7.1 Instrumenty finansowe

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Aktywa finansowe W wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem W wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem
Długoterminowe 615 32 8 366 585 9 598 618 58 6 670 749 8 095
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia 7 867 7 867 6 069 6 069
Pochodne instrumenty finansowe 10 585 595 40 749 789
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 615 22 637 618 18 636
Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie* 499 499 601 601
Krótkoterminowe 632 2 920 249 3 801 489 3 086 199 3 774
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia 447 447
Należności od odbiorców* 627 397 1 024 478 356 834
Pochodne instrumenty finansowe 5 249 254 11 199 210
Środki pieniężne i ekwiwalenty* 1 904 1 904 2 522 2 522
Pozostałe aktywa finansowe 172 172 208 208
Razem 615 664 11 286 834 13 399 618 547 9 756 948 11 869
* W tym salda dotyczące aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży zaprezentowane w tabelach poniżej.

Zobowiązania finansowe Stan na 31.12.2021 Razem Stan na 31.12.2020 Razem
W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzo- wanego kosztu Instrumenty zabezpie- czające W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzo- wanego kosztu Instrumenty zabezpie- czające
Długoterminowe 78 5 696 1 056 6 830 205 7 130 801 8 136
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych* 5 475 5 475 6 928 6 928
Pochodne instrumenty finansowe 78 1 056 1 134 205 801 1 006
Pozostałe zobowiązania finansowe 221 221 202 202
Krótkoterminowe 200 3 587 848 4 635 127 4 101 603 4 831
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych* 474 474 407 407
Pochodne instrumenty finansowe 41 848 889 85 603 688
Zobowiązania wobec dostawców* 2 919 2 919 2 329 2 329
Zobowiązania podobne – faktoring dłużny** 95 95 1 264 1 264
Pozostałe zobowiązania finansowe* 159 99 258 42 101 143
Razem 278 9 283 1 904 11 465 332 11 231 1 404 12 967
* W tym salda dotyczące aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży zaprezentowane w tabelach poniżej.
** Głównym celem wdrożenia programu faktoringu dłużnego było zagwarantowanie efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym przy zapewnieniu terminowej realizacji zobowiązań wobec dostawców GK. Należy przyjąć, że faktoring dłużny w GK stanowi narzędzie wykorzystywane w miarę uzasadnionej potrzeby. Szczególnie w okresie 2019 r. w warunkach niepewności gospodarczej wynikającej z przebiegu pandemii wykorzystanie tego narzędzia istotnie wspierało postawiony cel. W miarę ustabilizowania sytuacji gospodarczej i poprawy warunków makroekonomicznych Jednostka Dominująca zredukowała zadłużenie zaciągnięte na wypadek potencjalnych problemów na rynku finansowym i równocześnie stopniowo ograniczyła zaangażowanie w ramach programu faktoringu dłużnego (szczegółowe informacje w Nocie 10.3).

Stan na 31.12.2021
Aktywa finansowe – przeznaczone do sprzedaży (grupa zbycia) W wartości
godziwej przez wynik finansowy
Według zamortyzowanego
kosztu
Razem
Długoterminowe 3 3
Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 3 3
Krótkoterminowe 13 22 35
Należności od odbiorców 13 2 15
Środki pieniężne i ekwiwalenty 20 20
Razem 13 25 38

Zobowiązania finansowe według zamortyzowanego kosztu – zobowiązania związane z grupą zbycia Stan na 31.12.2021
Długoterminowe 66
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 66
Krótkoterminowe 66
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 19
Zobowiązania wobec dostawców 40
Pozostałe zobowiązania finansowe 7
Razem 132

Stan na 31.12.2021
Aktywa finansowe – z wyłączeniem aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) W wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem
Długoterminowe 615 32 8 363 585 9 595
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia 7 867 7 867
Pochodne instrumenty finansowe 10 585 595
Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej 615 22 637
Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 496 496
Krótkoterminowe 619 2 898 249 3 766
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia 447 447
Należności od odbiorców 614 395 1 009
Pochodne instrumenty finansowe 5 249 254
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1 884 1 884
Pozostałe aktywa finansowe 172 172
Razem 615 651 11 261 834 13 361

