programy zakupowe i digitalizowano logistykę,
 • Efektywnie planowano i przeprowadzano postoje remontowe,
 • Zwiększano produkcję energii elektrycznej ze źródeł własnych,
 • Realizowano Doktoraty Wdrożeniowe i inne programy we współpracy z uczelniami i instytutami badawczymi, które ukierunkowano na poprawę funkcjonowania głównego ciągu technologicznego,
 • Podejmowano działania na rzecz eliminacji luki pokoleniowej i kompetencyjnej – prowadzono program we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – „Kompetentni w branży górniczohutniczej”,
 • Stale poszerzano kompetencje pracowników poprzez projekty adaptacyjne i rozwojowe.

Wdrażamy ideę Przemysłu 4.0. idziemy w kierunku automatyzacji i robotyzacji ciągów produkcyjnych, przeprowadzamy transformację cyfrową GK KGHM, budujemy społeczeństwo oparte na wiedzy

 • Rozwijano „System lokalizacji osób oraz maszyn w wyrobiskach podziemnych”,
 • Rozwijano „Szerokopasmową transmisję danych w wyrobiskach podziemnych” w oddziałach górniczych,
 • Rozwijano „Centrum Zaawansowanych Analiz Danych (CZAD)” – testowano wykorzystanie algorytmów do analizy obciążania przenośników taśmowych w kopalniach,
 • Rozwijano „Robotyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych” – rozpoczęto budowę robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku,
 • Realizowano wdrożenie projektów związanych z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa oraz poprawą bezpieczeństwa informatycznego Grupy Kapitałowej,
 • Rozwijano „Robotyzację procesów produkcyjnych i pomocniczych” – rozpoczęto budowę robota CuXRF do skanowania zawartości miedzi w przodku,
 • Wypracowano System Zarządzania Projektami SZP 2.0.,
 • Rozszerzano digitalizację, automatyzację i elektroniczny obieg dokumentów i informacji dla takich obszarów jak: administracja, logistyka, zakupy, informatyka, obsługa prawna, archiwizacja danych, kadry i płace, komunikacja i PR, umowy, zarządzanie finansami, nieruchomości, HR,
 • Rozwijano technologie informatyczne do gromadzenia i transferu wiedzy w Grupie Kapitałowej oraz archiwizacji dokumentacji naukowo-badawczej i projektowej z obszaru wynalazczości i postępowania patentowego w latach 1959-2020.

Dobra praktyka

Dolny Śląsk światową stolicą innowacji. We wrześniu 2021 roku, KGHM zorganizował Masters&Robots Industry Edition.

Światowe trendy i unikatowe rozwiązania, cyfryzacja służąca rozwojowi przemysłu, innowacje wspierające podejście proekologiczne – te i inne zagadnienia zajmowały uznanych ekspertów podczas Masters&Robots Industry Edition. Prestiżowe wydarzenie odbyło się w Auli Forum w Polkowicach. KGHM z okazji 60-lecia spółki zaprosił liderów innowacji do centrum Zagłębia Miedziowego. Miedziowy gigant podkreśla znaczenie innowacji dla polskiego przemysłu, a także znaczenie polskiego przemysłu dla kreowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. KGHM Polska Miedź S.A. od lat analizuje i wprowadza w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, zarówno w zakresie wydobycia miedzi, jak i całej organizacji. Przemysł 4.0 i jego rozwój to jeden z celów strategicznych firmy.

Czytaj więcej

Wyniki wyszukiwania