2.2 Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021 do 31.12.2021
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M Korekty konsolidacyjne****
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami, z tego: 24 618 3 125 4 585 10 329 (4 585) (8 269) 29 803
– od innych segmentów 408 7 861 (8 269)
– od klientów zewnętrznych 24 210 3 125 4 585 2 468 (4 585) 29 803
Wynik segmentu – zysk/(strata) netto 5 169 2 632 3 178 (140) (3 178) (1 506) 6 155
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji przychodów/kosztów segmentu
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 363) (516) (777) (258) 777 14 (2 123)
(Straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym: 1 742 2 200 2 639 (216) (2 639) (1 680) 2 046
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości inwestycji w spółki zależne 1 010 (86) (924)
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek 752 2 380 (752) 2 380
Stan na 31.12.2021
Aktywa, w tym: 43 458 13 646 12 232 6 066 (12 232) (15 143) 48 027
Aktywa segmentu 43 458 13 646 12 232 6 066 (12 232) (15 172) 47 998
Aktywa niealokowane do segmentów 29 29
Zobowiązania, w tym: 17 618 18 185 12 844 3 339 (12 844) (18 253) 20 889
Zobowiązania segmentu 17 618 18 185 12 844 3 339 (12 844) (18 299) 20 843
Zobowiązania niealokowane do segmentów 46 46
Inne informacje

od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne – przepływy pieniężne 2 407 1 014 605 490 (605) (21) 3 890
Dane produkcyjne i kosztowe od 01.01.2021 do 31.12.2021
Miedź płatna (tys. t) 577,6 71,7 104,4
Molibden (mln funtów) 0,2 8,2
Srebro (t) 1 332,2 2,0 31,9
TPM (tys. troz) 81,3 51,3 30,9
Koszt gotówkowy produkcji miedzi płatnej (C1) (USD/funt PLN/funt)** 2,26 8,73 2,01 7,78 0,78 3,01
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA 5 474 1 340 3 167 346 10 327
Marża EBITDA*** 22% 43% 6% 3%

30%

* 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych i produkcyjnych Sierra Gorda S.C.M.
** Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Koszt C1 odnoszony jest do miedzi płatnej w koncentracie własnym w przypadku segmentu KGHM Polska Miedź S.A. oraz miedzi płatnej w produktach końcowych poszczególnych kopalń segmentu KGHM International Ltd. i segmentu Sierra Gorda S.C.M. Koszt C1 w PLN/funt został obliczony wg kursu średniego NBP (średnia arytmetyczna z dziennych notowań wg tabel NBP).
*** Stosunek skorygowanej EBITDA do przychodów ze sprzedaży. Na potrzeby kalkulacji marży EBITDA Grupy Kapitałowej (30%) skonsolidowane przychody z umów z klientami powiększone zostały o przychody z umów z klientami segmentu Sierra Gorda S.C.M. [10 327 / (29 803+ 4 585) * 100].
**** Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.

Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych za okres porównywalny

od 01.01.2020 do 31.12.2020
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty

Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M Korekty konsolidacyjne****
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami, z tego: 19 326 2 703 2 599 7 881 (2 599) (6 278) 23 632
– od innych segmentów 313 20 5 955 (6 288)
– od klientów zewnętrznych 19 013 2 683 2 599 1 926 (2 599) 10 23 632
Wynik segmentu – zysk/(strata) netto 1 779 (691) (125) (37) 125 746 1 797
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji przychodów/kosztów segmentu
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 293) (456) (804) (241) 804 27 (1 963)
(Straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym: (192) 66 (162) 125 (163)
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości inwestycji w spółki zależne (141) 141
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek (18) 74 18 74
Udział w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (204) (204)
Stan na 31.12.2020
Aktywa, w tym: 39 342 10 811 9 701 5 636 (9 701) (13 009) 42 780
Aktywa segmentu 39 342 10 811 9 701 5 636 (9 701) (13 017) 42 772
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności
Aktywa niealokowane do segmentów 8 8
Zobowiązania, w tym: 18 616 17 569 13 232 2 778 (13 232) (17 264) 21 699
Zobowiązania segmentu 18 616 17 569 13 232 2 778 (13 232) (17 290) 21 673
Zobowiązania niealokowane do segmentów 26 26
Inne informacje od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne -przepływy pieniężne 2 432 597 544 351 (544) 78 3 458
Dane produkcyjne i kosztowe od 01.01.2020 do 31.12.2020
Miedź płatna (tys. t) 560,4 66,9 81,8
Molibden (mln funtów) 0,4 9
Srebro (t) 1 323 1,8 27,6
TPM (tys. troz) 96,8 66,0 31,4
Koszt gotówkowy produkcji miedzi płatnej (C1) (USD/funt PLN/funt)** 1,62 6,30 1,91 7,43 1,19 4,66
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA 4 458 608 1 346 211 6 623
Marża EBITDA*** 23% 22% 52% 3% 25%
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych i produkcyjnych Sierra Gorda S.C.M.
** Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Koszt C1 odnoszony jest do miedzi płatnej w koncentracie własnym w przypadku segmentu KGHM Polska Miedź S.A. oraz miedzi płatnej w produktach końcowych poszczególnych kopalń segmentu KGHM International Ltd. i segmentu Sierra Gorda S.C.M. Koszt C1 w PLN/funt został obliczony wg kursu średniego NBP (średnia arytmetyczna z dziennych notowań wg tabel NBP).
*** Stosunek skorygowanej EBITDA do przychodów ze sprzedaży. Na potrzeby kalkulacji marży EBITDA Grupy Kapitałowej (25%) skonsolidowane przychody z umów z klientami powiększone zostały o przychody z umów z klientami segmentu Sierra Gorda S.C.M. [6 623 / (23 632 + 2 599) * 100]
**** Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.

