Społeczeństwo jako filar działań w ramach zrównoważonego rozwoju Grupy KGHM

GRI:[ ]
mask

W relacjach z klientami, pracownikami, partnerami zewnętrznymi i społecznościami lokalnymi, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega przepisów prawa, obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. Respektuje również dobrowolnie przyjęte zobowiązania wynikające m.in. z norm ISO, ASTM oraz z członkostwa w organizacjach międzynarodowych, m.in.: International Copper Association, European Precious Metals Federation, Eurometaux, Euromines, London Bullion Market Association, European Technology Platform on Sustainable Mineral Reources, European Innovation Partnership, a także krajowych, m.in.: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu, Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Związek Pracodawców Polska Miedź. Grupa KGHM Polska Miedź S.A. nie bierze udziału w przedsięwzięciach, które wiążą się z łamaniem prawa i zagrażają reputacji.

Zasady stosowane przez Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie działań w sferze społecznej są następujące:

 • przestrzeganie przepisów zawartych w prawie powszechnie obowiązującym oraz w wewnętrznych regulacjach KGHM Polska Miedź S.A,
 • dotrzymywanie zarówno zobowiązań zapisanych w umowach, jak i obietnic ustnych, złożonych klientom, dostawcom i partnerom społecznym,
 • rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • nieoferowanie i nieprzyjmowanie łapówek ani innych korzyści majątkowych lub osobistych; nienawiązywanie kontaktów z firmami o wątpliwej reputacji.

Dialog społeczny i współpraca ze społecznościami lokalnymi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dialog społeczny i współpraca z samorządami Zagłębia Miedziowego znajduje odzwierciedlenie w zaktualizowanej „Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040”, przyjętej przez Radę Nadzorczą Spółki 14 stycznia 2022 roku. Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM w dalszym ciągu podtrzymuje odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa.

Jednym z obszarów strategicznych dla KGHM jest wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku Grupy odpowiedzialnej społecznie. Partnerstwo z lokalnymi społecznościami to efekt wrażliwości KGHM na potrzeby otoczenia, w którym funkcjonuje. Kontekst społeczny jest dla firmy równie ważny, jak uwarunkowania ekonomiczne. Realizacja polityki społecznej odpowiedzialności KGHM pozytywnie wpływa na lokalną przedsiębiorczość i sytuację gospodarczą. KGHM Polska Miedź S.A. buduje dobre relacje z mieszkańcami, władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. KGHM słucha głosu interesariuszy na poziomie lokalnym. Spółka jednocześnie jest kluczowym pracodawcą w regionie, znaczącym płatnikiem danin, a także animatorem działań edukacyjnych, kulturalnych i prozdrowotnych dla mieszkańców regionów, w których prowadzi działalność. Społeczna odpowiedzialność KGHM ma swoje odzwierciedlenie także we wsparciu inicjatyw lokalnych poprzez sponsoring oraz darowizny, tak ze spółek Grupy, jak i z Fundacji KGHM Polska Miedź. KGHM w ostatnich latach kładzie szczególny nacisk na wsparcie rodzin.

Lidia Marcinkowska-Bartkowiak
Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji
 • 403-6
 • z okazji urodzenia dziecka przekazywano pracownikom pisemne gratulacje w formie spersonalizowanego listu, a także inspirującą książkę na tematy wychowawcze i upominki. W 2021 roku w inicjatywę tę zaangażowało się także jedno z miast Zagłębia Miedziowego, wprowadzając prezenty dla nowonarodzonych dzieci,
 • udostępniono szkolenia dla rodziców w ramach warsztatów Tato.Net, a także możliwość udziału w corocznym ojcowskim forum organizowanym przez tę samą fundację,
 • w akcji Dwie Godziny dla Rodziny z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin wzięło udział 18,5 tys. pracowników KGHM Polska Miedź S.A. oraz 17 spółek z Grupy Kapitałowej KGHM,
 • zainicjowano roczny Program Przeciwdziałania Depresji, Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego,
 • pogłębiono współpracę z instytucjami odpowiadającymi za rodzinną pieczę zastępczą oraz zrealizowano szereg działań mających na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.

