3.2 Utrata wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r.

mask

W roku 2020 rozprzestrzeniała się na świecie pandemia COVID-19 (koronawirus), której wpływ był zauważalny w wielu obszarach. Szczegółowe informacje o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Grupy przedstawia nota 12.12.

Z powodu koronawirusa między innymi mocno ucierpiały indeksy giełdowe. Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2020 r. najpierw spadł do poziomu 49,40 PLN (notowanie z dnia 12 marca 2020 r.) tj. spadek o 48% w stosunku do ceny akcji z końca roku 2019, by następnie wzrosnąć do poziomu 183,00 PLN na dzień 31 grudnia 2020 r. W roku 2020 indeksy WIG i WIG 20 były niższe niż 31 grudnia 2019 r. odpowiednio o 36% i 39% w dniu 12 marca 2020 r. oraz 1% i 8% w dniu 30 grudnia 2020 r.

W efekcie kapitalizacja giełdowa Jednostki Dominującej wzrosła z poziomu 19 116 mln PLN do 36 600 mln PLN, co oznacza, że na dzień 31 grudnia 2020 r. utrzymywała się na poziomie 74% powyżej poziomu aktywów netto Grupy Kapitałowej.

Spadki notowań cen akcji na giełdach, wywołane pandemią COVID-19, dotyczyły akcji spółek z większości branż, z różnych sektorów gospodarki i odzwierciedlały niepewność inwestorów co do przyszłości. Potwierdziły to wzrosty walorów typowo konserwatywnych jak np. złoto czy kursy niektórych walut.

Z punktu widzenia działalności Jednostki Dominującej, kluczowym czynnikiem jest przede wszystkim cena miedzi. Od początku pandemii metal ten był znacząco przeceniony. Na dzień 31 grudnia 2019 r. cena miedzi wynosiła 6 156 USD/t a w trakcie roku 2020, na dzień 23 marca 2020 r. zanotowała spadek do poziomu 4 618 USD/t. Jednak z czasem, w miarę napływu uspokajających informacji w odniesieniu do popytu na surowiec, notowania wróciły do poziomu z początku 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2020 r. cena miedzi osiągnęła poziom 7 742 USD/t.

Kursy giełdowe spółek zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem miedzi są silnie skorelowane z ceną tego metalu. Spadek kapitalizacji giełdowej spółek z branży, w tym KGHM Polska Miedź S.A., miał więc charakter przejściowy i był odzwierciedleniem początkowej paniki inwestorów w związku z pandemią koronawirusa i towarzyszącym jej spadkiem cen głównych metali. W momencie, w którym okazało się, iż pandemia nie ma istotnego wpływu, zarówno na produkcję, jak i sprzedaż tych podmiotów, kursy akcji powróciły do wcześniejszych poziomów, a następnie wzrosły wraz ze wzrostem cen metali.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w przypadku aktywów polskich istotne znaczenie ma cena metali w PLN, na którą ma również wpływ kurs USD/PLN. Wahania cen miedzi związane z zawirowaniami na rynkach finansowych, spowodowane często nie tyle w sferze makroekonomii, ale szeroko rozumianej geopolityki, są zwykle w dużym stopniu niwelowane zmianami kursu USD/PLN.

Od wybuchu pandemii na przełomie lutego i marca 2020 r., KGHM Polska Miedź S.A. utrzymuje pełne zdolności operacyjne i realizuje zakładane zadania produkcyjne i sprzedażowe.

Analiza wystąpienia przesłanek w odniesieniu do aktywów zagranicznych Grupy Kapitałowej (Grupa KGHM INTERNATIONAL LTD.) wskazała również cenę miedzi jako kluczowy czynnik z punktu widzenia działalności Grupy KGHM INTERNATIONAL LTD. Jednak pomimo przejściowego w I półroczu 2020 r. spadku cen metali wpływających bezpośrednio na obniżenie przychodów aktywów zagranicznych, nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości. Grupa podjęła działania oszczędnościowe, które miały na celu zniwelowanie negatywnego wpływu spadku przychodów. Wdrożono szereg procedur mających na celu szybkie identyfikowanie osób zakażonych i ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19. Pozwoliło to na uniknięcie wybuchu ognisk zakażeń oraz niezakłócone kontynuowanie produkcji.

