Wyniki ekonomiczne Sierra Gorda S.C.M.

mask
104,4
tys. t (55%)
Produkcja miedzi
8,2
mln funtów (55%)
Produkcja molibdenu
0,78
USD/ funt
Koszty C1
4 585
mln PLN (55%)
Przychody
3 167
mln PLN (55%)
Skorygowana EBITDA

Segment Sierra Gorda S.C.M. stanowi wspólne przedsięwzięcie (w ramach spółki JV Sierra Gorda S.C.M.), którego właścicielami na dzień 31.12.2021 pozostawały spółki KGHM INTERNATIONAL LTD. (55%) oraz Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation (45%). W 2021 roku zapoczątkowany został proces zbycia udziałów przez Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation na rzecz australijskiej grupy górniczej South32. Akwizycja została sfinalizowana 22 lutego 2022 roku.

Zamieszczone poniżej dane produkcyjne i finansowe zaprezentowano w oparciu o pełny udział własnościowy we wspólnym przedsięwzięciu (100%) oraz proporcjonalnie do udziałów w spółce Sierra Gorda S.C.M. (55%), zgodnie z metodologią prezentacji danych w nocie 2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki produkcyjne

W 2021 roku Sierra Gorda S.C.M. znacząco zwiększyła produkcję miedzi w porównaniu do produkcji zrealizowanej w 2020 roku, natomiast w zakresie produkcji molibdenu zanotowano spadek.

Produkcja miedzi, molibdenu i metali szlachetnych Sierra Gorda S.C.M.

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Produkcja miedzi* tys. t 189,8 148,7 +27,6 47,2 49,5 51,5 41,6
Produkcja miedzi – segment (55%) tys. t 104,4 81,8 +27,6 26,0 27,2 28,3 22,9
Produkcja molibdenu* mln funtów 14,9 16,3 (8,6) 2,1 4,4 4,9 3,5
Produkcja molibdenu – segment (55%) mln funtów 8,2 9,0 (8,6) 1,2 2,4 2,7 1,9
Produkcja TPM – złoto* tys. troz 56,1 57,2 (1,9) 14,4 15,7 13,9 12,1
Produkcja TPM – złoto -segment (55%) tys. troz 30,9 31,4 (1,9) 8,0 8,6 7,7 6,6
*Metal płatny w koncentracie.

Wzrost produkcji miedzi o 28% jest przede wszystkim efektem dwóch czynników – wyższej zawartości Cu w przerobionej rudzie (+21% w relacji do poziomu z 2020 roku) oraz wzrostu ilości przerobionego urobku (+4%), wynikającego ze zwiększenia zdolności produkcyjnych do 129 tys. t rudy dziennie.

W zakresie produkcji molibdenu spadek w stosunku do poziomu zrealizowanego w 2020 roku wyniósł 9% i jest skutkiem założonej w planie eksploatacji stref wydobywczych charakteryzujących się mniejszą zawartością molibdenu (-22%). Wynikający z tego tytułu spadek produkcji metalu płatnego został częściowo ograniczony przez zwiększenie ilości przerobionej rudy oraz poprawę uzysku Mo.

Sprzedaż

Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 2 151 mln USD (dla 100% udziału), czyli 4 585 mln PLN odpowiednio do udziału własnościowego KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 55%.

Wolumen i przychody ze sprzedaży Sierra Gorda S.C.M.

  J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami,* w tym ze sprzedaży: mln USD 2 151 1 210 +77,8 590 530 582 449
miedzi mln USD 1 762 929 +89,7 483 430 484 365
molibdenu mln USD 244 142 +71,8 69 62 62 51
TPM (złoto) mln USD 100 104 (3,8) 28 27 24 21
Wolumen sprzedaży miedzi tys. t 185,9 147,6 +25,9 46,6 50,6 49,3 39,4
Wolumen sprzedaży molibdenu mln funtów 14,7 16,9 (13,0) 3,9 3,1 3,5 4,2
Wolumen sprzedaży TPM (złoto) tys. troz 55,9 56,6 (1,2) 15,2 15,2 13,3 12,2
Przychody z umów z klientami* – segment (udział 55%) mln PLN 4 585 2 599 +76,4 1 308 1 133 1 202 942
*z uwzględnieniem premii przerobowych hutniczo-rafinacyjnych i innych

