7.2 Pochodne instrumenty finansowe

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pochodne instrumenty finansowe zalicza się do aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, o ile nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające.

Transakcje kupna lub sprzedaży instrumentów pochodnych ujmuje się na dzień przeprowadzenia (zawarcia) transakcji. Instrumenty pochodne nie wyznaczone jako zabezpieczające, określane jako instrumenty pochodne handlowe, ujmuje się początkowo w wartości godziwej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w wartości godziwej z ujęciem zysków/strat z wyceny w wyniku finansowym.

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jednostka Dominująca stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Celem stosowania rachunkowości zabezpieczeń jest ograniczenie zmienności wyniku netto Jednostki Dominującej, wynikającej z okresowych zmian wyceny transakcji zabezpieczających poszczególne ryzyka rynkowe, na które narażona jest Jednostka Dominująca. Instrumentami zabezpieczającymi mogą być instrumenty pochodne oraz kredyty i pożyczki w walucie obcej.

Wyznaczane zabezpieczenia dotyczą przyszłych prognozowanych transakcji sprzedaży przyjętych w Planie Sprzedaży na dany rok. Plany te sporządzane są w oparciu o możliwości produkcyjne na dany okres. Jednostka Dominująca ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia transakcji ujętych w planie produkcji jako bardzo wysokie, ponieważ z historycznego punktu widzenia sprzedaż zawsze realizowana była na poziomach założonych w poszczególnych Planach Sprzedaży. Pozycję zabezpieczaną stanowią również przyszłe przepływy z tytułu kosztów odsetkowych od wyemitowanych obligacji w PLN.

Jednostka Dominująca może korzystać z naturalnych zabezpieczeń ryzyka walutowego poprzez zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń w stosunku do kredytów i pożyczek denominowanych w USD, wyznaczając je jako pozycje zabezpieczające przed ryzykiem kursu walutowego związanego z przyszłymi przychodami Jednostki Dominującej ze sprzedaży miedzi, srebra i innych metali, denominowanych w USD.

Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego przepływy pieniężne ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach, w takiej części, w jakiej dany instrument stanowi skuteczne zabezpieczenie związanej z nim pozycji zabezpieczanej. Grupa ujmuje w kapitałach z wyceny część zmiany instrumentu zabezpieczającego wynikającej ze zmiany wartości czasowej opcji, elementu terminowego oraz marży walutowej.

Część nieskuteczną odnosi się do wyniku finansowego jako pozostałe przychody i koszty operacyjne. Zyski lub straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym przepływy pieniężne odnoszone są do wyniku jako korekta z przeklasyfikowania w momencie, gdy dana pozycja zabezpieczana wpływa na wynik.

Zaprzestaje się ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczających, jeżeli instrument pochodny wygaśnie, zostanie sprzedany, wypowiedziany, zrealizowany lub jeżeli zmianie uległ cel zarządzania ryzykiem dla danego powiązania.

Jednostka Dominująca może podjąć decyzję o ustanowieniu dla danego instrumentu pochodnego nowego powiązania zabezpieczającego, dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu pochodnego bądź wyznaczyć go do zabezpieczenia innego rodzaju  ryzyka.  Wówczas,  dla zabezpieczeń  przepływów  środków  pieniężnych,  zyski  lub  straty  powstałe w okresach, w których zabezpieczenie było efektywne pozostają w skumulowanych pozostałych całkowitych dochodach aż do momentu, w którym zabezpieczana pozycja wpłynie na wynik.

Jeśli zabezpieczenie prognozowanej transakcji przestanie funkcjonować ze względu na zaistniałe prawdopodobieństwo, że planowana transakcja nie zostanie zawarta, wówczas zysk lub strata netto ujęta w pozostałych całkowitych dochodach zostaje natychmiast przeniesiona do wyniku finansowego jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania.

Jeżeli umowa hybrydowa zawiera instrument podstawowy, który nie jest składnikiem aktywów finansowych, instrument pochodny jest oddzielany od instrumentu podstawowego i jest wyceniany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla instrumentów pochodnych, wyłącznie gdy (i) ekonomiczna charakterystyka i ryzyka instrumentu wbudowanego nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi, (ii) odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby warunki instrumentu pochodnego, oraz (iii) instrument łączny nie jest zaliczany do aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej, których skutki przeszacowania są odnoszone do pozostałych przychodów lub pozostałych kosztów operacyjnych okresu sprawozdawczego. Jeżeli wbudowany instrument pochodny jest wydzielany, instrument podstawowy jest wyceniany zgodnie z odpowiednimi dla niego zasadami rachunkowości. Jednostka Dominująca wydziela wbudowane instrumenty pochodne w transakcjach zakupu surowców z terminem rozliczenia w przyszłości, po dacie ujęcia faktury zakupu w księgach rachunkowych do dnia ostatecznego rozliczenia transakcji.

