Podejście do zarządzania ryzykiem klimatycznym

mask
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 201-2

KGHM Polska Miedź S.A., jako organizacja świadoma wpływu zmian klimatycznych na działalność biznesową, w pełni zintegrowała proces Zarządzania Ryzykiem Klimatycznym z procesem Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Działania te są odzwierciedleniem dążenia Spółki do doskonałości operacyjnej oraz misji postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego biznesu. W efekcie powyższych prac KGHM wyodrębnił nową kategorię ryzyk klimatycznych, której znaczenie jest równoważne dla Spółki z pozostałymi kategoriami ryzyk – tj. łańcucha wartości, technologicznych, zewnętrznych, wewnętrznych oraz rynkowych.

Jako kluczowy z perspektywy uwzględnienia ryzyk klimatycznych należy wskazać etap pierwszy (analizy scenariuszowe w ramach Definicji Kontekstu) oraz drugi (taksonomia ryzyka klimatycznego w ramach Identyfikacji i Oceny). Pozostałe etapy przebiegają w sposób tożsamy z ogólnym procesem zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Cele Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., spójne z przyjętą Strategią Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., są kształtowane przez globalne megatrendy oraz determinują wyzwania środowiskowe, którym Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. musi sprostać. W Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 wskazano m.in. cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM Polska Miedź S.A. (redukcja emisji o 30% przy założeniu redukcji emisji pośrednich Scope 2 i stopniowej redukcji emisji bezpośrednich Scope 1 do 2030 roku oraz uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 roku), które są spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. planuje wprowadzić w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy szereg zmian organizacyjnych i procesowych zgodnych z Rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), m.in. w obszarach dotyczących ładu korporacyjnego, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem oraz w zakresie mierników i celów.

Analizy scenariuszowe w ryzykach klimatycznych

W ramach pierwszego etapu procesu zarządzania ryzykiem (Definicja, Kontekst), KGHM uwzględnił zmiany klimatyczne poprzez dokonanie analizy scenariuszowej, na podstawie uznanych raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Powyższa analiza prowadzona jest obecnie w oparciu o 5 scenariuszy bazowych: Stated Policies Scenario (STEPS), Sustainable Development Scenario (SDS), Net Zero Emissions by 2050 (NZE2050), RCP4,5 oraz RCP8,5. Analiza scenariuszowa uwzględnia założenia rozważane w trzech perspektywach czasowych: krótkiej (2023 – 2025 rok), średniej (2030 rok) oraz długiej (2050 rok), przy przyjęciu szeregu założeń:

 • w przypadku scenariuszy dla ryzyk związanych z przejściem, w zakresie realizacji przyjętej polityki klimatycznej i wynikających z tego zmian istotnych z perspektywy KGHM parametrów – np. cen uprawnień emisyjnych, zużycia energii, zmian w popycie na miedź,
 • w przypadku scenariuszy dla ryzyk fizycznych punktem wyjścia do analizy są poziomy stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze i wynikające z tego zmiany temperatury Ziemi oraz ich konsekwencje.

Docelowo KGHM Polska Miedź S.A. dążyć będzie do przygotowania własnych scenariuszy, które będą podstawą do analizy wpływu zmian klimatycznych na organizację. W ten sposób osiągnie najbardziej dopasowane i zindywidualizowane podejście, które stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji biznesowych w stosunku do oceny odporności organizacji na potencjalne zmiany klimatyczne.

Powyższa analiza stanowi kluczowy fundament identyfikacji i oceny ryzyk klimatycznych w ramach drugiego etapu procesu, przy uwzględnieniu kategorii ryzyk klimatycznych, które według przyjętej klasyfikacji dzielą się na poniższe podkategorie:

 • fizyczne, w skład których wchodzą ryzyka chroniczne oraz gwałtowne,
 • związane z przejściem, w składzie których wyodrębniono ryzyko regulacyjne, reputacyjne, rynkowe i technologiczne.