W listopadzie i grudniu 2021 roku zostało przeprowadzone badanie opinii pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Za każdą wypełnioną ankietę KGHM przekazał 6 PLN na dom dziecka wskazany przez pracownika. Dzięki temu ofiarowano ponad 61 000 PLN placówkom opiekuńczym z regionu Zagłębia Miedziowego.

Pomimo pandemii w 2021 roku działania o charakterze prorodzinnym były nadal intensywne. Działania te zostały dostosowane do sytuacji epidemicznej i w większości były realizowane w formule online:

 • ponad 3700 uczniów i 1300 rodziców uczestniczyło w dofinasowanych programach rekomendowanych,
 • w ramach programów rekomendowanych dla rodzin zrealizowano ponad 50 edycji spotkań i przeszkolono około 700 rodziców.
61 000
PLN
ofiarowano placówkom opiekuńczym z regionu Zagłębia Miedziowego

W 2020 roku została uruchomiona aplikacja naMIEDZI dla rodzinnej i indywidualnej turystyki w Zagłębiu Miedziowym (24 trasy i ponad 270 miejsc w większości stworzonych przez samorządy lokalne). W 2021 roku rozwój aplikacji był kontynuowany m.in. poprzez konkursy dla pracowników i zaproszenie do zwiedzania Zagłębia Miedziowego. Aplikacja została uzupełniona o nowe atrakcje, w tym punkt znajdujący się w Sieroszowicach, w miejscu odkrycia złoża Polskiej Miedzi.

Dobra praktyka

Inwestycje w pracowników i ich rodziny

Inwestycje w pracowników i ich rodziny – trzecia odsłona Konferencji Mieć Wpływ

 W listopadzie 2021 roku KGHM Polska Miedź S.A. po raz trzeci zorganizował konferencję „Mieć Wpływ – III Dolnośląska Konferencja CSR „Inwestycja w pracowników i ich rodziny – nieuchronna konieczność pracodawców”. W trybie online rozmawiano m.in. o tematach związanych z rozwojem regulacji ESG z perspektywy strony rządowej, rynku kapitałowego, inwestorów, a także dużego i małego biznesu, samorządu oraz organizacji pozarządowych (NGO).

– Planując strategie biznesowe warto tworzyć rozwiązania wspierające pracowników, w tym ułatwiające godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Myślę, że warto rozważyć rozszerzenie regulacji ESG o polityki dotyczące rodzin. KGHM to przykład kompleksowego podejścia w biznesie, które realizuje również bardzo zróżnicowane działania na rzecz pracowników i ich najbliższych – mówiła Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. Wiceminister dodała, że znaczenie ESG, jako mierzalnej i ocenianej przez inwestorów, części biznesu rośnie.

Według panelistów, pandemia przyspieszyła transformację technologiczną, która przekłada się na transformację społeczną. – Oznacza to zmiany na rynku pracy i nowe wyzwania: ryzyko wykluczenia cyfrowego, potrzeby rozwoju nowych kompetencji, konieczność zmian stylu życia w dobie wyzwań demograficznych. Ewolucję przyśpieszyła też pandemia. To właśnie pracowników najczęściej dotykają skutki zmian, jak podejście do pracy hybrydowej, zdalnego nauczania dzieci i młodzieży czy procesów restrukturyzacyjnych – wyjaśniła Zofia Dzik, Prezes Instytutu Humanites, partner merytoryczny konferencji.

W konferencji zorganizowanej przez Związek Pracodawców Polska Miedź, KGHM i Instytut Humanites, wzięło udział ponad 200 osób.