COVID-19 nie zaburzył działalności ani jednej kopalni i nie wpłynął na zmniejszenie wielkości produkcji górniczej.

W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono brak związku przejściowego w I półroczu 2020 r. spadku kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A. zarówno z krajową działalnością KGHM Polska Miedź S.A. jak i zagraniczną.

Ze względu na niepewność i dużą zmienność podstawowych parametrów ekonomicznych, w tym cen metali i kursów walut oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie, oraz jej wpływu na sytuację gospodarczą,  Jednostka  Dominująca  na  bieżąco  monitoruje  globalną  sytuację  w  celu  dokonania  oceny  jej potencjalnego wpływu na Grupę Kapitałową.

W okresie bieżącym Zarząd Jednostki Dominującej dokonał analizy przesłanek dla wszystkich aktywów zagranicznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. i nie zidentyfikowano konieczności przeprowadzania testów na utratę wartości za wyjątkiem kopalni Franke. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej kopalni Franke, Zarząd Jednostki Dominującej przeprowadził testy na utratę wartości tego aktywa. Kluczową przesłaną do przeprowadzenia testu na utratę wartości była zmiana parametrów techniczno-ekonomicznych dla kopalni Franke w zakresie wolumenu produkcji, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów inwestycyjnych w okresie życia kopalni.

Do głównych przesłanek wskazujących na to, że wartość odzyskiwalna kopalni Franke może być niższa niż wartość bilansowa, a w związku z tym konieczne może być ujęcie dodatkowego odpisu z tytułu utraty wartości, należały:

 • poziom nakładów inwestycyjnych w okresie życia kopalni Franke,
 • wolumen produkcji kopalni Franke.

W celu ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów w przeprowadzonym teście dokonano wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych do wartości użytkowej dla OWSP Franke.

Ścieżki cenowe zostały przyjęte na podstawie dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza przygotowywana została dla okresu 2021 – 2023, w którym planowana jest obecnie działalność kopalni:

 • dla miedzi – 6 300 – 6 500 USD/t;
 • dla złota – 1 600 – 1 900 USD/oz;
 • dla niklu – 6,25 – 7,00 USD/lb.

Kluczowe założenia dla szacunku wartości odzyskiwalnej aktywów OWSP Franke

Założenie Franke
Okres życia kopalni / okres prognozy (w latach) 3
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni (tys. t) 29
Poziom produkcji niklu w okresie życia kopalni (tys.t)
Poziom produkcji złota w okresie życia kopalni (tys. oz)
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD) 5
Zastosowana stopa dyskonta dla aktywów w fazie operacyjnej (realna po opodatkowaniu)* 10,5%
* Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa istotnie na wartość odzyskiwalną aktywów OWSP Franke.

Kluczowe czynniki zmiany założeń techniczno-ekonomicznych
Franke Ze względu na istotną zmianę warunków rynkowych oraz prowadzone prace eksploracyjne Spółka jest w trakcie analizy alternatywnych sposobów eksploatacji posiadanych złóż siarczkowych tj. flotacja i ługowanie (SX/EW). Obie metody charakteryzują się odmiennymi kosztami produkcji, wymaganymi nakładami inwestycyjnymi oraz wynikami produkcji. Z tego powodu wyłączono obecnie z planów eksploatację rudy siarczkowej. Po zakończeniu analiz i wyborze metody dalszej eksploatacji, ponownie zostanie rozważona decyzja o włączeniu do planów eksploatacji rudy siarczkowej.

Wyniki przeprowadzonych testów na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

OWSP Wartość bilansowa Wartość odzyskiwalna Odpis z tytułu utraty wartości
mln USD mln PLN mln USD mln PLN mln USD mln PLN
Franke* (8) (30) (20) (75) 12 45
* Wartość bilansowa została wyliczona jako wartość księgowa środków trwałych testowanych w OWSP Franke pomniejszona o wartość rezerwy z tytułu przyszłych kosztów likwidacji kopalń, tj. 20 mln USD (75 mln PLN). Wartość odzyskiwalna została wyliczona jako wartość użytkowa dla OWSP Franke pomniejszona o wartość rezerwy z tytułu przyszłych kosztów likwidacji OWSP Franke, która wynosi 20 mln USD (75 mln PLN).

