Polityka różnorodności stosowana do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółki

GRI:[ ]
mask
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

KGHM Polska Miedź S.A. stosuje dobre praktyki promujące różnorodność w odniesieniu do pracowników. Będąc firmą globalną, działającą na rynkach światowych, stosowane są standardy pracy i relacji pracowniczych zgodne z obowiązującym prawem lokalnym, jak również określone przez międzynarodowe instytucje. Obowiązujące regulacje i polityki uwzględniają dobro pracowników i wzajemnych relacji, opierając się na najlepszych praktykach, niezależnie od jurysdykcji, w której działa KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. tworzy środowisko i miejsce pracy wolne od dyskryminacji dlatego nie są tolerowane żadne formy dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, wieku, pochodzenia etnicznego, narodowości, obywatelstwa, wyznawanej religii, przekonań politycznych i przynależności do związków zawodowych.

KGHM Polska Miedź S.A. zarządza różnorodnością dążąc do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym poszanowaniu, równym traktowaniu, dostępie do możliwości rozwojowych i wykorzystaniu potencjału pracowników. Podejście do zarządzania różnorodnością definiuje „Deklaracja Różnorodności KGHM Polska Miedź S.A.”.

Ponadto w KGHM Polska Miedź S.A. z pełnym poszanowaniem zasady różnorodności oraz zasady równego dostępu do zatrudnienia odbywa się proces rekrutacji. Wszyscy kandydaci spełniający określone kryteria dla danego trybu procesu rekrutacji są równo traktowani. Uczestnicy procesu przestrzegają zakazu dyskryminacji. Dążą do zapewnienia racjonalnej różnorodności w doborze składu osobowego pracowników, przy zachowaniu prymatu wiedzy, kompetencji merytorycznych oraz umiejętności społecznych.

Zarządzanie różnorodnością dotyczy również członków Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Kadrę zarządzającą i nadzorującą tworzą osoby o różnej płci, wieku i doświadczeniu:

Struktura różnorodności wśród kadry zarządzającej i nadzorującej na 31 grudnia 2021 r.

Struktura różnorodności płci Liczba kobiet Liczba mężczyzn
Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. 2 7
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. 6
Struktura różnorodności wieku <40 lat 40-50 lat 51-60 lat >60 lat
Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. 4 2 3
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. 4 2
Staż pracy w KGHM Polska Miedź S.A. <5 lat 5-10 lat 11-20 lat >20lat
Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. 6 1 2
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. 4 1 1

Wyniki wyszukiwania