12.13 Zmiany klimatu i związane z nimi zagrożenia

mask

Grupa Kapitałowa na bieżąco ocenia ryzyka związane z klimatem i ich wpływ na działalność Grupy, w tym fizyczne ryzyko zmiany klimatu (takie jak poważne zjawiska pogodowe i skutki wzrostu temperatury), zmiany polityki i konsekwencje gospodarcze podejmowanych działań na rzecz dekarbonizacji gospodarki. Szczegółowe ujawnianie, w jaki sposób ryzyka związane z klimatem wpływają na działalność Grupy, zostały zawarte w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (Nota 6 Działania w sferze środowiska naturalnego, w tym klimatu oraz wdrożenia idei gospodarki i obiegu zamkniętym). 

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, KGHM Polska Miedź S.A. należy do najbardziej energochłonnych przedsiębiorstw w Polsce. Jednocześnie Spółka od lat z powodzeniem dąży do ograniczenia swojego wpływu na środowisko, czego wyrazem jest m.in. ponad 99% redukcja emisji związków siarki i pyłów. W trosce o klimat Jednostka Dominująca ponosi nakłady na wdrożenie programu transformacji energetycznej, w ramach którego intensywnie rozwija własne odnawialne źródła energii oraz bada możliwości wykorzystywania w swoich kopalniach elektrycznych pojazdów i maszyn górniczych. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu polityki klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. w jeszcze większym stopniu ograniczy emisje bezpośrednie i pośrednie oraz poprawi swoją efektywność energetyczną. Oznacza to nie tylko dalsze ograniczenie śladu środowiskowego Spółki, ale także jej lepsze dostosowanie do zmian w otoczeniu rynkowym wynikających ze wzrostu cen energii i uprawnień do emisji CO2. 

Unijne  i  krajowe  prawodawstwo  z  roku  na  rok  nakłada  na  spółki  przemysłowe  coraz  większe  wymogi  związane z minimalizowaniem negatywnych skutków oddziaływania na klimat i środowisko. Rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 spowodowały wyższy zakup uprawnień w 2021 r. co przełożyło się na wzrost aktywów i rezerw z tego tytułu w Jednostce Dominującej. Wzrost tych kosztów, w połączeniu ze wzrostem kosztów między innymi energii elektrycznej (historycznie i w prognozach), był jednym z czynników zidentyfikowania przesłanek dla przeprowadzenia testów na utratę wartości inwestycji i aktywów spółek energetyczno-ciepłowniczych (WPEC w Legnicy S.A. i Energetyka sp. z o. o.). Wyniki przeprowadzonych testów przedstawiono w części 3 niniejszego sprawozdania. Pomimo znaczącego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 nie ma obecnie istotnych niepewności związanych z wpływem tego faktu na działalność KGHM Polska Miedź S.A. 

Poza wymienionymi powyżej nie zidentyfikowano innych obszarów, w których zmiany polityki klimatycznej miałyby wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań na 31.12.2021 r. 

Wyniki wyszukiwania