List Prezesa Zarządu do interesariuszy

GRI:[ ]
mask
  • 102-14

Szanowni Państwo,

podsumowanie 2021 roku zacznę nietypowo, od cytatu wybitnego badacza procesów zarządzania, Petera Druckera: „najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Ostatnie lata stawiały nas przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd w globalnej gospodarce skali, a tragiczne wydarzenia w Ukrainie kolejny raz przewróciły porządek naszego świata. Mimo lat naznaczonych pandemią i ostatnich dni pod znakiem dramatycznej wojny za naszą wschodnią granicą, nigdy nie poddaliśmy się pesymistycznym wizjom i prognozom, dotyczącym światowej gospodarki oraz branży wydobywczej. Mamy jasną strategię i skutecznie ją, także w turbulentnych czasach, realizujemy. Dzień po dniu tworzymy stabilną przyszłość dla naszych pracowników, wartość dla naszych właścicieli, plan dla przyszłych pokoleń w Polsce. Dostarczamy surowce niezbędne globalnej gospodarce. Nieustająco podkreślamy, że przyszłość jest z miedzi!

W 2021 roku KGHM obchodził jubileusz 60-lecia istnienia firmy. Wspominaliśmy pionierów Spółki i najważniejsze wydarzenia w historii miedziowego giganta, niezmiennie patrząc przy tym w przyszłość, a przede wszystkim koncentrując się na codziennej pracy i zwiększaniu efektywności działania firmy. Ambitna Polityka Klimatyczna, strategiczne ujęcie transformacji energetycznej, bardzo dobre wyniki produkcyjne oraz finansowe sprawiły, że dopisaliśmy kolejne karty w historii KGHM, z których możemy być dumni. Z prawdziwą satysfakcją prezentuję Państwu wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok.

W ubiegłym roku nadal działaliśmy pod presją pandemii COVID-19 i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom. Były to już jednak innego rodzaju działania. Świat otrząsnął się z pierwszego zaskoczenia, dostosował do nowych warunków. Masowa dystrybucja szczepionek oraz stopniowe odchodzenie od obostrzeń spowodowały optymizm inwestorów. Rosły indeksy rynków kapitałowych, drożały również surowce, historyczne maksima cen dotyczyły także miedzi. Najwyższa cena miedzi na giełdzie LME w 2021 r. została zanotowana 10 maja, wówczas wyniosła 10 724,50 USD/t, co jednocześnie ustaliło historyczny rekord. To, w połączeniu ze strategiczną wizją, skutecznym zarządzaniem, rzetelną pracą pozwoliło KGHM zakończyć rok świetnymi wynikami operacyjnymi i finansowymi, na historycznych, nienotowanych wcześniej poziomach. A to wszystko przy rekordowo dobrych wskaźnikach bezpieczeństwa pracy i z ambitnymi planami inwestycyjnymi.

Imponujące dane to potwierdzony liczbami wysiłek pracowników i skuteczność wdrożonej przez Zarząd Strategii 4E. Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz e-Przemysł to filary, na których w wymagających czasach pandemii mogliśmy się oprzeć i które pozwoliły przezwyciężyć wiele potencjalnych zagrożeń. Podobnie jak w pierwszym roku pandemii, w 2021 roku w KGHM Polska Miedź S.A., jak i w zagranicznych kopalniach Grupy nie zanotowaliśmy przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia.

Przed nami kolejne wyzwania i cele, z realizacją których nie chcemy i nie możemy czekać, a które wymagają od nas znaczących nakładów: pracy i zasobów finansowych. W 2021 roku przyjęliśmy ambitną Politykę Klimatyczną, jasno deklarując dążenia Spółki do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Do 2030 roku zredukujemy łączne emisje Zakresu 1 i Zakresu 2 o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Jedną z dróg dojścia do tych zamierzeń jest rozwój własnych bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Ujęliśmy to w Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040, którą 14 stycznia 2022 roku zatwierdziła Rada Nadzorcza Spółki. Do sprawdzonych 4E dodaliśmy piąty, kluczowy element- Energię.