W wyniku przeprowadzonego testu dokonano dla OWSP Franke utworzenia odpisu, który ujęto w pozycjach: „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 37 mln PLN i „Koszty sprzedanych produktów i towarów” w kwocie 8 mln PLN.

W okresie bieżącym, w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki WPEC S.A., Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości tych aktywów. Kluczową przesłanką do przeprowadzenia testu na utratę wartości w bieżącym okresie sprawozdawczym było ujawnienie informacji o możliwym opóźnieniu oddania do eksploatacji inwestycji spółki w nowe źródło ciepła w Legnicy. Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych WPEC S.A. wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. 157 mln PLN. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości godziwej pomniejszonej o szacowane koszty doprowadzenia do zbycia, wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Podstawowe założenia przyjęte w teście na utratę wartości

Założenie Poziom przyjęty w teście
Okres prognozy szczegółowej 2021-2030
Średnia marża operacyjna w okresie prognozy szczegółowej 0,02%
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy szczegółowej 90 mln PLN
Stopa dyskonta* 2,86 % (realna po opodatkowaniu)
Stopa wzrostu po okresie prognozy 0%
* Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa istotnie na wartość odzyskiwalną.

Przyjęty poziom nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy dotyczy głównie realizacji zadania – Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Legnicy.

Dla prognozy przychodów na lata 2021-2030 przyjęto aktualnie stosowane ceny i stawki opłat obowiązujące w taryfie dla ciepła. Przy czym z uwagi, iż od 2023 roku spółka zamierza zmienić technologię wytwarzania ciepła w Legnicy zachowując wymaganą prawem metodę kształtowania cen dokona przekalkulowania całego układu cen sprzedaży ciepła mogąc korzystać w tym zakresie z ogłaszanych przez Prezesa URE średnich cen sprzedaży ciepła uznawanych w procesach ustalania taryf za poziomy referencyjne.

Dla prognozy kosztów na lata 2021 – 2030 istotny wpływ ma zmiana technologii pracy źródła ciepła w Legnicy począwszy od roku 2023 a w szczególności:

 • redukcja kosztów surowców i procesów produkcyjnych gospodarki węglowej oraz związanych z nimi bieżącym utrzymaniem ruchu, eksploatacją, remontami i awariami;
 • zmniejszenie kosztów emisji CO2 w wysokości 50 %;
 • reorganizacja w obszarze zatrudnienia – zmiana technologii na gazową nie wymaga utrzymywania obsady w takiej liczebności jaka jest niezbędna przy gospodarce węglowej – dotyczy to zarówno wydziału produkcyjnego źródła ciepła jak i służb utrzymania ruchu.

W konsekwencji powyższych założeń poziom EBIT ukształtował się następująco:

Lata 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
EBIT -15 -11 -7 -5 -1 1 2 3 4 5

Wartość EBIT w 2030 roku jest podstawą do wyliczenia wolnych przepływów pieniężnych niezbędnych do ustalenia wartości rezydualnej, która wynosi 107 mln PLN.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych ustalono wartość odzyskiwalną aktywów na poziomie 116 mln PLN, która była niższa od wartości bilansowej testowanych aktywów, co dało podstawy do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 41 mln PLN, który ujęto w pozycji „Koszty sprzedanych produktów i towarów”.

Wycena aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych spółki wykazuje znaczną wrażliwość na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz wyceny wartości rezydualnej, która została ustalona w oparciu o EBIT z roku 2030. W poniższej tabeli przedstawiono wpływ zmian tych parametrów na wycenę aktywów.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych WPEC w Legnicy S.A.
Wartość odzyskiwalna przy stopie dyskonta
niższej o 1 pkt % wg testu wyższej o 1 pkt %
Stopa dyskonta 2,86 % (test) 193 116 78
Wartość odzyskiwalna przy zmianie EBIT
niższej o 5 % wg testu wyższej o 5 %
EBIT 5 mln PLN (test) 112 116 122

Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości aktywów operacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna osiągnęłaby wartość równą wartości bilansowej aktywów w sytuacji, gdy stopa dyskonta spadłaby o 0,63 p.p. lub EBIT wzrósłby o 38 %.

