12.14 Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy

mask

Zatwierdzenie Strategii Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 roku z horyzontem roku 2040 

W dniu 14 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej zatwierdziła przedłożoną przez Zarząd Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do 2030 r. z horyzontem roku 2040 („Strategia”). 

Decyzja o aktualizacji Strategii podyktowana jest w szczególności: 

  • zmianami w otoczeniu makroekonomicznym o znaczeniu strategicznym dla branży wydobywczej, w szczególności wynikającymi z zielonej transformacji, 
  • potrzebą doprecyzowania działań Spółki w aspekcie wejścia na ścieżkę dekarbonizacji i zaangażowania na rzecz ochrony klimatu, 
  • koncentracją na zabezpieczeniu dostępu do bazy surowcowej dla przyszłej produkcji miedzi, ale również podjęciem działań w kierunku rozwoju zdolności wydobywczych w obszarze innych metali i surowców mineralnych, 
  • intensyfikacją działań w obszarze wdrażania innowacji w ciągu technologicznym, 
  • zidentyfikowanymi szansami na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój Spółki w nowych, perspektywicznych obszarach biznesowych. 

Efektem prac Spółki jest Strategia do 2030 roku z horyzontem roku 2040. Misja i wizja Spółki pozostają bez zmian (szczegóły opisano w rozdziale 5 Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku). 

W Strategii GK do 2030 r. wskazano także cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A., dokumentem komplementarnym wobec Strategii. 

Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia Spółki do prowadzonej działalności biznesowej. 

Główne założenia Budżetu na 2022 r. 

W dniu 14 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdziła Budżet KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2022 rok (szczegóły opisano w rozdziale 6 Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku). 

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych 

W trakcie negocjacji płacowych ze związkami zawodowymi, które toczyły się w dniach 25 – 27 stycznia 2022 r. uzgodniono i podpisano porozumienie płacowe w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych oraz protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Szczegóły zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w rozdziale 13.3. 

Wejście w życie Ustawy o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W dniu 9 lutego 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych mająca na celu modyfikację schematu rekompensat zgodnie z nowymi Wytycznymi KE w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. W związku z tym na chwilę obecną Jednostka Dominująca szacuje, iż uzyska z tytułu powyższych regulacji w latach 2021- 2030 dodatkowe rekompensaty w kwocie około 312 mln PLN.

Spłata pożyczki udzielonej wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. 

W dniu 10 lutego 2022 r. Grupa otrzymała od Sierra Gorda S.C.M. płatność z tyt. zaciągniętej pożyczki w kwocie 431 mln PLN (110 mln USD). 

Podpisane porozumienie z firmą NuScale w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce 

W 14 lutego 2022 r. Jednostka Dominująca podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce. W ramach zawartej umowy, KGHM Polska Miedź S.A z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce. Pierwsza elektrownia zostanie uruchomiona do 2029 r. Budowa małych reaktorów jądrowych do 2029 r. jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A oraz nowym kierunkiem strategicznym Spółki – energią. 

Odwołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI (jedenastej) kadencji 

W dniu 21 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 21 lutego 2022 r. 

Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji Pana Dariusza Świderskiego. 

Nowy partner Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. 

W dniu 22 lutego 2022 r. zakończyła się transakcja sprzedaży 45% udziałów w spółce Sierra Gorda S.C.M. przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation do South32, australijskiej grupy górniczej z siedzibą w Perth. Cena nabycia zawiera kwotę 1 400 mln USD, płatną w dniu zawarcia transakcji oraz 500 mln USD, uzależnioną od kształtowania się cen miedzi w latach 2022 – 2025. Nowy partner Grupy to globalnie zdywersyfikowana firma wydobywcza i metalurgiczna posiadająca zakłady produkcyjne w Australii, Afryce Południowej i Ameryce Południowej. Firma wytwarza m.in. aluminium, węgiel hutniczy, mangan, nikiel, srebro, ołów i cynk. 

Wpływ wojny w Ukrainie na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej 

Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji w Ukrainie oraz wdrożonym systemem sankcji nie wpływa istotnie na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. a ryzyko zakłócenia ciągłości działalności Grupy Kapitałowej z tego tytułu oceniane jest ciągle jako niskie. 

Grupa Kapitałowa nie ma bezpośrednich istotnych transakcji z podmiotami z Rosji, Białorusi i Ukrainy, kontrakty takie mają niektórzy pośrednicy, głównie handlujący walcówką, co może pośrednio wpływać na poziom zakupów dokonywanych przez takich klientów. 

Możliwy w najbliższym okresie wzrost cen paliw oraz nośników energii może być głównym czynnikiem generującym wzrost kosztów podstawowej działalności Grupy Kapitałowej. Dostępność surowców i materiałów jest obecnie na stabilnym poziomie. Nie można jednak wykluczyć, że utrzymujący się w dłuższym okresie konflikt zbrojny oraz system sankcji gospodarczych mogą mieć negatywny wpływ na dostawców i powodować w Grupie Kapitałowej KGHM zaburzenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług, powodowane m.in. ograniczeniami logistycznymi i dostępnością materiałów na rynkach międzynarodowych np. stali, paliw i energii. 