 

 

 

 

KGHM wspiera lokalne samorządy między innymi przy tworzeniu strategii ich rozwoju, wspomaga rozbudowę poprzez płacenie podatków, jest pracodawcą dla mieszkańców z lokalnych miejscowości oraz realizuje szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców. Reprezentanci Spółki uczestniczą w spotkaniach, sesjach Rad Miejskich, wydarzeniach organizowanych przez samorządy. Wójtowe, burmistrzowie i prezydenci rokrocznie biorą udział w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Górnika oraz Dnia Hutnika. Spółka sponsoruje wydarzenia organizowane przez gminy, udziela wsparcia z budżetu Fundacji KGHM Polska Miedź, finansując wyjazdy dzieci na kolonie letnie i zimowe oraz tzw. zielone szkoły czy wyjścia na baseny.

KGHM w odczuciu społeczności lokalnych to nie tylko główny pracodawca, oferujący stabilne zatrudnienie i wysokie zarobki, ale również aktywny animator życia społecznego. Poprzez inicjatywy społeczne i dostęp do nich zapewnia wysoki poziom życia również wszystkim mieszkańcom Zagłębia Miedziowego.

W 2021 roku odbyły się dwie konferencje dla samorządów przy współpracy Związku Pracodawców Polska Miedź:

 • „Kompleksowa gospodarka odpadami w Zagłębiu Miedziowym”, w ramach której omówiono systematyczne inwestowanie KGHM w nowoczesne rozwiązania i technologie proekologiczne oraz dostosowanie się do restrykcyjnych norm Unii Europejskiej. Pozwoliło to KGHM na efektywną ochronę środowiska,
 • „Polityka klimatyczna, aspekty ekonomiczne i środowiskowe wykorzystywania kruszyw w Zagłębiu Miedziowym.” Szerokie wykorzystanie minerałów towarzyszących rudom miedzi lub innych metali przedstawiano jako znakomity przykład prowadzenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, co w konsekwencji zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko, chroniąc zasoby naturalne (kopaliny) do produkcji kruszyw, zmniejszając emisje z transportu, zmniejszając ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach, odzyskując tereny zajmowane przez składowiska. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem są korzyści społeczne, m.in.: wspieranie lokalnego rynku pracy, redukcja natężenia ruchu ciężarowego, a więc zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i tworzenie szans edukacyjnych.

Mając na uwadze dotychczasową współpracę KGHM Polska Miedź S.A. i samorządów Zagłębia Miedziowego kontynuowane były działania z zakresu promocji zdrowia, ekologii, zdrowego stylu życia dla mieszkańców regionu. W 2021 roku przekazano środki finansowe w wysokości 3 200 000 PLN.

Rodzaje wspieranych działań to m.in.: społeczno-edukacyjna kampania „Zdrowie najważniejsze”, skierowana do rodzin zamieszkujących na terenie miasta, kampania edukacyjno-społeczna „W SerCu Legnica”, skierowana do dzieci i młodzieży, promocja aktywności fizycznej, kulturalnej i społecznej poprzez udział w wydarzeniach, akcjach i imprezach, to również nasadzanie drzew i krzewów, badania nefrologiczne, pulmonologiczne i endokrynologiczne. Ponadto realizowano zagospodarowanie placów służących rekreacji, integracji, umocnieniu więzi i tradycji lokalnych i wypoczynkowi oraz cykl szkoleń obejmujących naukę gry w szachy, wielopokoleniowe „Spotkania na miedzi” – spotkania taneczne oraz zakup zestawów monitorów interaktywnych do edukacji dla szkół.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę KGHM Polska Miedź S.A. i Samorządów Zagłębia Miedziowego, w 2021 roku przeprowadzone zostały działania z zakresu promocji zdrowia, ekologii i zdrowego stylu życia dla mieszkańców regionu:

W formie darowizny przekazano Gminie Miejskiej Głogów kwotę 300 000 PLN na następujące działania: poradnie zdrowotne: otwarcie poradni nefrologicznej, seanse w grocie solnej dla dzieci szkół podstawowych, promocja zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe dzieci i młodzieży z wykorzystaniem miejskich obiektów sportowych „Sprawny głogowianin”, nasadzanie drzew, krzewów

W formie darowizny przekazano Gminie Miejskiej Legnica kwotę 300 000 PLN na następujące działania: program zdrowia „Zdrowa Legnica”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja i zwiększenie dostępności opieki medycznej Legniczan.