Wzrost przychodów o 941 mln USD (+78%) w relacji do 2020 r. wynikał przede wszystkim z poprawy sytuacji na rynku metali, którego odzwierciedleniem był znaczący wzrost notowań miedzi i molibdenu. Drugim istotnym czynnikiem wzrostu przychodów było zwiększenie zdolności przerobowych, co wraz ze wzrostem zawartości Cu w rudzie, umożliwiło zwiększenie produkcji i wolumenu sprzedaży miedzi płatnej.

Przychody ze sprzedaży molibdenu zrealizowano na poziomie 244 mln USD, tj. 72% powyżej wielkości zanotowanej w 2020 roku, głównie ze względu na dwukrotny wzrost cen tego metalu. Wzrost przychodów osiągnięto pomimo spadku wolumenu sprzedaży.

Szczegółowy wpływ poszczególnych czynników na zmianę przychodów został zaprezentowany w podrozdziale dotyczącym wyniku finansowego Sierra Gorda S.C.M.

Koszty

Sierra Gorda dokonała analizy przesłanek mogących mieć wpływ na wartość godziwą aktywów trwałych i w konsekwencji stwierdzono możliwość odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości, dokonanych w minionych okresach. W wyniku przeprowadzonego testu ustalona została wartość godziwa aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku, która po pomniejszeniu o koszty zbycia przewyższyła dotychczasową bilansową wartość aktywów trwałych netto o 1 182 mln USD. Odwrócenie odpisu pozostaje bez wpływu na kwotę skorygowanej EBITDA za 2021 r. oraz na kalkulację kosztu C1.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej oraz koszt produkcji miedzi płatnej (C1) Sierra Gorda S.C.M.

  J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (przed odwróceniem odpisu z tyt. utraty wartości) mln USD (1 030) (958) +7,5 (268) (264) (264) (234)
Odwrócenie odpisu z tyt. utraty wartości aktywów trwałych mln USD 1 182 × 1 182 –  –  – 
Koszt jednostkowy C1* USD/funt 0,78 1,19 (34,5) 0,69 0,71 0,81 0,93
*Jednostkowy koszt produkcji miedzi C1 - gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przed uwzględnieniem odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (1 030 mln USD) były wyższe o 8% od kosztów poniesionych w 2020 roku. Jednym z głównych czynników był wzrost cen materiałów, w tym przede wszystkim oleju napędowego, stali, materiałów wybuchowych, wzrost cen usług remontowych oraz stawek w transporcie lądowym i morskim. Wymienione czynniki, w znacznym stopniu niezależne od spółki, przyczyniły się do wzrostu kosztów rodzajowych w zakresie usług obcych (+7%), kosztów materiałów (+5%), paliwa i olejów (+50%) oraz kosztów transportu (+38%).

Istotny wzrost dotyczył również kosztów pracy (+45%) ze względu na uwzględnione skutki porozumień płacowych podpisanych w 2021 roku (wypłata jednorazowej premii).

Pomimo wzrostu cen materiałów i usług, koszt jednostkowy przerobu rudy w 2021 roku nie uległ istotnej zmianie w stosunku do 2020 roku, co jest zasługą między innymi zwiększenia zdolności przerobowych i w konsekwencji wyższego wolumenu przerobionej rudy (+4%). Analogicznie wzrost wolumenu wyprodukowanej i sprzedanej miedzi przyczynił się do zmniejszenia kosztu gotówkowego produkcji miedzi (C1) z 1,19 USD/funt w 2020 r. do 0,78 USD/funt w 2021 r. Ponadto istotne znaczenie miał dwukrotny wzrost cen uzyskanych ze sprzedaży molibdenu, a tym samym znaczny wzrost kwoty odliczeń z tytułu przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących.

Wyniki finansowe

Rachunek wyników

W 2021 roku skorygowana EBITDA wyniosła 1 485 mln USD, z czego proporcjonalnie do udziałów (55%) na Grupę KGHM przypada 3 167 mln PLN.

