12.10 Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe i podmiotów z nim powiązanych w tys. PLN

mask

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Spółki grupy PricewaterhouseCoopers  4 376  4 436 
Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, z tego: 4 207 4 253
badanie rocznych sprawozdań finansowych 3 626 3 703
usługi atestacyjne, z tego: 581 550
przegląd sprawozdań finansowych 508 509
inne usługi atestacyjne 73 41
Z realizacji innych umów 169 183

Wyniki wyszukiwania