Stan na 31.12.2021
Zobowiązania finansowe – z wyłączeniem zobowiązań związanych z grupą zbycia W wartości godziwej przez wynik finansowy Według zamortyzowanego kosztu Instrumenty zabezpieczające Razem
Długoterminowe 78 5 630 1 056 6 764
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 5 409 5 409
Pochodne instrumenty finansowe 78 1 056 1 134
Pozostałe zobowiązania finansowe 221 221
Krótkoterminowe 200 3 521 848 4 569
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu oraz dłużnych papierów wartościowych 455 455
Pochodne instrumenty finansowe 41 848 889
Zobowiązania wobec dostawców 2 879 2 879
Zobowiązania podobne – faktoring dłużny 95 95
Pozostałe zobowiązania finansowe 159 92 251
Razem 278 9 151 1 904 11 333

Zyski/(straty) z instrumentów finansowych

od 01.01.2021
do 31.12.2021
Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej do wyniku finansowego Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane zamortyzowanego kosztu Instrumenty Zabezpieczające Ogółem
Nota 4.2, Nota 6.2 Przychody z tytułu odsetek 495 495
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 2 380 2 380
Nota 4.3 Koszty z tytułu odsetek (94) (94)
Nota 4.2 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych 181 1 358 (545) 994
Nota 4.3 Straty z tytułu różnic kursowych (299) (299)
Nota 4.4 Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości 27 27
Nota 4.4 Straty z tytułu utraty wartości (13) (13)
Nota 7.2 Przychody z umów z klientami (1 651) (1 651)
Nota 4.2 Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 383 383
Nota 4.2 Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (768) (768)
Nota 4.3 Przychody z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 70 70
Nota 4.3 Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (80) (80)
Nota 4.3 Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów (25) (25)
Pozostałe straty (39) (8) (47)
Ogółem zysk/(strata) netto (253) 4 247 (971) (1 651) 1 372

od 01.01.2020
do 31.12.2020
Aktywa/zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej do wyniku finansowego Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Instrumenty
Zabezpieczające
Ogółem
Nota 4.2, Nota 6.2 Przychody z tytułu odsetek 381 381
Nota 6.2 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu 74 74
Nota 4.3 Koszty z tytułu odsetek (131) (131)
Nota 4.2 Zyski / (Straty) z tytułu różnic kursowych (43) 85 (433) (391)
Nota 4.3 Zyski z tytułu różnic kursowych 188 188
Nota 4.4 Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości 5 5
Nota 7.2 Przychody z umów z klientami 323 323
Nota 4.2 Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych 378 378
Nota 4.2 Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (597) (597)
Nota 4.3 Przychody z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 70 70
Nota 4.3 Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych (77) (77)
Nota 4.3 Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów (22) (22)
Pozostałe straty (10) (9) (19)
Ogółem zysk/(strata) netto (279) 545 (407) 323 182

Hierarchia wartości godziwej instrumentów finansowych

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
wartość godziwa wartość bilansowa wartość godziwa wartość bilansowa
Klasy instrumentów finansowych poziom
1
poziom
2
poziom
3
poziom
1
poziom
2
poziom
3
Pożyczki udzielone 22 8 193* 8 336 18 5 998 6 087
Akcje notowane 516 516 523 523
Akcje nienotowane 99 99 95 95
Należności od odbiorców 627 627 478 478
Pochodne instrumenty finansowe, z tego: (1 174) (1 174) (695) (695)
Aktywa 849 849 999 999
Zobowiązania (2 023) (2 023) (1 694) (1 694)
Długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane (2 913) (2 901) (4 358) (4 342)
Długoterminowe dłużne papiery wartościowe (2 034) (2 000) (2 024) (2 000)
Pozostałe zobowiązania finansowe (159) (159) (42) (42)
* Szczegóły patrz: Metody oraz techniki wyceny wykorzystane przez Grupę Kapitałową przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych kategorii aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych, Poziom 3, Pożyczki udzielone.

Grupa nie ujawnia wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w sprawozdani z sytuacji finansowej w zamortyzowanym koszcie (za wyjątkiem udzielonych pożyczek, otrzymanych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz długoterminowych dłużnych papierów wartościowych), ponieważ korzysta ze zwolnienia wynikającego z MSSF 7.29 (Ujawnianie informacji o wartości godziwej nie jest wymagane, gdy wartość bilansowa jest zasadniczo zbliżona do wartości godziwej).

W bieżącym okresie sprawozdawczym w Grupie nie dokonano przesunięć między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej instrumentów finansowych.

Metody oraz techniki wyceny wykorzystane przez Grupę Kapitałową przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych kategorii aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych.

Akcje notowane

Akcje wyceniono w oparciu o notowania GPW w Warszawie S.A. oraz TSX Venture Exchange w Toronto.

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe

Długoterminowe dłużne papiery wartościowe wyceniono w oparciu o notowania na rynku Catalyst prowadzone na GPW w Warszawie S.A.