Wybuch pandemii COVID-19 miał istotny wpływ na poboczną działalność Grupy Kapitałowej dotyczącą świadczenia usług uzdrowiskowych przez spółki (OWSP): Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU.

W 2020 r. miały miejsce istotne zakłócenia w bieżącym funkcjonowaniu tych spółek związane z przymusowym lockdown-em i ograniczeniem działalności, wprowadzonymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Zostały podjęte decyzje o czasowych wyłączeniach poszczególnych obiektów. Spółki zostały objęte czasowym zakazem prowadzenia działalności w okresie wiosennym (marzec-maj/czerwiec) oraz w okresie zimowym (od listopada).

Restrykcje związane z COVID-19 spowodowały spadek przychodów w 2020 r. w spółkach uzdrowiskowych o ok. 38%, a w spółkach hotelarskich o 45%, w porównaniu do przychodów za 2019 r., a w porównaniu do planu przychodów odpowiednio na poziomie 41% i 43%.

Skutki ekonomiczne takiej sytuacji, a więc odnotowanie przez spółki uzdrowiskowe straty w 2020 r., co istotnie odbiega od przyjętych założeń budżetowych, stanowiło kluczową przesłankę do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów trwałych spółek uzdrowiskowych. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości użytkowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne obejmujących rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne każdej z ww. spółek wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Podstawowe założenia przyjęte w testach na utratę wartości

Założenie Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU
Okres szczegółowej prognozy * 2021 r.-2026 r. 2021 r.-2026 r. 2021 r.-2026 r. 2021 r.-2026 r.
Średnia marża EBITDA w okresie szczegółowej prognozy 18% 18% 16% 18%
Marża EBITDA w okresie rezydualnym 20% 21% 17% 20%
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie szczegółowej prognozy 60 mln PLN 17 mln PLN 11 mln PLN 8 mln PLN
Średnia nominalna stopa dyskontowa w okresie szczegółowej prognozy** 7,7% 8,3% 8,4% 8,5%
Stopa dyskontowa nominalna w okresie rezydualnym** 7,8% 8,7% 8,7% 8,8%
Stopa nominalna wzrostu po okresie szczegółowej prognozy 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
* Przyjęto 6 -letni okres prognozy szczegółowej, zamiast 5-letniego, zgodnie z podejściem stosowanym przez fundusz KGHM VII FIZAN przy wycenie lokat portfelowych, w celu zachowania również porównywalności w czasie (metodyka stosowana w poprzednich okresach).
** Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa na wartość odzyskiwalną.

Wyniki przeprowadzonych testów przedstawia poniższa tabela:

OWSP Wartość
bilansowa
Wartość
odzyskiwalna
Odpis z tytułu
utraty wartości
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 180 129 51
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. 72 54 25
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 40 30 10
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 52 44 8
* Przyjęto 6 -letni okres prognozy szczegółowej, zamiast 5-letniego, zgodnie z podejściem stosowanym przez fundusz KGHM VII FIZAN przy wycenie lokat portfelowych, w celu zachowania również porównywalności w czasie (metodyka stosowana w poprzednich okresach)
**Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa na wartość odzyskiwalną.

W wyniku przeprowadzonych testów dokonano odpisu z tytułu utraty wartości dla aktywów trwałych w łącznej kwocie 94 mln PLN – poprzez porównanie wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną, z wyłączeniem Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. W wyniku ostrożnego podejścia do wyceny, dla Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. pozostawiono odpis w wysokości 25 mln PLN dokonany w I półroczu 2020 r., pomimo tego że wartość odzyskiwalna wskazywała na odwrócenie odpisu o kwotę 7 mln PLN.

Utworzony odpis, ujęto w pozycjach: „Pozostałe koszty operacyjne” w kwocie 2 mln PLN i „Koszty sprzedanych produktów i towarów” w kwocie 92 mln PLN.