Poziom zapasów katod w magazynach giełdowych jest obecnie bardzo niski, a sankcje nakładane na Rosję i podmioty rosyjskie mogą ograniczyć dostępność rosyjskich katod (produkowanych m.in. przez Norilsk Nickel) na rynkach europejskich. Możliwe w związku ze wspomnianą sytuacją zmiana podaży i wysokie ceny miedzi na rynkach metali mogą wpłynąć na wzrost przychodów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., ale jednocześnie przyczynić się do wzrostu cen obcych materiałów wsadowych wykorzystywanych do produkcji. Podobna zależność może wystąpić w przypadku osłabienia PLN w stosunku do innych walut (USD i EUR), gdzie jest możliwe wystąpienie wzrostu przychodów, przy jednoczesnym wpływie na wzrost cen importowanych materiałów i surowców, podatku miedziowego, czy wspomnianych wcześniej kosztów wsadów obcych. Nie jest możliwe oszacowanie wpływu opisanych potencjalnych zdarzeń na ewentualny wynik netto, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przy jednoczesnym stosowaniu możliwych działań mitygujących. 

W odniesieniu do dostępności kapitału i poziomu zadłużenia, KGHM nie posiada kredytów w instytucjach zagrożonych sankcjami. 

Rynki finansowe zareagowały bardzo dynamicznie na wybuch konfliktu w Ukrainie. W pierwszej fazie cena miedzi na giełdzie w Londynie oraz waluty zdrożały w reakcji na kryzys. W okresie 1 miesięcznym cena miedzi osiągnęła maksymalny poziom 10 730 USD/t (7 marca 2022 r.). Aktualnie zauważalne jest uspokojenie giełdy i na dzień 18 marca 2022 r. cena miedzi kształtowała się na poziomie 10 249 USD/t. 

Podobna zależność wystąpiła w przypadku osłabienia PLN do innych walut (USD i EUR). Początkowy wzrost wartości USD osiągnął maksymalny poziom w dniu 7 marca 2022 r. i wyniósł 4,5722 PLN po czym wyhamował do 4,2707 PLN na dzień 18 marca 2022 r. Analogicznie zachowywała się waluta EUR, która osiągnęła maksymalny poziom 4,9647 PLN w dniu 7 marca 2022 r. po czym nastąpił spadek do poziomu 4,7221 PLN na dzień 18 marca 2022 r. 

W tym czasie Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie podnosiła stopy procentowe, ostatnie zmiany miały miejsce 8 marca 2022 r. i w konsekwencji stopy procentowe obecnie są najwyższe od 2014 r.

W 2021 r. rozpoczęto w Spółce proces wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ciągłością działania, który pozwala również na uszczegółowienie zakresu podejmowanych działań w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym dla ryzyk o katastroficznym wpływie i niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia. 

Zbycie jednostek zależnych Grupy Kapitałowej Polska Miedź S.A. 

W dniu 21 lutego 2022 r. KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz), którego właścicielem 100% Certyfikatów Inwestycyjnych jest KGHM Polska Miedź S.A, zbył na rzecz Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. wszystkie posiadane bezpośrednio udziały spółki Interferie Medical SPA sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, tj. 41.309 udziałów stanowiących 67,37% udziałów w kapitale zakładowym i taki sam procent głosów w zgromadzeniu wspólników. Właścicielem pozostałych 32,63% udziałów w kapitale zakładowym spółki Interferie Medical SPA sp. z o.o. była spółka pośrednia Funduszu – INTERFERIE S.A. 

W dniu 28 lutego 2022 r., w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. (dalej: spółka), ogłoszonego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., spółki portfelowe Funduszu: Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. oraz Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o., zbyły wszystkie posiadane akcje spółki, tj. łącznie 10 152 625 akcji, stanowiących 69,71 % w kapitale zakładowym i taki sam procent głosów w walnym zgromadzeniu. 

W wyniku powyższego, Jednostka Dominująca ani żaden z podmiotów Grupy Kapitałowej nie posiada akcji i udziałów w spółkach: INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA sp. z o.o. Cena sprzedaży w przypadku obu spółek przewyższała wartość aktywów netto. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. dane finansowe w/w spółek zaprezentowane zostały w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) i zobowiązaniach związanych z grupą zbycia w Nocie 9.8. 

Zmiana ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin 

W dniu 10 marca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin płaconego przez Jednostkę Dominującą. W związku z art. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2022 r., poz.558) Ustawodawca wprowadził zmianę dotyczącą wzoru na wyliczenie stawki podatkowej dla miedzi i srebra. Nowy wzór, w okresie przejściowym od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r., ustala stawkę podatku w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik (współczynnik ten wynosił 0,85, natomiast po zmianie wynosi 0,6), co w konsekwencji obniża miesięczny wymiar podatku o ok. 30%. 

Powołanie Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI (jedenastej) kadencji. 

W dniu 14 marca 2022 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. powołała z dniem 15 marca 2022 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Świdra na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A. XI (jedenastej) kadencji. 

Wyniki wyszukiwania