Jeżeli umowa hybrydowa zawiera instrument podstawowy, który jest składnikiem aktywów finansowych, kryteria przewidziane dla klasyfikacji aktywów finansowych stosuje się do łącznej umowy.

Założenia i oszacowania przyjęte do wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych przedstawiono w nocie 7.1, w punkcie „ Metody oraz techniki wyceny wykorzystane przez Grupę Kapitałową przy ustalaniu wartości godziwych poszczególnych kategorii aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych” oraz w tabelach w punkcie 7.2 niniejszej części.

Instrumenty pochodne zabezpieczające – pozycje otwarte na dzień kończący okres sprawozdawczy
Typ instrumentu pochodnego Stan na 31.12.2021 Łączna pozycja netto Stan na 31.12.2020
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe Łączna pozycja netto
Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
Instrumenty zabezpieczające (CFH), w tym: 585 249 (1 056) (848) (1 070) 749 199 (801) (604) (457)
Instrumenty pochodne – Metale (cena Cu, Ag) 1
Strategie opcyjne – korytarz (Cu) 235 1 (35) (355) (388)
Strategie opcyjne – mewa* (Cu) 299 89 (578) (837) (1 027) 14 (432) (242) (425)
Nabyte opcje sprzedaży (Cu) 17 17
Strategie opcyjne – korytarz (Ag) 11 97 108
Strategie opcyjne – mewa* (Ag) 92 49 (14) 127
Nabyte opcje sprzedaży (Ag) 311 91 (107) (7) 288
Instrumenty pochodne – Walutowe (kurs USDPLN)
Strategie opcyjne – korytarz 1 5 (2) (6) (2)  –
Strategie opcyjne – mewa* 20 9 (31) (5) (7) 202 (29) – 173
Strategie opcyjne – put spread* 44 44
Nabyte opcje sprzedaży 32 32
Instrumenty pochodne – Walutowo-procentowe
Swap walutowo-procentowy CIRS 162 (431) (269) (198) (198)
Instrumenty handlowe, w tym: 6 3 (73) (40) (104) 8 11 (201) (75) (257)
Instrumenty pochodne – Metale (cena Cu, Ag, Au)
Sprzedane opcje sprzedaży (Cu) (57) (6) (63) (1) (42)
Transakcje dostosowawcze – swap (Cu) (5) (5) (7) (7)
Sprzedane opcje sprzedaży (Ag) (10) (3) (13) (3) (57)
Nabyte opcje sprzedaży (Ag) 2 2
Nabyte opcje kupna (Ag) 1 1
Transakcje dostosowawcze – swap (Au) (2) (2) 1 (1)
Pochodne instrumenty – Walutowe
Sprzedane opcje sprzedaży (USDPLN) (5) (2) (7) (81) (1) (82)
Nabyte opcje sprzedaży (USDPLN) 1 1 2 4 4
Nabyte opcje kupna (USDPLN) 4 4 4 10 14
Strategie korytarz oraz forward/swap (EURPLN) (1) (1) (2) (1) (2) (3)
Wbudowane instrumenty pochodne (cena Cu, Ag, Au)
Kontrakty na dostawy kwasu i wody (24) (33) (57)
Kontrakty zakupu wsadów obcych (21) (21) (27) (27)
Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń, w tym: 4 2 (5) (1) 32 (4) (9) 19
Instrumenty pochodne – Walutowe (kurs USDPLN)
Strategie opcyjne – korytarz (2) (2)
Strategie opcyjne – mewa 4 2 (4) (1) 1 32 (4) (7) 21
Instrumenty pochodne – Metale (cena Ag)
Strategie opcyjne – mewa (1) (1)
RAZEM OTWARTE INSTRUMENTY POCHODNE 595 254 (1 134) (889) (1 174) 789 210 (1 006) (688) (695)
* W ramach struktur opcyjnych mewa jako zabezpieczające (CFH - Cash Flow Hedging) wyznaczono struktury korytarz, czyli nabyte opcje sprzedaży oraz sprzedane opcje kupna, natomiast w strukturach opcyjnych put spread otwartych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyznaczone jako zabezpieczające były tylko nabyte opcje sprzedaży.

W tabeli poniżej zaprezentowano szczegółowo dane transakcji pochodnych wyznaczonych jako zabezpieczające, posiadanych przez Jednostkę Dominującą na dzień 31 grudnia 2021 r.