2050
planowane osiągnięcie neutralności klimatycznej

Naszą ambicją jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii  i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Posiadamy własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwijamy projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM i prowadzimy szereg procesów due diligence oraz wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży.

Przystąpiliśmy do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Stawiamy na dywersyfikację źródeł energii i sięgamy po przełomowe rozwiązania. Zaangażowaliśmy się w budowę Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, widząc potencjał do wykorzystania wodoru m.in. w naszych hutach.

Jednym z kluczowych projektów, które przybliżą Spółkę do osiągnięcia niezależności energetycznej, jest wdrożenie technologii modularnych reaktorów jądrowych małej mocy (SMR – Small Modular Reactor).  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy rozmowy z dostawcą technologii, firmą NuScale Power, w lutym 2022 roku podpisaliśmy umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem technologii w Polsce. Planujemy zbudowanie pierwszej elektrowni do 2029 roku. Ten przełomowy projekt produkcji energii, w 100% wolnej od emisji dwutlenku węgla, zwiększy także efektywność kosztową firmy.

W 2021 r. zanotowaliśmy wzrost produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej o 6,3%, tj. o 44,6 tys. ton w relacji do 2020 r. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów Grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. t dla udziału 55%) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. t). Wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, w połączeniu z dobrą ceną, przełożył się na ponad 26% wzrost przychodów Grupy, które wyniosły 29,8 mld zł.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, obniżyliśmy wskaźnik zadłużenia Grupy do historycznego poziomu 0,6 (relacja dług netto do skorygowanej EBITDY), a jej aktywa netto wzrosły w stosunku do 2020 r. o 6,1 mld zł, osiągając na koniec 2021 r. poziom 27,1 mld zł.

Skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła w 2021 r. najwyższą w historii wartość 10,3 mld zł. Miniony rok zakończyliśmy rekordowym skonsolidowanym wynikiem netto, który wzrósł aż o 242,5% do kwoty 6,2 mld zł. Wynik netto jednostkowy KGHM wzrósł o 190,6% do 5,2 mld zł.

27,1
mld zł
aktywa
netto
10,3
mld zł
skorygowana
EBITDA
6,2
mld zł
skonsolidowany wynik netto
5,2
mld zł
jednostkowy wynik netto

Sukcesy, które dziś Państwu prezentujemy, to efekt skuteczności menadżerów i rzetelnej pracy naszych załóg, za którą chciałbym szczególnie podziękować. Nasze krajowe i zagraniczne spółki oraz oddziały realizowały strategiczne cele i budowały wynik całej Grupy Kapitałowej KGHM. Rekordowe wyniki odnotowały nasze aktywa zagraniczne, dzięki czemu po raz pierwszy Sierra Gorda zaczęła spłacać zobowiązania w stosunku do właścicieli. Również aktywa północnoamerykańskie spłaciły większość zobowiązań w stosunku do KGHM. Prawie 28% wzrostu produkcji miedzi w tej kopalni to efekt wyższej zawartości Cu w rudzie, wyższego uzysku oraz zwiększenia przerobu rudy, ale także konsekwentnych zmian w sposobie zarządzania kopalnią. Wzrost przychodów o niemal 78% w połączeniu z optymalizacją kosztową pozwolił na osiągnięcie, na 55% udziale KGHM Polska Miedź S.A., zysku operacyjnego w wysokości 3,2 mld zł (prawie 2 i półkrotny wzrost). Doskonała kondycja finansowa pozwoliła pierwszy raz w historii inwestycji w Chile na odwrócenie przepływów finansowych do Spółki matki, a zanotowany wynik netto za 2021 r. to 3,2 mld zł.

W Polsce kontynuowaliśmy strategiczne inwestycje, w tym głębienie szybu GG-1 w ramach Programu Udostępniania Złoża czy prace geologiczne w obszarach koncesji „Retków-Ścinawa”. W listopadzie 2021 r., 7 miesięcy przed zakładanym terminem, ukończyliśmy budowę Kwatery Południowej, elementu Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Dzięki największej inwestycji KGHM Polska Miedź S.A. od 2018 roku obiekt Żelazny Most jest teraz największym, a zarazem najlepiej monitorowanym obiektem tego typu w Europie oraz jednym z największych na świecie. To kluczowy element w procesie produkcji miedzi.

