Inwestycje

mask

Nakłady inwestycyjne KGHM Polska Miedź S.A.

W roku 2021 nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2 523 mln PLN. Łącznie nakłady inwestycyjne wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 586 mln PLN i były wyższe niż w roku poprzednim o 4%.

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Górnictwo 1 747 1 649 +5,9 642 379 399 327
Hutnictwo 664 732 (9,3) 345 102 132 85
Pozostała działalność 91 32 ×2,8 44 15 17 15
Prace rozwojowe – niezakończone 7 4 +75,0 6 1
Leasing wg MSSF 16* 77 63 +22,2 9 8 41 19
Ogółem 2 586 2 480 +4,3 1 046 504 589 447
w tym koszty finansowania zewnętrznego 119 116 +2,6 29 28 31 31
*uwzględnia 21 mln poniesionych w 2021 r. z tytułu leasingu w ramach inwestycji rzeczowych

 

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych, utrzymaniowych oraz rozwojowych:

Projekty odtworzeniowe mające na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym, stanowią 33% poniesionych nakładów.

Projekty utrzymaniowe mające na celu utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym Planie Produkcji (rozbudowa infrastruktury zgodnie z postępem robót górniczych), stanowią 29% poniesionych ogółem nakładów.

Projekty rozwojowe mające na celu zwiększenie wolumenu produkcji ciągu technologicznego, wdrożenie działań technicznotechnologicznych optymalizujących wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymanie kosztów produkcji oraz dostosowanie działalności firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (projekty dostosowawcze oraz związane z ochroną środowiska), stanowią 38% poniesionych nakładów.

Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln USD)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Projekt Victoria 38 7 x5,4 16 11 7 4
Projekt Sierra Gorda Oxide 1 1 1
Usuwanie nadkładu i pozostałe 223 145 +53,8 74 52 55 42
Razem 262 153 +71,2 90 63 64 45
Przepływy do Sierra Gorda S.C.M. – podwyższenie kapitału 52 (100,0)

Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln PLN)

2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Projekt Victoria 147 27 x5,4 63 42 27 15
Projekt Sierra Gorda Oxide 4 4 4
Usuwanie nadkładu i pozostałe 863 566 +52,5 295 203 207 158
Razem 1 014 597 +69,8 358 245 238 173
Przepływy do Sierra Gorda S.C.M. – podwyższenie kapitału 204 (100,0)

Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2021 roku wyniosły 262 mln USD, a tym samym uległy zwiększeniu o 109 mln USD (+71%) w porównaniu do 2020 roku. Wzrost wydatków dotyczył przede wszystkim kopalni Robinson i wynikał głównie ze zwiększonego zakresu usuwania nadkładu w celu udostepnienia złoża do przyszłej eksploatacji. W 2021 roku udział kopalni Robinson w inwestycjach ogółem KGHM INTERNATIONAL LTD. wyniósł blisko 80%.

Na projekt Victoria wydatkowano 38 mln USD, przede wszystkim na budowę infrastruktury naziemnej (m.in. przygotowanie fundamentów pod budynek nadszybia, budowę składowiska PAG, przygotowanie terenu parkingu oraz budowę stacji oczyszczania wody).

W 2021 roku nie wystąpiło dofinansowanie kopalni Sierra Gorda (w 2020 roku – 52 mln USD).

W 2021 roku wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, uwzględnione w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Sierra Gorda S.C.M. wyniosły 284 mln USD, z czego większość tj. 169 mln USD (60%) stanowiły wydatki związane z usuwaniem nadkładu w celu udostępniania do eksploatacji kolejnych partii złoża, a pozostała część dotyczyła rozwoju i odtworzenia rzeczowych aktywów trwałych.

Wydatki inwestycyjne Sierra Gorda S.C.M.

J.m. 2021 2020 Zmiana (%) IVQ’21 IIIQ’21 IIQ’21 IQ’21
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe mln USD 284 253 +12,3 73 66 75 70
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe – segment (udział 55%) mln PLN 605 544 +11,2 163 141 154 147

Wzrost nakładów o 12% w relacji do 2020 roku dotyczył przede wszystkim zbiornika odpadów oraz odtworzenia parku maszynowego. Środki na realizację inwestycji pochodziły głównie z wpływów z działalności operacyjnej, które w 2021 roku były kilkukrotnie wyższe od wydatków inwestycyjnych. Spółka nie korzystała z dofinansowania w formie podwyższenia kapitału, natomiast w 2021 roku dokonano częściowej spłaty odsetek (560 mln USD) od pożyczki właścicielskiej udzielonej przez udziałowców na budowę kopalni. Ponadto w czerwcu 2021 roku Sierra Gorda S.C.M. spłaciła ostatnią ratę kredytu na rzecz banków japońskich.

Dobra praktyka

KGHM konsekwentnie realizuje założenia Strategii dotyczące stabilności finansowej i kontynuuje działania zmierzające do oparcia struktury finansowania Grupy Kapitałowej na instrumentach długoterminowych. Elastyczność struktury finansowania przekłada się na dobre wyniki KGHM. Obserwujemy ogólnoświatowe tendencje i na tej podstawie prognozujemy nasz dalszy rozwój. Pozwala to na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym na optymalizację procesów produkcyjnych

W czerwcu 2021 roku, KGHM Polska Miedź S.A. zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę (aneks) o możliwości udzielenia dodatkowej pożyczki w wysokości 440 mln PLN w celu finansowania planu modernizacyjnego swoich zakładów i procesów produkcyjnych. Aneks stanowi uzupełnienie istniejącej pożyczki 900 mln PLN podpisanej pod koniec 2017 r., tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy sięga 1,34 miliarda PLN.

Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki wynosi 22 miesiące. Wsparcie finansowe może zostać potencjalnie wykorzystane w maksymalnie 4 transzach, każda z nich w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty: PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Pozostałe warunki Umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.

Wyniki wyszukiwania