1.4 Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane przez Grupę.

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską:

 • MSSF 17 Umowy ubezpieczenia wraz ze zmianami do MSSF 17 opublikowanymi w 2020 , z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 roku lub później.
 • Zmiany do MSSF 3 dotyczące odniesień do Założeń koncepcyjnych, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2022 roku.
 • Zmiany do MSR 16 dotyczące przychodów osiągniętych przed oddaniem składnika rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2022 roku lub później, z retrospektywnym zastosowaniem dla rzeczowych aktywów trwałych, które będą dostosowane do miejsca i warunków niezbędnych do umożliwienia im działania w sposób zamierzony przez kierownictwo w dniu lub po dniu rozpoczęcia najwcześniejszego okresu przedstawionego w sprawozdaniu finansowym, w którym jednostka po raz pierwszy zastosuje te Zgodnie ze zmianami, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych w trakcie doprowadzania składnika aktywów do pożądanego miejsca i stanu (np. produkcja testowa), wraz z powiązanymi kosztami, powinny być ujmowane w wyniku finansowym okresu. Grupa zastosuje zmiany do MSR 16 począwszy od 1 stycznia 2022 roku, jednakże Grupa nie stwierdziła istnienia istotnych pozycji, które podlegałyby korekcie na dzień 1 stycznia 2021 roku lub później.
 • Zmiany do MSR 37 dotyczące kosztów wykonania umów rodzących obciążenia, doprecyzowujące pojęcie kosztów wypełnienia umowy, w celu prawidłowego ustalenia przez jednostkę umów rodzących obciążenia, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2022 roku lub później.
 • Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2 dotyczące ujawnień w zakresie polityki rachunkowości, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 roku lub później. W standardzie zastąpiono wymóg ujawniania przez jednostki „znaczących” zasad rachunkowości wymogiem ujawniania „istotnych” zasad rachunkowości. Informacje w zakresie polityki rachunkowości, są istotne, jeśli rozpatrywane łącznie z innymi informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, mogą, wg racjonalnych oczekiwań, wpływać na decyzje podejmowane na podstawie tych sprawozdań finansowych, przez ich głównych użytkowników.
 • Zmiany do MSR 8 dotyczące wprowadzenia definicji wartości szacunkowych, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 roku lub później. Zgodnie ze zmienionym standardem, wartości szacunkowe są to pozycje pieniężne w sprawozdaniu finansowym, których wycena podlega niepewności pomiaru. Wprowadzenie niniejszej definicji pomoże jednostkom w rozróżnianiu zmian polityki rachunkowości od zmian wartości
 • Roczne zmiany do MSSF 2018-2020 – zmiany do MSR 41, MSSF 1, MSSF 9, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje, oczekujące na przyjęcie do stosowania przez Unię Europejską:

 • Poprawki do MSSF 17 opublikowane w 2021 roku, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 roku lub później.
 • Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem, a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami, (nie określono daty wejścia w życie).
 • Zmiany do MSR 1 dotyczące klasyfikacji zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe (w tym zmiany dotyczące odroczenia daty wejścia w życie), z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 roku lub później. Standard wprowadza zmiany uściślające warunki konieczne dla prezentacji zobowiązań finansowych jako długoterminowe. Taka prezentacja będzie możliwa tylko w przypadku istnienia bezwarunkowego prawa jednostki do odroczenia uregulowania zobowiązania powyżej 12 m-cy od dnia kończącego okres sprawozdawczy i jednocześnie zamiar jednostki co do wcześniejszej spłaty nie będzie mieć na tę prezentację wpływu. Gdyby zmiany do MSR 1 zostały zastosowane przez Grupę w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, prezentacja zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 12.2021 roku nie uległaby zmianie.
 • Zmiany do MSR 12 dotyczące podatku odroczonego od aktywów i zobowiązań powstających na skutek pojedynczej transakcji, z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2023 roku lub później. Standard wprowadza do paragrafów 15 i 24 doprecyzowanie, że wyłączenie z ujmowania w księgach rachunkowych zobowiązań lub aktywów z tytułu podatku odroczonego nie dotyczy transakcji, które na moment początkowego ujęcia powodują jednoczesne powstanie jednakowych kwot opodatkowanych i potrącalnych, dodatnich i ujemnych różnic przejściowych. Grupa ocenia, że pierwsze zastosowanie niniejszej zmiany nie będzie mieć istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Grupa zamierza zastosować wszystkie opisane powyżej zmiany zgodnie z ich datą wejścia w życie, za wyjątkiem MSSF 17, który nie będzie mieć wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa ocenia, że pozostałe zmiany do standardów będą miały zastosowanie do jej działalności w zakresie, w jakim wystąpią w przyszłości operacje gospodarcze, transakcje lub inne zdarzenia, których powyższe zmiany w standardach dotyczą.

Wyniki wyszukiwania