Inwestujemy w hutnictwo, w Hucie Miedzi Cedynia pracujemy nad drugą linią technologiczną Upcast do produkcji miedzi beztlenowej CuOFE, a Program Strategiczny Huta Hybrydowa Legnica (HHL) jest naszą odpowiedzią na oczekiwania związane z recyklingiem miedzi i ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Zawsze podkreślam szczególną troskę, z jaką w KGHM podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszej załogi. W 2021 r. kontynuowaliśmy realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences”, korzystaliśmy z innowacyjnych technologii zgodnie ze zaktualizowaną strategią. Obowiązujące w Spółce wysokie standardy w obszarze BHP (potwierdzone certyfikatem ISO 45001:2018.), dotyczą pracowników przedsiębiorstwa oraz firm wykonujących usługi na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialności wszystkich pracowników w 2021 roku odnotowaliśmy rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIFRKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Ukształtował się on na poziomie 5,63, co oznacza spadek o 23% w porównaniu do 2020 roku i aż 70% w stosunku do wartości zanotowanej w 2010 roku. KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2021 roku, pomimo wyjątkowo trudnych warunków narzuconych przez pandemię, odnotowało najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

W minionym roku podjęliśmy liczne działania: profilaktyczne, komunikacyjne i proceduralne, by zminimalizować negatywne skutki pandemii i ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się choroby. Zorganizowaliśmy mobilne punkty szczepionkowe, z których dobrowolnie mogli skorzystać zarówno pracownicy, ich rodziny, jak i wszyscy chętni mieszkańcy. Swoje wsparcie okazaliśmy także pomagając w wyposażeniu służby zdrowia czy prowadząc akcje wolontariackie. Nasze programy CSR dostosowaliśmy do aktualnej sytuacji i najdotkliwszych problemów społecznych angażując się w poprawę zdrowia psychicznego i przeciwdziałanie depresji. Kontynuujemy także nasze projekty prorodzinne i dotyczące kultury organizacyjnej.

W trudnych okolicznościach 2021 roku obchodziliśmy jubileusz 60-lecia, podkreślając, że „przyszłość jest z miedzi”. Dziękowaliśmy naszym interesariuszom i podziękowania te chciałbym powtórzyć także w tym miejscu.

W tym roku, w lipcu minie ćwierć wieku od giełdowego debiutu miedziowego giganta KGHM Polska Miedź S.A. To było istotne wydarzenie nie tylko dla samej firmy, ale także dla polskiego rynku kapitałowego. Dziś, po blisko 25 latach z dumą możemy stwierdzić, że KGHM pozostaje jednym z głównych motorów napędowych warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dziś akcje KGHM stanowią istotny komponent takich indeksów jak WIG, WIG20, czy WIG30, jesteśmy również uczestnikiem FTSE4Good Index Series na London Stock Exchange, co stanowi dowód uznania dla prowadzonej przez nas działalności ukierunkowanej na wartości ESG.

Dziękuję akcjonariuszom oraz klientom za zaufanie, jakim nas Państwo darzycie. Społecznościom lokalnym składam wyrazy szacunku za dobre sąsiedztwo i obopólny wysiłek na rzecz rozwoju regionów, w których wspólnie funkcjonujemy.

Przed nami kolejny rok pełen wyzwań. W tym momencie nie znamy jeszcze wszystkich konsekwencji wojny w Ukrainie, jednak jestem przekonany, że doświadczenie i zasoby, jakimi dysponujemy pozwolą nam stawić czoła zmianom w światowej gospodarce. Miedź i surowce, które produkujemy, pozwalają budować technologie przyszłości i nie tracę wiary, że będzie to dobra przyszłość.

W imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazuję Państwu Zintegrowany Raport Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok.

Z wyrazami szacunku

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki wyszukiwania