Powiat Głogowski

Rodzaje wspieranych działań: badania profilaktyczne w kierunku chorób płuc, tarczycy, diagnostyki leczenia w kierunku  nowotworów : raka gruczołu krokowego, USG piersi, promocja zdrowego odżywiania się, zajęcia sportowe i kulturalne dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, doposażenie szpitala, szkół i jednostek OSP. Przekazano na powyższe cele środki finansowe w kwocie 870 000 PLN (Starostwo Powiatu Głogowskiego – 410 000 PLN, Gmina Wiejska Głogów – 90 000 PLN, Gmina Kotla – 120 000 PLN, Gmina Pęcław – 150 000 PLN i Gmina Żukowice – 100 000 PLN).

KGHM angażuje się w działalność edukacyjną w Zagłębiu Miedziowym. W 2021 roku kontynuowano program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”. Miedziowa Spółka objęła swoim patronatem 9 szkół zawodowych. W ubiegłym roku dla uczniów zorganizowany został interaktywny konkurs o KGHM z atrakcyjnymi nagrodami. Inicjatywa ta, to kolejny etap zaangażowania firmy w dbałość o kadry już na poziomie szkół średnich. W roku szkolnym 2020/2021 w programie „Kompetentni w branży” uczestniczyło ponad 1900 uczniów. Najlepsi gracze i przedstawiciele szkół otrzymali od KGHM dyplomy z gratulacjami i nagrody. Wynik szkoły był obliczany jako średnia punktów zdobyta przez gracza z danej szkoły. Oznaczało to, że liczyła się jakość grania, a nie ilość zalogowanych uczestników. Liczyło się to, co jest kluczem w dążeniu do celu i osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, czyli wytrwałość, konsekwencja, systematyczna nauka i wiedza zdobyta podczas gry. Szkołami, których uczniowie okazali się najbardziej zaangażowani przez całą grę były szkoły:

 • I miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy,
 • II miejsce – Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,
 • III miejsce – Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.

Projekt dla uczniów szkół patronackich został zrealizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Działania CSR Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

W 2021 roku podmioty z Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD., podobnie jak w ubiegłych latach, kontynuowały działalność wspierającą społeczność lokalną. Wsparcie nie ograniczało się tylko do kwestii finansowych, ale także do organizacji różnorodnych inicjatyw. KGHM INTERNATIONAL LTD. prowadzi działalność na obu kontynentach Ameryk. Oferowane wsparcie lokalne wynika z indywidualnych potrzeb danego regionu. Poza działalnością dobroczynną, widoczna jest również obecność pracowników firmy w wielu różnych wydarzeniach społecznych oraz kulturalnych. Uwaga skupiona jest głównie na pracownikach i ich rodzinach, przykładem może być Family Day, który odbywa się corocznie przy Kopalni Robinson. Wydarzenie to organizowane jest nie tylko dla rodzin pracowników, ale również dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem kopalni. Jest to świetna okazja do integracji wśród wszystkich pracowników.

Kopalnia Robinson położona jest w hrabstwie White Pine. Najbliższym miastem jest Ely i stąd pochodzi większość pracowników. Robinson jest jednym z większych pracodawców w okolicy. Zażyłość pomiędzy Kopalnią Robinson, a społecznością lokalną jest bardzo mocna, czego dowodem jest duża aktywność społeczna. W 2021 roku na cele charytatywne przeznaczono ponad 90 000 USD. W roku tym przeprowadzono także szereg inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia podczas pandemii COVID-19. Szkoły otrzymały wsparcie w postaci środków ochrony i higieny osobistej. Wolontariusze z firmy brali udział w akcji szczepień, czuwali nad organizacją i przebiegiem wydarzenia, a także opiekowali się pacjentami zaraz po przyjęciu szczepionki. Na terenie kopalni została zorganizowana zbiórka krwi, w której udział wzięło 59 pracowników. Firma aktywnie wspierała wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia zachęcające dzieci do czytania, promujące sport i rekreację. Przekazano wsparcie finansowe oraz zakupiono sprzęt sportowy do szkół w hrabstwie. Zasponsorowano stypendia naukowe dla dzieci pracowników Kopalni Robinson. Wsparto finansowo drużyny sportowe, które w ramach podziękowania zebrały śmieci przy drodze prowadzącej do kopalni. W miesiącach letnich, pracownicy Kopalni Robinson wzięli udział w programie pomocy dla biedniejszych uczniów szkół w White Pine: zebrano produkty higieny osobistej, które następnie zostały zapakowane i rozesłane potrzebującym. Z kolei zimą wsparcie finansowe otrzymał White Pine County Social Services, który dostarczył rodzinom w potrzebie dary w postaci jedzenia, ubrań, a także przekazano pomoc finansową, która pokryła część wysokich rachunków za ogrzewanie  w okresie zimowym. Wspierano również różnego rodzaju imprezy kulturalne w regionie m.in.: wyścigi konne „White Pine County Horse Races” czy pokazy sztucznych ogni „Fire and Ice Festival”.