Wpływ zmian klimatycznych na KGHM Polska Miedź S.A.

Poniżej przedstawiono opis zidentyfikowanych kluczowych ryzyk w ramach kategorii ryzyk klimatycznych związanych z negatywnym wpływem zmian klimatu na działalność KGHM Polska Miedź S.A.:

Kategoria – Klimatyczne

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
Ryzyko fizyczne gwałtowne związane z wystąpieniem gwałtownych zjawisk pogodowych będących następstwem zmian klimatu.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w tym analizy scenariuszy fizycznych – scenariusze średniej i wysokiej emisji) zidentyfikowano kluczowe czynniki materializacji ryzyka fizycznego gwałtownego:

 • skumulowane suche dni
 • fale gorąca
 • silne opady

W konsekwencji materializacji ryzyka może dojść m.in. do ograniczenia działalności w wyniku zniszczeń infrastruktury, zwiększenia kosztów, przerwania łańcucha dostaw, zakłóceń logistycznych, przerw w dostawie mediów, ograniczeń dostępu wody oraz zwiększenia zużycia wody. Skutki materializacji rozpatrywane są w odniesieniu do poszczególnych elementów łańcucha wartości Jednostki Dominującej.

Powołanie zespołów zadaniowych i eksperckich w obszarze przeciwdziałania skutkom materializacji ekstremalnych zjawisk pogodowych dla ciągłości działania.

Prewencyjne zarządzanie kluczowymi elementami infrastruktury mającymi wpływ na ciągłość działania oraz stosowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe.

Aktywne poszukiwanie rozwiązań techniczno-technologicznych ograniczających negatywny wpływ działalności na klimat.

Stosowanie rozwiązań zwalczających skutki zagrożeń klimatycznych za pomocą środków neutralnych oraz poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii.

Bieżący monitoring parametrów mikroklimatu oraz wprowadzanie zdalnego sterowania i systemów wizualizacji oraz monitoringu w miejscach pracy o szczególnie niekorzystnych parametrach klimatycznych.

Ryzyko fizyczne chroniczne związane z wystąpieniem trwałych zmian w schematach pogodowych będących następstwem zmian klimatu.

W ramach procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (w tym analizy scenariuszy fizycznych – scenariusze średniej i wysokiej emisji), rozpoznano kluczowe czynniki materializacji ryzyka fizycznego chronicznego:

 1. temperatura (ciepło/chłód)
 2. średnia temperatura.
 3. zmiana intensywności wiatru

W konsekwencji materializacji ryzyka może dojść m.in. do zmian warunków prowadzenia działalności, zakłóceń ciągłości działania Głównego Ciągu Technologicznego, zmian uciążliwości pracy, przerw w dostawie energii oraz wyższego zużycia energii do procesów chłodzących. Skutki materializacji można przedstawić w odniesieniu do poszczególnych elementów łańcucha wartości Jednostki Dominującej.

Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki KGHM identyfikuje jednocześnie szansę związaną z inwestycjami we własne odnawialne źródła energii, które skutkują redukcją kosztów produkcji i zapewnieniem ciągłości działania przy jednoczesnej redukcji gazów cieplarnianych.

Systematyczne ograniczanie zużycia energii w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Energią zgodnego z ISO 50001 oraz Programu Oszczędności Energii (POE). Planowane zwiększenie efektywności i elastyczności Grupy KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych, między innymi poprzez częściowe zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 r.

Rozwój własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych w perspektywie krótko- i średnioterminowej obejmujący budowę oraz akwizycje elektrowni fotowoltaicznych i energetyki wiatrowej, a w perspektywie długoterminowej uzupełniony o wykorzystanie małych reaktorów modularnych (SMR).

Dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł stanowi jednocześnie jeden z głównym Filarów przyjętej Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040, a jednym z jego elementów składowych jest uzyskanie przez KGHM Polska Miedź S.A. pozycji jednego z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierających transformację energetyczną Polski.

