2.7 Aktywa trwałe – podział geograficzny

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Polska 23 545 22 502
Kanada 1 577 1 441
Stany Zjednoczone Ameryki 1 765 1 416
Chile 229 353
Inne kraje 94 16
RAZEM* 27 210 25 728
* Aktywa trwałe z wyłączeniem: pochodnych instrumentów finansowych, innych instrumentów finansowych, innych aktywów niefinansowych oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (MSSF 8.33b), w łącznej kwocie 9 813 mln PLN na dzień 31 grudnia 2021 r. (8 319 mln PLN na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Wyniki wyszukiwania