Kopalnia Franke zaangażowała się w walkę z pandemią COVID-19, wspierając szkołę w miejscowości Diego de Almagro jednorazowymi maseczkami ochronnymi. Ponadto zakupiono dla miejscowego szpitala maszynę do dializ o wartości ponad 17 000 USD. Pracownicy kopalni prowadzili również wykłady w szkole na temat dziedzictwa archeologicznego regionu.

Kopalnia Carlota wsparła społeczność lokalną kwotą 11 000 USD. W lutym pracownicy kopalni dostarczyli ciasteczka do domu opieki w miejscowości Globe. Wolontariusze z Carloty pomagali przy pakowaniu worków z piaskiem, które miały na celu zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed zalaniem, w wyniku gaszenia pożaru w Górach Pine Mountain. Pracownicy firmy wzięli udział w akcji zbierania śmieci ze szlaków górskich. Zorganizowano również zbiórkę plastikowych nakrętek na rzecz chorego chłopca, który dzięki przeprowadzonej akcji uzyskał dostęp do darmowych dializ. Przedstawiciele Kopalni Carlota przekazali ponad stuletnie narzędzie górnicze do Bulion Plaza Museum w Miami Arizona.

Kopalnie Zagłębia Sudbury również prowadziły aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych. Przyłączono się do akcji sadzenia drzew: zakupiono 500 roślin, które następnie zostały posadzone przez chętnych pracowników w parku „Kivi Park”. Przedstawiciele kopalni uczestniczyli również w obchodach Narodowego Święta Ludności Rdzennej. Zasponsorowano także jedno stypendium naukowe w ramach Mineral Resources Industry Leadership Program. Program ten pomaga uczestnikom zdobyć umiejętności oraz wiedzę do efektywniejszego wykonywania swojej pracy. W grudniu 2021 roku przekazano darowizny na organizacje dobroczynne, takie jak Edgar Burton Food Drive oraz Elgin Street Mesion. Pracownicy firmy w ramach wolontariatu serwowali również posiłki ubogim.

DMC Mining services także aktywnie uczestniczy w działaniach społecznych. Pracownicy zorganizowali we własnym gronie zbiórkę pieniędzy, aby wesprzeć bank żywności dla najbiedniejszych. DMC Operations Department wsparł również bank żywności dla niemowląt w Sudbury. Na wsparcie pracodawcy mogą liczyć również pracownicy, których sytuacja życiowa nagle uległa pogorszeniu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

W KGHM INTERNATIONAL Ltd. Istnieje również specjalny komitet Sponsorship & Donations Committee, którego celem jest przybliżenie kanadyjskiej społeczności polskiej historii i kultury. Jest to kluczowe dla wzajemnego porozumienia w wielokulturowej społeczności Kanady. Komitet współpracuje z Polskim Konsulatem RP w Toronto. Jednym z wydarzeń wspartych finansowo był koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II. W Toronto ufundowano również tablicę poświęconą polskim weteranom II Wojny Światowej, którzy pozostali w Kanadzie.

Wyniki wyszukiwania