Wartość odzyskiwalna poszczególnych OWSP wykazuje znaczną wrażliwość na zmianę przyjętego poziomu stopy dyskonta, średniej marży EBITDA oraz stopy wzrostu po okresie prognozy. Ze względu na bardzo konserwatywne podejście w testach w zakresie projekcji finansowych na lata 2021-2026, odstąpiono od testowania wrażliwości wartości odzyskiwalnej na okres obowiązywania lockdownu. Wrażliwość na zmianę poziomu przychodów jest odzwierciedlona we wrażliwości na zmianę marży EBITDA.

Wpływ pozostałych kluczowych założeń nie jest istotny. Wpływ zmian kluczowych parametrów na kształtowanie się wartości odzyskiwalnej poszczególnych OWSP przedstawia poniższa tabela:

Wartość odzyskiwalna
Średnia marża EBITDA w okresie prognozy niżej o 2 pkt % wg testu wyżej o 2 pkt %
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 84 129 176
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. 43 54 66
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 23 30 38
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 36 44 52
Średnia stopa dyskontowa w okresie prognozy niżej o 1 pkt % wg testu wyżej o 1 pkt %
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 165 129 105
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. 67 54 45
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 37 30 26
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 53 44 37
Stopa wzrostu po okresie prognozy niżej o 1 pkt % wg testu wyżej o 1 pkt %
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 110 129 157
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. 47 54 63
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 27 30 35
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 39 44 50

Dla potrzeb monitorowania ryzyka dalszej utraty wartości aktywów operacyjnych w kolejnych okresach sprawozdawczych, jak również na potrzeby monitoringu możliwości dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego stwierdzono,  że  wartość  odzyskiwalna  osiągnęłaby   wartość  równą  wartości  bilansowej  poszczególnych  spółek w sytuacji, gdy stopa dyskonta kształtowałaby się jak niżej:

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU 6,34%
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. 7,00%
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU 7,03%
Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU 7,58%

 

Wycena giełdowa spółki zależnej Interferie S.A. w trakcie 2020 r. kształtowała się poniżej wartości bilansowej aktywów netto spółki, co zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółka uznała za przesłankę do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów spółki (wartość bilansowa testowanych aktywów 146 mln PLN). Na potrzeby oceny utraty wartości Spółka wyodrębniła następujące ośrodki wypracowujące środki pieniężne (OWSP): INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OWS Cechsztyn, INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn, INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt, INTERFERIE w Świeradowie Zdroju – Hotel Malachit, INTERFERIE Hotel w Głogowie i INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie. Dla potrzeb oceny utraty wartości wartość godziwa aktywów została oszacowana na podstawie sumy przyszłych przepływów pieniężnych wyodrębnionych OWSP zdyskontowanych stopą oszacowaną na podstawie wskaźników stosowanych w branży hotelarskiej z wyjątkiem OWSP INTERFERIE Hotel w Głogowie, OWSP INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju i OWSP INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, dla których wartość godziwa została ustalona na podstawie operatów szacunkowych.

Wartość godziwa została zaklasyfikowana do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.

Podstawowe założenia przyjęte w testach na utratę wartości

Założenie Poziom przyjęty w testach
Okres prognozy*
INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OWS Cechsztyn
INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt
2021-2025 r.
2021-2032 r.
2021-2031 r.
Stopa dyskonta nominalna dla testów opartych na metodzie DCF w okresie szczegółowej prognozy i okresie rezydualnym** 9,12%
Stopa nominalna wzrostu po okresie szczegółowej prognozy 2,00%
Średnia marża zysku operacyjnego
– w okresie szczegółowej prognozy:
INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OWS Cechsztyn 24%
INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn 31%
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt 36%
-w okresie rezydualnym:
INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OWS Cechsztyn 28%
INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn 44%
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt 37%
* Różnica w okresach prognozy wynika z realizacji projektów inwestycyjnych w obiekcie Argentyt i Chalkozyn.
** Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa na wartość odzyskiwalną.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów spółki oszacowana wartość godziwa aktywów była na poziomie wyższym niż ich wartość bilansowa, co nie dało podstaw do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości, co prezentuje tabela poniżej.

Wycena wykazała znaczną wrażliwość wartości godziwej na przyjęte poziomy stopy dyskonta, stopy wzrostu po okresie prognozy oraz zmiany zysku operacyjnego w okresie prognozy dla poniższych OWSP. Wrażliwość na zmianę poziomu przychodów, wynikającą z okresu obowiązywania lockdownu, została odzwierciedlona we wrażliwości na zmianę zysku operacyjnego.