Efektywny system zarządzania ryzykiem długoterminowym/strategicznym, obejmujący również zarządzanie ryzykiem klimatycznym, uwzględniający kategoryzację, identyfikację, ocenę i sposób postępowania z ryzykiem wraz z planami jego mitygacji.

Ryzyko i opis czynników Mitygacja
Ryzyko regulacyjne związane ze zmianami wymagań prawnych dotyczących zmian klimatu i adaptacją do ich skutków.

Obowiązujące oraz rosnące wymagania prawne w zakresie klimatu mogą w sposób bezpośredni oraz pośredni wpływać na KGHM Polska Miedź S.A. Dotyczy to zarówno regulacji unijnych, jak i wymagań na poziomie krajowym, których realizacja będzie skutecznie egzekwowana. Istotny wpływ może mieć planowane pełne wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu do krajowych dokumentów i ram klimatyczno-energetycznych na 2030 rok oraz realizacja celu neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Błędna interpretacja lub niewywiązanie się z nowych przepisów może skutkować potencjalną niezgodnością z prawem, narażeniem na spory sądowe, czy sankcje. Na skutek nowych zapisów legislacyjnych może również dojść do zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy i w konsekwencji mieć istotny wpływ na działalność Grupy KGHM (m.in. przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym).

W ramach procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie KGHM ocena każdego zidentyfikowanego ryzyka pod kątem wpływu na Regulacje i Prawo ( ocena zgodności zaistniałych zdarzeń z obowiązującymi przepisami prawa, koniecznością uczestniczenia w postępowaniach przed organami administracji publicznej o charakterze nadzoru i regulacji oraz potencjalnymi sankcjami będącymi konsekwencją tych postępowań).

Posiadanie spójnego systemu compliance w Grupie KGHM jako elementu efektywnego zarządzania w ramach ładu korporacyjnego poprzez m.in. sprawniejsze reagowanie i gotowość na zmiany regulacyjne, dbałość o reputację i budowanie kultury etycznej w organizacji oraz zwiększanie świadomości i poczucia odpowiedzialności za zgodność wśród pracowników.

Czynna współpraca ze środowiskiem naukowym opiniującym zmiany aktów normatywnych oraz przekazywanie na bieżąco stanowiska i opinii w ramach wielu obszarów podlegających zmianom legislacyjnym (także w ramach członkostwa w wielu organizacjach na szczeblu krajowym i unijnym). Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian  w obszarze organizacyjnym, infrastrukturalnym i technologicznym.

Ryzyko reputacyjne związane z percepcją klientów oraz pozostałych interesariuszy – postrzeganie działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w obliczu zmian klimatu.

Grupa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa, a w konsekwencji tej ekspozycji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko dotyczy braku skuteczności w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, która ma wpływ na przychylność otoczenia i podejmowanie działań w stosunku do Grupy KGHM.

Potencjalne pojawienie się trudności w pozyskaniu klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz inwestorów, w przypadku, jeśli działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. uznana zostanie się za szkodliwą dla klimatu. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych.

Zidentyfikowana w tym obszarze szansa (ryzyko pozytywne) związana jest z inwestycjami w energię odnawialną sprzyjającymi walce z emisją gazów cieplarnianych –  szansa wizerunkowa i rynkowa na tle branży tj. wizerunek firmy dbającej o środowisko naturalne i dążącej do ograniczenia globalnych zmian klimatu (zielona energia/zielona miedź/zielony KGHM); zmiana podejścia klienta, ale także zmiany legislacyjne premiujące postawę KGHM Polska Miedź S.A.

Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i  środowiskowych.

Nawiązywanie relacji handlowych i biznesowych z podmiotami deklarującymi dbałość o ochronę środowiska i przestrzegającymi obowiązujących regulacji w tym zakresie.