Wyniki finansowe segmentów sprawozdawczych za okres porównywalny

od 01.01.2020 do 31.12.2020
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty

Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M Korekty konsolidacyjne****
Nota 2.3 Przychody z umów z klientami, z tego: 19 326 2 703 2 599 7 881 (2 599) (6 278) 23 632
– od innych segmentów 313 20 5 955 (6 288)
– od klientów zewnętrznych 19 013 2 683 2 599 1 926 (2 599) 10 23 632
Wynik segmentu – zysk/(strata) netto 1 779 (691) (125) (37) 125 746 1 797
Informacje dodatkowe dotyczące istotnych pozycji przychodów/kosztów segmentu
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 293) (456) (804) (241) 804 27 (1 963)
(Straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym: (192) 66 (162) 125 (163)
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości inwestycji w spółki zależne (141) 141
(straty) / odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek (18) 74 18 74
Udział w stratach wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (204) (204)
Stan na 31.12.2020
Aktywa, w tym: 39 342 10 811 9 701 5 636 (9 701) (13 009) 42 780
Aktywa segmentu 39 342 10 811 9 701 5 636 (9 701) (13 017) 42 772
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności
Aktywa niealokowane do segmentów 8 8
Zobowiązania, w tym: 18 616 17 569 13 232 2 778 (13 232) (17 264) 21 699
Zobowiązania segmentu 18 616 17 569 13 232 2 778 (13 232) (17 290) 21 673
Zobowiązania niealokowane do segmentów 26 26
Inne informacje od 01.01.2020 do 31.12.2020
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne -przepływy pieniężne 2 432 597 544 351 (544) 78 3 458
Dane produkcyjne i kosztowe od 01.01.2020 do 31.12.2020
Miedź płatna (tys. t) 560,4 66,9 81,8
Molibden (mln funtów) 0,4 9
Srebro (t) 1 323 1,8 27,6
TPM (tys. troz) 96,8 66,0 31,4
Koszt gotówkowy produkcji miedzi płatnej (C1) (USD/funt PLN/funt)** 1,62 6,30 1,91 7,43 1,19 4,66
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA 4 458 608 1 346 211 6 623
Marża EBITDA*** 23% 22% 52% 3% 25%
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych i produkcyjnych Sierra Gorda S.C.M.
** Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Koszt C1 odnoszony jest do miedzi płatnej w koncentracie własnym w przypadku segmentu KGHM Polska Miedź S.A. oraz miedzi płatnej w produktach końcowych poszczególnych kopalń segmentu KGHM International Ltd. i segmentu Sierra Gorda S.C.M. Koszt C1 w PLN/funt został obliczony wg kursu średniego NBP (średnia arytmetyczna z dziennych notowań wg tabel NBP).
*** Stosunek skorygowanej EBITDA do przychodów ze sprzedaży. Na potrzeby kalkulacji marży EBITDA Grupy Kapitałowej (25%) skonsolidowane przychody z umów z klientami powiększone zostały o przychody z umów z klientami segmentu Sierra Gorda S.C.M. [6 623 / (23 632 + 2 599) * 100]
**** Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.

Uzgodnienie EBITDA skorygowana

od 01.01.2021 do 31.12.2021
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Pozostałe segmenty Korekty konsolidacyjne* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sierra Gorda S.C.M. ** Skorygowana EBITDA (suma segmentów)
1 2 3 4 5
(1+2+3+4)
6 7
(5+6-4)
Zysk / (Strata) netto 5 169 2 632 (140) (1 506) 6 155 3 178
[-] Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia 2 874 2 874
[-] Podatek dochodowy bieżący i odroczony (1 547) 1 (63) (60) (1 669) (1 059)
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 363) (516) (258) 14 (2 123) (777)
[-] Przychody i (koszty) finansowe (476) (974) (19) 998 (471) (787)
[-] Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne 3 088 69 (19) (2 427) 711 (5)
[-] (Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej (7) (162) (127) (3) (299) 2 639
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA 5 474 1 340 346 (28) 7 132 3 167 10 327
* Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.
** 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych Sierra Gorda S.C.M.

od 01.01.2020 do 31.12.2020
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Pozostałe segmenty Korekty konsolidacyjne* Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sierra Gorda S.C.M. ** Skorygowana EBITDA (suma segmentów)
1 2 3 4 5
(1+2+3+4)
6 7
(5+6-4)
Zysk / (Strata) netto 1 779 (691) (37) 746 1 797 (125)
[-] Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia 247 247
[-] Podatek dochodowy bieżący i odroczony (988) (1) (21) 51 (959) 207
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym (1 293) (456) (241) 27 (1 963) (804)
[-] Przychody i (koszty) finansowe (1 027) (20) 1 019 (28) (843)
[-] Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne (398) (54) 100 (272) (624) (31)
[-] (Straty)/odwrócenie strat z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej (8) (66) (89) (163)
Wynik segmentu – skorygowana EBITDA 4 458 608 211 10 5 287 1 346 6 623
* Korekty wynikają z eliminacji konsolidacyjnych i danych finansowych spółek nieprzypisanych do żadnego segmentu.
** 55% udziału Grupy Kapitałowej w danych finansowych Sierra Gorda S.C.M.

Szczegółowe omówienie wyników poszczególnych segmentów zostało zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź

S.A. w roku 2021, w rozdziałach:

  • segment KGHM Polska Miedź A. w rozdziale 7,
  • segment KGHM INTERNATIONAL w rozdziale 8,
  • segment Sierra Gorda C.M. w rozdziale 9.

Wyniki wyszukiwania