Wyniki Sierra Gorda S.C.M. w mln USD (udział własnościowy 100%)

  2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami 2 151 1 210 +77,8 590 530 582 449
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (przed odwróceniem odpisu z tyt. utraty wartości) (1 030) (958) +7,5 (268) (264) (264) (234)
Odwrócenie odpisu z tyt. utraty wartości aktywów trwałych 1 182 × 1 182
Wynik netto ze sprzedaży 2 303 252 ×9,1 1 504 266 318 215
ZYSK/STRATA NETTO 1 435 (58) × 1 084 122 153 76
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (365) (374) (2,4) (98) (89) (87) (91)
Skorygowana EBITDA* 1 485 626 ×2,4 419 355 405 306
* Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej.

Wyniki segmentu Sierra Gorda S.C.M. proporcjonalnie do posiadanych udziałów (55%) w mln PLN

  2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Przychody z umów z klientami 4 585 2 599 +76,4 1 308 1 133 1 202 942
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (przed odwróceniem odpisu z tyt. utraty wartości) (2 196) (2 057) +6,8 (595) (565) (546) (490)
Odwrócenie odpisu z tyt. utraty wartości aktywów trwałych 2 639 × 2 639
Wynik netto ze sprzedaży 5 029 542 ×9,3 3 353 568 656 452
ZYSK/STRATA NETTO 3 178 (125) × 2 441 261 316 160
Amortyzacja ujęta w wyniku netto (777) (804) (3,4) (216) (191) (179) (191)
Skorygowana EBITDA* 3 167 1 346 ×2,4 930 759 835 643
*Skorygowana EBITDA = zysk netto ze sprzedaży + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej.

Podsumowanie najważniejszych czynników wpływających na poziom przychodów i kosztów, a tym samym EBITDA, zaprezentowano w poniższym zestawieniu głównych czynników wpływających na wzrost wyniku netto Sierra Gorda S.C.M. o 1 493 mln USD.

Główne czynniki wpływające na zmianę wyniku finansowego segmentu Sierra Gorda S.C.M.

Wyszczególnienie Wpływ na zmianę wyniku
(mln USD)
Charakterystyka
Wzrost przychodów ze sprzedaży – wpływ na wynik +940 mln USD +833 Wyższe przychody ze sprzedaży Cu ze względu:
  • na wzrost cen sprzedaży o 56% (+533 mln USD), przy mniej korzystniej niż w 2020 r. korekcie „Mark to Market” (-87 mln USD)
  • zwiększenie wolumenu sprzedaży o 38 tys. t (+387 mln USD),
+102 Wyższe przychody ze sprzedaży Mo ze względu na dwukrotny wzrost cen sprzedaży (+140 mln USD), przy korzystniejszej wycenienie „Mark to Market” (-3 mln USD) oraz niższym wolumenie sprzedaży o 13% (-35 mln USD)
+6
  • wzrost przychodów ze sprzedaży Ag o 10 mln USD (wyższy wolumen sprzedaży i wyższe ceny),
  • spadek przychodów ze sprzedaży Au o 4 mln USD (niższa cena i wolumen sprzedaży)
Zmiana kosztów podstawowej działalności operacyjnej – wpływ na wynik +1 110 mln USD -72 Wzrost kosztów podstawowej działalności operacyjnej przed uwzględnieniem odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości, głównie w zakresie kosztów pracy,  kosztów paliwa, usług obcych
+1 182 Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, dokonanych w ubiegłych latach
Wpływ pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej +36
  • wzrost wyniku z pozostałej działalności operacyjnej (+13 mln USD), przede wszystkim w efekcie korzystniejszych różnic kursowych,
  • wzrost wyniku z działalności finansowej (+23 mln USD), głównie ze względu na niższe opłaty gwarancyjne i koszty odsetek
Podatki -593
  • podatek dochodowy -535 mln USD (zysk brutto 1 931 mln USD wobec straty na poziomie 155 mln USD w 2020 r.)
  • pozostałe, w tym podatek górniczy –58 mln USD (w 2020 r. podatek nie wystąpił)

* Bez odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych

Wyniki wyszukiwania