Otwarte pochodne instrumenty zabezpieczające Nominał transakcji Średnioważona cena/ kurs/ stopa % Zapadalność – okres rozliczenia Okres ujęcia wpływu na wynik finansowy
Typ instrumentu pochodnego miedź [t] srebro [mln uncji] waluty [mln USD] CIRS [mln PLN] [USD/t]
[USD/uncję] [USD/PLN] [USD/PLN, LIBOR]
od do od do
Miedź – strategie opcyjne mewa* 243 000 7 553-9 227 sty’22 – gru’23 lut’22 – sty’24
Srebro – strategie opcyjne korytarz 7 26,36-55,00 sty’22 – gru’22 lut’22 – sty’23
Srebro – strategie opcyjne mewa* 8 26,00-42,00 sty’22 – gru’23 lut’22 – sty’24
Walutowe – strategie opcyjne korytarz 240 3,85-4,60 lip’22 – gru’22 sie’22 sty’23
Walutowe – strategie opcyjne mewa* 630 3,94-4,54 sty’22 – gru’23 lut’22 – sty’24
Walutowo-procentowe – CIRS** 400 3,78 i 3,23% cze ’24 cze ’24
Walutowo-procentowe – CIRS** 1 600 3,81 i 3,94% cze ’29 cze ’29 – lip ’29
* W ramach struktur opcyjnych mewa jako zabezpieczające (CFH - Cash Flow Hedging) wyznaczono struktury korytarz, czyli nabyte opcje sprzedaży oraz sprzedane opcje kupna.
** Rozliczenia płatności odsetkowych dokonywane są w okresowo, co pół roku, do momentu realizacji transakcji.

W tabeli poniżej zaprezentowano szczegółowo dane transakcji pochodnych wyznaczonych jako zabezpieczające, posiadanych przez Jednostkę Dominującą na dzień 31 grudnia 2020 r.

Otwarte pochodne instrumenty zabezpieczające Nominał transakcji Średnioważona cena/ kurs/ stopa % Zapadalność – okres rozliczenia Okres ujęcia wpływu na wynik finansowy
Typ instrumentu pochodnego miedź [t] srebro [mln uncji] waluty [mln USD] CIRS [mln PLN] [USD/t]
[USD/uncję] [USD/PLN] [USD/PLN, LIBOR]
od do od do
Miedź – strategie opcyjne mewa* 258 000 6 426-7 716 sty ’21 – gru ’22 lut ’21 – sty ’23
Miedź – strategie opcyjne korytarz 84 000 5 200-6 660 sty ’21 – gru ’21 lut ’21 – sty ’22
Miedź – zakup opcji sprzedaży 60 000 6 971 sty ’21 – cze ’21 lut ’21 – lip ’21
Srebro – strategie opcyjne mewa 24,6 26,20-42,20 sty ’21 – gru ’23 lut ’21 – sty ’24
Walutowe – strategie opcyjne mewa* 630 3,94-4,54 sty ’22 – gru ’23 lut ’22 – sty ’24
Walutowe – strategie opcyjne put spread* 540 3,7 sty ’21 – gru ’21 sty ’21 – gru ’21
Walutowe – zakup opcji sprzedaży 240 3,8 sty ’21 – gru ’21 sty ’21 – gru ’21
Walutowo-procentowe – CIRS** 400 3,78 i 3,23% cze ’24 cze ’24
Walutowo-procentowe – CIRS** 1 600 3,81 i 3,94% cze ’29 cze ’29 – lip ’29
* W ramach struktur opcyjnych mewa jako zabezpieczające (CFH - Cash Flow Hedging) wyznaczono struktury korytarz, czyli nabyte opcje sprzedaży oraz sprzedane opcje kupna, natomiast w strukturach opcyjnych put spread wyznaczone jako zabezpieczające zostały tylko nabyte opcje sprzedaży.
** Rozliczenia płatności odsetkowych dokonywane są w okresowo, co pół roku, do momentu realizacji transakcji.

Wpływ instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających na pozycje sprawozdania z wyniku oraz na sprawozdanie z całkowitych dochodów przedstawiono poniżej.

Sprawozdanie z wyniku od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody z umów z klientami (1 651) 323
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne i finansowe: (429) (244)
z tytułu realizacji instrumentów pochodnych (461) (313)
z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 66 87
odsetki od zadłużenia (34) (18)
Wpływ instrumentów pochodnych i zabezpieczających na wynik finansowy okresu (bez uwzględnienia efektu podatkowego) (2 080) 79
Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów
Wycena transakcji zabezpieczających (część skuteczna) (2 431) (1 026)
Reklasyfikacja do przychodów z umów z klientami w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 1 651 (323)
Reklasyfikacja do kosztów finansowych w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 34 18
Reklasyfikacja do pozostałych kosztów operacyjnych w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej (rozliczenie kosztu zabezpieczenia) 379 281
Wpływ transakcji zabezpieczających (bez uwzględnienia efektu podatkowego) (367) (1 050)
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY (2 447) (971)

Wyniki wyszukiwania