Analiza wrażliwości wartości godziwej

OWSP Wartość bilansowa Wartość odzyskiwalna Stopa dyskonta Zysk operacyjny
wyższa o 6% niższa o 6% wyższy o 6% niższa o 6%
INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OWS Cechsztyn 10 15 14 17 16 14
INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn 19 39 33 47 44 35
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt 69 107 100 116 113 101
OWSP Wartość bilansowa Wartość odzyskiwalna Stopa nominalna wzrostu po okresie
szczegółowej prognozy
1% 3%
INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OWS Cechsztyn 10 15 14 17
INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn 19 39 33 47
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt 69 107 101 115

Stopa dyskonta oraz zmiana wartości zysku operacyjnego, przy której wycena majątku byłaby zrównana z wartością bilansową, przedstawiają się jak niżej:

Poziom zmiany założeń implikujący utratę wartości

OWSP Wzrost stopy dyskonta
(w p.p.)
Procentowy spadek
zysku operacyjnego
INTERFERIE w Ustroniu Morskim – OWS Cechsztyn 3,8 36,5
INTERFERIE w Kołobrzegu OSW Chalkozyn 2,2 25,9
INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe Argentyt 4,1 37,5

Przyjęto koszty doprowadzenia do sprzedaży w łącznej wysokości 3% (w tym: koszty usług prawnych, biura nieruchomości i inne obciążenia związane z transakcją sprzedaży).

Dla nieruchomości INTERFERIE w Głogowie, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość godziwą przedmiotu wyceny w wysokości 2,5 mln PLN (2,4 mln PLN po uwzględnieniu 3% kosztów doprowadzenia do sprzedaży). Operat został sporządzony w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej oraz dla części gruntu metodą porównywania parami. Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 31 grudnia 2020 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 2,3 mln PLN.

Dla nieruchomości INTERFERIE Hotel Bornit w Szklarskiej Porębie, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość godziwą przedmiotu wyceny w wysokości 25,9 mln PLN. Operat został sporządzony w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej oraz metodą porównywania parami. Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 31 grudnia 2020 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 23,8 mln PLN.

Dla nieruchomości INTERFERIE Hotel Malachit w Świeradowie Zdroju, został sporządzony operat szacunkowy określający wartość godziwą przedmiotu wyceny w wysokości 23,1 mln PLN. Operat został sporządzony w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami. Wartość bilansowa hotelu wg stanu na 31 grudnia 2020 r. (wartość środków trwałych, wartości niematerialnych oraz środków trwałych w budowie) wynosi: 22,2 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 r., w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących na możliwość zmiany wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych spółki POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., Spółka przeprowadziła test na utratę wartości  tych  aktywów.  Kluczową  przesłanką  do  przeprowadzenia  testu  była  poniesiona  strata  netto w 2020 r. odbiegająca od zakładanych wyników finansowych za ten okres. Wynik przeprowadzonego testu nie wykazał konieczności pogłębienia odpisu z tytułu utraty wartości dokonanego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiła 246 mln PLN. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości użytkowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Podstawowe założenia przyjęte w teście na utratę wartości na 30.06.2020 r.

Założenie Poziom przyjęty w teście
Okres szczegółowej prognozy 07.2020-12.2024
Marża operacyjna 0,3% w okresie prognozy,
1,9% w wartości rezydualnej
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy 237 mln PLN
Stopa dyskonta* 4,64% (nominalna po opodatkowaniu)
Stopa wzrostu po okresie prognozy 0%
* Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa na wartość odzyskiwalną.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. ustalono wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie 225 mln PLN, która była niższa od wartości bilansowej tych aktywów, co dało podstawy do dokonania odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 21 mln PLN, który ujęto w pozycji „Koszty sprzedanych produktów i towarów”.