Pogłębianie świadomości zmian klimatycznych w organizacji oraz doskonalenie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami między innymi poprzez poprawę jakości raportowania informacji związanych z klimatem w wyniku rozpoczęcia wdrożenia raportowania klimatycznego opartego na Rekomendacjach Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem z 2017 roku (ang. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Ryzyko technologiczne związane z postępem technologicznym w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Ambitne cele klimatyczne w UE oraz wywierana presja na wdrażanie nowych niskoemisyjnych rozwiązań oraz szukanie źródeł redukcji emisji CO2 w celu osiągnięcia przyjętych celów emisyjnych mogą bezpośrednio wpływać na działalność KGHM. Konieczność dokonania niezbędnych inwestycji i/lub potencjalnego nagłego ograniczenia emisji dwutlenku węgla w stosunkowo krótkim czasie może generować znaczne koszty oraz trudności w dostosowaniu nowych rozwiązań do aktualnie stosowanej technologii.

W obszarze technologii zidentyfikowano szansę związaną ze wzrostem zużycia i możliwością przerobu wolumenu złomu miedziowego i materiałów miedzionośnych przez huty KGHM, skutkującą poprawą efektywności gospodarki odpadami w ujęciu globalnym w kontekście wykorzystania zasobów i dłuższego cyklu życia miedzi – zmiana podejścia klienta, ale także Regulatora premiującego Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym i gospodarkę niskoemisyjną.

Bieżący monitoring zmian w polityce ukierunkowanej na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i potencjalnego zaostrzenia przepisów, analiza norm rynkowych, innowacji technologicznych, możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii (OZE). Podejmowanie działań wyprzedzających w celu dostosowania do zmian w obszarze technologicznym.

Z uwagi na wczesny poziom zaawansowania większości technologii zakładane jest, że do 2030 roku KGHM skoncentruje wysiłki przede wszystkim na kontynuacji lub uruchomieniu prac badawczo-rozwojowych w wybranych obszarach, a także uruchomieniu projektów pilotażowych. Pełna implementacja nowych i innowacyjnych rozwiązań, prowadząca do osiągnięcia oczekiwanych efektów dekarbonizacyjnych w obszarze emisji bezpośrednich będzie realizowana w latach 2030-2050.

Następstwem Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM stanowiący uszczegółowienie sposobu osiągnięcia zamierzonych celów redukcyjnych, a także prezentujący całość nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych. Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM będzie podany do wiadomości publicznej.

Ryzyko rynkowe związane ze zmianami w popycie i podaży na niektóre produkty i usługi.

Wzrost oczekiwań i świadomości interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych może prowadzić do wzrostu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych działalności, a w skrajnych przypadkach do jej ograniczenia. Zmieniające się wymagania konsumentów wiążą się także ze zwróceniem uwagi na sposób produkcji, a nie jedynie na jakość i cenę finalnego dobra.

KGHM wskazuje jednocześnie na szansę związaną ze wzrostem popytu na miedź wynikającym z konieczności jej dostarczania na potrzeby gospodarki niskoemisyjnej w wyniku wzrostu poziomu elektryfikacji (poprzez wzrost zużycia miedzi na potrzeby niezbędne dla produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych i rozwoju elektromobilności) oraz wzrostem użycia miedzi w sieciach elektroenergetycznych. W perspektywie do 2040 r. spodziewany jest stabilny wzrost globalnego popytu na miedź. Prognozowany wzrost będzie efektem między innymi również dynamicznie rosnącego zapotrzebowania ze strony branż powiązanych z odnawialnymi źródłami energii. 

Dbałość i dochowanie należytej staranności w identyfikacji oczekiwań i wymagań otoczenia zewnętrznego dotyczących kwestii klimatycznych i środowiskowych oraz uwzględnienie tych kwestii w perspektywie długoterminowej, strategicznej.

Bieżąca analiza rozwiązań techniczno-technologicznych spełniających wymagania interesariuszy dotyczących kwestii klimatycznych wpływających na zmianę popytu i podaży.

Wyniki wyszukiwania