Akcje/udziały nienotowane

Akcje/udziały nienotowane wyceniane są z zastosowaniem wyceny majątkowej wg skorygowanych aktywów netto. Do wyceny zostały wykorzystane dane wejściowe inne niż pochodzące z aktywnego rynku, które są obserwowalne (np. ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości będących przedmiotem wyceny, rynkowe stopy procentowe obligacji Skarbu Państwa i lokat terminowych w instytucjach finansowych, stopa dyskontowa wolna od ryzyka publikowana przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych).

Należności od odbiorców

Należności z tytułu realizacji transakcji sprzedaży dla kontraktów rozliczających się ostatecznie wg cen z przyszłości, wyceniono do cen terminowych w zależności od okresu/miesiąca kwotowania umownego. Ceny terminowe uzyskuje się z systemu Reuters.

Dla należności objętych faktoringiem pełnym wartość godziwą ustala się na poziomie wartości należności przekazanej do faktora (wartość nominalna z faktury) pomniejszonej o odsetki stanowiące wynagrodzenie faktora. Ze względu na krótki okres pomiędzy przekazaniem należności do faktora a jej spłatą, wartości godziwej nie koryguje się o ryzyko kredytowe faktora i wpływ upływu czasu.

Długoterminowe pożyczki udzielone

W pozycji tej ujęto pożyczki wycenione w wartości godziwej dla których wartość godziwa została oszacowana na bazie przepływów  kontraktowych   (z   umowy)   przy   wykorzystaniu   modelu   zdyskontowanych   przepływów   pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy.

Pozostałe aktywa/zobowiązania finansowe

Wartość godziwa należności/zobowiązań z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych, których termin płatności przypada dwa dni robocze po dniu kończącym okres sprawozdawczy została ustalona według ceny referencyjnej rozliczenia tych transakcji.

Pochodne instrumenty finansowe – walutowe oraz walutowo-odsetkowe

Dla ustalenia wartości godziwej transakcji instrumentów pochodnych na rynku walutowym oraz transakcji walutowo- odsetkowych (CIRS) posłużono się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. Cena terminowa dla kursów walutowych obliczona została na podstawie fixingu i odpowiednich stóp procentowych. Stopy procentowe dla walut oraz wskaźniki zmienności ich kursów uzyskano z serwisu Reuters. Do wyceny opcji na rynkach walutowych posłużono się standardowym modelem Garmana-Kohlhagena

Pochodne instrumenty finansowe – metale

Dla ustalenia wartości godziwej transakcji instrumentów pochodnych na rynku towarowym posłużono się cenami terminowymi na daty zapadalności poszczególnych transakcji. W przypadku miedzi zastosowano oficjalne ceny zamknięcia London Metal Exchange, a w odniesieniu do srebra oraz złota – cenę fixing ustaloną na London Bullion Market Association. Wskaźniki zmienności oraz krzywe terminowe służące do wyceny instrumentów pochodnych, na koniec okresu sprawozdawczego, uzyskano z systemu Reuters. Do wyceny opcji azjatyckich na rynkach metali wykorzystana została aproksymacja Levy’ego do metodologii Blacka-Scholesa.

Otrzymane długoterminowe kredyty i pożyczki

Wartość godziwa kredytów i pożyczek szacowana jest poprzez zdyskontowanie związanych z tymi zobowiązaniami przepływów finansowych w terminach i na warunkach wynikających z umów przy zastosowaniu bieżących stóp. Wartość godziwa różni się od wartości bilansowej o kwotę prowizji zapłaconych w związku z otrzymanym finansowaniem.

Pożyczki udzielone

Do kategorii tej zaliczamy pożyczki udzielone wyceniane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zamortyzowanym koszcie, ze względu na wykorzystanie w wycenie do wartości godziwej założeń nieobserwowalnych. W oszacowaniu wartości godziwej tych pożyczek istotnym elementem szacunku są prognozowane przepływy pieniężne Sierra Gorda S.C.M., które stanowią nieobserwowalne dane wejściowe i zgodnie z MSSF 13 wartość godziwa tych aktywów klasyfikowana jest do poziomu 3 hierarchii. Stopa dyskonta przyjęta do wyliczenia wartości godziwej pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie wynosi 8%.

Szczegółowe ujawnienia w zakresie założeń przyjętych do wyceny pożyczek zaprezentowano w nocie 6.2, natomiast wrażliwość wartości godziwej zakwalifikowanej do poziomu 3 dla udzielonych pożyczek w nocie 7.5.2.5.

Wyniki wyszukiwania