Wycena rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wykazuje istotną wrażliwość na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz marży operacyjnej. W poniższej tabeli przedstawiono wpływ zmian tych parametrów na wycenę aktywów.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Wartość odzyskiwalna
przy stopie dyskonta
niższej o 1 pkt % wg testu wyższej o
1 pkt %
Stopa dyskonta 4,64% (test) 396 225 162
Wartość odzyskiwalna przy marży operacyjnej
niższej o
1 pkt %
wg testu wyższej o
1 pkt %
Marża operacyjna 0,3%, 1,9% w wartości rezydualnej (test) 120 225 329

Na dzień 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono ponowną analizę pod kątem realizacji zakładanych wyników finansowych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., w wyniku której stwierdzono wystąpienie przesłanki świadczącej o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych spółki. Poniesiona strata netto w okresie 12 miesięcy 2020 r. odbiegająca od zakładanych wyników finansowych za ten okres dała podstawę do przeprowadzenia testu na utratę wartości dla tych aktywów.

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 214 mln PLN. Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości użytkowej OWSP wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Podstawowe założenia przyjęte w teście na utratę wartości na 31.12.2020 r.

Założenie Poziom przyjęty w teście
Okres szczegółowej prognozy 01.2021-12.2025
Marża operacyjna 0,9% w okresie prognozy,
1,3% w wartości rezydualnej
Poziom nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy 189 mln PLN
Stopa dyskonta* 4,27% (nominalna po opodatkowaniu)
Stopa wzrostu po okresie prognozy 0%
* Prezentowane dane są po opodatkowaniu pomimo modelu wyceny wartości użytkowej. Zastosowanie danych przed opodatkowaniem nie wpływa na wartość odzyskiwalną.

W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. ustalono wartość odzyskiwalną testowanych aktywów na poziomie 218 mln PLN, która była wyższa od wartości bilansowej tych aktywów, co nie dało podstawy do pogłębienia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych dokonanego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wycena rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. wykazuje istotną wrażliwość na przyjęte poziomy stopy dyskonta oraz marży operacyjnej. W poniższej tabeli przedstawiono wpływ zmian tych parametrów na wycenę aktywów.

Analiza wrażliwości wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Wartość odzyskiwalna przy stopie dyskonta
niższej o 1 pkt % wg testu wyższej o 1 pkt %
Stopa dyskonta 4,27% (test) 414 218 162
Wartość odzyskiwalna przy marży operacyjnej
niższej o 1 pkt % wg testu wyższej o 1 pkt %
Marża operacyjna 0,9%, 1,3% w wartości rezydualnej (test) 104 218 331

Dla potrzeb monitorowania ryzyka utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w kolejnych okresach sprawozdawczych stwierdzono, że wartość odzyskiwalna osiągnęłaby wartość równą wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych w sytuacji, gdy stopa dyskonta wzrosłaby do poziomu 4,32% lub gdy marża operacyjna spadłaby o 0,04 p.p.

W Grupie Kapitałowej corocznie testowane pod kątem utraty wartości są prawa do wody z posiadanych źródeł w Chile poprzez porównanie ich wartości bilansowej do wartości odzyskiwalnej, która jest ustalana na podstawie wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Wartość godziwa uprawnień do wody jest klasyfikowana jako pozycja poziomu 2 hierarchii wartości godziwej, w której pomiary wartości godziwej są oparte na istotnych obserwowalnych danych wejściowych innych niż notowane ceny rynkowe.

Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. Grupa dokonała oceny czynników wpływających na wartość odzyskiwalną aktywa i uznała, że nie ma podstaw do ujęcia utraty wartości, ponieważ zarówno cena wody jak i oszacowana ilość wody możliwej do wydobycia nie zmieniły się w stosunku do poziomów tych czynników przyjętych do wyceny na dzień 31 grudnia 2019 r. Wartość bilansowa praw do wody wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 r. 65 mln PLN (na dzień 31.12.2019 r. 65 mln PLN).

Pozostałe odpisy z tytułu utarty wartości aktywów

Pozostałe odpisy z tytułu utarty wartości aktywów dotyczą:

 • środków trwałych w budowie i pozostałych wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania 38 mln PLN,
 • aktualizacji wartości zapasów 129 mln PLN,
 • aktualizujące wartości należności 6 mln

Informacja dotycząca miejsca rozpoznania odpisów z tytułu utraty wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku prezentuje nota 4.4.

Wyniki wyszukiwania